Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1Скачати 113.96 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір113.96 Kb.
ТипПрограма


Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО«Податкове право»


Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

напряму 6.030401 «Правознавство»

(у тому числі скорочений термін навчання)

(Шифр за ОПП – ВЗ 8)

Кременчук

2013рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: викладач кафедри кримінального та цивільного права і процесу Локтіонова В.В.

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 6.060401 «Правознавство»
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Податкове право” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 6.030401 «Правознавство».Предметом вивчення навчальної дисципліни є базовий комплекс знань з податкової політики для виконання майбутніми юристами службових повноважень на необхідному професійному рівні.

Міждисциплінарні зв’язки: з конституційним правом, фінансовим правом, адміністративним правом,кримінальним правом.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Загальна частина податкового права.

2.Особлива частина податкового права.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Податкове право” є формування у майбутніх юристів ефективного методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, уміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних і чітко визначити структуру й зміст податкових відносин, статус, права й обов’язки їхніх учасників. .

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Податкове право ” є :

- ознайомити студентів з джерелами податкового права;

- ознайомити з податковою системою України;

- визначити статус учасників податкового права України;

- ознайомити студентів з адмініструванням податків та зборів;

- розглянути питання щодо податкового контролю;

- ознайомити студентів з видами відповідальності за порушення податкового законодавства.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • поняття обов’язкового платежу податкового характеру;

 • поняття та ознаки податку;

 • принципи та функції податку;

 • співвідношення податку, збору й мита;

 • класифікацію платежів;

 • основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку;

 • сукупність податків та зборів( обов’язкових платежів), що сплачуються на території України;

 • поняття та зміст податкового обов’язку та засоби щодо забезпечення його виконання.

вміти :

 • розрізняти види обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування України;

 • застосовувати на практиці отримані знання та навики;

 • орієнтуватися у нормах податкового законодавства

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/3 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.Загальна частина податкового права.

Тема №1. Місце податкового права в системі права.

Податкове право в системі фінансового права. Предмет та метод податкового права. Система податкового права. Джерела податкового права. Принципи податкового права та податкового законодавства. Склад податкового законодавства України.Тема №2. Податкові правовідносини і податково-правові норми.

Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. Класифікація податкових правовідносин.

Зміст податкових правовідносин. Об’єкт податкових правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин. Співвідношення суб’єктів податкового права і суб’єктів податкових правовідносин. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин. Місце і роль держави в системі суб’єктів податкових правовідносин.

Поняття та особливості податково – правових норм. Класифікація та структура податково- правових норм.Тема №3. Правове регулювання податкової системи України. Правова природа податку.

Поняття податкової системи України. Типи та особливості податкових систем. Поняття та рівні податкового тиску. Основні засади встановлення податків та зборів. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів.

Поняття податку та збору. Ознаки податку. Принципи та функції податку. Співвідношення податку, збору, та мита.

Класифікація податків та зборів. Підстави класифікації податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Спеціальні податкові режими.

Правовий механізм податку. Основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку.

Тема №4. Правове регулювання основних елементів правового механізму податку.

Місце платника податків в системі суб’єктів в системі суб’єктів податкових правовідносин. Обов’язки та права платників податків. Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків. Самозайнята особа. Поняття податкового резидента та податкового нерезидента.

Правовий статус податкових агентів. Поняття та рівні представництва в податковому праві. Законне та уповноважене представництво платника податку.

Поняття та види об’єктів оподаткування. Методи визначення об’єктів оподаткування.

Поняття ставки податку. Класифікація ставок оподаткування. Гранична ставка податку. Абсолютна та відносна ставки податку.

Тема №5. Правове регулювання додаткових елементів правового механізму податку.

Поняття предмету оподаткування. Співвідношення об’єкта і предмета оподаткування. База оподаткування. Одиниці виміру бази оподаткування. Визначення бази оподаткування. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

Поняття та види податкових періодів.

Методи оподаткування. Обчислення податку. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань .

Порядок сплати податків та зборів. Джерела сплати грошових зобов’язань. Строки сплати податку та збору. Зміна строку сплати податку та збору.

Поняття податкової звітності. Види податкових документів. Строки зберігання податкової звітності. Зміст, структура та форми податкових декларацій. Порядок складання та подання податкової декларації.

Поняття та система податкових пільг. Види та форми податкових пільг. Поняття податкового кредиту.

Тема №6. Податковий контроль. Відповідальність за порушення податного законодавства.

Контролюючі органи та органи стягнення. Система органів державної податкової служби України та їх правовий статус. Митні органи України.

Визначення змісту податкового контролю та повноваження органів влади щодо його здійснення податкового контролю.

Поняття податкової перевірки. Класифікація податкових перевірок. Порядок та особливості проведення перевірок різних видів. Строки проведення перевірок. Оформлення результатів перевірок.

Співвідношення переконання і примусу в податковому праві. Поняття податкового правопорушення. Склад та елементи податкового правопорушення.

Види відповідальності за порушення податкового законодавства. Кримінальна, адміністративна та фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.


Змістовий модуль 2. Особлива частина податкового права.
Тема №7 Прибуткове оподаткування в Україні.

Правова природа прибуткових податків.

Місце податку на прибуток у податковій системі України. Основні елементи податкового механізму податку на прибуток: платник, об’єкт , ставка. Поняття та норми амортизації. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.

Місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України. Основні елементи податку на доходи фізичних осіб: платник, об’єкт, ставка. Додаткові елементи правового механізму податку на доходи фізичних осіб; пільги, знижка, обчислення, сплата та порядок подання річної податкової декларації. Особливості оподаткування доходів, отримання фізичної особою, яка проводить незалежну професійну діяльність. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою- підприємцем.


Тема №8 Правове регулювання майнових податків в Україні.

Зміст майнових податків в податковій системі України.

Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю: платник, об’єкт, ставка. Додаткові елементи правового механізму податку за землю: податкові пільги, порядок обчислення та сплати податку на землю, податковий період, порядок зарахування до бюджетів плати за землю. Орендна плата.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як майновий місцевий податок. Основні елементи правового механізму податку на нерухоме майно: платник, об’єкт, ставка. Додаткові елементи правового механізму податку на нерухоме майно: податкові пільги, порядок обчислення та сплати.


Тема №9 Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні.

Зміст непрямих податків та їх місце в податковій системі України. Особливості непрямого оподаткування. Види непрямих податків.

Правове регулювання податку на додану вартість. Зміст податку на додану вартість. Основні елементи правового механізму податку на додану вартість: платник, об’єкт ставка. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість. Додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість.

Акцизний податок. Визначення акцизного податку та підакцизних товарів. Основні елементи правового механізму акцизного податку. Додаткові елементи правового механізму акцизного податку. Контроль за сплатою акцизного податку.


Тема №10 Загальнодержавні збори та інші обов’язкові платежів в Україні.

Місце екологічного податку в податковій системі України. Основні та додаткові елементи правового механізму екологічного податку.

Система загальнодержавних зборів та підстави їх класифікації.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Основні та додаткові елементи правового механізму збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України.

Збір за спеціальне використання води.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами,транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Плата за користування надрами.
Тема №11 Правове регулювання місцевих податків та зборів.

Принципи формування місцевої податкової системи. Складові елементи місцевої податкової системи: податки та збори. Знаходження місцевих податків та зборів в податковій системі України. Класифікація місцевих податків та зборів. Основні та додаткові елементи правових механізмів місцевих податків та зборів. Основні та додаткові елементи правових механізмів місцевих податків та зборів.

Збір за паркування транспортних засобів.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Туристичний збір.

3. Рекомендована література


1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Бюджетний кодекс України , 2010

3. Господарський кодекс України , 2003

4. Кодекс законів про працю України – Харків: Одісей, 2011

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 10.

6. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

7. Податковий кодекс України // Голос України. - 2010. - 3 грудня.

8. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 5. - Ст. 40.

9. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 27-28.

10. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 26.

11. Закон України "Про внесення змін до Закону України про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 34. - Ст. 274.

12. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 38. - Ст. 536.

13. Закон України "Про податок на додану вартість" // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 10. - Ст. 101.

14. Алісов Є. О. Фінансове право : підручник. / Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кадькаленко с. Т. - Харків : Консум, 1999. - 496 с.

15. Алисов Е. А. Финансовое право Украины : Учебное пособие / Е.А. Алисов. - Харьков : Эспада, 2005. - 360 с.

16. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація: монографія / ОО. Бандурка. - X.: НУВС, 2004. - 233 с.

17. Бандурка О.О. Управління державною податковою службою в Україні: монографія / ОО. Бандурка. - X.., 2005. - 504 с.

18. Бех Б. В. Фінансове право України : підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць кий ; За ред. М. П. Кучерявенка. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

19. Воронова Л. К. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. - Харьков : Легас, 2003. - 360 с.

20. Воронова Л. К. Финансовое право : Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов / Л.К. Воронова, И. Е. Криницкий, Н. П. Кучерявенко. - Харьков : Право, 2006. - 384 с.

21. Боловач A.B. Керівник в органах Державної податкової служби: адміністративно-правовий статус: монографія / А. В. Головач. - X.: Золота миля, 2011. - 584 с.

22. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Загальна частина : Навчальний посібник / Е. С. Дмитренко. - К. : Алерта; КНТ, 2006. - 376 с.

23. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Особлива частина : Навчальний посібник / Е. С. Дмитренко. - К. : Алерта; КНТ, 2006. - 613 с.

24. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Практикум / Е. С. Дмитренко. - К. : Алерта; КНТ, 2004. - 216 с.

25. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. - Харків: ХДЕУ - Торнадо, 2003. - 517 с.

26. Костюченко О. А. Банківське право : навчальний посібник / О. А. Костюченко. - Київ : А.С.К., 2001.

27. Кучерявенко Н. П. Налоговое право / Н. П. Кучерявенко. - Харьков : Консул, 2001. - 360 с.

28.Марченко В.Б., Легкова М.Ф. Податкове право. - К.: КНЕУ, 2004. - 225 с.

29. Орлюк О. П. Фінансове право : навчальний посібник / О. П. Орлюк. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

30. Понікаров В. Д. Фінансове право: Навчальний посібник / В. Д. Понікаров, І . В. Ялдін, В. В. Назаренко. - X. : ВД "ІНЖЕК", 2005. - 200 с.

31. Проценко Т.О. Правове забезпечення адміністрування податків та митних платежів: монографія / Т.О. Проценко. - К., 2006. - 546 с.

32. Роль В.Ф. Фінансове право: Навчальний посібник / В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, с.М. Попова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

33. Угроеецъкий О.П. Система оподаткування в Україні: становлення, адміністрування, реформування: монографія / О.П. Угро-вецький. - X.: Золота миля, 2009. - 326 с.

34. Фомін Г. Ф. Фінансове право : навчальний посібник / Г. Ф. Фомін, О. П. Гетьманець, Т. В. Сараскіна. - Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. - 210 с.

35. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навчальний посібник / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.

36. Финансовое право : Учебник / под ред. И. Н. Пахомова. - Харьков: Одиссей, 2003. - 380 с.37. Финансовое право : Ученик / под ред. О. Н. Горбуновой. - 2 е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2004. - 496 с.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, виступи з рефератами,виконання контрольних робіт,тестування.


Каталог: new -> metod
metod -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання

Скачати 113.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка