Програма навчальної дисципліни "Соціологія міста та урбаністики"


Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.87 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Соціологія міста та урбаністики"

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 6.030101 «Соціологія»

Спеціальність: 8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)

7.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)
Курс – 5 Семестр – 9
Лекції – 17 Диференційований залік – 9 семестр

Практичні заняття – 17

Індивідуальні заняття – 8

Самостійна робота – 84


Усього (годин/кредитів ECTS) –126/3,5

Домашнє завдання – 1 (9 семестр)


Індекс Р8-8.03010101/13-2.1.3

Р8-7.03010101/13-2.1.3


СМЯ НАУ РНП 12.01.08-01-2014

Робоча навчальна програма дисципліни "Соціологія міста та урбаністики" розроблена на основі робочого навчального плану №РС-8-7.03010101/13 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6.030101 "Соціологія" спеціальності 7.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності); робочого навчального плану №РМ-8-8.03010101/13 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 6.030101 "Соціологія" спеціальності 8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності), навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-7.03010101/13-2.1.3, Н8-8.03010101/13-2.1.3, затвердженої ректором 6.11.2013р "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Робочу навчальну програму розробила

доцент кафедри соціології ___________________________ С. Стоян

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030101 "Соціологія" (спеціальність 7.03010101 "Соціологія (за видами діяльності)", спеціальність 8.03010101 "Соціологія (за видами діяльності)") – кафедри соціології, протокол № 5 від 13. 11. 2013 р.
Завідувач кафедри __________________________________ О. Хомерікі

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2013 р.Голова НМРР ______________________________________С. Ягодзінський


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2

ЗМІСТ

стор.


Вступ ...............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ...............................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця................................................................. .............................................

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни......................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни...................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг ......................................................

2.2.3. Індивідуальні заняття………………………………………………………

2.2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг............................................

2.2.4.1. Домашнє завдання3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел.....................................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання……........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості ...................................


4

4

44

4

44

5

56

6

77

10

1313

14

1414
15

15

1516

21
Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський
ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Ця навчальна дисципліна є важливою складовою сукупності знань та вмінь, що формують фаховий профіль соціолога та соціального працівника.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток критичної соціологічної думки з приводу різноманітних явищ міського середовища й формування навичок застосування соціологічних теорії для здійснення комплексного аналізу міської повсякденності.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

- оволодіти знаннями стосовно основних соціологічних теорій міських досліджень в контексті антропологічних аспектів, міської культури та повсякденності;

- сформувати необхідну теоретичну базу для закладення навичок емпіричної роботи у міському середовищі.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні теоретичні визначення щодо соціологічних концепцій міста та урбаністики;

 • основні методологічні принципи дослідження міста;

 • особливості динамічних процесів міського життя;

Вміти:

 • оперувати теоретичними знаннями щодо соціологічних концепцій міста та урбаністики;

 • проводити соціологічні дослідження міського середовища з урахуванням усіх засвоєних теоретичних знань;

 • застосовувати у практичній роботі методи соціокультурного проектування;

 • створювати та реконструювати соціальні об’єкти міського середовища (колективи, співтовариства, організації) для проведення необхідних соціологічних досліджень.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модуля

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 " Соціологія міста: урбаністика" студент повинен:

Знати:

- основні поняття та зміст соціологічних концепцій міста та урбаністики;

- особливості структури міського простору в залежності від історичних, політичних, географічних та інших факторів;

- основні соціологічні методи дослідження міста та урбаністики;Вміти:

 • аналізувати факти та явища, які впливають на формування міського середовища;

 • застосовувати отримані знання при здійсненні соціологічних досліджень міста та урбаністичних тенденцій;

 • вміти визначати та аналізувати основні соціальні проблеми міста та міського населення;

 • визначати основні зони конфліктів у міському середовищі, здійснювати їх соціологічний аналіз та пропонувати способи вирішення на базі існуючих світових практик.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Скругленный прямоугольник 108Скругленный прямоугольник 97


Скругленный прямоугольник 99


Скругленный прямоугольник 89Скругленный прямоугольник 88
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практ.

Зан.


СРС

Індивід.

Зан.


1

2

3

4

5

6

7

9 семестр

Модуль №1 "Соціологія міста: урбаністика"

1.1

Становлення міст: історична ретроспектива. Особливості формування та структури урбаністичних поселень

15

2

2

9

2

1.2

Місто як соціокультурний феномен: ракурси дослідження

13

2

2

9

-

1.3

Соціологічні теорії міста: виробничо-економічна парадигма

15

2

2

9

2

1.4

Соціологічні теорії міста: соціокультурна парадигма

13

2

2

9

-

1.5

Соціологія міської архітектури

15

2

2

9

2

1.6

Соціальна екологія та соціально-екологічні проблеми міст

13

2

2

9

-

1.7.

Структура міського середовища в контексті соціологічних досліджень. Суб’єкти міської комунікації та динамічні процеси міського життя

19

2

4

11

2

1.8.

Сучасні всесвітні тенденції розвитку міст

12

2

1

9

-

1.9

Домашнє завдання

8

-

-

8

-

1.10

Модульна контрольна робота №1

3

1

-

2

-

Усього за модулем №1

126

17

17

84

8

Усього за 9 семестр

126

17

17

84

8

Усього за навчальною дисципліною

126

17

17

84

8


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка