Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістикиСторінка1/29
Дата конвертації14.12.2016
Розмір5.17 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік


Криміналістика

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма) бакалавра

«Цивільна та господарська юстиція»

(III курс)
К.ю.н., старший викладач Кіян О.В.


Програма навчальної дисципліниРозділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 1. Методологічні й наукознавчі засади криміналістики

Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.

Система науки криміналістики та однойменної навчальної дисципліни. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, криміналістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний ризик, тактичне рішення. Вивчен­ня криміналістикою закономірностей, що характеризують процес роз­криття кримінальних правопорушень.

Місце криміналістики в системі наукового знання і юридичних наук. Її взаємозв’язок із суспільними, природно-технічними, юридичними галузевими та спеціальними науками.

Загальні і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень. Основні принципи і закони розвитку криміналістики.

Методологічні основи криміналістики. Поняття, сутність методів криміналістики як науки та їх співвідношення з методами практичної діяльності органів слідства, судової експертизи та судових установ.

Система (класифікація) загально-наукових і спеціальних методів (власне криміналістичних методів та методів інших наук), використовуваних криміналістикою, та критерії їх допустимості у розслідуванні кримінальних правопорушень.

Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для розслідування кримінальних правопорушень. Нетрадиційні криміналістичні знання і методи як такі, що не дістали достатнього визнання в теорії криміналістики та впровадження в практику, але є перспективними для застосування та використання в практиці розслідування кримінальних правопорушень.

Проблема допустимості в кримінальному судочинстві поліграфа як методу інструментальної діагностики емоційної напруги людини з метою з’ясування її причетності до розслідуваного кримінального правопорушення. Технічний, процесуально-тактичний і етичний аспекти детекції емоційного стану людини за її психофізіологічними реакціями на дію словесного подразника; кінесики (Body Language – мова жестів, яка вивчає міміку, пози, жести, рукостискання, погляди, вибір відстані під час спілкування людей) як методу “детекції брехні”, що дозволяє контролювати передачу підсвідомих сигналів за допомогою жестів про власні емоції, думки та наміри.

Проблема використання в процесі розслідування кримінальних правопорушень телепатії як методу передачі та прийому думок на відстані за допомогою псі-енергії; біолокації як методу визначення місця знаходження чого-небудь за допомогою біологічних індикаторів; яснобачення, як методу сприйняття фактів, яке виникає поза аналізу певної інформації; гіпнозу як засобу посилення спогадів очевидців про події кримінального характеру; та ін.

Історія криміналістики і криміналістичних установ України. Виникнення, історія, основні етапи розвитку і сучасний стан науки криміналістики в Україні. Етапи розвитку вітчизняної криміналістики як науки.

Видатні українські вчені-криміналісти. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики в юридичних навчальних закладах.

Криміналістика в зарубіжних країнах. Сучасний стан криміналістичної науки в зарубіжних країнах. Видатні вчені-криміналісти зарубіжжя. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики у провідних юридичних навчальних закладах зарубіжжя. Підготовка кадрів за межами України.

Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної (доказової) інформації. Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної діяльності. Поняття та різновиди способу вчинення і приховування кримінальних правопорушень. Об’єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають спосіб учинення кримінальних правопорушень.

Поняття криміналістичної інформації, її різновиди. Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної (процесуальної, доказової) інформації.

Використання даних щодо способу вчинення і приховування кримінальних правопорушень у розв’язанні конкретних завдань правоохоронними органами України.


Тема 2. Криміналістична ідентифікація, групофікація і діагностика

Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю. Суть та форми криміналістичної ідентифікації.

Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її основні види та форми. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період.

Види та форми встановлення групової приналежності (групофікації). Взаємозв’язок і відмінності ідентифікації та встановлення групової приналежності. Методика проведення ідентифікації та встановлення групової приналежності.

Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації. Діагностичні завдання, розв’язуванні слідчою та експертною практикою.

Значення теорії криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності і криміналістичної діагностики у розкритті кримінальних правопорушень, розшуку і встановленні злочинців, збиранні, дослідження, оцінці і використанні доказів у кримінальних провадженнях.


Розділ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Тема 3. Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей

Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі криміналістичної техніки та їх значення для збирання і дослідження інформації про кримінальне правопорушення та його учасників.

Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх застосування у слідчій, експертній діяльності по розкриттю і розслідуванню кримінальних правопорушень та під час судового розгляду кримінальних проваджень. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

Комплекти техніко-криміналістичних засобів, які застосовуються у “польовій криміналістиці” – при проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

Загальна характеристика сутності і можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Сучасні можливості та перспективи зберігання і дослідження інформації з метою розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Проблеми автоматизації експертних досліджень.

Основи криміналістичного вчення про фіксацію криміналістичної (доказової) інформації. Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої (розшукової) дії та її результатів. Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і використання.

Складання протоколу слідчої (розшукової) дії – основний спосіб закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-криміналістичних засобів і методів.

Загальна характеристика допоміжних способів фіксації інформації, яка має криміналістичне значення. Різновиди техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів фіксації і збереження доказової інформації.
Тема 4. Криміналістична фотографія, кінозйомка, аудіо- та відеозапис

Поняття, сучасні можливості фіксації і дослідження візуальної інформації у практиці розслідування кримінальних правопорушень.

Криміналістична фотографія: сфера її застосування, значення для фіксації ознак кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, розшуку злочинців, викраденого майна, встановлення і доказування суттєвих обставин події.

Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії. Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування за допомогою звичайної та електронної (цифрової) фотографічної апаратури.

Криміналістичний відеозапис: засоби, методи і прийоми його застосування під час проведення окремих слідчих дій. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої (розшукової) дії з використанням криміналістичного відеозапису.

Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, носіїв фото, ауді, відео інформації як додатків до відповідних протоколів слідчих (розшукових) дій.

Фототехнічна і електроакустична експертизи: питання, які вони вирішують; матеріали, що надсилаються на експертні дослідження.

Особливості застосування криміналістичної фотографії і відеозапису у слідчій діяльності. Специфіка оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації.


Тема 5. Криміналістична трасологія: сліди людини, сліди засобів учинення кримінального правопорушення

Предмет, система і завдання криміналістичної трасології (слідознавства). Поняття сліду в широкому і вузькому розумінні та класифікація слідів в криміналістиці.

Сліди людини: сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла.

Сліди рук (дактилоскопія). Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підошов ніг. Властивості папілярного узору. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.

Сліди локомоційних навичок людини (сліди ходи). Технічні засоби і прийоми фіксації та вилучення слідів ніг і взуття.

Сліди інших частин тіла: шкірного покриву тіла (дермоскопія), зубів (дентоскопія), губів (лябіоскопія), нігтів, одягу та ін.

Сліди засобів учинення злочину: сліди знарядь злому та інструментів. Характеристика поширених пристроїв і приладів, що застосовуються для замикання приміщень та контейнерів. Предмети (замки, пломби) як сліди злочину.

Сліди джерел підвищеної небезпеки: механізмів виробничого і побутового призначення; транспортних засобів; сильнодіючих, отруйних та легкозаймистих речовин; фізичних явищ – електроструму, високої і низької температури, радіації.

Сліди сил і явищ природи. Характеристика вогню, обвалу, повені як засобів учинення злочину. Особливості їхнього дослідження.

Загальна характеристика механізму утворення слідів людини (гомеоскопія); слідів знарядь злому та інструментів (механоскопія); слідів джерел підвищеної небезпеки; слідів сил і явищ природи. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення слідчих (розшукових) дій.


Тема 6. Криміналістичне зброєзнавство: дослідження вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування; дослідження холодної зброї

Поняття криміналістичного дослідження зброї, його предмет, наукові засади та завдання.

Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна характеристика криміналістичного дослідження балістичних об’єктів – вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, застережні заходи і правила поводження з ними. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу.

Дослідження балістичних об’єктів. Питання, які вирішуються вивченням цих об’єктів під час слідчих (розшукових) дій, попереднім дослідженням; балістичною та криміналістичними експертизами вогнепальної зброї; перевіркою вогнепальної зброї, патронів, куль і гільз за криміналістичними обліками. Підготовка матеріалів для направлення на експертне дослідження.

Вибухові речовини і пристрої. Поняття та наукові засади криміналістичної вибухотехніки. Класифікація вибухотехнічних об’єктів: слідів і продуктів вибуху, вибухових пристроїв (гранат, мін, вибухових пристроїв і речовин, піротехнічних виробів) і речовин, засобів підриву вибухових речовин і пристроїв.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення та зберігання вибухових пристроїв і речовин. Застережні заходи і правила поводження з ними.

Підготовка матеріалів для експертного дослідження вибухових пристроїв, речовин і слідів їх застосування. Питання, що вирішуються вибухотехнічною експертизою.

Холодна зброя. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її застосування.

Використання результатів досліджень об’єктів криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, холодної зброї для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.


Тема 7. Криміналістичне документознавство: дослідження документів та їх реквізитів; почеркознавство і авторознавство

Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів, види їх підробки.

Техніко-криміналістичні засоби і прийоми перевірки документів та їх попереднього вивчення. Особливості слідчого огляду з метою встановлення слідів-змін у документах, фіксації результатів огляду, вилучення і зберігання документів – речових доказів.

Характеристика основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них.

Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.

Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів, білетів Національного банку України, іноземної валюти та ін.). Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою технічних засобів.

Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою сучасних цифрових і знакодрукуючих пристроїв – принтерів електронно-обчислювальних машин, персональних комп’ютерів, та ознаки, які використовуються для їх розшуку та ідентифікації.

Дослідження матеріалів документів (паперу, барвників штрихів тексту), засобів письма та знарядь друку (тиражування).

Техніко-криміналістична експертиза документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються нею.

Значення результатів криміналістичного дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма (криміналістичного почеркознавства й авторознавства). Поняття письма, письмової мови і почерку. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку. Методика криміналістичного дослідження почерку (рукописного тексту).

Почеркознавча та авторознавча експертизи: питання, що вирішуються ними, підготовка матеріалу для експертного дослідження; види зразків почерку та вимоги, що ставляться до них.


Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і встановлення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)

Поняття і сутність криміналістичної габітології. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне значення та класифікація.

Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Опис ознак зовнішності за методом “Словесного портрета”. Застосування з цією метою комп’ютерної програми “Фоторобот”.

Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень.

Криміналістична портретна експертиза: питання, що вирішуються нею; матеріали, які надсилаються на експертне дослідження; вимоги щодо фотознімків та відеофрагментів. Особливості методики ототожнення людини.
Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування кримінальних правопорушень (криміналістичні обліки)

Поняття, науково-правові засади та завдання кримінальної реєстрації як галузі криміналістичної техніки і практичної діяльності. Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних обліків.

Система, принципи організації та підрозділи правоохоронних органів, що здійснюють криміналістичні обліки. Поділ обліків в залежності від ступеня централізації: місцевий, регіональний, державний і міждержавний (Інтерпол). Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем (колекцій), здійснюваних науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України.

Способи реалізації даних обліків у розкритті кримінальних правопорушень, розшуку осіб та предметів. Документи для поставлення об’єкта на облік і перевірки його за обліком.

Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації, проблеми її автоматизації і комп’ютеризації в системі МВС України.

Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Поняття комп’ютерної інформації як об’єкта криміналістичного дослідження. Предмет, наукові засади та завдання криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації. Виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформації. Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Експертиза електронних документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної техніки. Значення результатів криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації для розшуку злочинців, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.


Розділ 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Тема 10. Концептуальні положення криміналістичної тактики. Організація та планування розслідування кримінального правопорушення

Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики. Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. Джерела розвитку криміналістичної тактики.

Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична операція, комбінація, тактичне рішення.

Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та критерії допустимості.

Тактична рекомендація та її види.

Тактична операція. Мета і види тактичних операцій. Складання плану підготовки і проведення тактичної операції. Реалізація тактичної операції та закріплення її результатів. Використання і значення тактичних операцій на початковому і подальшому етапах розслідування кримінальних правопорушень.

Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. Поняття і сутність тактичного рішення. Прийняття тактичного рішення в умовах тактичного ризику.

Слідча (розшукова) дія: поняття, класифікація та загальна характеристика. Тактика слідчої (розшукової) дії та її співвідношення з організаційними діями слідчого.

Роль криміналістичної тактики і використання її категорій у розслідуванні кримінальних правопорушень.

Тенденції і перспективи подальшого розвитку криміналістичної тактики.

Поняття криміналістичної версії та її логічна природа. Класифікація криміналістичних версій. Типові версії та їх значення для слідчої, експертної та судової діяльності.

Підстави, умови і тактичні прийоми побудови слідчих версій. Залежність версій від аналізу та оцінки слідчої ситуації під час розслідування кримінального правопорушення.

Перевірка й оцінка версій.

Поняття і значення планування як умови і методу наукової організації розслідування кримінального правопорушення. Принципи, види і підстави планування. Співвідношення версій і плану розслідування.

Планування окремої слідчої дії, тактичної операції.

Технологія планування розслідування. Види і форми планів.

Особливості планування на різних етапах розслідування кримінального правопорушення.

Особливості планування розслідування багатоепізодних кримінальних правопорушень; під час розслідування кримінальних правопорушень слідчою бригадою; роботи з декількома кримінальними провадженнями, що одночасно знаходяться у провадженні слідчого. Прийоми координації спільної роботи слідчого, оперативних працівників, інших учасників процесу та способи контролю за виконанням плану розслідування. Використання ЕОМ в діяльності по плануванню і організації розслідування кримінальних правопорушень.


Тема 11. Тактика слідчого огляду. Тактика огляду місця події

Поняття слідчого огляду як методу дослідження матеріальних джерел доказової та орієнтовної інформації. Огляд – слідча (розшукова) дія, види огляду, етапи проведення і завдання. Принципи слідчого огляду, техніко-криміналістичні засоби і методи, використовувані під час його провадження. Учасники слідчого огляду. Участь спеціаліста в слідчому огляді.

Огляд предметів і документів, що можуть бути речовими доказами. Техніко-криміналістичні засоби і тактичні прийоми огляду валіз, особистих речей, в т. ч. документів (паспортів, цінних паперів, вітчизняної та іноземної валюти), виробів мистецтва і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, та порнографічних предметів. Огляд комп’ютерної техніки. Питання, вирішувані шляхом огляду цих об’єктів – носіїв доказової інформації.

Огляд приміщень і ділянок місцевості, що не є місцем події. Організаційні і тактичні прийоми огляду службових і житлових приміщень, присадибних та інших ділянок відкритої місцевості. Питання, вирішувані оглядом.

Огляд транспортних засобів. Тактичні прийоми і технічні засоби огляду, обумовлені видом транспортного засобу (автомобільний, залізничний, морський, повітряний). Питання, вирішувані оглядом окремих транспортних засобів.

Огляд тварин і їхніх трупів. Питання, вирішувані оглядом тварин та їхніх решток. Тактичні прийоми огляду цих об’єктів.

Огляд місця події: поняття, суть, цілі, зміст та завдання. Підготовка до огляду місця події. Тактичні прийоми огляду місця події. Типові матеріальні джерела інформації під час огляду місця події на відкритій місцевості та у помешканні. Прийоми аналізу обстановки місця події для одержання інформації щодо події (місця, часу і механізму вчинення) кримінального правопорушення і злочинця.

Поєднання огляду місця події з організаційними та розшуковими заходами. Організація слідчо-оперативної групи та її завдання. Дії учасників слідчо-оперативної групи, керівна роль слідчого. Взаємодія учасників огляду як чинник, що визначає його ефективність.

Фіксація процесу і результатів огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця події. Використання результатів огляду місця події для подальшого розслідування.

Основні і допоможні способи фіксації результатів огляду. Оцінка і використання одержаних в ході огляду даних для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

Процесуальні особливості огляду місця події як слідчої (розшукової) дії. Основні стадії і етапи огляду місця події. Підготовчий (до виїзду та прибуття на місце), робочий (оглядовий) та заключний етапи огляду. Методи огляду (статичний та динамічний) для дослідження обстановки місця події. Додатковий та повторний огляд місця події. Коло учасників огляду місця події. Діяльність на місці події слідчо-оперативної групи. Взаємодія в її складі слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, співробітниками різних служб правоохоронних органів. Використання сучасних техніко-криміналістичних засобів.

Вивчення і попереднє дослідження слідів і інших речових доказів безпосередньо на місці події, перевірка за криміналістичними обліками. Використання отриманих результатів для розшуку злочинців «по гарячих слідах».

Поняття негативних обставин і їх значення для викриття інсценування злочинів.

Огляд приміщень та ділянок місцевості, які не є місцем події, але пов’язані з кримінальним правопорушенням. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.


Тема 12. Тактика огляду трупа. Тактика освідування особи
Поняття слідчого огляду як методу дослідження матеріальних джерел доказової та орієнтовної інформації. Принципи слідчого огляду, техніко-криміналістичні засоби і методи, використовувані під час його проведення. Учасники огляду трупа. Участь спеціаліста в слідчому огляді.

Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення. Питання, що вирішуються оглядом. Роль спеціаліста в галузі судовой медицини або лікаря під час огляду трупа. Тактика огляду в залежності від того, встановлена чи не встановлена особа покійного.

Первинний зовнішній огляд трупа на місці його виявлення. Питання, що вирішуються шляхом огляду трупа.

Ексгумація трупа. Фіксація процесу і результатів огляду трупа.

Поняття і сутність освідування як особливого різновиду слідчого огляду і методу дослідження анатомічної будови тіла людини та його зовнішніх ознак. Підстави огляду у світлі конституційних гарантій недоторканості особи. Питання, вирішувані освідуванням, та його значення в розслідуванні кримінальних правопорушень. Тактичні прийоми і етичні основи освідування. Фіксація процесу і результатів освідування.
Тема 13. Тактика розшуку і затримання підозрюваного

Поняття і сутність затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, його процесуальні підстави у світлі конституційних гарантій недоторканості особи. Різновиди і значення затримання для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення.

Тактика розшуку і затримання підозрюваного. Підготовка до затримання. Питання організаційно-тактичного забезпечення затримання та безпеки його учасників: вивчення особи, що підлягає затриманню, та місця затримання; складання плану затримання, комплектування слідчо-оперативної групи, інструктаж, керівництво нею. Підготовка технічних засобів.

Тактичні прийоми затримання з попередньою підготовкою в приміщенні (житловому, службовому), громадських місцях, на відкритій місцевості, в лісі, в горах, у транспортних засобах. Особливості тактики затримання озброєного злочинця, групи осіб одночасно (озброєних та без зброї). Оперативно-тактичні операції по затриманню небезпечних злочинців. Поєднання затримання з іншими слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами. Використання допомоги громадськості і засобів масової інформації при підготовці та здійсненні затримання. Правила застосування зброї та спеціальних технічних засобів щодо особи, яку затримують. Особливості конвоювання затриманих. Тактичні прийоми затримання без попередньої підготовки. Фіксація процесу та результатів затримання.


Тема 14. Тактика проникнення до житла та обшуку

Поняття, види і завдання обшуку. Підстави обшуку в світлі конституційного права людини на особисту недоторканність; конституційних гарантій недоторканності житла, таємниці листування та іншої кореспонденції. Психологічні та етичні основи обшуку.

Тактичні прийоми підготовки до обшуку. Збирання необхідних відомостей щодо об’єкту обшуку. Підбір учасників і залучення спеціалістів до участі в обшуку. Підготовка техніко-криміналістичних засобів. Визначення шляхів використання під час обшуку даних, отриманих шляхом розшукової діяльності. Складання плану підготовки і проведення обшуку.

Особистий обшук. Тактичні прийоми особистого обшуку затриманих осіб. Особливості обшуку особистих речей затриманих. Схованки, які є типовими для названих об’єктів обшуку, та засоби і методи їхнього виявлення. Заходи обережності під час провадження цих видів обшуку.

Обшук у помешканнях. Підготовка і тактичні прийоми обшуку у службових і житлових приміщеннях міського та сільського типу.

Особливості тактики групового і повторного обшуку.

Фіксація процесу та результатів обшуку. Оцінка та використання результатів обшуку у розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень.
Тема 15. Тактика допиту

Поняття, завдання і види допиту. Процесуальні, криміналістичні, психологічні і морально-етичні основи допиту. Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, демонстрація, жестикуляція, міміка тощо). Використання даних логіки, психології, педагогіки та інших наук під час підготовки і проведення допиту.

Підготовка до допиту, його організаційне і технічне забезпечення: збирання вихідних даних для допиту, визначення черговості допитів і засобу виклику допитуваного, вибір часу, місця допиту і техніко-криміналістичних засобів. Залучення до участі у допиті спеціаліста. Планування тактики допиту в залежності від слідчої ситуації (безконфліктної, конфліктної); необхідності та порядку використання під час допиту інформації, отриманої оперативним шляхом.

Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях). Сутність, значення і тактичні прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичне керування процесом допиту. Постановка запитань особі, яка допитується. Види запитань.

Тактичні прийоми подолання відмови від давання показань та викриття допитуваного в неправдивості. Допустимі прийоми емоційного, логічного та психологічного впливу на допитуваного. Проблема детекції емоційно-психологічного стану допитуваної особи у вітчизняній та закордонній криміналістиці.

Тактичні операції під час допиту. Особливості тактики допиту за участю спеціаліста, перекладача та захисника.

Засоби фіксації ходу і результатів допиту на досудовому слідстві. Застосування з метою фіксації показань звукозапису і відеозйомки. Ознайомлення допитуваного з матеріалами, в яких зафіксовані хід і результати допиту. Засоби оцінки і перевірки показань допитаних осіб.

Допит потерпілих і свідків. Підготовка і тактичні прийоми допиту потерпілих і свідків. Тактика допиту сумлінних потерпілих і свідків. Специфіка допиту мнимих потерпілих і свідків, котрі неправдиво заявили про кримінальне правопорушення. Особливості допиту потерпілих і свідків, що перебувають у лікувальній установі. Основні тактичні прийоми допиту неповнолітніх і осіб, що страждають фізичними хибами.

Допит підозрюваного і обвинуваченого. Тактичні прийоми допиту підозрюваного, затриманого «на гарячому» або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення. Підготовка і тактичні прийоми допиту обвинуваченого. Особливості тактики допиту обвинувачуваних, що визнають себе винуватими частково або взагалі не визнають себе винуватими. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених, які заявили про своє алібі.

Специфіка тактики допиту підозрюваних (обвинувачуваних) – членів злочинної групи та рецидивістів. Поняття психологічного впливу на допитуваного, його сутність, види і межі допустимості. Особливості тактики допиту іноземних громадян за участю перекладача. Особливості тактики повторного допиту. Допит експерта.

Оцінка й використання показань допитаних осіб у подальшому розслідуванні кримінальних правопорушень.

Проведення допиту в режимі відео конференції під час досудового розслідування.


Тема 16. Тактика предявлення для впізнання

Поняття, різновиди і завдання пред’явлення для впізнання. Значення і відмінність впізнання від узнавання під час інших слідчих (розшукових) дій.

Підготовка до пред’явлення для впізнання: особливості допиту особи, яка має впізнавати; підбір об’єктів впізнання; складання плану підготовки і проведення пред’явлення для впізнання.

Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів, тварин, помешкань і ділянок місцевості в натурі. Особливості тактики пред’явлення для впізнання різноманітних об’єктів за їхніми копіями (фотознімком, фонограмою, кіно-відеофільмом). Особливості тактики пред’явлення для впізнання за функціональними ознаками зовнішності (за ходою, голосом, звуковою промовою).

Основний і допоміжні способи фіксації процесу та результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка і використання в розслідуванні результатів пред’явлення для впізнання.

Проведення впізнання в режимі відео конференції під час досудового розслідування.


Тема 17. Тактика слідчого експерименту

Поняття, сутність, мета слідчого експерименту та його значення для встановлення фактичних обставин злочину.

Різновиди і завдання слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту.

Підготовка до слідчого експерименту. Планування та основні тактичні умови проведення цієї слідчої дії. Реконструкція обстановки як умова проведення даної слідчої дії.

Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого експерименту (на можливість сприйняття якогось факту або явища органами почуття, на можливість здійснення якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, явищ тощо). Психологічні та етичні засади слідчого експерименту.

Фіксація умов, процесу та результатів слідчого експерименту. Оцінка і використання отриманих результатів у розкритті і розслідуванні кримінального правопорушення.


Тема 18. Тактика призначення та проведення експертизи. Тактика отримання зразків для експертизи

Поняття, сутність, форми і мета використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Тактика залучення спеціаліста до участі в слідчих (розшукових) діях. Значення цієї форми використання спеціальних знань для розслідування кримінальних правопорушень.

Поняття, види та значення судової експертизи у розслідуванні кримінальних правопорушень. Криміналістичні експертизи та їх класифікація. Організація, система та функції судово-експертних установ в Україні. Поняття експерта, його права та обов’язки.

Підготовка до призначення експертизи та її призначення. Визначення мети і обсягу дослідження, формулювання експертного завдання. Вибір експертної установи (експерта).

Зміст постанови про призначення судової експертизи. Особливості призначення комплексної, комісійної, додаткової та повторної експертизи.

Процес експертного дослідження, його стадії. Взаємодія слідчого з експертом під час проведення експертизи. Види висновків експерта. Наукові критерії оцінки висновку експерта та його використання у розкритті, розслідуванні і попередженні кримінальних правопорушень.

Поняття, сутність і мета отримання зразків для експертизи.

Тактика залучення спеціаліста до участі в отримання зразків для експертизи.

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження (вільні, умовно-вільні і експериментальні). Вимоги до окремих видів зразків для порівняльного дослідження і технології їх одержання. Дотримання законності та етичних норм. Фіксація процесу одержання зразків.


Тема 19. Тактика взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими службами правоохоронних органів, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації

Поняття, мета і значення взаємодії слідчого з іншими правоохоронними органами під час розслідування кримінальних правопорушень. Правові засади та принципи взаємодії. Слідчо-оперативна група (СОГ) як форма взаємодії слідчого з оперативними працівниками, співробітниками інших підрозділів правоохоронних органів України. Тактика взаємодії слідчого з іншими службами правоохоронних органів під час провадження окремих слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, здійснення розшуку, вивчення особи підозрюваного, потерпілого, свідка.

Залучення представників громадскості до участі в окремих слідчих (розшукових) діях, організаційних та інших заходах, тактичних операціях.

Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого з іншими службами правоохоронних органів, державними установами і підприємствами різних форм власності, громадськістю та засобами масової інформації. Особливості тактики взаємодії залежно від етапу розслідування, під час провадження окремих слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, з метою вивчення особи підозрюваного, свідка, потерпілого.

Поняття, суть, мета взаємодії слідчого з іншими державними установами, громадськістю і засобами масової інформації під час розслідування кримінальних правопорушень.

Особливості взаємодії слідчого з іншими державними установами, підприємствами різних форм власності. Форми і методи залучення громадськості та засобів масової інформації для швидкого, повного розкриття і розслідування кримінального правопорушення.

Принципи і форми взаємодії. Тактичні і організаційні прийоми взаємодії слідчого з оперативними працівниками і співробітниками інших служб правоохоронних органів, державними установами, громадськістю і засобами масової інформації в залежності від етапу і завдань розслідування.

Значення взаємодії слідчого з оперативними працівниками, співробітниками інших служб правоохоронних органів, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації для швидкого, повного розкриття і якісного розслідування кримінальних правопорушень.


Розділ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Тема 20. Криміналістична методика. Концептуальні положення методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Методика розслідування вбивств і тілесних ушкоджень

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування кримінальних правопорушень), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація.

Структура окремої методики розслідування кримінального правопорушення та загальна характеристика її структурних елементів (криміналістична характеристика кримінального правопорушення; особливості збирання, аналізу й оцінки інформації; обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування кримінального правопорушення; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, та відповідні ним комплекси невідкладних слідчих (розшукових) дій; висування типових версій, планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій; особливості застосування науково-технічних засобів і спеціальних знань; використання допомоги громадськості; особливості завершального етапу розслідування; профілактична робота слідчого за матеріалами розслідування).

Криміналістична характеристика кримінального правопорушення: поняття, зміст і характеристика її складових елементів. Значення криміналістичної характеристики кримінального правопорушення для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.

Періодизація (етапи) розслідування кримінального правопорушення. Значення і завдання початкового етапу розслідування кримінального правопорушення. Поняття невідкладних слідчих (розшукових) дій. Проблеми і можливості програмування (алгоритмізації) та автоматизації слідчої діяльності.

Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів. Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття правильних тактичних рішень щодо розслідування кримінального правопорушення. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики.

Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами.

Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню. Протидія розслідуванню у формі приховування кримінального правопорушення, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення. Інсценування кримінального правопорушення та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків.

Суб’єкти, форми і способи “зовнішньої” протидії розслідуванню. Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню.Методика розслідування вбивств і тілесних ушкоджень

А. Розслідування вбивств. Джерела первісної інформації про вбивство. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування вбивств.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про вбивства та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій. Особливості тактики провадження огляду місця події, трупа й інших речових доказів.

Призначення судово-медичної та інших експертиз. Встановлення і допит свідків у провадженнях про вбивство. Затримання і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій: обшуку, призначення судових експертиз, слідчого експерименту та ін.

Специфіка взаємодії слідчого зі спеціалістами, громадськістю та засобами масової інформації у встановленні і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню убивства, і вживання заходів щодо їхнього попередження.

Особливості завершального етапу розслідування.

Б. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Джерела первісної інформації про заподіяння тілесних ушкоджень. Обставини, що підлягають доказуванню у провадженнях про заподіяння тілесних ушкоджень.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про заподіяння тілесних ушкоджень і відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики провадження допиту потерпілого і свідків. Огляд потерпілого і призначення судово-медичної експертизи. Огляд місця події і речових доказів. Затримання і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій: допиту підозрюваного (обвинуваченого), обшуку, призначення судових експертиз.

Встановлення обставин, що сприяли заподіянню тілесних ушкоджень, і вживання заходів по їхньому попередженню.

Особливості завершального етапу розслідування.


Тема 21. Методика розслідування статевих злочинів. Методика розслідування хуліганства

Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Розслідування зґвалтувань. Джерела первісної інформації про кримінальне правопорушення. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування зґвалтувань.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про зґвалтування та відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики допиту, освідування і призначення судово-медичної експертизи потерпілої особи. Огляд місця події. Допит свідків. Затримання, освідування і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики обшуку, слідчого експерименту, призначення судових експертиз і допиту особи.

Взаємодія слідчого зі спеціалістами та працівниками інших служб у встановленні і розшуку злочинця. Особливості завершального етапу розслідування. Попередження статевих злочинів за матеріалами розслідування.

Криміналістична характеристика хуліганства. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування хуліганства.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про хуліганство та відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики допиту потерпілих і свідків. Освідування і призначення судово-медичної експертизи. Огляд місця події і речових доказів. Використання результатів невідкладних слідчих (розшукових) дій у встановленні і розшуку злочинців.

Версії у провадженнях про хуліганство, підстави їхньої побудови. Планування розслідування. Подальші слідчі дії: затримання, освідування і допит підозрюваних, обшук, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент. Експертизи у провадженнях про хуліганство.

Встановлення при розслідуванні причин і умов, що сприяли хуліганству, та вживання заходів щодо їхнього усунення.


Тема 22. Методика розслідування грабежів і розбоїв. Методика розслідування крадіжок

Криміналістична характеристика грабежів і розбійних нападів. Джерела первісної інформації про ці кримінальні правопорушення.

Типові слідчі ситуації у справах про грабежі і розбої та відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів, освідування і призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.

Побудова версій щодо особи злочинця й обставин пограбування або розбійного нападу. Планування роботи з розслідування. Особливості організації розкриття грабежів і розбоїв, розшуку злочинця і викраденого майна “по гарячих слідах”. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами правоохоронних органів у встановленні і розшуку викраденого майна. Використання в цих цілях даних криміналістичних обліків, суб’єктивних портретів, допомоги громадськості та засобів масової інформації у встановленні і розшуку грабіжника та викраденого майна.

Ознаки і методика викриття інсценівок грабежів і розбоїв.

Подальші слідчі (розшукові) дії. Затримання і допит підозрюваного. Обшук. Пред’явлення для впізнання. Призначення експертиз та їхнє використання у встановленні обставин пограбування та розбою. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів на ощадні банки, каси підприємств і установ, касирів та інкасаторів. Специфіка розслідування грабежів і розбійних нападів, що чиняться на водіїв автотранспорту.

Попередження грабежів і розбоїв за матеріалами розслідування.

Видові криміналістичні характеристики крадіжок. Джерела первісної інформації про крадіжку.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про крадіжки і відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики огляду місця події, допиту потерпілого і свідків. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по розкриттю квартирних крадіжок “по гарячих слідах”.

Типові версії і планування подальшого розслідування крадіжок на основі результатів початкових слідчих (розшукових) дій. Методи встановлення злочинця: за слідами, у т. ч. мікрооб’єктами, залишеними на місці події; за способом вчинення кримінального правопорушення; за прикметами (суб’єктивним портретом) його зовнішності. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Особливості використання криміналістичних обліків у встановленні і розшуку злочинця та викраденого майна. Використання в тих же цілях допомоги громадськості і засобів масової інформації. Інсценівка крадіжки і методи її викриття.

Подальші слідчі (розшукові) дії: затримання, освідування і допит підозрюваного, обшук, слідчий експеримент, призначення криміналістичних експертиз та їхня роль у встановленні і доведенні обставин крадіжки. Забезпечення при розслідуванні відшкодування матеріального збитку, заподіяного крадіжкою.

Попередження крадіжок за матеріалами розслідування.

Особливості розслідування кишенькових крадіжок, фактів незаконного заволодіння автомототранспортними засобами.
Тема 23. Методика розслідування вимагань. Методика розслідування шахрайства

Криміналістична характеристика вимагання (рекету). Джерела первісної інформації про факт вимагання.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про вимагання та відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по розкриттю вимагання “по гарячих слідах”. Використання в цих цілях даних криміналістичних обліків, суб’єктивних портретів, допомоги громадськості і засобів масової інформації.

Висування версій і планування розслідування. Загальна характеристика подальших слідчих (розшукових) дій (затримання та допиту підозрюваного, обшуку, пред’явлення для впізнання, призначення криміналістичних та інших експертиз).

Особливості розслідування фактів вимагання коштів або інших вигод, пов’язаних із попереднім викраденням дітей або автотранспорту потерпілого.

Попередження вимагання за матеріалами розслідування.

Криміналістична характеристика шахрайства. Джерела первісної інформації про шахрайство.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про шахрайство та відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Допит потерпілого і свідків, огляд речових доказів, призначення криміналістичних та інших експертиз. Використання криміналістичної інформації для розшуку злочинця і викраденого “по гарячих слідах”. Складання суб’єктивного портрета та його використання у встановленні і розшуку шахрая. Взаємодія слідчого з підрозділами правоохоронних орнанів на початковому етапі розкриття і розслідування кримінального правопорушення. Використання в тих же цілях допомоги громадськості та засобів масової інформації.

Висування версій і планування розслідування. Подальші слідчі (розшукові) дії. Затримання і допит підозрюваного. Пред’явлення для впізнання. Обшук. Слідчий експеримент. Призначення судових експертиз.

Особливості завершального етапу розслідування. Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли шахрайству, і вживання заходів щодо їхнього попередження.


Тема 24. Методика розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу наркотиків: контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин, отруйних і сильнодіючих речовин; незаконного введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин та ін. Джерела первісної інформації про кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

А. Розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, контрабандного товару (наркотиків) та супровідних документів, освідування, допиту підозрюваного і свідків, обшуку, призначення експертизи та ін.

Слідчі версії та планування подальшого розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Особливості організації взаємодії слідчих органів з підрозділами інших правоохоронних органів України, закордонних країн під час розслідування контрабанди наркотиків.

Можливості використання під час розслідування контрабанди криміналістичних обліків.

Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли учиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та вживання заходів щодо їхнього попередження.

Б. Розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних з наркотичними засобами. Організовані злочинні групи наркобізнесменів. Джерела інформації про ці кримінальні правопорушення.

Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин.

Типові слідчі ситуації при розслідуванні незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилки або незаконного збуту наркотичних засобів, їхнього збереження, посіву або вирощування заборонених до оброблення культур, що містять наркотичні речовини. Невідкладні слідчі (розшукові) дії у провадженнях цієї категорії: огляд місця події та речових доказів; призначення експертиз; затримання, освідування та допит підозрюваного; обшук; встановлення і допит свідків. Особливості взаємодії слідчого з підрозділами правоохоронних органів у встановленні обставин кримінального правопорушення.

Планування розслідування і подальші слідчі (розшукові) дії. Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли учиненню кримінальних правопорушень, пов’язаних з наркотичними засобами, та вживання заходів щодо їхнього попередження.


Тема 25. Методика розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту

Криміналістична характеристика дорожньо-транспортних подій та обставини, що підлягають доказуванню під час їхнього розслідування.

Типові слідчі ситуації у провадженнях про дорожньо-транспортні події і відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій. Невідкладні слідчі (розшукові) дії: огляд місця події, слідів і транспортного засобу; допит потерпілого і свідків; освідування; призначення експертиз. Типові версії і планування розслідування.

Використання результатів невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення і розшуку водія, що зник, і транспортного засобу. Організація взаємодії слідчого зі співробітниками інших служб правоохоронних органів під час розслідування дорожньо-транспортних пригод. Використання в тих же цілях допомоги громадськості і засобів масової інформації.

Подальші слідчі (розшукові) дії: затримання і допит підозрюваного, слідчий експеримент; призначення автотехнічної та інших експертиз.

Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли злочинним та іншим порушенням правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів.


Тема 26. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля

Криміналістична класифікація і загальна характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля: забруднення або псування земель, атмосферного повітря, морських чи територіальних вод; незаконної порубки лісу, незаконного полювання, незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом. Джерела первісної інформації про ці кримінальні правопорушення. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля.

Слідчі ситуації, типові для розслідування забруднення або псування земель чи атмосферного повітря, морських чи територіальних вод, незаконного полювання, незаконного заняття рибним або іншим водним добувним промислом. Взаємодія з охотінспекцією та іншими відомчими органами під час розслідування цих кримінальних правопорушень. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації для розшуку і затримання браконьєрів і встановлення інших порушників природоохоронного законодавства.

Типові версії і планування розслідування. Огляд місця події, речових доказів. Вивчення технологічних процесів підприємств. Використання допомоги спеціалістів у вирішенні виникаючих питань. Призначення експертиз. Використання висновків експертів у встановленні факту і обставин порушення законів про охорону природи і викритті винуватих осіб. Допит свідків. Проведення слідчих експериментів. Допит підозрюваного.

Встановлення обставин, що сприяли порушенню законодавства про охорону довкілля, та вживання необхідних заходів щодо попередження цих кримінальних правопорушень.
Тема 27. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованим кримінальним угрупованням

Особливості криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми особами. Оцінка первісної інформації. Типові обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування кримінальних правопорушень неповнолітніх.

Психологічні й інші чинники, що визначають специфіку розслідування кримінальних правопорушень неповнолітніх. Особливості планування і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх: затримання, допиту, пред’явлення для впізнання, обшуку, слідчого експерименту, призначення експертиз. Виховна роль слідчого у провадженнях цієї категорії. Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних апаратів зі справ дітей, сім’єю, школою, громадськістю. Методика встановлення під час розслідування фактів залучення неповнолітніх до злочинної діяльності, антигромадського, аморального поводження дорослих. Вирішення питання щодо притягнення батьків неповнолітнього до відповідальності.

Профілактичні заходи за результатами розслідування кримінальних правопорушень неповнолітніх.

Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності. Значення та напрямки боротьби з організованою та груповою злочинністю на сучасному етапі розвитку держави. Види та особливості криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, вчинюваних організованими угрупованнями, в тому числі способів розвідки, конспірації, “рекрутування” членів організації, створення фондів для підкупу держслужбовців і допомоги засудженим.

Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної відповідальності членів організованих кримінальних угруповань. Координація взаємодії підрозділів правоохоронних органів України між собою та відповідними органами суміжних держав у боротьбі з організованою злочинністю.

Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань. Організована злочинна група як найбільш небезпечний різновид співучасті у кримінальних правопорушеннях. Мафіозні клани та їхні корумповані зв’язки. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань. Чинники, що впливають на кількісно-якісний склад злочинної групи, вибір нею способів підготовки, вчинення і приховування кримінальних правопорушень.

Джерела первісної інформації щодо групового способу вчинення кримінального правопорушення. Закономірності розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою.

Слідчі ситуації, типові для розслідування групових кримінальних правопорушень, та відповідні ним алгоритми початкових слідчих (розшукових) дій. Типові версії та планування розслідування у провадженнях про групові кримінальні правопорушення. Взаємодія слідчого з підрозділами правоохоронних органів в процесі розслідування. Тактичні особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій: затримання співучасників кримінальних правопорушень; особистого обшуку та обшуку за місцем проживання; огляду місця події і речових доказів; допиту підозрюваних і свідків; одночасного допиту між підозрюваними; пред’явлення підозрюваних для впізнання; слідчого експерименту. Можливості використання протиріч та інтересів співучасників організованої групи для її викриття.

Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та відповідний їм алгоритм слідчих (розшукових) дій. Тактичні особливості виявлення організатора злочинної групи і вчиненого кримінального правопорушення, диференціація ролі і ступеня відповідальності співучасників в інкримінованому кримінальному правопорушенні. Особливості тактики виявлення всіх членів організованої групи та їхньої злочинної діяльності в повному обсязі.

Особливості завершального етапу розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб. Встановлення в процесі розслідування обставин, що сприяли формуванню організованої злочинної групи і вчиненню нею кримінальних правопорушень.

Попередження групових злочинів. Форми і методи протидії організованим злочинним угрупованням.
Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка