Програма навчальної дисципліни психологія сексуальності галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010201 ПсихологіяСкачати 490.62 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір490.62 Kb.
ТипПрограма
  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  2. ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ


Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативна


Напрям підготовки


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): спеціальністю 8.03010201 Психологія
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання


Триместр

Загальна кількість годин - 108

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента - 74


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

74 год.

100 год.

Індивідуальні завдання: ___год.

Вид контролю: ПМК


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2 : 3

для заочної форми навчання – 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров’я, правильного статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою сексуальною поведінкою. Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, сексуальних розладів, дисгармоній, їх профілактики та терапії. Крім того, такі знання допомагають краще розуміти і відчувати партнера, легше долати різноманітні кризи. Нагромадженням, систематизацією таких знань займається психологія сексуальності.

Мета курсу: розкрити психологічні прояви та детермінанти сексуальної поведінки людини, причини виникнення сексуальних розладів, ознайомити з основними методами та принципами терапії сексуальних порушень.

Завдання курсу:

 • надати студентам необхідну інформацію про сучасний стан та актуа­льні проблеми наукових знань із сексології та сексопатології,

 • визначити психологічні механізми сексуальної поведінки;

 • розглянути основні аспекти соціа­льно-культурних, історико-етнографічних та психологічних закономірностей сексуальної поведінки,

 • ознайомити студентів з анатомо-фізіологічними основами сексуальності людини;

 • розглянути особливості чоловічої та жіночої сексуальності, її віко­ві та індивідуально-типологічні варіації,

 • з’ясувати психологічні особливості гетеро- та гомосексуальних стосунків;

 • ознайомити студентів з основними видами та причинами виникнення сексуальних розладів та сексуальних злочинів;

 • сформувати уявлення про основні принципи лікувально-реабілітаційних заходів при психогенних сексуальних розладах.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: етапи формування сексуальності; стадії психосексуального розвитку; фізіологічні основи сексуальності та статевої поведінки; психологічні аспекти Сніду; визначення, критерії, види сексуальної норми; розлади пренатальної статевої диференціації; розлади психосексуального розвитку, розлади статевої поведінки, розлади статевої ідентифікації; сексуальні розлади;

повинен уміти: ідентифікувати проблеми сексуального характеру; надати психологічну допомогу людині залежно від порушення; дослідити сексуальну гармонію подружньої пари; надати психологічну консультацію подружній парі.


Міжпредметні зв’язки

Психологія сексуальності тісно пов’язана з анатомі­єю та фізіологією людини (надають їй відомості про будову та функціонування статевої системи, фізіологію статевого акту тощо), сексопатологією (займається етіологією, пато­генезом та лікуванням сексуальних розладів), культуроло­гією, соціологією, етнографією та історією (допомагають з’ясувати вплив на сексуальні установки, норми та сек­суальну поведінку людини культурних традицій та істо­ричних особливостей).

Психологія сексуальності тісно співпрацює з багатьма галузями психологічної науки. Наприклад, дані вікової психології, геронтології необхідні у дослідженнях розвитку сексуальності людини впродовж її життя. Психологія статі, що вивчає психофізіологічні, особистісні, соціально-психологічні статеві особливості, їх походження і взає­мозв’язок з поведінкою, створює передумови для дослі­джень психологічних відмінностей чоловічої та жіночої сексуальності, особливостей статеворольової поведінки тощо. Соціальна психологія, зосереджена на проблемах спілкування, міжособистісної атракції, поведінки людини в групі тощо, надає психології сексуальності наукову базу для досліджень особливостей формування статевих норм, статевого виховання, міжстатевих стосунків.

Разом із психологією сім’ї та сімейною терапією психологія сексу­альності досліджує статеве життя у цивільних та офіційно зареєстрованих шлюбних союзах, а також пов'язані з ними психологічні проблеми. Тісним є зв’язок психології сексу­альності із психологією особистості, адже не лише особи­стісні особливості (темперамент, характер, ціннісні орієн­тації тощо) впливають на сексуальну поведінку людини, а й сексуальність впливає на особистість та її поведінку.

Загалом психологія сексуальності синтезує у своїх сту­діях усі дані інших галузей психологічної науки щодо про­блем статі, статевого життя та міжстатевих стосунків. Дослідження в цій галузі сприя­ють розвитку всіх дотичних до психології сексуальності наукових дисциплін.


 1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І Психологічні особливості сексуальності

Тема 1. Сексуальність як предмет наукового вивчення (2 год.)

Предмет та завдання психології сексуальності.

Сексуальнiсть як один з основних чинникiв, що спонукають людей до мiжособистicних контактів. Сексуальнiсть у межах рiзних категорiй цiнностi: вiтальна (аспект здоров’я), культурна (iсторичнi традицiї), моральна (етико-правовi аспекти), особистiсна (значення рiзних форм сексуальної активностi для конкретної людини).

Сексуальнiсть – природжена потреба і функцiя людського органiзму. Сексуальнiсть як чинник форм поведiнки, що не призводять до статевих контактів. Сексуальнiсть як вираз захоплення, прихильностi, довiри, безпеки та задоволення, що є універсальною потребою людини.

Сексуальний потяг – вибіркова готовність прийняти партнера з урахуванням його статевої належностi.

Концепцiї сексуальноcтi: а) це джерело напруженості та чуттєвої розрядки; б) це, oкpiм джерела розрядки, ще й задоволення вiд реалiзацiї несексуальних психiчних потреб; в) усе зазначене плюс створення зв’язку з iншою людиною.

Аспекти сексуальності: біологічний, психологічний, клінічний, поведінковий, правовий, культурний.

Моделі сексуальності. Психогідравлічна модель. «Гіпотеза редукції стимул-реакції|стимулу|». Концепція сексуальної збудливості Р. Уейлена. Екологічна модель (модель двох компонентів). Теорія «сексуального сценарію», запропонована У. Саймоном і Д|. Ганьоном. Еволюційна, теологічна, біхевіоральна.

Методи психологічного дослідження сексуальності.

Технічне забезпечення психологічних досліджень сексуальності.

Етичні проблеми досліджень сексуальності.
Тема 2. Історичні етапи вивчення сексуальності (2 год.)

Доісторичний етап вивчення сексуальності. Сексуальна сфера первісної людини.

Матрилокальний, патрилокальний та дислокальний види шлюбу.

Етап спостереження та накопичення знань. Розуміння сексуальності у Давній Греції. Цінування краси тіла та душі греками. Вплив грецької міфології на розвиток сексології. Проблеми сексуальних стосунків у працях древніх філософів. Платон. Аристотель. Арістіп. Епікур. Гіппократ. Особливості сексуальності у Давньому Римі. Еротичне мистецтво Риму. «Мистецтво кохання» Овідія Назона. Сексуальність у давній культурі Сходу (Китай, Індія). «Даоські секрети любові» Лао-Цзи. «Камасутра», «Духмяні сади». Період Середньовіччя в Європі та сексуальність. Погляди на сексуальність в часи Відродження та Реформації. Твори Рафаеля. Гравюри Романо. Напрями у ставленні до сексу: романтизм, вікторіанство, пуританство.

Етап досексологічних знань. Внесок у вивчення сексуальності письменників та художників.

Етап сексологічних знань. Ріхард фон Крафт-Ебінг. Всесвітня ліга сексуальних реформ. Теорія З. Фрейда. А.-Ч. Кінзі. В.-Х. Мастерс та В. Джонсон.

Розвиток вітчизняних досліджень сексуальності.
Тема 3. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини (4 год.)

Анатомо-фiзiологiчне забезпечення статевої сфери утвореннями центральної та периферичної нервових систем ендокринним апаратом.

Зовнiшнi та внутрiшнi cтaтeвi органи. Статева система людини: cтaтeвi залози (яєчки, яєчники); cтaтeвi шляхи (сiм’япроводи, яйцепроводи); додатковi утворення (придатковi cтaтeвi залози i матка); органи злягання (статевий член i пiхва). Анатомiя чоловiчих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнів, основнi функцiї кожного органа. Анатомiя жiночих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнiв, основнi функцiї кожного органа.

Бiологiчнi фактори, що зумовлюють сексуальнiсть, зв’язок мiж анатомiєю та фiзiологiєю, мiж нервовою i гуморальною системами та мiж сексуальними реакцiями i переживаннями.

Вивiльнення сексуальностi людини у процесi фiлогенезу й онтогенезу вiд біологічної детермiнованостi, велика залежнiсть сексуальностi вiд психологiчних i соцiокультурних чинникiв.

Еротичний компонент кохання – типово людська особливiсть.

Нерозривний зв’язок нервової та ендокринної систем (нейросекрецiя – видiлення нейромедiаторiв, передання нервових подразникiв, якi стимулюють залозистi клiтини ендокринної системи). Вплив кори головного мозку на сексуальну реактивнiсть. Кора головного мозку – перший piвeнь регуляцiї сексуальних функцiй, пов’язаний з умовними рефлексами (сигналом є змiна зовнiшнього середовища у зв’язку з виникненням або зникненням сексуальної напруженості), сферою уявлення, елементарними асоцiацiями. Гiпоталамус – центр потягiв, його роль у регуляцiї рiвня статевих гормонів. Регулюючий вплив сексуальних центрiв гiпоталамусу на сексуальнi центри спинного мозку. Спинномозковi центри, вiдповiдальнi за реакцiї у статевих органах.

Гормональна система. Гормони – біологічно активнi речовини, якi дiють у дуже малих дозах i є матерiальним субстратом iнформацiї, що передається в органiзмi. Гормональна регуляцiя на центральному piвнi (гiпоталамо-гiпофiзарна система), на piвнi статевих залоз i на тканинному piвнi. Вплив гормонів на сексуальнiсть i сексуальну поведiнку чоловіків i жiнок. Вплив гормональних змiн на статевий потяг у жiнок у рiзних фазах менструального циклу.

Поняття копулятивного циклу. Cтaдiї копулятивного циклу: наростаюче збудження, плато, оргастична стадiя завершення. Поняття стану попередньої нейрогуморальної готовнocтi, психiчної cтaдiї, ерекцiйної cтaдiї, фрикцiйної cтaдiї, плато, cтaдiї еякуляцiї, рефрактерної cтaдiї. Абсолютна та вiдносна незбудливiсть.

Сексуальнi реакцiї – вiдповiдь органiзму (як на фiзiологiчному, так i на психологiчному piвнi) на зовнiшнi i внутрiшнi сексуальнi подразники. Ерекцiя як феномен i як рефлекс на piвнi спинного мозку, психiчна ерекцiя. Еякуляцiя у здорових чоловiкiв – фізіологічний прояв оргазму.

Сексуальна потенцiя – здатність до здiйснення сексуальних функцiй, до сексуальної поведiнки i переживання сексуальних почуттiв. Сексуальна потенцiя як мiрило чоловiчої впевненостi у собi. Сексуальна збудливiсть – виникнення сексуального збудження пiд впливом навколишнього середовища (мiжособистicний вплив), а також швидкiсть перебiгу циклу сексуальних реакцiй вiд сексуального збудження до оргазму.

Внутрiшнi та зовнiшнi чинники сексуального збудження. Аспекти сексуального збудження: готовність до сексуальних реакцiй взагалi; сексуальне збудження на конкретного партнера як на бажану цiль; сексуальне збудження при фантазуваннi або спогадах.

Сексуальнi реакцiї жiнок. Копулятивний цикл у жiнки, феноменологiчнi прояви його стадiй. Фiзiологiчнi реакцiї позастатевими органами у вiдповiдь на сексуальну стимуляцiю. Складовi копулятивного циклу: нейрогуморальна, психiчна, ерекцiйна, копулятивна, еякуляторна. Кожна наступна складова приєднується до попередньої, при цьому попереднi складовi не тiльки зберiгаютъ досягнутий piвeнь активностi, а й пiдсилюють його аж до досягнення еякуляцiї та оргазму. Порушення копулятивного циклу за вiдcутноcтi однiєї зі складових. Класифiкацiя жiночого оргазму (за Свядощем): за джерелом виникнення, за локалiзацiєю, за перебiгом. За перебiгом оргазм класифiкується за якicними та кiлькiсними ознаками, за iнтенсивнiстю. Класифiкацiя жiночого оргазму (за Здравомисловим): фiзiологiчнi форми оргазму, патологiчнi форми оргазму.
Тема 4. Вікові особливості сексуальної поведінки (2 год.)

Психосексуальний розвиток. Періодизація психосексуального розвитку. З. Фройда, Е. Еріксона, Г. Васильченка, У. Мастерса.

Етапи формування і прояви сексуальності. Етапи психосексуального розвитку за У. Мастерсом і В. Джонсон. Дитяча сексуальність. Сексуальність підлітків. Сексуальність дорослої людини.

Стадії індивідуальної еволюції лібідо: понятійна, романтична, еротична, сексуальна, зрілої сексуальності.

Етапи психосексуального розвитку за Г.С. Васильченком. Парапубертат. Статева ідентифікація. Препубертат. Статева стереотипізація. Пубертат. Підліткові поведінкові реакції. Формування скерованості потягу. Перехідний період розвитку сексуальності. Сексуальний ексцес. Умовно-фізіологічний ритм. Період зрілої сексуальності. Інволюційний період. Менопауза. Клімактеричний період.
Тема 5. Соціокультурні та психологічні аспекти жіночої і чоловічої сексуальності (2 год.)

Сексуальність і культура. Соціокультурний підхід в сексології. Відображення поглядів на сексуальність в міфології. Транскультуральні відмінності у ставленні до сексуальності. Сексуальні символи в традиціях, звичаях, обрядах, фольклорі, літературі, мистецтві. Особливості сексуальних норм різних часів та народів. Сучасні особливості ставлення до сексуальності.

Відмінності чоловічої і жіночої сексуальності. Формування сексуальних переваг і сексуальних заборон, табу. Типова чоловіча і жіноча психологія сексуальності.

Рольові маски чоловіків і жінок. Експлуатація сексуального потягу. Сексуальні ігри і взаємостосунки.

Сексуальні міфи. Благополучні і неблагополучні інтимні стосунки. Відмінності життєвих програм чоловіків і жінок. Основні жіночі і чоловічі сценарії життя. Життєві сценарії чоловіків і їх взаємозв’язок із жіночими.

Вплив перегляду та читання матеріалів еротичного та порнографічного змісту на сексуальні реакції, сексуальність, сексуальну культуру, агресивність і ставлення до сексуальних об’єктів.

Соціальна та психологічна оцінка проституції. Проституція і сексуальність. Особливості сексуальності осіб, які займаються проституцією.
Тема 6. Психологія подружнього статевого життя (2 год.)

Інтимність, дружба, кохання, сексуальні стосунки. Фізіологія кохання. Зріле і неповноцінне кохання. Типи неповної близькості за Дж. Мастерсом.

Особливості міжособистісної і сексуальної взаємодії на різних стадіях життєвого циклу сім’ї.

Гармонія і дисгармонія подружньої пари. Сексуальна задоволеність і її вплив на стан людини. Проблеми в подружжі. Причини виникнення сексуальних дизгамій. Основні види сексуальних дисгармоній.

Вплив алкоголю і наркотиків на сексуальність.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ексуальні розлади та їх терапія

Тема 7. Сексуальна норма та сексуальні розлади (2 год.)

Сексуальна норма і патологія: визначення, критерії, види норми. Відносність норми. Соцiально-етичний аспект сексуальної норми. Медико-психологiчний аспект сексуальної норми. Оптимальна, прийнятна та припустима сексуальнi норми, якi є клiнiчною нормою, отже не потребують терапевтичного втручання.

Основні принципи класифікації розладів у сексології. МКХ-10. Американська класифікація розладів. Розлади складових копулятивного циклу за Г. С. Васильченком. Розлади статевої пренатальної диференціації. Розлади статевого потягу (лібідо). Розлади скерованості потягу. Розлади статевої ідентифікації.

Поняття партнерської норми, її критерiї: 1) вiдмiннiсть cтaтi; 2) зрiлiсть; 3) взаємна згода; 4) прагнення досягти спiльної насолоди; 5) вiдсутнicть шкоди своєму здоров’ю; 6) вiдсутнiсть шкоди здоров’ю оточуючих. Вiдсутнiсть впливу характеру сексуальних дiй i форм сексуальної поведiнки на визначення партнерської норми або патології.

Критерiї оцiнки соцiальної норми. Критерiї оцiнки оптимальної психологiчної норми.

Типи сексуальної мотивацiї: гомеостабiлiзуючий, шаблоннорегламентований, генiтальний, iгровий, агресивно-егоїстичний, пасивнопiдлеглий, агресивно-садистський, альтруїстичний.

Критерії оцінки фізіологічної (біологічної) норми сексуальності. Умовність поняття сексуальної норми.

Поняття сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я – вiдсутність хворобливих змiн в органiзмi людини, що можуть призводити до ослаблення сексуальної функцiї, а також можливicть оптимальної адаптацiї до протилежної cтaтi, розвитку гармонiйних стосунків вiдповiдно до норм соцiальної та особистої моралi. Сексуальне здоров’я – інтегральний комплекс взаємодоповнюючих компонентiв сексуальностi. Системний пiдхiд до визначення сексуального здоров’я з виокремленням рiзних компонентiв, поєднаних жорсткими взаємозв’язками.

Поняття сексуальних дисфункцiй. Сексуальнi дисфункцiї в рiзних фазах сексуального контакту, особливостi сексуальних дисфункцiй у чоловiкiв i жiнок. Сексуальнi дисфункцiї як наслiдок i причина неврозiв i невротичних реакцiй.

Поняття iмпотенцiї, її критерiї. Розлад лiбiдо, види та причини. Порушення ерекцiї, їx види та причини. Aдeквaтнi та неадекватнi ерекцiї. Порушення еякуляцiї, види та класифiкацiя. Поняття норми тривалостi статевого акту. Критерiї оцiнки тривалостi статевого акту. Пролонгацiя та її види.

Розлад комплексу сексуальної готовності та вагiнiзм у жiнок, визначення i причини. Вплив соцiокультурних факторiв на виникнення сексуальних дисфункцiй. Порушення оргазму у жiнок, аноргазмiя. Класифiкацiя порушень оргазму. Причини.

Синдром закодованих сексуальних реакцiй.

Розлади, пов’язані із функціонуванням лібідо: алібідимія, гіполібідимія, гіперлібідимія (сатириазис, німфоманія, проміскуітет). Розлади, пов’язані із сексуальними реакціями. МКХ-10.

Сексуальні розлади, не зумовлені органічними ураженнями чи хворобами (відсутність інтересу; відсутність задоволення; відсутність фізіологічних реакцій, необхідних для ефективної сексуальної взаємодії; неможливість контролювати чи переживати оргазм).


Тема 8. Сексуальні злочини та їх види (2 год.)

Чинники, що впливають на сексуальну злочинність. Агресiя. Teopiї бiологiчної зумовленостi aгpeciї. Вплив клiматичних умов i пори року на piвeнь сексуальної злочинностi.

Oкpeмi види сексуальних злочинiв:

• сексуальнi злочини проти дiтей (включно з iнцестом);

• згвалтування;

• ексгiбiцiонiзм.

Інцест. Психологічні наслідки і робота із жертвами інцесту.

Психопатологiчнi особливостi серiйнuх сексуальних убивць. “Феномен Чикатила” – вapiaнт кримiнальної особистостi, етапний патологiчний розвиток якої призводить до появи і закрiплення потреби у скоєннi повторних (багатоепiзодних) садистських злочинiв проти особистостi та статевої недоторканностi громадян. Аналiз феномена, його три взаємопов’язанi етапи: бiологiчний, психологiчний i клiнiчний. Біологічний етап - неспецифiчна бiологiчна предиспозицiя для виникнення аналiзованого розладу, формування патологiчної системи – патогенетичний механiзм розвитку обсесивно-компульсивної сексуальної aгpeciї. Психологiчний – на доклiнiчному етапi патологiчна предиспозицiя до “феномена Чикатила”, психогенез його виникнення, феноменолоriя становлення кримiнальної багатоепiзодної сексуальної arpeciї.

Психогенез сексуальної садистської поведiнки. Зв’язок з механiзмами фрустрацiї, занижена caмooцiнкa та здатнiсть сексуальної поведiнки змiнювати самооцiнку, виступати формою самоствердження та компенсацiї. Стaдiйний розвиток сексуального садизму, психологiчнi особливоcтi, їх аспекти.

Профiлактика соцiально небезпечної сексуальної поведiнки: запобiгання алкоголiзму у батькiв ще до зачаття дитини; охорона здоров’я вагiтних; профiлактика органiчного ураження головного мозку пiд час пологiв i з перших днiв життя, що створює передумови для правильного формування статевої сфери, попередження порушень психосексуального розвитку.

Роль ciм’ї у профiлактицi сексуальної злочинностi: формування моральних принципiв i становлення особистоcтi.

Рекомендацiї потенцiйним жертвам – важливий чинник зменшення кiлькостi злочинiв, зокрема сексуальних: уникнення небезпечних ситуацiй, психiчний вплив на злочинця, силовий вплив з метою знешкодити ґвалтiвника або виграти час для втечi.Тема 9. Терапія сексуальних розладів (2 год.)

Психотерапія сексуальних розладів. Структурний аналіз сексуальних розладів. Основні особливості та загальні принципи терапії сексуальних розладів. Особливості індивідуальної та подружньої терапії сексуальних розладів.

П’ять шлюбних факторів за Г.С. Васильченком. Сімейно-сексуальні дисгамії.

Сімейна психотерапія в реабілітації сексуальних розладів.

Сучасні концепції сексуальної терапії. Види сексотерапії. Методики У. Мастерса, В. Джонсон, Х. Каплан, поведінкові та психодинамічні підходи.

Психологічне дослідження при визначенні стратегії та тактики терапії. Еротичні прийоми психотерапії сексуальних розладів. Роль психодинаміки в терапії сексуальних розладів.
 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психологічні особливості сексуальності

Тема 1. Сексуальність як предмет наукового вивчення

7

2

14

7

1


6

Тема 2. Історичні етапи вивчення сексуальності

9

2


6

9

9

Тема 3. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

11

4

16

11

1


10

Тема 4. Вікові особливості сексуальної поведінки

10

2

26

10
19

Тема 5. Соціокультурні та психологічні аспекти жіночої і чоловічої сексуальності

12

2

28

12
111

Тема 6. Психологія подружнього статевого життя

6

2


4

6

6

Разом за змістовим модулем 1

54

14

634

54

2

250

Змістовий модуль 2. Сексуальні розлади та їх терапія

Тема 1. Сексуальна норма та сексуальні розлади

7

1


6

7

1


6

Тема 2. Психосоматичні розлади сексуальної активності

7

1


6

7

7

Тема 3.Розлади скерованості потягу: ексгібіціонізм, гомосексуалізм, педофілія, інцест.

8
26

8
17

Тема 4. Діагностика особливостей сексуальної поведінки

6
24

6
15

Тема 5. Сексуальні злочини та їх види

8

2


6

8

8

Тема 6. Терапія сексуальних розладів

8

2


6

8

1


7

Тема 7. Проблема статевого виховання молоді на сучасному етапі

8
26

8

8

Підсумковий модульний контроль

2
2
Разом за змістовим модулем 2

54

6

840

54

2

250
    1. Усього годин


108

20

1474

108

4

4100 1. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Сексуальність як предмет наукового вивчення

1

2

Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

1

3

Вікові особливості сексуальної поведінки. Робота психолога із сексологічними феноменами

2

4

Соціокультурні та психологічні аспекти жіночої і чоловічої сексуальності

2

5

Розлади скерованості потягу: ексгібіціонізм, гомосексуалізм, педофілія, інцест.

2

6

Діагностика та терапія сексуальних розладів: сучасні тенденції

2

7

Проблема статевого виховання молоді на сучасному етапі

2
 1. Самостійна робота  з/п

  Назва теми

  К-ть год

  1.

  Сексуальність: визначення, формування, моделі. Сексуальність і тілесність. Аспекти сексуальності.

  4

  2.

  Історичні етапи вивчення сексуальності. Сексуальність і культура.

  6

  3.

  Анатомiя чоловiчих та жіночих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнів, основнi функцiї кожного органа. Вплив гормонів на сексуальнiсть i сексуальну поведiнку. Готовність до сексуальних реакцій.

  6

  4.

  Стадії індивідуальної еволюції лібідо. Порушення формування сексуальності. Самостимуляція як нормальний прояв сексуальності. Типи, функції мастурбації. Еротика, порнографія, проституція і сексуальність.

  6

  5.

  Нормальні прояви та особливості сексуальності жінок і чоловіків. Сексуальність та індивідуально-психологічні характеристики особистості. Вплив алкоголю і наркотиків на сексуальність.

  8

  6.

  Гармонія і дисгармонія подружньої пари. Інтимність, дружба, кохання, сексуальні стосунки. Фізіологія кохання.

  4

  7.

  Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція. Статеві розлади у чоловіків і жінок: психологічні причини і психологічні методи лікування. Психологічні аспекти безпліддя і переривання вагітності.

  6

  8.

  Сексуальність при психічних розладах. Олігофренія і сексуальність. Сексуальність і соматичні захворювання. Травми спинного мозку, глухота, сліпота і сексуальність. Неврологічні і ендокринні захворювання і сексуальність. Хвороби серцево-судинної системи, рак і сексуальність.

  6

  9.

  Гетеросексуальність, гомо-, бісексуальність. Розлади статевої ідентифікації. Розлади скерованості потягу. Сексуальні девіації.

  6

  10.

  Діагностика сексуальності. Статева конституція. Інтегральна шкала статевої конституції.

  4

  11.

  Сексуальні злочини та їхні види. Сексуальна агресія: види, причини наслідки. Інцест. Психологічні наслідки і робота із жертвами інцесту.

  6

  12.

  Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії.

  6

  13.

  Проблема статевого виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства.

  6
  Разом

  74

 2. Індивідуальні завдання
  1. Прочитати працю Фрейд А., Фрейд 3. «Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов (Сб. раб.). Состави­тель и ред. М.М.Решетников. - СПб.; В.-Е. Институт Психоанализа, 1995. - 483 с.» та визначити роль психотравмуючих ситуацій раннього дитинства (особливо дитячих сексуальних травм) у подальшому психосексуальному розвитку особистості.

  2. Протичати працю Кутера П. «Психоанализ страстей» та визначити взаємозв’язок кохання та еротики, кохання та сексуальності.

  3. Прочитати працю Пейдж С. «Близость» та визначити перешкоди в інтимній близькості.

  4. Прочитати працю Йонен В. «Блудницы и святые» та визначити і описати сексуальні конфлікти чоловіків, а також їхні причини.

  5. Провести емпіричне дослідження впливу соціально-демографічних чинників на сексуальну поведінку юнаків.

  6. Провести емпіричне дослідження статево-рольових стереотипів чоловіка та жінки.

  7. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

Орієнтовна тематика рефератів

 1. Психологічні і соціальні функції статево-рольових стереотипів

 2. Проблеми засвоєння чоловічих та жіночих ролей

 3. Статеворольова диференціація як комплексний показник міжособистісних стосунків подружжя

 4. Сексуальні ролі і нерівність

 5. Дослідження подружньої невірності (подружньої зради)

 6. Особливості формування сексуальних ролей

 7. Теорії диференціації сексуальних ролей

 8. Підліткова вагітність і раннє материнство

 9. Концепція «першосцени» З. Фройда, її значення у розвитку сексуальності

 10. Сексуальна агресія: домагання, примушування, насилля.

 11. Подружнє зґвалтування – проблема сексуальності?

 12. Психологічна робота з жертвами статевого насилля. 1. Методи навчання

В курсі заплановано використання наступних методів навчання:

лекція, самостійне читання та аналіз першоджерел, рольові ігри, дискусії, перегляд відеоматеріалів з подальшим обговоренням, вправи-візуалізації для усвідомлення особистих аспектів сексуальності.9. Методи контролю

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: • виступ з основного питання;

 • усна наукова доповідь;

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ;

 • участь у дискусіях;

 • аналіз джерельної і монографічної літератури;

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи);

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою: • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується підсумковою контрольною роботою, становить: за поточну успішність – 60 балів, за підсумкові модульні роботи – 40 балів.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Психологія сексуальності” оцінюється за десятибальною шкалою. За два модулі студенти можуть набрати по 20 балів (всього 40 балів). У кінці триместру усі одержані бали додаються.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи.


Поточне тестування та самостійна робота

Всього


Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

ПМК № 1

Т4

Т5

Т6

ПМК № 2

100

10

10

10

20

10

10

10

20

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90

В

добре

76-82

С

68-75

D

задовільно

61-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка “відмінно” виставляється

 • у разі засвоєння матеріалу за програмою у повному обсязі,

 • при логічному, послідовному його відтворенні під час відповіді,

 • при володінні необхідною термінологією і поняттєвим апаратом,

 • при відсутності незначних помилок у відповіді,

 • при здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

 • при усвідомленні взаємозв’язків і співвідношень між явищами, поняттями,

 • при відсутності невідпрацьованих занять, незадовільних оцінок,

 • при наявності виконаних індивідуальних письмових завдань.


Оцінка “добре” виставляється

 • у разі засвоєння матеріалу за програмою у повному обсязі,

 • при логічному, послідовному його відтворенні під час відповіді,

 • при володінні необхідною термінологією і поняттєвим апаратом,

 • при відсутності невідпрацьованих занять, незадовільних оцінок,

 • при наявності виконаних індивідуальних письмових завдань.

 • при і наявності однієї грубої або кількох незначних помилок у відповіді,

або

 • при неповній здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

або

 • при неповному усвідомленні взаємозв’язків і співвідношень між явищами, поняттями,


Оцінка “задовільно” виставляється

 • у разі засвоєння матеріалу за програмою у неповному обсязі,

 • при непослідовному його відтворенні під час відповіді,

 • при наявності не менше двох грубих помилок

або

 • при незасвоєнні необхідної термінології й поняттєвого апарату,

 • при нездатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

 • при відсутності усвідомлення взаємозв’язків і співвідношень між явищами, поняттями,

 • при відсутності невідпрацьованих занять, незадовільних оцінок,

 • при наявності виконаних індивідуальних письмових завдань.


Оцінка “незадовільно” виставляється

 • у разі часткового засвоєння матеріалу за програмою,

 • при відсутності цілісної відповіді,

 • при наявності не менше трьох грубих помилок

 • при відсутності володіння необхідною термінологією і поняттєвим апаратом,

 • при відсутності здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати.
 1. Рекомендована література:

Базова:

 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Діденко С. В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків: Навч. посіб. — К.: Арістей, 2003.

 3. Діденко С.В., Козлова О.С. Психологія сексуальності. – К., 2009.

 4. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 5. Бэрн Э. Секс в человеческой жизни. – М., 1999.

 6. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 7. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

 8. Гульма Б. Л. Сексуальные преступления. - Харьков: НМЛ "Рубикон", 1994. –272 c.

 9. Завилянский, В.М. Блейхер, И.В., Крук, Л. И,. Завилянская. Справочник по сексологии - 2-е изд., перераб. и доп. -К.: Выща школа, 1989. - 311 с.

 10. Зимбардо Ф. Секс и застенчивость / Застенчивость. – М, 1991.

 11. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 12. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 13. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.

 14. Каплан Х.С. Сексуальная терапия. – М., 1994.

 15. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 16. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 17. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 18. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 19. Крафт-Эбинг Р. фон. Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства. Пер. с нем. – М.: Республика, 1996. - 591 с.

 20. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.

 21. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 22. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 23. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 24. Лоуэн А. Мужская и женская сексуальность / Любовь и оргазм. – М., 1997.

 25. Лоуэн А. Секс и любовь. Любовь и секс / Любовь и оргазм. – М., 1997.

 26. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 27. Общая сексопатология. Руководство для врачей / Под ред. Г.С. Васильченко. – М.: Медицина, 2005. – 512 с.

 28. Психология и психоанализ сексуальности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2002.

 29. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 30. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 31. Старович З.-Л. Судебная сексология. – М.: Юридическая литература. –1991.

 32. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Психология бессознательного: Сб.произведений / Сост. М.Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1989. – 448 с.


Допоміжна:

 1. Аккерман Д. Слагаемые страсти: чувственная сторона любви / Любовь в истории. – М., 1995.

 1. В поисках сексуальности: Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. – СПб., 2002.

 2. Горошко Е.И., Холод А.М. Антропоцентризм экспрессивной стилистики транссексуалов:/Материалы конференции - Ростов-н/Д, 1995.С 24-26.

 3. Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарратива: возможности реконструкции сексуальной идентичности // В поисках сексуальности: Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. – СПб.: Изд-во Д. Буланин. 2002. – С. 549-558.

 4. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 5. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.

 6. Ревеншторф Д. Расстройства отношений и сексуальные расстройства / Клиническая психология // Под ред. Ф. Пере. – СПб., 2004. – С. 1220-1255.

 7. Розин В., Шапинская Р. Природа любви. – М., 1993.

 8. Розин В. Психика и телесность / Психология и психоанализ сексуальности // Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара, 2002.

 9. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.

 10. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.

 11. Фанти С. Сексуальность. Отношение между сексуальностью и агрессивностью / Микропсихоанализ. – М., 1991.

 12. Фрейд З. «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность / Психология и психоанализ сексуальности // Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2002.

 1. Фуко М. Супружеские узы / История сексуальности. – М., 1993.

 2. Хорни К. Запрещённая женственность – фригидность / Женская психология. – СПб., 1993.

 3. Хорни К. Роль сексуальности в невротической потребности в любви / Невротическая личность нашего времени. – М., 1993.

 4. Вrehm Sh. Intimate relationships. - McGraw-Hlll, Inc.1985. – 461р.

 5. Bolton R. Sex talk. Bodies and behaviors in gay erotica // Beyond the lavender Lexicon, authenticity. Imagination and appropriation in Lesbian and Langueges . Gordon and Breach Publishers/ 1995.


12. Інформаційні ресурси

 1. Адлер А. Любовные отношения и их нарушения // Очерки по индивидуальной психологии / http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/20010410/20010410a/htm

 2. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 3. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 4. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 5. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 490.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка