Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка1/26
Дата конвертації14.12.2016
Розмір4.27 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік

Адміністративне право

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма) бакалавра

«Кримінальна юстиція»

(II курс)
К.ю.н., доцент Ткаля О. В.

Програма навчальної дисципліниРозділ 1. Загальні положення адміністративного права.
Тема 1.1. Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права.

Поняття адміністративного права. Поняття та сфера предмета галузі адміністративного права України.

Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Відносини публічного управління, відносини відповідальності публічної адміністрації, відносини відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил, установлених адміністрацією, відносини адміністративних зобов’язань. Структура адміністративно-правових відносин. Фактичний і юридичний зміст адміністративно-правових відносин.

Поняття та характерні риси основного методу адміністративного права. Метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна.

Поняття та класифікація джерел адміністративного права. Конституція України як першоджерело адміністративного права. Перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення як основного джерела адміністративного права.

Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна. Основні напрямки реформи адміністративного права.

Поняття та характерні риси принципів адміністративного права. Принцип пріоритету забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Інші основні принципи адміністративного права. Функції адміністративного права.
Тема 1.2. Механізм адміністративно-правового регулювання.
Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Зміст окремих елементів адміністративно-правового регулювання.

Поняття та особливості адміністративно-правових норм. Практичне використання адміністративно-правових норм. Структура та класифікація адміністративно-правової норми. Реалізація норм адміністративного права, види (виконання, використання, додержання, застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, обґрунтованість, доцільність)


Тема 1.3. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Їх адміністративно-правовий статус.

Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. Адміністративно-правова правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Система суб’єктів адміністративного права.

Поняття та структура адміністративно-правового статус фізичної особи. Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Поняття та структура органів виконавчої влади.


Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян, релігійних організацій. Адміністративно-правовий статус суб’єктів господарювання.Розділ 2. Публічна адміністрація та відносини публічного управління.
Тема 2.1. Публічна адміністрація та її органи.

Поняття «публічна адміністрація» та функціональний і організаційно-структурний підходи до її розуміння. Публічна влада та публічна адміністрація. Органи публічної адміністрації. Місце Президента України, Кабінету Міністрів України центральних та місцевих органів виконавчої влади в публічній адміністрації, їх повноваження. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти публічної адміністрації., їх призначення.


Тема 2.2. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання.

Поняття «публічна служба». Класифікація публічної служби в Україні та її законодавче забезпечення. Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу.

Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу.

Поняття посади й посадової особи, класифікація посад. . Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби. Службова кар'єра. Служба в органах місцевого самоврядування. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

Проблеми правової культури у сфері публічної служби в Україні. Державні службовці і корупція. Управління державною службою. Основні напрямки реформування державної служби
Тема 2.3. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління.

Загальне поняття управління. Основні універсальні (кібернетичні) категорії управління. Соціальне управління, його сутність та види.

Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління. Організаційні принципи побудови апарату державного управління (галузевий, функціональний, територіальний) Організаційні принципи діяльності апарату державного управління. Рівні державного управління. Режими державного управління.

Співвідношення державного та громадського управління.


Тема 2.4. Форми та методи публічного адміністрування.

Види публічного адміністрування. Поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Адміністративні нормативи. Адміністративне розпорядництво. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору. Реєстраційні та інші юридично значущі дії. Матеріально-технічні операції.

Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії. Переконання та заохочення як метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. Поняття дозвільної системи. Поняття і стадії дозвільного провадження.

Поняття та ознаки адміністративно-правового примусу. Адміністративно-запобіжні заходи адміністративного примусу. Зади адміністративного припинення загального та спеціального призначення.


Тема 2.5. Контроль та нагляд у публічному управлінні.

Поняття, сутність та зміст державного контролю та нагляду, як способу забезпечення законності в державному управлінні. Принципи державного контролю. Особливості державного контролю та нагляду. Види державного контролю у сфері виконавчої влади. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері державного управління.


Тема 2.6. Адміністративно-правові режими.

Поняття і види адміністративно-правових режимів Поняття, особливості та види спеціальних адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації. Режим державної таємниці. Режим охорони державного кордону України.


Розділ 3. Адміністративно-деліктне право.
Тема 3.1. Поняття адміністративно-деліктного права. Заходи адміністративного примусу.

Поняття та ознаки адміністративно-правового примусу.  Адміністративний примус як однин з видів державного примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу. Особливості та види адміністративно-запобіжних заходів. Заходи адміністративного припинення, їх класифікація. Адміністративна відповідальність як особлива складова адміністративно-правовго примусу.

Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права. Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності.
Тема 3.2. Поняття та особливості адміністративної відповідальності.

Поняття та особливості адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Виокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. Особливості адміністративної відповідальності колективних суб'єктів. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Відповідальність посадових осіб. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Крайня необхідність. Необхідна оборона. Неосудність. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності.


Тема 3.3. Поняття, склад та види адміністративного проступку.

Визначення поняття «адміністративний проступок» в законодавстві. Апостеріорні та апріорні ознаки адміністративного проступку. Співвідношення та розмежування адміністративного проступку і злочину, адміністративного проступку і дисциплінарного проступку.

Поняття складу адміністративного проступку. Види складів адміністративного проступку. Система ознак складу. Об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторони адміністративного проступку. Вчинення адміністративного правопорушення умисно та з необережності.

Види адміністративних правопорушень. Запобігання скоєння адміністративним правопорушенням.


Тема 3.4. Адміністративні стягнення.

Поняття та мета адміністративних стягнень. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Класифікація адміністративних стягнень. Основні та додаткові адміністративні стягнення.

Порядок накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом'якшують відповідальність. Обставини, що обтяжують відповідальність. Накладання стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Строки накладання адміністративних стягнень.

Тема 3.5. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві.

Поняття і ознаки дисциплінарно-правового примусу в адміністративному праві. Поняття, особливості і підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві. Дисциплінарне провадження в адміністративному праві.

Дисциплінарна відповідальність державного службовця. Мета дисциплінарного стягнення. Види дисциплінарних стягнень.

Тема 3.6. Проваджень у справах про адміністративні правопорушення

Поняття та особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Види проваджень. Суб’єкти провадження у справах про адміністративні правопорушення. Протокол та постанова у справі про адміністративні проступки. Обставини, при яких протокол про адміністративне правопорушення не складається.

Поняття стадій адміністративно-деліктного провадження. Стадія порушення адміністративного провадження і адміністративного розслідування. Розгляд справи про адміністративне право­пору­шен­ня та винесення по ній постанови. Стадія перегляду справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням постанови. Стадія виконання постанови про накладення адміні­стра­тив­ного стягнення

Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження (заходи процесуального примусу). Види заходів та особливості їх забезпечення. Адміністративне затримання.


Розділ 4. Публічне адміністрування щодо соціально-господарського та політичного комплексу.
Тема 4.1. Загальна характеристика та форми адміністративно-правового регулювання економічної сфери

Правові засади управління економічною сферою. Форми і методи управління економічною сферою. Державне регулювання підприємницької діяльності. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації у сфері господарювання.

Правові засади антимонопольної діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні. Антимонопольний контроль. Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Адміністративно-правове регулювання у деяких галузях державного управляння щодо регулювання господарської діяльності. Правові засади управління фінансами і кредитуванням. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів.

Правові засади управління транспортом. Державний контроль на транспорті. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки на транспорті.

Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону природних ресурсів.

Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у сфері економіки. Правова основна та поняття застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання.
Тема 4.2. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

Поняття адміністративно-політичної сфери, її структура та суб’єкти. Відносини адміністративних послуг в адміністративно-політичній сфері.

Поняття, сутність національної безпеки. Правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. Охорона державного кордону. Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці.

Правові засади управління обороною. Організаційні засади управління обороною. Військова служба як вид державної служби. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу.

Адміністративно-правовий статус органів прокуратури в Україні. Прокурорський нагляд, акти прокурорського реагування. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Управлінські послуги, що надаються органами внутрішніх справ. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку та громадської безпеки.

Поняття юстиції і її адміністративно-правового регулювання. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України та його структурних підрозділів. Нотаріат в Україні. Вища рада юстиції. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Адміністративна відповідальність у сфері юстиції.

Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю. Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломатичної, консульської служби. Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з України.


Тема 4.3. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері.

Поняття соціально-культурної сфери, її структура. Державний та недержавний сектори. Відносини адміністративно-правового регулювання у соціально-культурній сфері.

Адміністративно-правові засади регулювання соціального забезпечення населення. Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення. Пенсійне забезпечення: сучасність та напрямки вдосконалення.

Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правове регулювання у сфері науки. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових товариств. Державний контроль за діяльністю органів освіти.

Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення. Адміністративно-правове регулювання інформаційного простору. Адмінстративно-правова охорона об’єктів культурної спадщини. Адмінфстративно-правове ркегулювання у сфері фізкультури і спорту.

Охорона здоров’я та необхідність її адміністративно-правового регулювання. Правові засади управління охороною здоров'я населення. Система органів управління охороною здоров'я населення. Санітарно-епідемічне благополуччятериторій і населених пунктів. Санітарно-епідеміологічний нагляд. Напрми вдосконалення охорони здоровя в Україні. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони здоров'я населення.
Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка