Програма навчальної дисципліни сучасні теорії культури галузь знань 0201 Культура Спеціальність 02010101 Культурологія Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняСкачати 312.85 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір312.85 Kb.
#12361
ТипПрограма


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ
Галузь знань 0201 Культура

Спеціальність 8.02010101 Культурологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета представити для студентів панораму сучасних концепцій культури. Головна увага звертається на окреслення основних ідей тих чи інших концепцій, їх місце в сучасних культурологічних дискусіях.

Основне завдання навчального курсу «Сучасні теорії культури» полягає в формуванні у слухачів уявлення про увесь спектр найважливіших концепцій культури сучасності, ознайомити з сучасними методологічними підходами до вивчення культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні концепції сучасності, особливості критики модернізму, феноменологічний, екзистенціалістський, антропологічний, семіотичний підходи до розуміння культури, особливості психоаналітичної концепції культури.

вміти: чітко розрізняти основні сучасні підходи до сучасної культури, використовувати сучасні методології у власних дослідженнях, здійснювати критичний аналіз концепцій та теорій

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. КРИТИКА МОДЕРНІЗМУ. ПСИХОАНАЛІЗ, ЕКЗИСТЕНЦІАЛІМ, СТРУКТУРАЛІЗМ

Тема 1: Критика модернізму. Поняття культури в “філософії життя”.

Просвітництво і основні характеристика модерної культури. Критика модерну. Подолання модерного розуміння світу – А. Шопенгауер. Ф. Ніцше – аполонівське і діонісійське начала в культурі. Конфлікт культури в розумінні Г. Зіммеля.

Література: 27, 28, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 73, 75, 83, 87, 88.

Тема 2: Циклічні концепції культури.

Концепція культурно-історичних типів М. Данилевського та К. Леонтьєва. О. Шпенглер: розуміння культури і цивілізації. Концепція локальних цивілізацій А. Тойнбі.

Література: 21, 28, 41, 68, 75, 90, 91.

Тема 3: Психоаналітичне розуміння культури.

“Народження психоаналітика”: теорія та історія психоаналізу. З. Фрейд і його розуміння культури. Поняття архетипу в психоаналізі К.-Г. Юнга. Структурний психоаналіз Ж. Лакана. Розуміння феноменів сучасної культури в працях С. Жижека.

Література: 26, 28, 29, 36, 42, 53, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 93.

Тема 4: Поняття культури в екзистенціалізмі.

Екзистенціальний гуманізм Ж.-П. Сартра. Доля людини в сучасній культурі: християнський екзистенціалізм Г. Марселя. А. Камю: бунт та абсурд в культурі. Поняття “вісьового часу” у К. Ясперса.

Література: 11, 28, 30, 31, 41, 61, 74, 75, 94, 95, 103.

Тема 5: Ігрові концепції культури.

Концепція homo ludens Й. Гейзінги. Поняття гри в працях Х. Ортегі-і-Гасета. Ґ. Ґессе: “гра в бісер”.

Література: 12, 14, 28, 41, 52, 75, 103.

Тема 6: Структуралістський погляд на культуру.

Початки структуралізму – Ф. де Соссюр. Культурологічні ідеї в структурній лінгвістиці Е. Сепіра. Концепція культури в структурній антропології К. Леві-Строса. Структуралізм Р. Барта.

Література: 1, 2, 32, 38, 39, 40, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75.

Змістовий модуль 2. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ, ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ, СЕМІОТИЧНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА ДІАЛОГУ. ПОСТМОДЕРН.

Тема 7: Феноменологічна концепція культури.

Основні ідеї феноменології Е. Гуссерля. Феноменологічна герменевтика М. Гайдеґґера. Культура в розумінні Р. Інґардена. Роздуми про місце людини в світі та історії в феноменології Я. Паточки.

Література: 10, 18, 28, 33, 41, 57, 58, 84, 103, 104, 106.

Тема 8: Герменевтичний вимір культури.

Універсалізація герменевтики – Ф. Шляйєрмахер. Герменевтика як методологія “наук про дух” – В. Дільтей, Г. Шпет. Розуміння як онтологічна засада в філософській герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамер. Герменевтика П. Рікера.

Література: 13, 19, 20, 24, 25, 54, 55, 56, 92, 98, 100, 105, 108, 109.

Тема 9: Культура як семіотична система.

Теорія знаку Ч. Пірса. Семіологія У. Еко. Типологія культур Ю. Лотмана. Культура як знакова система. Поняття знаку. Знакові системи в культурі.

Література: 28, 44, 45, 72, 96, 97, 101, 103, 107.

Тема 10: Культура діалогу.

Поняття діалогу в філософії М. Бубера. Філософія діалогу Е. Левінаса. Концепція культури М. Бахтіна. Логіка культури в розумінні В. Біблера

Література: 3, 4, 5, 8, 9, 28, 37, 52, 75, 94, 103.

 1. Тема 11: Культурна антропологія.


Культурна антропологія: суть, напрямки, ідеї. Концепція культури Л. Уайта Інтерпретативна антропологія К. Гірца.

Література: 15, 28, 69, 70, 71, 75, 103, 110.Тема 12: Постмодерністські візії культури.

Постмодернізм: значення терміну, різноманітність проектів. Поструктуралістський підхід до вивчення культури. Деконструктивізм Ж. Дерріди. Ризомна концепція, номадологія, шизоаналіз Ж. Делеза і Ф. Гваттарі. Симулякри і симуляція в культурі (Ж. Бодріяр). Концепція інтертекстуальності Ю. Крістевої. Теорія культури М. Фуко. Постмодернізм і сучасна українська культура.Література: 6, 7, 17, 22, 23, 34, 35, 41, 46, 48, 60, 82, 85, 99, 103.
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. КРИТИКА МОДЕРНІЗМУ. ПСИХОАНАЛІЗ, ЕКЗИСТЕНЦІАЛІМ, СТРУКТУРАЛІЗМ

Тема 1. Критика модернізму. Поняття культури в “філософії життя”.

10

2

2

-

-

6

12

2

-

-

-

10

Тема 2. Циклічні концепції культури в ХХ ст.

10

2

-

-

-

8

9

-

-

-

-

9

Тема 3. Психоаналітичне розуміння культури.

8

-

-

-

-

8

10

-

-

-

-

10

Тема 4. Поняття культури в екзистенціалізмі

10

2

2

-

-

6

9

-

-

-

-

9

Тема 5. Ігрові концепції культури.

10

2

2

-

-

6

9

-

-

-

-

9

Тема 6. Структуралістський погляд на культуру

10

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

Разом за змістовим модулем 1

58

8

6

-

-

44

59

2

-

-

-

57

Модуль 2

Змістовий модуль 2. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ, ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ, СЕМІОТИЧНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА ДІАЛОГУ. ПОСТМОДЕРН.

Тема 7. Феноменологічна концепція культури.

10

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

Тема 8. Герменевтичний вимір культури.

10

-

-

-

-

10

9

-

-

-

-

9

Тема 9. Культура як семіотична система

10

2

2

-

-

6

10

-

-

-

-

10

Тема 10. Культура діалогу

10

2

2

-

-

6

9

-

-

-

-

9

Тема 11. Культурна антропологія.

10

2

2

-

-

6

13

2

2

-

-

9

Тема 12. Постмодерністські візії культури.

10

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

Консультація

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 2

62

6

6

-

-

48

61

2

2

-

-

57
    1. Усього годин


120

14

12

-

-

92

120

4

2114


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Заняття 1: Критика модерної культури. Розуміння культури представниками “філософії життя”.

 1. Проект модерну і його критика.

 2. А. Шопенгауер – відхід від модерного розуміння.

 3. Погляди Ф. Ніцше на культуру.

 4. Г. Зіммель про конфлікт культури.

Література:

 1. Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Культурология ХХ век. – М., 1995. – С. 102-128.

 2. Лессинг Т. Шопенгауэр, Вагнер, Ницше // Культурология ХХ век. – М., 1995. – С. 129-169.

 3. Ніцше Ф. Жадання влади // Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади. – К., 1993. – С. 329-414.

 4. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. // Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади. – К., 1993. – С. 7-326.

 5. Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 17-93.

 6. Фарман И. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 1999. – С. 18-22.

 7. Философия культуры. Становление и развитие – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 8. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проэкт // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 40-51.

 9. Шопенгауер А. Мир как воля и представление. – М., 1995.

 10. Шопенгауер А. Основные идеи эстетики // Шопенгауер А. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – С. 468-537.

 11. Шопенгауер А. Понятие воли // Шопенгауер А. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – С. 46-70.

2

2

Заняття 2: Екзистенціалістські концепції культури.

 1. Ж. Сартр: гуманістичні виміри культури.

 2. Християнський екзистенціалізм Г. Марселя.

 3. Поняття бунту та абсурду в творчості А. Камю.

 4. Основні риси “вісьового часу” за К. Ясперсом.

Література:

 1. Гайденко П. Экзистенциализм и проблема культуры. – М., 1963.

 2. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 3. Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибрані твори в трьох томах. – Харків: Фоліо, 1997. – Т. 3. – С. 181-438.

 4. Камю А. Міф про Сізіфа // Камю А. Вибрані твори в трьох томах. – Харків: Фоліо, 1997. – Т. 3. – С. 72-162.

 5. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 319-344.

 6. Филиппов Л. Философская антропология Жан-Поля Сартра. – М.: Наука, 1977. – 288 с.

 7. Философия культуры. Становление и развитие - СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 8. Ясперс К. Комунікація // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

 9. Ясперс К. Про сенс історії // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 10. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. – Lublin, 1995. – 446 s.

2

3

Заняття 3: Феноменологічна концепції культури.

 1. Криза європейської культури в розумінні Е. Гуссерля.

 2. Гайдеґґерівська концепція феноменологічної герменевтики..

 3. Розуміння культури в працях Р. Інґардена і Я. Паточки.

Література:

 1. Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 2. Гайдеґґер М. Будувати, проживати, мислити // Ї. – 1989. – № 1. – http://www.ji.lviv.ua/n1texts/heid2.htm

 3. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997. – С. 91-106.

 4. Рікер П. Ян Паточка і нігілізм // Рікер П. Навколо політики – К.: Дух і літера, 1995. – С. 85-94.

 5. Рікер П. Ян Паточка, філософ, що чинить опір // Рікер П. Навколо політики – К.: Дух і літера, 1995. – С. 69-73.

 6. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – 452 с.

 7. Ingarden R. Przeżycie, dzieło, wartość. – Kraków, 1966. – 222 s.

 8. Majewska Z. Świat kultury Romana Ingardena. – Lublin, 2001. – 158 s.

2

4

Заняття 4: Семіотика культури.

 1. Розуміння знаку в творчості Ч. Пірса.

 2. Ю. Лотман про культуру.

 3. Проблеми культури в семіологічна концепції У. Еко.

Література:

 1. Лотман Ю. Выход из лабиринта // Эко У. Имя розы. – М., 1989. – C. 468-481.

 2. Лотман Ю. М. Семиосфера. — С.-Петербург: «Искусство—СПБ», 2000. — 704 с.

 3. Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Минск: "Пропилеи", 2000. - 200 с.

 4. Эко У. Имя розы. – М., 1989. – 496 с.

 5. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.

 6. Eco U. A Theory of Semiotics. – Bloomington, London, 1976. – 354 s.

2

5

Заняття 5: Діалогічні концепції культури.

 1. М. Бубер – розуміння діалогу.

 2. Етичні виміри розуміння діалогу в працях Е. Левінаса та їх значення для сучасної культури.

 3. Розуміння культури М. Бахтіна.

 4. В. Біблер про логіку культури.

Література:

 1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972.

 2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

 3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два филос. введения в двадцать первый век. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с.

 4. Бубер М. Перспектива // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

 5. Бубер М. Проблема человека. – К., 1998. – 96 с.

 6. Левінас М. Між нами. Дослідження думки-про-іншого. – К. Дух і літера, 1999. – 312 с.

 7. Почепцов Г. Теория коммуникации — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.

 8. Философия культуры. Становление и развитие - СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 9. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. – Lublin, 1995. – 446 s.

2

6

Заняття 6: Поняття культури в культурній антропології.

 1. Основні напрямки культурної антропології.

 2. Культурологія Л. Уайта.

 3. Суть інтерпретативного підходу до культури К. Гірца.

Література:

 1. Гірц К. Інтерпретація культур. – К.: Дух і літера, 2001. – 542 с.

 2. Уайт Л. Культурология // Работы Л. А. Уайта по культурологии (Сборник переводов). – М., 1996. – С. 162-169.

 3. Уайт Л. Понятие культуры // Работы Л. А. Уайта по культурологии (Сборник переводов). – М., 1996. – С. 126-161.

 4. Уайт Л. Энергия и эволюция культуры // Работы Л. А. Уайта по культурологии (Сборник переводов). – М., 1996. – С. 97-125.

 5. Философия культуры. Становление и развитие – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 6. White L. The Concept of Cultural Systems. – New York, Columbia University Press, 1975. – 192 s.

2Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опрацювання першоджерел

40

2

Написання есе-рецензію на одне із першоджерел

20

3

Виконання науково-дослідного завдання

32
Разом

92


Методи навчання

 1. Словесні: лекція служить для пояснення важкої та складної теми; її ознаками є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки лектора, відповіді на запитання;бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Провідною функцією даного метода є мотиваційно-стимулююча.

 2. Наочні: демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: кіно-відеофільм чи його фрагмент.

 3. Практичні: практичні та семінарські заняття, есе, реферати, конспекти першоджерел, словники.

 4. Метод стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу (використання пізнавальних ігор, вікторин, кінофільмів).

Методи контролю

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати основні теорії та концепції культури, що поставали в культурології та філософії від кінця ХІХ ст. до сьогодення, їх основні ідеї, традиції та контекст їх появи. Крім того, студенти повинні вміти критично аналізувати сучасні теорії та концепції культури, проводити компаративістичний аналіз різних дискурсів, спрямованих на осмислення культури.

Оцінювання студентів відбувається згідно з наступними критеріями:

1. відвідування студентами лекційних та практичних занять;

2. активна участь під час практичних занять;

3. вміння аналізувати та систематизувати матеріал;

4. опрацювання основної та додаткової літератури, першоджерел;

5. написання реферату;

6. сумлінна підготовка та ґрунтовна відповідь на іспиті;

Критерії оцінки реферату: 1. складність обраної теми;

 2. вміння викладу матеріалу, узагальнення та висновки;

 3. кількість використаних джерел та літератури;

 4. оформлення (дотримання вимог: титульна сторінка, план, відповідно

оформлений список використаних джерел та літератури).

Іспит проводиться письмово. Кожен із студентів отримує три запитання, на які повинен дати розгорнуту відповідь. Оцінка залежатиме від сумлінності виконання поставлених завдань, ґрунтовності відповіді на запитання, вміння логічно мислити, робити висновки.


Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Модуль 2

Есе

Реферат

Іспит

Сума

27

43

5

5

20

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 12

6

1

6

6

1

7

6

6

6

7

6

12


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

1. Шевчук Д. Сучасні теорії культури. Навчально-методичний посібник. – Острог, 2008. – 77 с.


Теми рефератів:

(обсяг 12 стор., шрифт 13, 1,5 інтервали)

 1. Проблема сучасності в філософії ХХ ст.

 2. Розуміння культури в рамках філософії життя.

 3. Психоаналітичне розуміння культури.

 4. Основні принципи циклічного розуміння розвитку культур в ХХ ст.

 5. Розуміння культури в постфрейдівському психоаналізі.

 6. Розуміння культури і цивілізації в працях О. Шпенглера.

 7. Розуміння культури в феноменології Р. Інґардена.

 8. Концепція культури в рамка в рамках функціоналізму Б. Маліновського.

 9. Розуміння культури в рамках неокантіанства.

 10. Основні аспекти розуміння культури в рамках філософії життя.

 11. Феоменологічне розуміння культури.

 12. Розуміння культури в працях М. Гайдеґґера.

 13. Розуміння культури в працях М. Фуко.

 14. Шизоаналіз Ж. Делеза.

 15. Поняття симулякру в працях Ж. Бодріяра.

 16. Структуралізм Ц. Тодорова.

 17. Культура як семіосфера в працях Ю. Лотмана.

 18. Основні етапи розвитку мериканської культурної антропології.

 19. Номадологія Ж. Делеза і Ф. Гватарі.

 20. Поструктуралістське розуміння культури.

 21. Поняття міфу в працях Р. Барта.

 22. Основні риси культури постмодерну.

 23. Поняття інтертекстуальності в працях Ю. Крістевої.

 24. Постмодернізм в Україні.

 25. Критика постмодерного розуміння культури.


Питання для іспиту:

 1. Поняття сучасності. Основні концепції сучасності.

 2. Ф. Ніцше – аполонівське і діонісійське начала в культурі.

 3. Конфлікт культури в розумінні Г. Зіммеля.

 4. Концепція культурно-історичних типів М. Данилевського та К. Леонтьєва.

 5. О. Шпенглер: розуміння культури і цивілізації.

 6. Концепція homo ludens Й. Гейзінги.

 7. Поняття гри в працях Х. Ортегі-і-Гасета.

 8. Г. Гессе: “гра в бісер”.

 9. Розуміння феноменів сучасної культури в працях С. Жижека.

 10. Екзистенціальний гуманізм Ж.-П. Сартра.

 11. А. Камю: бунт та абсурд в культурі.

 12. Поняття “вісьового часу” у К. Ясперса.

 13. Доля людини в сучасній культурі – екзистенціалізм Г. Марселя.

 14. Культура в розумінні Р. Інґардена.

 15. Роздуми про місце людини в світі та історії в феноменології Я. Паточки.

 16. Універсалізація герменевтики – Ф. Шляйєрмахер.

 17. Герменевтика П. Рікера.

 18. Розуміння як онтологічна засада в філософській герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамер.

 19. Герменевтика як методологія “наук про дух” – В. Дільтей, Г. Шпет.

 20. Початки структуралізму – Ф. де Соссюр.

 21. Культурологічні ідеї в структурній лінгвістиці Е. Сепіра.

 22. Концепція культури в структурній антропології К. Леві-Строса.

 23. Структуралізм Р. Барта.

 24. Типологія культур Ю. Лотмана.

 25. Семіологія У. Еко.

 26. Поняття діалогу в філософії М. Бубера.

 27. Філософія діалогу Е. Левінаса.

 28. Концепція культури М. Бахтіна.

 29. Логіка культури в розумінні В. Біблера.

 30. Концепція культури Л. Уайта.

 31. Інтерпретативна антропологія К. Гірца.

 32. Культурна антропологія: суть, напрямки, ідеї.

 33. Археологія знання М. Фуко.

 34. Постмодернізм і сучасна українська культура.

 35. Основні аспекти розуміння культури в рамках постмодернізму.


Рекомендована література

 1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989.

 2. Барт Р. Мифологии. – М., 2000. – 320 с.

 3. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972.

 4. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

 5. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два филос. введения в двадцать первый век. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с.

 6. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. – Львів: Кальварія, 2004. – 376 с.

 7. Бодрияр Ж. Система вещей. – М., 2001. – 223 с.

 8. Бубер М. Перспектива // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

 9. Бубер М. Проблема человека. – К., 1998. – 96 с.

 10. Гайдеґґер М. Будувати, проживати, мислити // Ї. – 1989. – № 1. – http://www.ji.lviv.ua/n1texts/heid2.htm

 11. Гайденко П. Экзистенциализм и проблема культуры. – М., 1963.

 12. Гейзінга Й. Homo ludens. – К.: Основи, 1994. – 250 с.

 13. Герменевтика: история и современность (Критические очерки). – М.: Мысль, 1985. – 301 с.

 14. Гессе Г. Игра в бисер. – М.: Правда, 1992. – 496 с.

 15. Гірц К. Інтерпретація культур. – К.: Дух і літера, 2001. – 542 с.

 16. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 264 с.

 17. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации. – Минск: Экономпресс, 2001. – 320 с.

 18. Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 19. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 1. – 464 с.

 20. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 2. – 479 с.

 21. Данилевский Н. Россия и Европа. – М., 1966.

 22. Делез Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 225-240.

 23. Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 218-224.

 24. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 25. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. – 1988. – № 4. – С. 135-152.

 26. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. – М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 160 с.

 27. Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Культурология ХХ век. – М., 1995. – С. 102-128.

 28. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 29. Калина Н. Ф. Основы психоанализа. Серия "Образовательная библиотека" – М-: "Рефл-бук", К.: "Ваклер". 2001. – 352 с.

 30. Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибрані твори в трьох томах. – Харків: Фоліо, 1997. – Т. 3. – С. 181-438.

 31. Камю А. Міф про Сізіфа // Камю А. Вибрані твори в трьох томах. – Харків: Фоліо, 1997. – Т. 3. – С. 72-162.

 32. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

 33. Кошарний С. Біля джерел філософської герменевтики. – К.: Наук. думка, 1992. – 124 с.

 34. Кристева Ю. Душа и образ // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 253-277.

 35. Кристева Ю. Читая Библию // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 278-288.

 36. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. – M., 1995.

 37. Левінас М. Між нами. Дослідження думки-про-іншого. – К. Дух і літера, 1999. – 312 с.

 38. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000. – 323 с.

 39. Леви-Строс К. Предмет антропологических исследований // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 11-32.

 40. Леви-Строс К. Три вида гуманизма // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 7-10.

 41. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

 42. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К.: Либідь, 2002. – 255 с.

 43. Лессинг Т. Шопенгауэр, Вагнер, Ницше // Культурология ХХ век. – М., 1995. – С. 129-169.

 44. Лотман Ю. Выход из лабиринта // Эко У. Имя розы. – М., 1989. – C. 468-481.

 45. Лотман Ю. М. Семиосфера. — С.-Петербург: «Искусство—СПБ», 2000. — 704 с.

 46. Лук’янець В., Соболь О. Філософський постмодерн. – К., 1998.

 47. Маньковская Н.Б., "Париж со змеями" (Введение в эстетику постмодернизма). - М., 1994. - 220 с.

 48. Мишель Фуко и Россия: Сб. статей. – СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2001.— 349 с.

 49. Ніцше Ф. Жадання влади // Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади. – К., 1993. – С. 329-414.

 50. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. // Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади. – К., 1993. – С. 7-326.

 51. Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 17-93.

 52. Почепцов Г. Теория коммуникации — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.

 53. Психоаналитические термины и понятия: Словарь. – М.: Независимая фирма "Класс", 2000. – 304 с.

 54. Рікер П. Історія і істина. – К., 2001. – 396 с.

 55. Рікер П. Сам як інший. – К.: Дух і літера, 2000. – 458 с.

 56. Рікер П. Толерантність, нетолерантність, неприйнятне // Рікер П. Навколо політики – К.: Дух і літера, 1995. – С. 313-332.

 57. Рікер П. Ян Паточка, філософ, що чинить опір // Рікер П. Навколо політики – К.: Дух і літера, 1995. – С. 69-73.

 58. Рікер П. Ян Паточка і нігілізм // Рікер П. Навколо політики – К.: Дух і літера, 1995. – С. 85-94.

 59. Ролан Барт о Ролане Барте. – М.: Ad Marginem, 2002. – 288 c.

 60. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. - 3-е изд., изд., и доп. — М.: Флинта: Наука, 2001. – 608 с.

 61. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 319-344.

 62. Сепир Э. Коммуникация // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 210-215.

 63. Сепир Э. Культура подлинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 465-493.

 64. Сепир Э. Символизм // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 204-209.

 65. Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 259-265.

 66. Сепир Э. Язык // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 223-247.

 67. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінґвістики. – К.: Основи, 1998. – 324 с.

 68. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995.

 69. Уайт Л. Культурология // Работы Л. А. Уайта по культурологии (Сборник переводов). – М., 1996. – С. 162-169.

 70. Уайт Л. Понятие культуры // Работы Л. А. Уайта по культурологии (Сборник переводов). – М., 1996. – С. 126-161.

 71. Уайт Л. Энергия и эволюция культуры // Работы Л. А. Уайта по культурологии (Сборник переводов). – М., 1996. – С. 97-125.

 72. Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Минск: "Пропилеи", 2000. - 200 с.

 73. Фарман И. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 1999. – С. 18-22.

 74. Филиппов Л. Философская антропология Жан-Поля Сартра. – М.: Наука, 1977. – 288 с.

 75. Философия культуры. Становление и развитие - СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 76. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 94-142.

 77. Фрейд З. Леонардо да Винчи. Воспоминания детства // Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Минск: Попурри, 1997. – С. 370-422.

 78. Фрейд З. О психоанализе // Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Минск: Попурри, 1997. – С. 5-47.

 79. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Минск: Попурри, 1997. – С. 422-480.

 80. Фромм Э. Бегство от свободы // Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – Минск: Попурри, 1998. – С. 3-366.

 81. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 143-221.

 82. Фуко М. История сексуальности ІІІ: Забота о себе. – Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с.

 83. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проэкт // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 40-51.

 84. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – 452 с.

 85. Халилов В. Постмодерн в системе мировой культуры // Иностранная литература. – 1994. – № 1.

 86. Шерток Л., Соссюр Р., Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда. – М.: Прогресс, 1991. – 288 с.

 87. Шопенгауер А. Мир как воля и представление. – М., 1995.

 88. Шопенгауер А. Понятие воли // Шопенгауер А. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – С. 46-70.

 89. Шопенгауер А. Основные идеи эстетики // Шопенгауер А. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – С. 468-537.

 90. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность. – Минск: Попурри, 1998. – 688 с.

 91. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. – Минск: Попурри, 1998. – 720 с.

 92. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // „Контекст-1989”. – М.: Наука 1989. – C. 231-267.

 93. Юнг К. Г. Сознательное и бессознательное. Сборник. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 544 с.

 94. Ясперс К. Комунікація // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

 95. Ясперс К. Про сенс історії // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 96. Эко У. Имя розы. – М., 1989. – 496 с.

 97. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.

 98. Bronk A. Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. – Lublin, 1988. – 421 s.

 99. Bronk A. Zrozumieć świat współczesny. – Lublin, 1998. – 335 s.

 100. Dilthey W. Rozumienie i życie // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 41-94.

 101. Eco U. A Theory of Semiotics. – Bloomington, London, 1976. – 354 s.

 102. Fiała E. Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. – Lublin, 1991. – 184 s.

 103. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. – Lublin, 1995. – 446 s.

 104. Ingarden R. Przeżycie, dzieło, wartość. – Kraków, 1966. – 222 s.

 105. Landgrebe L. Rozumienie w naukach o duchu // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 195-207.

 106. Majewska Z. Świat kultury Romana Ingardena. – Lublin, 2001. – 158 s.

 107. Panas W. W kręgu metody semiotycznej. – Lublin, 1991. – 160 s.

 108. Rothacker E. Pojmowanie, wyjaśnianie, rozumienie // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 189-193.

 109. Veraart A., Wimmer R. Hermeneutyka // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 9-13.

 110. White L. The Concept of Cultural Systems. – New York, Columbia University Press, 1975. – 192 s.

Інформаційні ресурси

 1. Ресурси Інтернет: інтернет-бібліотеки, веб-сторінки наукових журналів

 2. Електронні ресурси наукової бібліотеки НаУОАКаталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 312.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка