Програма навчальної дисципліни "Технологія будівництв"


Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занятьСторінка3/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.59 Mb.
#12655
ТипПрограма
1   2   3
2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг
№ п/п

Назва теми

Обсяг навч. занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

7 семестр

Модуль №1. .”Організаційно-технологічні основи будівництва”

1.1

Організаційно-технологічні основи розвитку будівництва. Підготовчі роботи в будівництві та виробнича база для забезпечення будівництва матеріалами, виробами і конструкціями

2

1

1.2

Земляні роботи і їх механізація. Ґрунти і їх вплив на процеси розроблення влітку та взимку. Свердловинні роботи, способи і засоби для їх виконання. Сучасні технології влаштування паль

2

1

1.3

Кам’яні роботи. Спорудження кам’яних конструкцій із застосуванням природних та штучних кам’яних виробів

2

1

Усього за модулем №1

6

3

Модуль 2 “Бетонувальні, монтажні, спеціальні та оздоблювальні роботи”

2.1.

Опалубка та опалубальні системи у монолітному будівництві

2

1

2.2

Бетонувальні та монтажні роботи в сучасному будівництві. Способи спорудження бетонних та залізобетонних конструкцій

2

1

2.3

Ізоляційні роботи у сучасному будівництві. Покрівельні роботи у сучасному будівництві

2

1

2.4

Опоряджувальні роботи і сучасні технології виконання опоряд-жувальних робіт. Обґрунтування і розрахунок певних методів опоряджувальних робіт

2

1

2.5

Штукатурні роботи та розробка новітніх технологій виконання

2

1

2.6

Малярні та шпалерні роботи у сучасному будівництві. Вибір основ-них і допоміжних матеріалів для виконання робіт і забезпечення певних вимог дизайну

1

1

Усього за модулем №2

11

6

Усього за 7 семестр

17

9


2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг
п/п


Назва теми

Обсяг навч.

занять (год.)Практ.

СРС

1

2

3

4

7 семестр

Модуль №1. .”Організаційно-технологічні основи будівництва”

1.1.

Будівельні процеси. Планування будівельного майданчика. Розрахунок чорних, червоних, проектних відміток. Розвиток будівельних процесів у часі та просторі. Побудова циклограми

2

1

1.2.

Підрахунок обсягів земляних робіт. Вибір транспортних засобів і землерийних, землерийно-транспортних машин для влаштування насипів і виїмок.

2

1

1.3.

Розрахунок продуктивності машин і механізмів.

2

1

1.4.

Вибір способів укріплення ґрунту. Розрахунок потреби матеріалів для зміцнення ґрунтів і технологічних схем для виконання робіт

2

1

1.5.

Розрахунок потреби вибухових речовин для влаштування Шпурів. Вибір способів використання розроблених ґрунтів

2

1

1.6.

Розроблення технологічних схем, влаштування паль в залежності від групи ґрунту. Вибір заздалегідь виготовлених паль. Графічне зображення процесу занурення паль.

2

1

1.7.

Модульна контрольна робота №1

2

2

Усього за модулем №1

14

8

Модуль 2 “Бетонувальні, монтажні, спеціальні та оздоблювальні роботи”

2.1.

Проектування і влаштування ростверків комплексного процесу виконання кам’яних робіт. Створення різних виробничих ситуацій. Виконання мурувань несучих конструкцій: стін, арок, склепінь

2

1

2.2.

Розрахунок несучої здатності опалубки і опалубальних систем для виготовлення несучих залізобетонних, архітектурних конструкцій

2

1

2.3.

Бетонувальні роботи. Розроблення технологічних схем. Виготовлення бетонних сумішей, залізобетонних конструкцій з різних несучих конструктивних елементів.

2

1

2.4.

Ізоляційні роботи. Розроблення технологічних схем і розрахунок обсягів робіт при виконанні ізоляційних робіт. Обґрунтування вибору різних видів тепло- і гідроізоляції для конструктивних елементіа будинків і споруд.

2

1

2.5.

Покрівельні роботи. Розроблення технологічних карт спорудження покрівлі із застосуванням різних покрівельних матеріалів, їх марок і забезпечення виробничої бази.

2

1

2.6.

Опоряджувальні роботи. Розроблення технологічних карт внутрішнього і зовнішнього опорядження будинків і споруд.

2

1

2.7.

Штукатурні роботи. Вибір різновидів штукатурних розчинів та механізмів для внутрішнього зовнішнього штукатурення будинків і споруд

2

1

2.8.

Розроблення технологічних карт вкладання підлоги із застосуванням рулонних і мастичних матеріалів та дерев’яних виробів. Влаштування підлоги

2

1

2.9

Малярні роботи. Обґрунтування і вибір способів виконання малярних і шпалерних робіт для певного дизайну приміщень будинків і споруд

2

2

2.10

Модульна контрольна робота №2

2

2

Усього за модулем №2

20

12

Усього за 7 семестр

34

202.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг


пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


1

2

3

7 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

9

2.

Підготовка до практичних занять.

16

3.

Виконання розрахунково-графічної роботи №1

10

4.

Підготовка до модульних контрольних робіт

4

Усього за 7 семестр

39

Усього за навчальною дисципліною

39


2.2.3.1. Розрахунково-графічна робота.

Розрахунково-графічна робота №1 (РГР) з дисципліни виконується у 7 семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області проектування основ та фундаментів.

Для успішного виконання розрахунково-графічної роботи №1 студент повинен знати основні напрями розвитку технології будівництва; будівельний комплекс України; організаційно-технічну підготовку будівельного виробництва; різновиди будівельних процесів і будівельної продукції; структуру комплексних будівельних процесів; ефективне застосування будівельно-монтажних машин і механізмів на будівельному майданчику; класифікацію ґрунтів і їх вплив на строки виконання планувальних робіт; теоретичні та практичні засади технології будівництва; свердловинні та пальові роботи; способи виконання бетонних і арматурних робіт; різновиди будівельно-монтажних робіт і послідовність їх виконання; мурувальні роботи і способи їх виконання; конструктивні, монтажно-технологічні та інші рішення і заходи, спрямовані на вирішення проблем архітектурного дизайну; способи виконання опалубальних, бетонувальних і арматурних, гідроізоляційних робіт; способи влаштування термо та навісних фасадів; влаштування покрівель та підлог; способи виконання оздоблювальних робіт: штукатурних, малярних, шпалерних; особливості виконання робіт взимку; техніку безпеки і захист навколишнього середовища при виконанні земляних робіт. Вміти: вирішувати завдання з організації своєчасної комплектації будівництва; аналізувати інженерно-геологічні умови будівництва; користуватися нормативною літературою, щодо виконання будівельних процесів; виконувати розрахунок послідовності виконання робіт на будівельному майданчику; розраховувати обсяг земляних робіт при вертикальному плануванні будівельного майданчика; оцінювати необхідність спорудження водовідвідних систем; розраховувати об’єм ґрунту в котлованах і траншеях; порівнювати економічно вигідні варіанти проектування поточної технології виконання робіт; обґрунтовувати необхідність і способи влаштування паль; виконувати різні види мурування стін, склепіння арок та оздоблювальних робіт; вирішувати завдання з організації своєчасної комплектації необхідними ресурсами, для взаємопов’язаних будівельних процесів; розроблювати і здійснювати заходи з організації праці, забезпечення (при необхідності) будівельних бригад технологічними картами та інструкціями; розробляти технологічні карти виконання будівельних робіт; обґрунтовувати технологію виконання різних видів мурувань в залежності від конструктивних і архітектурних рішень будинків і споруд; забезпечувати вимоги щодо транспортування, укладання і ущільнення бетонних сумішей; вибирати необхідні монтажні крани для будівництва в конкретних умовах; забезпечувати гідро і теплоізоляцію конструктивних елементів будинків; обґрунтовувати влаштування різних видів покрівель в залежності від архітектурного рішення будинку чи споруди; обґрунтовувати варіанти опорядження фасадів; складати технологічні карти виконання бетонувальних і оздоблювальних робіт; обґрунтовувати якість виконаних робіт; дотримуватись техніки безпеки на будівництві і зберігати навколишнє середовище;

Як результат виконання РГР студент має подати та захистити:

— пояснювальну записку, що містить відповідальні розрахунки за технологією будівництва, методів улаштування та заходи щодо техніки безпеки. Приблизний обсяг – 30 стор.

—графічні матеріали, які містять схеми до розрахунків у пояснювальній записці та робочі креслення за технологією будівництва на стандартному аркуші формату А3.

Виконання, оформлення та захист РГР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання РГР, – до 10 годин самостійної роботи.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Ярмоленко М. Г., Черненко І. А., Терновий В. І. та ін. Технологія будівельного виробництва. – К.: Вища шк., 2003. – 406с.

3.1.2. Зеленкова Г. Ф., Пилипенко О. І. Технологія будівельного вироб-ництва. – К.: НАУ, 2005. – 134с.

3.1.3. Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. – М.: Из-во Ассоциации строительных вузов, 2001. – 438с.

3.1.4. Голубничий А. В. Виробнича база будівництва. – К: КНУБА,

2002. – 228 с.

3.1.5. Технологія будівельного виробництва. (За редакцією М. Г. Ярмоленка).- К.: «Вища шк. 2005. – 340с.

3.1.6. Державні будівельні норми України. Управління, організація і технологія будівельного виробництва. ДБН А.3.-5-96. -К.: Держкоммістобуд України, 1996.-51с.Додаткові рекомендовані джерела

3.1.7. Драченко Б. Ф., Ерисова Л. Г., Горбенко Л. Г. Технология строительного производства. - М.: ВО «Агропромиздат», 1990. – 512 с.

3.1.8. Технология строительного производства. Под редакцией О. О. Литвинова.- К..: В. Шк.,1987 – 452 с.

3.1.9. Технология строительного производства. Справочник / Под ред.: Луцкого С. Я., Атаева С. С. – М.: В. шк.,1991. -460 с.

3.1.10. Журнал: Будівництво і архітектура. Щорічне видання.

3.1.11. Доценко А.И. Строительные машины и основы автоматизации. – М.: В. шк.,1995.-397 с.3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


N

п/п


Назва

Шифри тем, в яких використовується

Кіль-кість,

прим.


1.

2.
3.


4.

5.

6.


7.

8.
9.

10.

11.
12.Діафільм “Підготовчі роботи в будівництві”.

Земляні роботи. Скрепери. Одноківшові будівельні екскаватори. Бульдозери.

Діафільм “Водовідвід, штучне пониження рівня ґрунтових вод ”.

Діафільм «Влаштування паль»

Діафільм «Камяні роботи. Мурування склепінь»

Діафільм “Бетонные работы. Укладка и уплотнение бетонных смесей”.

Діафільм « Влаштування гідро- і теплоізоляції»

Діафільм «Монтаж промислових будинків»


Діафільм «Монтаж збірних фундаментів»

Діафільм «Виробництво покрівельних робіт»

Діафільм «Опоряджувальні роботи в сучасному будівництві»

Діафільм «Штукатурні роботи»1.1

1.2
1.2


1.2

1.3


2.1
2.2

2.2
2.2

2.2

2.3
2.41

1
1
1

1

1
1


1
1

1

1


1

13.

14.


15.
16.

17.


18.


Діафільм «Паркетні роботи. Сучасна підлога»

Діафільм «Засоби механізації малярних робіт»

Діафільм «Навісні фасади. Сучасне оздоблення житлових та промислових приміщень»

Пакет контрольних тестів до захисту Модуля № 1

Пакет контрольних тестів до захисту Модуля № 2

Методичні вказівки до виконання практичних робіт:

“Планування будівельного майданчика”;

“Виконання кам’яних робіт із застосуванням виробів, виготовлених з природного і штучного каменю”.-

2.5


-
-

-

1.1


1.3

1

1

1


30

30

20


20


4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не поширюється на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною або комбінованою формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців за погодженням з проректором з навчальної роботи.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.6.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

7 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів

Виконання та захист тестового завдання (4×5 балів)

20

Виконання та захист тестового завдання (3×5 балів)

15Виконання та захист розрахунково-графічної роботи

23

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 12 бала

Для допуску до виконання модульної контроль-ної роботи №2 студент має набрати не менше 23 бала

Виконання модульної контрольної роботи №1

15

Виконання модульної контрольної роботи №2

15

Усього за модулем №1

35

Усього за модулем №2

53

Семестровий екзамен

12

Усього за 7 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою


Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиконання

та захист

тестового завдання


Виконання

модульної

контрольної

роботи


Виконання та захист розрахунково-графічної роботи

5

14-15

21-23

Відмінно

4

12-13

18-20

Добре

3

9-11

14-17

Задовільно

менше 3

менше 9

менше 14

Незадовільно


4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінкив балах оцінці за національною шкалою


Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

32-35

48-53

Відмінно

27-31

40-47

Добре

21-26

32-39

Задовільно

менше 21

менше 32

Незадовільно


4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 13 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою оцінці за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах екзаменаційна

Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

4.2.13. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового екзамену, який передбачений навчальним планом з дисципліни у 7 семестрі.4.2.14. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.15. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл.4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

4.2.16. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою.

4.2.17. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюОцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з

певною кількістю суттєвих помилок)


67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

4.2.18. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

4.2.19. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я директора інституту.

4.2.20. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 11 балів, для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів).

4.2.21. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" заліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.22. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

УзгодженоКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка