Програма навчальної дисципліни "Технологія будівництв"


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Технологія будівництва"

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0601 "Будівництво та архітектура"

Напрям підготовки: 6.060102 "Архітектура"

Курс – 4 Семестр – 7
Лекції – 17 Екзамен – 7 семестр

Практичні заняття – 34

Самостійна робота – 39

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/2,5


РГР(1) – 7 семестр

Індекс Р5-6.060102/12-3.1.8


СМЯ НАУ РНП 10.01.01-01-2014
Робоча навчальна програма дисципліни "Технологія будівництва" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-5-6.060102/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.060102 "Архітектура", навчальної програми цієї дисципліни, індекс
Н5-6.060102/12–3.1.8, затвердженої ректором 13.03.2013, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
Робочу навчальну програму розробили

професор кафедри реконструкції

аеропортів та автошляхів_____________________________ В. Першаков

ст. викладач кафедри реконструкції

аеропортів та автошляхів_____________________________ С. Тімкіна
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, протокол № 14 від " 28 " жовтня 2014 р.

Завідувач кафедри _________________________________А. Бєлятинський


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.060102 "Архітектура" (спеціальність 7/8.06010203 "Дизайн архітектурного середовища") кафедрою архітектури, протокол №___ від "___"_____2014 р.
Завідувач кафедри _________________________________Ю. ДорошенкоРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту аеропортів, протокол
№___ від "___"_____2014 р.Голова НМРР _____________________________________А. Бєлятинський


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник ____ Контрольний примірник


ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг.....................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1 Розрахунково-графічна робота...............................................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

5

57

9

99

10

1011

12

1314

14

15


16

16

1722


Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна “Технологія будівництва” одна з основних спеціальних дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю 7/8.06010203 “Дизайн архітектурного середовища”. Вона охоплює питання, пов’язані з забезпеченням будівництва необхідними матеріалами; виробами і будівельними конструкціями. Дисципліна формує у студентів вміння вибирати матеріали і вироби відповідно з можливостями вітчизняних та зарубіжних виробників. Знання технологічних процесів основних підприємств будівництва дає можливість оперативного вирішення виробничих проблем, пов’язаних із застосуванням різних видів традиційних і нових матеріалів і виробів, ефективного їх застосування в сучасному будівництві, скорочення терміну виконання будівельних робіт, надання сучасних архітектурних форм будинкам і спорудам.

На базі здобутих знань фахівець зможе виконувати основні професійні задачі, пов’язані з дизайном архітектурного середовища.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Підвищення ефективності будівельного виробництва, прискорення строків введення в дію об’єктів промислового та цивільного призначення, спорудження нових і реконструйованих будинків та споруд, забезпечення високої якості будівельних робіт є основними проблемами економічного і соціального розвитку нашої країни. Шляхи рішення таких багатогранних проблем різні, але вони включають сферу будівельної індустрії технології і організації виробництва. Початковим етапом в рішенні і ряду проблем є інженерна підготовка виробництва, яку можуть забезпечувати високо-кваліфіковані фахівці.

Основна мета дисципліни – викласти теоретичні та практичні засади технології будівництва в процесі виконання підготовчих робіт і спорудження будинків промислового, цивільного і спеціального призначення, їх реконструкції і експлуатації з широким застосуванням передових методів праці, новітніх технологій будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт, сучасних, ефективних матеріалів, будівельних машин і механізмів, автоматизації кудельних процесів тощо.

Навчальна дисципліна передбачає навчання студентів кваліфіковано, на сучасному рівні розвитку науки і техніки, оперативно вирішувати виробничі питання, пов’язані із спорудженням різноманітних будинків і споруд їх архітектурної виразності і сучасного дизайну.

Знання, отримані студентами при вивченні дисципліни, є основними в їх наступній виробничій діяльності за фахом у відповідності з кваліфікацією.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Основним завданням вивчення дисципліни “Технологія будівництва” є: навчання майбутніх інженерів-архітекторів вміти грамотно планувати будівельний майданчик, розробляти котловани і траншеї, споруджувати основи і насипи, бетонувати монолітні залізобетонні конструкції, споруджувати кам’яні фундаменти, стіни, стовпи, склепіння виконувати будівельно-монтажні, покрівельні, гідроізоляційні, теплоізоляційні та оздоблювальні роботи із застосуванням новітніх матеріалів і сучасної будівельної техніки на усіх процесах будівництва.1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

Основними вимогами до знань і умінь в процесі й після вивчення дисципліни є спроможність майбутнього фахівця керувати будівельними процесами відповідно до архітектурних вимог. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати технологічні процеси будівництва, основи механізації на окремих технологічних процесах, вміти розробляти необхідну проектну документацію з технології будівництва і архітектурного дизайну а також визначати строки та обсяги будівельно - монтажних робіт, контролювати якість будівництва, застосовувати і замінювати на нові різновиди будівельних матеріалів і конструкцій для сучасного дизайну та забезпечувати охорону праці у будівництві та збереження навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

- основні напрями розвитку технології будівництва;

- будівельний комплекс України;

- організаційно-технічну підготовку будівельного виробництва;

- різновиди будівельних процесів і будівельної продукції;

- структуру комплексних будівельних процесів;

- ефективне застосування будівельно-монтажних машин і механізмів на будівельному майданчику;

- класифікацію ґрунтів і їх вплив на строки виконання планувальних робіт;

- теоретичні та практичні засади технології будівництва;

- свердловинні та пальові роботи;

- способи виконання бетонних і арматурних робіт;

- різновиди будівельно-монтажних робіт і послідовність їх виконання;

- мурувальні роботи і способи їх виконання;

- конструктивні, монтажно-технологічні та інші рішення і заходи, спрямовані на вирішення проблем архітектурного дизайну;

- способи виконання опалубальних, бетонувальних і арматурних, гідроізоля-ційних робіт;

- способи влаштування термо- та навісних фасадів;

- влаштування покрівель та підлог;

- способи виконання оздоблювальних робіт: штукатурних, малярних, шпалерних;

- особливості виконання робіт взимку;

- техніку безпеки і захист навколишнього середовища при виконанні земляних робіт.Вміти:

- вирішувати завдання з організації своєчасної комплектації будівництва;

- аналізувати інженерно-геологічні умови будівництва;

- користуватися нормативною літературою, щодо виконання будівельних процесів;

- виконувати розрахунок послідовності виконання робіт на будівельному майданчику;

- розраховувати обсяг земляних робіт при вертикальному плануванні будівельного майданчика;

- оцінювати необхідність спорудження водовідвідних систем;

- розраховувати об’єм ґрунту в котлованах і траншеях;

- порівнювати економічно вигідні варіанти проектування поточної технології виконання робіт;

- обґрунтовувати необхідність і способи влаштування паль;

- виконувати різні види мурування стін, склепіння арок та оздоблювальних робіт;

- вирішувати завдання з організації своєчасної комплектації необхідними ресурсами, для взаємопов’язаних будівельних процесів;

- розроблювати і здійснювати заходи з організації праці, забезпечення (при необхідності) будівельних бригад технологічними картами та інструкціями;

- розробляти технологічні карти виконання будівельних робіт;

- обґрунтовувати технологію виконання різних видів мурувань в залежності від конструктивних і архітектурних рішень будинків і споруд;

- забезпечувати вимоги щодо транспортування, укладання і ущільнення бетонних сумішей;

- вибирати необхідні монтажні крани для будівництва в конкретних умовах;

- забезпечувати гідро і теплоізоляцію конструктивних елементів будинків;

- обґрунтовувати влаштування різних видів покрівель в залежності від архітектурного рішення будинку чи споруди;

- обґрунтовувати варіанти опорядження фасадів;

- складати технологічні карти виконання бетонувальних і оздоблювальних робіт;

- обґрунтовувати якість виконаних робіт;

- дотримуватись техніки безпеки на будівництві і зберігати навколишнє середовище;

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „ Організаційно-технологічні основи будівництва ” студент повинен

Знати:

– основні напрями розвитку сучасного будівництва в Україні;

– загальні відомості про виробничу базу, що забезпечує будівництво будівельними конструкціями, виробами та матеріалами;

– загальні відомості про будівельні процеси та послідовність їх виконання;

- класифікацію ґрунтів і їх вплив на строки виконання земляних робіт;

- спеціальні методи розроблення ґрунту;

- раціональне застосування засобів механізації на окремих технологіч-них процесах;

- основні способи виконання підготовчих і земляних робіт;

- способи спорудження виїмок і насипів;

- способи виконання бурових робіт та влаштування паль;

- мурування арок, колон, стовпів з різних природних і штучних кам’яних виробів;

- особливості виконання будівельних робіт взимку;

- техніку безпеки і збереження навколишнього середовища.

Вміти:

- користуватися нормативною літературою щодо виконання будівель-них робіт;

- виконувати планувальні роботи на будівельному майданчику;

- розраховувати обсяг робіт при вертикальному плануванні;

- оцінювати необхідність спорудження водовідвідних систем;

- розраховувати об’єм ґрунту в котлованах і траншеях;

- проектувати поточну технологію виконання будівельних робіт;

- обґрунтувати необхідність влаштування паль;

- організовувати робочі місця для виконання мурувальних робіт;

- застосовувати різновиди мурування для оздоблення фасадів.1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „ Бетонувальні, монтажні, спеціальні та оздоблювальні робо-ти” студент повинен

Знати:

 • різновиди бетонувальних і опалубальних робіт;

 • різновиди бетонних і залізобетонних конструкцій, їх застосування;

 • приготування, транспортування і вкладання бетонної суміші;

 • різновиди, марки і класи бетонів;

 • монтажні роботи;

 • способи бетонування бетонних і залізобетонних конструкцій;

 • призначення та застосування арматурної сталі, марки сталі;

- різновиди будівельних кранів і їх застосування

 • послідовність виконання покрівельних робіт;

 • різновиди оздоблювальних матеріалів і їх застосування;

 • способи виконання штукатурних, малярних і шпалерних робіт;

 • - способи виконання гідро та теплоізоляційних робіт;

 • влаштування підлоги, її різновиди,

 • техніку безпеки при виконанні будівельних робіт;

Вміти:

 • розраховувати і забезпечувати необхідні елементи опалубки;

 • обґрунтовувати марку або клас бетону для різних видів конструктивних елементів;

 • вибирати різні способи ущільнення бетонних сумішей;

 • обґрунтовувати застосування монтажних кранів різної вантажопіднімальності;

 • вибирати способи виконання оздоблювальних робіт;

 • складати технологічні карти на виконання оздоблювальних робіт;

 • обґрунтовувати способи виконання спеціальних видів робіт;

 • обґрунтовувати кольори для малярних, оздоблювальних суспензій і емульсій;

 • обґрунтовувати вибір термо- і навісних фасадів будинків.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Прак-тичні

СРС

1

2

3

4

5

6

7 семестр

Модуль №1. .”Організаційно-технологічні основи будівництва”

1.1

Організаційно-технологічні основи розвитку будівництва. Підготовчі роботи в будівництві та виробнича база для забезпечення будівни-цтва матеріалами, виробами і конструкціями

9

2

4

3

1.2

Земляні роботи і їх механізація. Ґрунти і їх вплив на процеси розроблення влітку та взим-ку. Свердловинні роботи, способи і засоби для їх виконання. Сучасні технології влаштування паль

9

2

4

3

1.3

Камяні роботи.Спорудження кам’яних конст-руктцій із застосуванням природних та штуч-них кам’яних виробів

9

2

4

3

1.4

Модульна контрольна робота №1

4

-

2

2

Усього за модулем №1

31

6

14

11

Модуль 2 “Бетонувальні, монтажні, спеціальні та оздоблювальні роботи”

2.1

Опалубка та опалубальні системи у моноліт-ному будівництві

9

2

4

3

2.2

Бетонувальні та монтажні роботи в сучасному будівництві. Способи спорудження бетонних та залізобетонних конструкцій

9

2

4

3

2.3

Ізоляційні роботи у сучасному будівництві. Покрівельні роботи у сучасному будівництві

6

2

2

2

2.4

Опоряджувальні роботи і сучасні технології виконання опоряджувальних робіт. Обґрун-тування і розрахунок певних методів опоряд-жувальних робіт

6

2

2

2

2.5

Штукатурні роботи та розробка новітніх технологій виконання

9

2

4

3

2.6

Малярні та шпалерні роботи у сучасному будівництві. Вибір основних і допоміжних матеріалів для виконання робіт і забезпечення певних вимог дизайну

6

1

2

3

2.7

Розрахункова-графічна робота №1

10

-

-

10

2.8

Модульна контрольна робота №2

4

-

2

2

Усього за модулем №2

59

11

20

28

Усього за 7 семестр

90

17

34

39

Усього за навчальною дисципліною

90

17

34

39Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка