Програма навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура»


О.Чемакіна _________________ Т. ІвановаСторінка2/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.8 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

_______________ О.Чемакіна _________________ Т. Іванова


"____"____________2016 р. "_____"_______________2016р.
Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни

«Рисунок, живопис, скульптура»

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»


Спеціалізація Дизайн архітектурного середовища

Курс – 1,2,3,4 Семестр – 1,2,3,4,5,6,7


Аудиторні заняття – 236 Диференційований залік – 1-7 семестр Самостійна робота – 244

Усього (годин/кредитів ECTS) – 480/16.0

Індекс РБ-5-191/16-2.1.3
СМЯ НАУ РНП 10.01.04-01-2016

Робочу навчальну програму дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» Навчальну програму дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» розроблено на основі робочого навчального плану № НБ 5-191/16підготовки фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізації «Дизайн архітектурного середовища» навчальної програми цієї дисципліни, індекс НБ – 5 – 191/16 – 2.1.3 затвердженої ректором _____________
Робочу навчальну програму розробила

старший викладач кафедри

основ архітектури та дизайну ________________ С.Триколенко
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри основ архітектури та дизайну, протокол від « __ » ______________

Завідувач кафедри _____________________________ О. Трошкіна


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри комп’ютерних технологій дизайну напряму 6.060102 «Архітектура» (спеціальність 191 “Архітектура та містобудування”), протокол № від _________
Завідувач випускової кафедри __________________ Ю. Дорошенко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні

науково-методично - редакційної ради Інституту аеропортів, протокол № ____ від ____________

Голова НМРР __________________________________ А. Бєлятинський

Рівень документа – 3д

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 1

ЗМІСТ


1. Вступ ............................................................................................................

2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять .............

2.2.1.Практичні заняття, їх тематика і обсяг ..................................................

2.2.2.Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.2.1.Домашні завдання..................................................................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН……………………………………………….

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

5. Форми документів Системи менеджменту якості……………… ….


4

4

56

7

1213

17

1728

31
32

33

ВСТУП
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


Засвоєння дисципліни сприятиме розвиткові творчої уяви, образного мислення, об’ємно-просторового сприйняття та відтворення натури, допомагатиме студентам вдосконалювати графічну і живописну майстерність та розширювати вміння і навики в розробці креслень для дизайнерської проектної документації, архітектурного конструювання, моделювання, ергономічних досліджень, розробки шрифтів та логотипів. Тому застосування на практиці знань, умінь і навичок, здобутих при засвоєнні даної дисципліни, є необхідною умовою для глибокого опанування дисциплін професії дизайнера. Здобуті знання, вміння і навички особливо необхідні для успішного виконання студентами найважливіших робіт їх майбутньої спеціальності – дизайну: курсових робіт, дипломного проекту, робіт, пов’язаних з теорією і практикою композиції та проектування, основами формоутворення і ергономіки, архітектурно-пленерною практикою.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисциплінип/п
Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Прак.

СРС

1

2

3

4

5

1-й семестр

Модуль №1 Об’ємно – конструктивна побудова натюрморту та рельєфу

1.1

Натюрморт з геометричних фігур

11

6

5

1.2

Натюрморт з чотирьох предметів

18

8

10

1.3

Гіпсовий рослинний рельєф

18

8

10

1.4

Простий натюрморт з 3-4 предметів та драпіровками

14

8

6

1.5.

ДЗ

8

2

8

1.6

МКР

2

2

2
Усього за модулем №1

75

34

41
Усього за 1-й семестр

75

34

41

2-й семестр

Модуль №2 Об’ємно – конструктивна побудова складного рельєфу та капітелі

2.1

Складний гіпсовий рельєф

16

8

8

2.2

Натюрморт з архітектурною деталлю

16

8

8

2.3

Гіпсова капітель

10

8

4

2.4

Простий натюрморт з темними предметами на світлому тлі

9

9

3

2.5

Домашнє завдання

8
8

2.6

МКР

2

1

2
Усього за модулем №2

75

34

41
Усього за 2-й семестр

75

34

41

3-й семестр

Модуль №3 Об’ємно – конструктивна побудова інтерєра

3.1

Інтер’єр простий

10

5

7

3.2

Інтер’єр зі сходами

13

6

5

3.3

Натюрморт в інтер’єрі

10

6

4

3.4

Натюрморт в теплій гаммі

11

5

6

3.5

Натюрморт в холодній гаммі

12

6

6

3.6

Натюрморт зі скляними предметами

10

6

4

3.7

Домашнє завдання

8
8

3.8

МКР

1
1
Усього за модулем №3

75

34

41
Усього за 3-й семестр

75

34

41

4-й семестр

Модуль №4 Об’ємно – конструктивна побудова черепа, обруба та екорше

4.1

Череп у 3-х положеннях

8

6

2

4.2

Екорше голови

10

5

5

4.3

Обруб голови

10

5

5

4.4

Складний натюрморт з гіпсовою маскою

8

6

2

4.5

Складний натюрморт декоративний (різні техніки)

8

5

3

4.6

Складний натюрморт на зближених півтонах

7

5

2

4.7

Домашнє завдання

8
8

4.8

МКР

1
1
Усього за модулем №4

60

34

26
Усього за 4-й семестр

60

34

26

5-й семестр

Модуль №5 Об’ємно – конструктивна побудова гіпсових фрагментів обличчя

5.1

Гіпсовий фрагмент (ніс)

6

5

3

5.2

Гіпсовий фрагмент (око)

6

5

3

5.3

Гіпсовий фрагмент (губи)

8

5

3

5.4

Гіпсовий фрагмент (вухо)

8

5

3

5.4

Складний натюрморт з рослинним рельєфом в інтер’єрі

8

5

3

5.5

Складний натюрморт біля вікна (контражур)

8

5

3

5.6

Стилізація натюрморта в обраній техніці

8

4

3

5.7

Домашнє завдання

8
8

5.8

МКР

2
1
Усього за модулем №5

60

34

26
Усього за 5-й семестр

60

34

26

6-й семестр

Модуль №6 Об’ємно – конструктивна побудова натюрморту та гіпсової голови

6.1

Натюрморт з гіпсовою маскою

6

5

1

6.2

Гіпсова голова

6

5

1

6.3

Гіпсова голова з плечовим поясом

6

5

1

6.4

Складний натюрморт з декоративними елементами

8

5

3

6.5

Складний натюрморт з гіпсовою головою

7

5

2

6.6

Складний натюрморт з архітектурною деталлю

8

6

2

6.7

Домашнє завдання

8
8

6.8

МКР

1
1
Усього за модулем №6

60

32

28
Усього за 6-й семестр

60

32

28

7-й семестр

Модуль №7 Об’ємно – конструктивна побудова натюрморту і скульптурний рельєф

7.1

Складний натюрморт в інтер’єрі

10

6

4

7.2

Складний натюрморт з гіпсовою головою в інтер’єрі

12

6

6

7.3

Складний інтер’єр з фігурою

12

6

6

7.4

Простий натюрморт з геометричних фігур (рельєф)

8

5

3

7.5

Складний натюрморт з 3-4 предметів (рельєф)

8

6

2

7.6

Копія рельєфу

8

6

2

7.7

Домашнє завдання

8
8

7.8

МКР

1
1
Усього за модулем №7

75

34

41
Усього за 7-й семестр

75

34

41
Усього за навчальною дисципліною (рисунок, живопис, скульптура)

480

236

2442.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка