Програма навчальної дисципліни символ І символізм в культурі Галузь знань 0201 культураСторінка1/2
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
  1   2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСимвол і символізм в культурі
Галузь знань 0201 – культура

Напряму підготовки 8.020101 – культурологія

Для спеціальності “культурологія”

Філософського факультету, культурологічного відділення


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Символ і символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 8.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологіяˮ.

Розробник: Дарморіз Оксана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури


Протокол № 7 від 24.12.2009р.
Завідувач кафедрою теорії та

історії культури, професор

­­­­­­­­­­­­­­___________ Мельник В.П.

“_____”________­­­­­­­___ 20___ р


Схвалено Вченою радою філософського факультету

Протокол № 119/7 від 25.12.2009р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________(проф.Мельник В.П.)

Дарморіз О.В., 2009

 Кафедра теорії та історії культури, 2009
 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Символ і символізм в культурі”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 4

Напрям

культура


(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

культурологіяІІ-йКурсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 56

УІІ-УІІІ-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год

самостійної роботи студента – 4 год


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


28 год.

Год.

Практичні, семінарські

28 год.

Год.

Лабораторні

год.

Год.

Самостійна робота

56 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю:


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ознайомити студентів з філософськими теоріями символу, особливостями існування символів у різні культурно-історичні епохи та в різних культурах, виокремити специфіку релігійного, мистецького, ідеологічного та побутового символізму; навчити студентів вільно оперувати теоретичними аспектами міфу та широким фактологічним матеріалом.

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

  • Головні філософські теорії символу;

  • Прояви символу у світових та національних релігіях, а також міфологічних системах;

  • Головні символи в ідеологічних системах;

  • Використання символів в мистецтві;

  • Тенденції розвитку символіки національних культур у різні періоди, включно із побутовим символізмом;

  • Специфіку та проблеми функціонування символів в сучасній культурі.

вміти:

 • Ідентифікувати культури із визначальною для них символікою, а також через існування певних символів визначати специфіку самої культури;

 • Аналізувати генезу та розвиток сучасної культури, співвідносно із існуванням символів у національних культурах;

 • Ідентифікувати визначальну символіку певної культури, співвідносити її з етапами розвитку даної культури.


Міжпредметні зв’язки:

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Символ і символізм в культурі” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності “культурологія”, пов’язується з такими дисциплінами як “Семіотика культури”, “Філософія культури”, “Історія культурології”, “Повсякденна культура”, “Релігієзнавство”, “Естетика” тощо.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Символ як атрибут людського життя

Тема 1 Поняття символу, його функції та походження

 1. Поняття символу.

 2. Теорії символу.

 3. Основні типології символів

Література: 1. Кассирер Э. Философия символических форм. Том 1. Язык / Э. Кассирер. – М.–СПб.: Университетская книга, 2001. – 271 с.

 2. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии / К. А. Свасьян. – Єреван: Изд-во АН АрмССР, 1980. – 226 с.

 3. Тодоров Ц. Теории символа / Ц. Тодоров. – М.: Дом интеллектуальн. книги, 1999. – 384 с.


Тема 2 Символи побутової культури

 1. Символіка людського тіла та її інтерпретація в культурі повсякденності.

 2. Одяг та взуття в символіці побутової культури.

 3. Символіка помешкання.

 4. Кулінарія у виявленні специфіки культури.

 5. Символіка соціального життя людини (сім’я, поселення, держава).

 6. Головні символи сучасної урбаністичної культури.

Література: 1. Махлина С. Семиотика культуры повседневности / С. Махлина – СПб.: Алетейя, 2009. – 232 с.

 2. Юнг К. Г. Человек и его символы / К. Г. Юнг. – М.: Серебряные нити, 1998. – 368 с.


Змістовий модуль 2. Символізм сакральної діяльності

Тема 1. Основні міфологічні символи. Універсалізм міфологічної символіки

 1. Символіка космогонічних міфів. Світове дерево як принцип світобудови.

 2. Природні стихії як основа міфологічного символізму.

 3. Геометрична символіка в міфологічній свідомості.

Література: 1. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ / В. Н. Топоров. – М.: Прогресс 1995. – 88 с.

 2. Тернер В. Символ и ритуал / В. Тернер. – М.: Наука, 1983. – 227 с.

 3. Юнг К.-Г. Архетип и символ / К.-Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.Тема 2. Головні символи світових релігій

 1. Особливості християнської символіки.

 2. Хрест як головний символ християнства.

 3. Символи в християнській космології та есхатології.

 4. Символіка християнського культу.

 5. Символіка буддизму.

 6. Символіка ісламу.

Література: 1. Элиаде М. Заметки о религиозных символах / М. Элиаде [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

 2. Академічне релігієзнавство/[за наук. ред. проф. А. Колодного]. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 3. Афанасьев А. Ю. Эволюция образа от язычества к христианству / А. Афанасьев // Вопросы философии. – 1996. – №10.


Змістовий модуль 3. Символіка мистецтва

Тема 1. Символіка народного мистецтва

 1. Символіка кольору та візерунків в народному живописі.

 2. Особливості використання символів у фольклорі.

 3. Символіка народного мистецтва як елемент аналізу етнічної культури.

Література: 1. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры /Ю. М. Лотман // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1987 [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://etno.kyiv.uar.net

 2. Рубцов Н. Н. Символ в искусстве и жизни / Н. Н. Рубцов. – М.: Наука, 1991. – 175 с.

 3. Тернер В. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала Ндембу)/В. Тернер // Семиотика и искусствометрия. – М.: Мир, 1972.


Тема 2. Специфіка використання символів у різних видах мистецтва

 1. Символи в архітектурі.

 2. Поезія як символічна система та область символічної творчості. Символіка художньої літератури.

 3. Музика як один з найвищих способів символічного мислення. Символіка танцю.

 4. Використання символів у живописі.

 5. Символізм як мистецький напрям.

Література: 1. Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт – М.: Прогресс-Унирерс: Рея, 1994.

 2. Эко У. Функция и знак. Семиология архитектуры [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture

 3. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / [Ж. Кассу, П. Брюнель и др.: Науч. ред. и авт. после сл. В. М. Толмачёв; Пер. с ф.]. – М.: Республика, 1999. – 429 с.

Змістовий модуль 4. Ідеологічні символи

Тема 1. Творення та існування ідеологічних символів

 1. Знаки влади та власності як символи влади.

 2. Символізм геральдичних зображень.

 3. Символіка статусу.

Література: 1. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / [авт. – сост. В. Андреева, В. Куклева, А. Ровнер]. – М., 2006. – 556 с.

 2. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. Похлебкин. – М., 1994. – 550 с.

 3. Хендерсен Дж. Древние мифы и современный человек / Дж. Хендерсен // Юнг К. Человек и его символы. – М.: АСТ, 1997. — С. 105—154.


Тема 2. Символи та політична діяльність

 1. Використання символів в політиці як засіб соціальної маніпуляції.

 2. Символіка в політичній ідеології.

 3. Роль символів у створенні іміджу політика.

Література:

 1. Речицький В. Символічна реальність і право / В. Речицький. – Л.: ВНТЛ–Класика, 2006. – 732 с.

 2. Цуладзе А. Политические манипуляции, или покорение толпы / А. Цуладзе. – М.: Алгоритм, 2000. – 332 с.


Тема 3. Розповсюдження ідеологічних символів через ЗМК

1. Ідеологічна символіка в газетах.

2. Телебачення як засіб розповсюдження ідеологічних символів.

3. Головні символи реклами.


Література:

1. Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. С. Павлюк. – Львів: ПАІС, 2006. – 120 с.

2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2000. – 464 с.

3. Дегтярев А. Р. Изоьбразительные средства рекламы / А. Р. Дегтярев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 265 с.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Символ як атрибут людського життя

Тема 1. Поняття символу, його функції та походження

2

24Тема 2. Символи побутової культури
6

612Разом – зм. Модуль 1
8

816Змістовий модуль № 2. Символізм сакральної діяльності

Тема 1. Основні міфологічні символи. Універсалізм міфологічної символіки.
2

24Тема 2. Головні символи світових релігій
6

612Разом – зм. Модуль2
8

816Змістовий модуль 3. Основні символи мистецтва

Тема 1. Символіка народного мистецтва
2

24Тема 2. Специфіка використання символів у різних видах мистецтва
4

48Разом – зм. модуль 3
6

612Змістовий модуль 4. Ідеологічні символи

Тема 1. Творення та існування ідеологічних символів
2

24Тема 2. Символи та політична діяльність
2

24Тема 3. Розповсюдження ідеологічних символів через ЗМК
2

24Разом – зм. модуль 4
6

612


Усього годин5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Теорії символу

2

2

Символіка людського тіла

2

3

Символи в побуті

2

4

Символіка соціального життя

2

5

Універсалізм міфологічної символіки.

2

6

Головні символи буддизму.

2

7

Символіка ісламу.

2

8

Символи в християнстві.

2

9

Головні символи в українському народному мистецтві

2

10

Особливості використання символів у літературі та музиці

2

11

Символіка зображальних мистецтв та архітектури

2

12

Символіка в ідеології

2

13

Символ як елемент політичної системи

2

14

Символіка реклами

2
Разом

28


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Теорії символу

2

2

Символіка людського тіла

2

3

Символи в побуті

2

4

Символіка соціального життя

2

5

Універсалізм міфологічної символіки.

2

6

Головні символи буддизму.

2

7

Символіка ісламу.

2

8

Символи в християнстві.

2

9

Головні символи в українському народному мистецтві

2

10

Особливості використання символів у літературі та музиці

2

11

Символіка зображальних мистецтв та архітектури

2

12

Символіка в ідеології

2

13

Символ як елемент політичної системи

2

14

Символіка реклами

2
Разом

28


Питання для самостійної роботи, що виносяться на семінарські заняття

    1. Філософсько-культурологічне обґрунтування символу.

    2. Головні теорії символу.

    3. Поняття символу в історії філософсько-культурологічної думки.

    4. Символ у філософії романтиків.

    5. Символ як центральне поняття філософії Шеллінга (“Філософія мистецтва”).

    6. Розуміння символу у психоаналізі.

    7. Осмислення символу “Філософії символічних форм” Е. Касірера.

    8. Філософія символу А. Вайтхеда.

    9. Дослідження символу С.Лангер.

    10. Теорія символу Р.Барта.

    11. Поняття символічного у структуралізмі.

    12. Проблема типології символів.

    13. Типологія символів А.Лосєва.

    14. Проблема класифікації символів.

    15. Особливості творення і використання символів у повсякденності.

    16. Людське тіло та його частини як символи культури.

    17. Одяг та взуття в символіці побутової культури.

    18. Символіка помешкання.

    19. Специфіка культури через кулінарні уподобання.

    20. Місто як символ. Символіка урбаністичного життя сучасної людини.

    21. Міф як символ.

    22. Особливості існування міфологічних символів.

    23. Головні космологічні символи.

    24. Символізм есхатологічних міфів.

    25. Особливості християнського символізму.

    26. Хрест як головний символ християнства.

    27. Символи в християнській доктрині.

    28. Символіка християнського культу.

    29. Символіка буддизму.

    30. Символіка ісламу.

    31. Символіка народного мистецтва.

    32. Українське народне мистецтво та головні символи, котрі в ньому використовуються.

    33. Символи українського фольклору.

    34. Символічне наповнення української пісні.

    35. Символіка народного мистецтва як елемент аналізу етнічної культури.

    36. Головні символи в архітектурі.

    37. Храм як найбільш символічна архітектурна споруда.

    38. Поезія як символічна система та область символічної творчості.

    39. Символіка художньої літератури.

    40. Музика як один з найвищих способів символічного мислення.

    41. Символіка танцю.

    42. Використання символів у живописі.

    43. Символізм як мистецький напрям.

    44. Державні символи як ініціаційні знаки держави на міжнародній арені.

    45. Знаки влади як символи влади.

    46. Знаки власності як символи влади.

    47. Символізм геральдичних зображень.

    48. Екслібрис в історії культури.

    49. Зовнішні атрибути соціального статусу.

    50. Роль символів у створенні політичних партій.

    51. Символічність ідеологічних побудов.

    52. Ідеологія як символічне утворення.

    53. Геральдика - наука про правила створення гербів та знаків розрізнення.

    54. Ідеологічна символіка в друкованих ЗМІ.

    55. Телебачення як засіб розповсюдження ідеологічних символів.

    56. Символіка реклами.


10. Методи контролю

Навчальна дисципліна “Символ і символізм в культурі” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 4 модулів (по 2 в кожному семестрі).

1 модуль проводиться на 11 тижні І семестру

2 модуль – 18 тиждень І семестру

3 модуль – 5 тиждень ІІ семестру

4 модуль – 11 тиждень ІІ семестру.


Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспит.11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Усна відповідь – 5 балів

Реферативна доповідь -6 балів

Доповнення – 3 бали

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів /одна в семестр/
Модульний контроль:

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі протягом семестру.


За кожен змістовий модуль – 10 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за формулою: 50 балів за поточний контроль (визначається як середнє арифметичне підсумкових оцінок за І і ІІ семестр) + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – тестові завдання, 30 балів – усне опитування).


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни “Символ і символізм в культурі”.
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо13. Рекомендована література

 1. Аверинцев С. С. Символ / С. С. Аверинцев [Електронний ресурс] – М., 1983. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat

 2. Академічне релігієзнавство/[за наук. ред. проф. А. Колодного]. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 3. Афанасьев А. Ю. Эволюция образа от язычества к христианству / А. Афанасьев // Вопросы философии. – 1996. – №10.

 4. Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт – М.: Прогресс-Унирерс: Рея, 1994.

 5. Белый А. Символизм / А. Белый [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info

 6. Веташ В. Эмоциональная природа символа как основа его универсиализма / В. Веташ [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.astrolingua.spb.ru

 7. Дмитренко М. Що таке символ? / М. Дмитренко [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.ukrlife.org

 8. Докаш В. І. Історичне релігієзнавство: Методичний посібник / В. І. Докаш, В. Ю. Лешан. – Чернівці : Рута, 2000.

 9. Жорж Ж. Знаки и символы / Ж. Жорж. – М.: ООО «Изд-во Астерель»: «Изд-во АСТ»,

 10. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / А. Ф. Лосев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 480 с.

 11. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство /А. Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1976. – 320 с.

 12. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. Лотман // [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture

 13. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры /Ю. М. Лотман // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1987 [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://etno.kyiv.uar.net

 14. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры / Ю. М. Лотман [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture

 15. Махлина С. Семиотика культуры повседневности / С. Махлина – СПб.: Алетейя, 2009. – 232 с.

 16. Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. С. Павлюк. – Львів: ПАІС, 2006. – 120 с.

 17. Пирс Ч. Избранные философские произведения / Ч. Пирс. – М.: Логос, 2000. – 448 с.

 18. Подольська Є. А. Мова як символічний код культури / Є. А. Подольська [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.readbookz.com

 19. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. Похлебкин. – М., 1994. – 550 с.

 20. Речицький В. Символічна реальність і право / В. Речицький. – Л.: ВНТЛ–Класика, 2006. – 732 с.

 21. Рубцов Н. Н. Символ в искусстве и жизни / Н. Н. Рубцов. – М.: Наука, 1991. – 175 с.

 22. Свасьян К. А. Проблема символа в западной философии XX в. / К. А. Свасьян. – Ереван, 1980. – 226 с.

 23. Символ / Дешарне Б., Нефонтен Л. – М.: АСТ, Астрель, 2007. – 190 с.

 24. Тодоров Ц. Теории символа / Ц. Тодоров. – М.: Дом интеллектуальн. книги, 1999. – 384 с.

 25. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ / В. Н. Топоров. – М.: Прогресс 1995. – 88 с.

 26. Тэрнер В. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала Ндембу)/В. Тернер // Семиотика и искусствометрия. – М.: Мир, 1972.

 27. Тэрнер В. Символ и ритуал / В. Тэрнер / Сост. и предисл. В. А. Бейлис. – М.: Наука, 1983. – 277 с.

 28. Хендерсен Дж. Древние мифы и современный человек / Дж. Хендерсен // Юнг К. Человек и его символы. – М.: АСТ, 1997. — С. 105—154.

 29. Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов / Е. Я. Шейнина. – М.: АСТ., Харьков: Торсинг, 2007. – 591 с.

 30. Щусев А. В. Об архитектуре / А. В. Щусев // Мастера советской архитектуры об архитектуре / Под ред. М. Г. Бархина. – Т. 1. [Електронний ресурс]. – М.: Искусство, 1975. – Доступно на: http://www.ais.by

 31. Эко У. Функция и знак. Семиология архитектуры [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture

 32. Элиаде М. Заметки о религиозных символах / М. Элиаде. [Електронний ресурс]. – Доступно на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

 33. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / [Ж. Кассу, П. Брюнель и др.: Науч. ред. и авт. после сл. В. М. Толмачёв; Пер. с ф.]. – М.: Республика, 1999. – 429 с.

 34. Энциклопедия символов / [сост. Рошаль В. М.]. – М.: АСТ. СПб.: Сова, 2005 – 1007 с.

 35. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / [авт. – сост. В. Андреева, В. Куклева, А. Ровнер]. – М., 2006. – 556 с.

 36. Юнг К. Г. Человек и его символы / К. Г. Юнг. – М.: Серебряные нити, 1998. – 368 с.

 37. Юнг К.-Г. Архетип и символ / К.-Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.


Птання для модульної контрольної роботи:

Модуль № 1.

 1. Поняття символу.

 2. Теорії символу.

 3. Основні типології символів.

 4. Символіка людського тіла та її інтерпретація в культурі повсякденності.

 5. Одяг та взуття в символіці побутової культури.

 6. Символіка помешкання.

 7. Кулінарія у виявленні специфіки культури.

 8. Символіка соціального життя людини (сім’я, поселення, держава).

 9. Головні символи сучасної урбаністичної культури.


Модуль № 2.

 1. Символіка космогонічних міфів. Світове дерево як принцип світобудови.

 2. Природні стихії як основа міфологічного символізму.

 3. Геометрична символіка в міфологічній свідомості.

 4. Особливості християнської символіки.

 5. Хрест як головний символ християнства.

 6. Символи в християнській космології та есхатології.

 7. Символіка християнського культу.

 8. Символіка буддизму.

 9. Символіка ісламу.


Модуль № 3

 1. Символіка кольору та візерунків в народному живописі.

 2. Особливості використання символів у фольклорі.

 3. Символіка народного мистецтва як елемент аналізу етнічної культури.

 4. Символи в архітектурі.

 5. Поезія як символічна система та область символічної творчості.

 6. Символіка художньої літератури.

 7. Музика як один з найвищих способів символічного мислення.

 8. Символіка танцю.

 9. Використання символів у живописі.

 10. Символізм як мистецький напрям.Модуль № 4

 1. Знаки влади та власності як символи влади.

 2. Символізм геральдичних зображень.

 3. Символіка статусу.

 4. Використання символів в політиці як засіб соціальної маніпуляції.

 5. Символіка в політичній ідеології.

 6. Роль символів у створенні іміджу політика.

 7. Ідеологічна символіка в друкованих ЗМІ.

 8. Телебачення як засіб розповсюдження ідеологічних символів.

 9. Головні символи реклами.


Питання для контролю:

 1. Поняття символу в історії філософсько-культурологічної думки.

 2. Символ у філософії романтиків.

 3. Символ як центральне поняття філософії Шеллінга (“Філософія мистецтва”).

 4. Розуміння символу у психоаналізі.

 5. Осмислення символу “Філософії символічних форм” Е. Касірера.

 6. Філософія символу А. Вайтхеда.

 7. Дослідження символу С.Лангер.

 8. Теорія символу Р.Барта.

 9. Поняття символічного у структуралізмі.

 10. Проблема типології символів.

 11. Типологія символів А.Лосєва.

 12. Людина та її символіка в повсякденній культурі.

 13. Символізм жестомімічного спілкування.

 14. Символіка одягу як продовження людської сутності.

 15. Символізм людського помешкання та його значення для людини.

 16. Творення нової символіки в індустріальному та постіндустріальному суспільстві.

 17. Символізм сакральної діяльності.

 18. Символіка соціального життя людини (сім’я, поселення, держава).

 19. Основні міфологічні символи. Універсалізм міфологічної символіки.

 20. Символи як вияв специфічності світових релігій.

 21. Головні символи християнства.

 22. Особливості використання символів у мистецтві.

 23. Символізм як мистецький напрям.

 24. Символіка народного мистецтва.

 25. Використання символів у професійному (індивідуальному) мистецтві.

 26. Ідеологічна символіка.

 27. Знаки влади та власності як символами влади.

 28. Символ як елемент геральдики.

 29. Символіка реклами.

 30. Символіка соціального статусу.

 31. Символіка людського тіла та її інтерпретація в культурі повсякденності.

 32. Одяг та взуття в символіці побутової культури.

 33. Символіка помешкання.

 34. Кулінарія у виявленні специфіки культури.

 35. Головні символи сучасної урбаністичної культури.

 36. Українське народне мистецтво та головні символи, котрі в ньому використовуються.

 37. Символи українського фольклору.

 38. Символічне наповнення української пісні.

 39. Символіка народного мистецтва як елемент аналізу етнічної культури.

 40. Головні символи в архітектурі.

 41. Храм як найбільш символічна архітектурна споруда.

 42. Поезія як символічна система та область символічної творчості.

 43. Символіка художньої літератури.

 44. Музика як один з найвищих способів символічного мислення.

 45. Символіка танцю.

 46. Використання символів у живописі.

 47. Символізм як мистецький напрям.

 48. Державні символи як ініціацій ні знаки держави на міжнародній арені.

 49. Особливості християнського символізму.

 50. Хрест як головний символ християнства.

 51. Символи в християнській доктрині.

 52. Символіка християнського культу.

 53. Символіка буддизму.

 54. Символіка ісламу.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка