Програма навчальної дисципліни теорія дискурсу Галузь знань 0203 Гуманітарні науки спеціальністьСкачати 294.06 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір294.06 Kb.
ТипПрограма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загального мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з науково-педагогічної роботи

_______Гарасим Я І ________

“ ” 2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


теорія дискурсу

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальність 8.02030303 Філологія – Прикладна лінгвістика

Філологічний факультет

Львів-2015Робоча програма „Теорія дискурсу” для студентів п’ятого курсу філологічного факультету галузі 0203 – Гуманітарні науки, спеціальність 8.02030303 Філологія – Прикладна лінгвістика. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.

Розробники: доцент кафедри загального мовознавства Мартінек С.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загального мовознавства

Протокол №1 від “31” серпня 2015року

Завідувач кафедри загального мовознавства

“31” серпня 2015 року (Бацевич Ф.С.)

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________2015 року Голова _______________ (Будний В.)


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0203 гуманітарні науки
Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

Українська мова та література
Модулів – 2

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання Укладання глосарію із загального мовознавства


Семестр

Загальна кількість годин - 1052-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4, 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

16 год.

год.

Практичні, семінарські

16год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

73 год.

год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: доповіді, перевірка рефератів, перевірка глоссарію 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета показати зв'язки теоретичних концепцій з практикою прикладного мовознавства, значущість знання структури дискурсу і тексту і прийомів дискурсивного аналізу для загальнотеоретичної підготовки лінгвіста. Студенти вивчають основні теорії дискурсу і тексту, структури і типи дискурсу. Курс націлений також на демонстрацію можливостей дискурсивного і текстового аналізу, що є особливо важливим для студентів старших курсів у їх самостійній науковій роботі під час написання курсових і магістерських дослідженьЗавдання курсу:

1) навчити студентів визначати типи дискурсу і тексту, типи мовлення усередині мовленнєвого твору, типи висловлювань;.

2) навчити структурувати дискурс і текст відповідно до одиниць його членування на рівні мікро- і макроструктури;

3) застосовувати адекватну термінологію і концептуальний апарат у власних дослідженнях і наукових текстах; використовувати методи дискурсивного аналізу у власній науковій роботі

4) розпізнавати лінгвістичні теорії в комунікативному та науковому дискурсі;

5) показати можливість застосування знань із теорії дискрусу на практиці (при створенні різних текстів; при вивченні комунікативних процесів тощо).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: різні типи дискурсу і тексту, типи мовлення і висловлювань; одиниці членування дискурсу на рівні мікро- і макроструктури; термінологію і концептуальний апарат, методи дискурсивного аналізу.

вміти: визначати типи дискурсу і тексту, типи мовлення і висловлювань; структурувати дискурс і текст відповідно до одиниць його членування на рівні мікро- і макроструктури; застосовувати адекватну термінологію і концептуальний апарат у власних дослідженнях і наукових текстах; використовувати методи дискурсивного аналізу у власній науковій роботі, створювати тексти різних типів з використанням теоретичних знань про мовну організацію та про різноманітні функції мови.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теорії дискурсу

Тема 1. ТЕОРІЇ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ В ЛІНГВІСТИЦІ

Поняття дискурсу як одного з основних об'єктів лінгвістики. Дискурс і текст. Дискурс і мова. Дискурс і діалог. Текстоцентричний і процедурний підхід у лінгвістиці.Тема 2. ПОРОДЖЕННЯ І РОЗУМІННЯ ДИСКУРСУ

Дослідження розмовної мови

Породження мовлення

Розуміння мови / мовленняТема 3. Дискурсивний аналіз як лінгвістична дисципліна

Транскрипція усного дискурсуТема 4. ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСУ

Типи і жанри дискурсу: а) модус, б) жанр, в) функціональний стиль.

Соціальні сфери дискурсу

Тема 5. СТРУКТУРА ДИСКУРСУ

Сегментація дискурсу, макро- і мікроструктура.Структура тексту. Типи мовлення в тексті. Речення і висловлювання

Змістовий модуль 2. Граматика дискурсу. Інтертекстуальність. Проблема авторства.

Тема 6. ГРАМАТИКА ДИСКУРСУ

Тема-рематична структура дискурсу.

Дискурсивний час. Темпоральність, аспектуальність, таксис.

Дейксис. Анафоричні відношення. Визначеність і невизначеність. Текстові функції артиклевої форми іменіТема 7. ДИСКУРСИВНІ ЗАСОБИ. ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ

Фонетичні аспекти дискурсу. Лексичні засоби виразності дискурсу. Синтаксичні засоби виразності дискурсу. Невербальні засоби дискурсуТема 8. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ДИСКУРСУ

Інтертекстуальность. Прецедентні тексти. Гіпертекст

Тема 9. АВТОРИТЕТНІСТЬ І АВТОРСТВО ДИСКУРСУ

Категорія авторитетності в дискурсі.Проблема авторства дискурсу і тексту.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи теорії дискурсу

Тема 1. ТЕОРІЇ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ В ЛІНГВІСТИЦІ

4

2

2
Тема 2. ПОРОДЖЕННЯ І РОЗУМІННЯ ДИСКУРСУ

2

1

1
Тема 3. Дискурсивний аналіз як лінгвістична дисципліна

4

2

2
Тема 4. ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСУ

4

2

2
Тема 5. СТРУКТУРА ДИСКУРСУ

2

1

1
Разом – зм. модуль1

16

8

8
Змістовий модуль 2. Граматика дискурсу. Інтертекстуальність. Проблема авторства.

Тема 6. ГРАМАТИКА ДИСКУРСУ

4

2

2
Тема 7. ДИСКУРСИВНІ ЗАСОБИ.

ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ

4

2

2
Тема 8. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ДИСКУРСУ

4

2

2
Тема 9. АВТОРИТЕТНІСТЬ І АВТОРСТВО ДИСКУРСУ

4

2

2
Разом – зм. модуль 2

16

8

8Усього годин


32

16

16
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття дискурсу як одного з основних об'єктів лінгвістики. Дискурс і текст. Дискурс і мова. Дискурс і діалог. Текстоцентричний і процедурний підхід у лінгвістиці.

2

2

Дослідження розмовної мови. Породження мовлення. Розуміння мови / мовлення

2

3

Дискурсивний аналіз як лінгвістична дисципліна. Транскрипція усного дискурсу

2

4

Типи і жанри дискурсу: а) модус, б) жанр, в) функціональний стиль. Соціальні сфери дискурсу

2

5

Сегментація дискурсу, макро- і мікроструктура. Структура тексту. Типи мовлення в тексті. Речення і висловлювання

2

6

Тема-рематична структура дискурсу. Дискурсивний час. Темпоральність, аспектуальність, таксис. Дейксис. Анафоричні відношення

2

7

Фонетичні аспекти дискурсу. Лексичні засоби виразності дискурсу. Синтаксичні засоби виразності дискурсу. Невербальні засоби дискурсу

2

8

Інтертекстуальность. Прецедентні тексти. Гіпертекст

168. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Конспектування праць видатних лінгвістів-дискурсологів.

12

2

Укладання глосарію термінів дискурсології.

12

3

Анотування праць із теорії дискурсу.

16

4

Рецензування праць з теорії дискрусу

14

5

Дискурсивний аналіз текстів за вибором

19
Разом

73

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальним завданням для кожного студента є самостійний контент- та дискурс-аналіз і написання реферату.Теми рефератів

Поняття дискурсу як одного з основних об'єктів лінгвістики. 1. Дискурс і текст

 2. Дискурс і мова

 3. Дискурс і діалог

 4. Породження і розуміння дискурсу

 5. Дослідження розмовної мови

 6. Типи і жанри дискурсу.

 7. Типи висловів (мовні акти).

 8. Типологія текстів.

 9. Соціальні сфери дискурсу.

 10. Структура дискурсу

 11. Граматика дискурсу

 12. Стилістичні засоби дискурсу

 13. Інтертекстуальність дискурсу

 14. Авторитетність і авторство дискурсу

10. Методи навчання

1. Інформативна лекція.

2. Лекція з опитуванням.

3. Практичні заняття з елементами дискусії.

4. Перехресне опитування перед початком лекції.

5. Перехресне опитування за 10 хвилин до завершення лекції.

6. Аналіз індивідуальних завдань студентів.

11. Методи контролю

1. Опитування.

2. Перевірка конспектів.

3. Перевірка виконання самостійної роботи.

4. Контрольні завдання.

5. Тестування.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Робоча програма курсу.

2. Навчальна програма курсу.

3. Семестрові плани.

4. Списки рекомендованої літератури.

14. Рекомендована література

Базова

Бацевич Ф. Нариси з комунікативної лінгвістики. Монографія. – Львів: Видавничий центр при ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 281 с.

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – К. : Довіра, 2007. – 205 с. – (Словники України)

Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. Закладів. — Київ : Академія , 2006. — 248 с. — (Альма-матер).

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник. — Київ : Академія, 2004. — 344 с.

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А.ван Дейк. — М.: Прогресс, 1989. -386 с.

Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Р.Водак. — Волгоград: Перемена, 1997.-139 с.Загнітко А.П. Основи дискурсології: науково-навчальне видання. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 194 с.

Кашкин В.Б. Дискурс: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 76 с.

Допоміжна

Ахутина Т.В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса/Т.В.Ахутина.-М., 1989.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс, 1994. - 616 с.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. — СПб.: Азбука, 2000. — С.249-298.

Бацевич Ф.С. Філософія мови: історія лінгвофілософських учень : підручник. — Київ: Академія , 2008. — 240 с. — (Альма-матер).

Бацеивч Ф. Специфіка деонтичного дискурсу апофатичного богослів"я // Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, / Голов. ред. Д.С. Бураго, Наук. вид. — Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. — С .5-9.Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. — М.: Прогресс, 1985.-С.217-237.

Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естест венном языке // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XXIV: Компьютерная лингвистика. — М.: Прогресс, 1989. — С.311-356.Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. -М.: Прогресс, 1986. — 424 с.

Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я.Пропп. — М: Лабиринт, 2001. — 192 с.

СЕРАЖИМ К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. [На матеріалах сучасної газетної публіцистики]: Монографія / За ред. В. Різуна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 392 с.

Фуко М. Археология знания / М.Фуко. — Киев: Ника-Центр, 1996. -208 с.

15. Інформаційні ресурси


 1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info

 2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

 3. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/

 4. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/

 5. Онлайн Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/33Міністерство освіти та науки України


ТЕОРІЯ ДИСКРУСУ

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки МАГІСТР

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальності 6.020303 Українська мова та література

Львів

2015 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівський національний університет імені Івана Франка

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: канд.. філол.. наук, доц. Мартінек С.В.

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії галузі знань 0203 Гуманітарі науки спеціальності 6.020303 Українська мова та література

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія дискурсу” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 02030 гуманітарні науки спеціальності “Українська мова та література”.Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та історія мовознавства.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія мови, загальне мовознавство, когнітивна лінгвістика, семіотика, семантика.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи теорії дискурсу.

2. Граматика дискурсу. Інтертекстуальність. Проблема авторства.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Лекційний курс „Теорія дискурсу” представлений як комплексна дисципліна, яка містить опис та обґрунтування сучасних досліджень дискрсу. В курсі враховані комунікативні, культурні та психологічні чинники, що сприяють створенню та функціонуванню різних типів дискурсу. Об’єктом вивчення є явища вербальної комунікації як організованої системи з певним інвентарем елементів та функціонально зумовленими структурованими відношеннями між ними. Представити дискурс як складне явище, оскільки комунікативні моделі та поняття експліцитно чи імпліцитно постійно функціонують у різних типах дискурсу у зв'язку із взаємодією як лінгвальних, так і позалінгвальних явищ у процесі комунікації. Явище дискурсу можна інтерпретувати з точки зору актуалізації антропоцентричної загальнонаукової і галузевої парадигми; комунікативні процеси здійснюються через функціонування певної знакової системи, а іноді кількох систем одночасно. Необхідно показати зв'язки теоретичних концепцій з практикою прикладного мовознавства, значущість знання структури дискурсу і тексту і прийомів дискурсивного аналізу для загальнотеоретичної підготовки лінгвіста. Студенти вивчають основні теорії дискурсу і тексту, структури і типи дискурсу. Курс націлений також на демонстрацію можливостей дискурсивного і текстового аналізу, що є особливо важливим для студентів старших курсів у їх самостійній науковій роботі під час написання курсових і магістерських досліджень

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія дискурсу” є

1) навчити студентів визначати типи дискурсу і тексту, типи мовлення усередині мовленнєвого твору, типи висловлювань;.

2) навчити структурувати дискурс і текст відповідно до одиниць його членування на рівні мікро- і макроструктури;

3) застосовувати адекватну термінологію і концептуальний апарат у власних дослідженнях і наукових текстах; використовувати методи дискурсивного аналізу у власній науковій роботі

4) розпізнавати лінгвістичні теорії в комунікативному та науковому дискурсі;

5) показати можливість застосування знань із теорії дискрусу на практиці (при створенні різних текстів; при вивченні комунікативних процесів тощо).

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

 • різні типи дискурсу і тексту

 • типи мовлення і висловлювань

 • одиниці членування дискурсу на рівні мікро- і макроструктури

 • термінологію і концептуальний апарат, методи дискурсивного аналізу.

вміти :

 • визначати типи дискурсу і тексту, типи мовлення і висловлювань

 • структурувати дискурс і текст відповідно до одиниць його членування на рівні мікро- і макроструктури

 • застосовувати адекватну термінологію і концептуальний апарат у власних дослідженнях і наукових текстах

 • використовувати методи дискурсивного аналізу у власній науковій роботі

 • створювати тексти різних типів з використанням теоретичних знань про мовну організацію та про різноманітні функції мови.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 3,5 кредитиECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теорії дискурсу

Тема 1. ТЕОРІЇ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ В ЛІНГВІСТИЦІ

Поняття дискурсу як одного з основних об'єктів лінгвістики. Дискурс і текст. Дискурс і мова. Дискурс і діалог. Текстоцентричний і процедурний підхід у лінгвістиці.Тема 2. ПОРОДЖЕННЯ І РОЗУМІННЯ ДИСКУРСУ

Дослідження розмовної мови

Породження мовлення

Розуміння мови / мовленняТема 3. Дискурсивний аналіз як лінгвістична дисципліна

Транскрипція усного дискурсуТема 4. ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСУ

Типи і жанри дискурсу: а) модус, б) жанр, в) функціональний стиль.

Соціальні сфери дискурсу

Тема 5. СТРУКТУРА ДИСКУРСУ

Сегментація дискурсу, макро- і мікроструктура.Структура тексту. Типи мовлення в тексті. Речення і висловлювання

Змістовий модуль 2. Граматика дискурсу. Інтертекстуальність. Проблема авторства.

Тема 6. ГРАМАТИКА ДИСКУРСУ

Тема-рематична структура дискурсу.

Дискурсивний час. Темпоральність, аспектуальність, таксис.

Дейксис. Анафоричні відношення. Визначеність і невизначеність. Текстові функції артиклевої форми іменіТема 7. ДИСКУРСИВНІ ЗАСОБИ. ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ

Фонетичні аспекти дискурсу. Лексичні засоби виразності дискурсу. Синтаксичні засоби виразності дискурсу. Невербальні засоби дискурсуТема 8. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ДИСКУРСУ

Інтертекстуальность. Прецедентні тексти. Гіпертекст

Тема 9. АВТОРИТЕТНІСТЬ І АВТОРСТВО ДИСКУРСУ

Категорія авторитетності в дискурсі.Проблема авторства дискурсу і тексту.

3. Рекомендована література


Базова

  1. Бацевич Ф. Нариси з комунікативної лінгвістики. Монографія. – Львів: Видавничий центр при ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 281 с.

  2. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – К. : Довіра, 2007. – 205 с. – (Словники України)

  3. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. Закладів. — Київ : Академія , 2006. — 248 с. — (Альма-матер).

  4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник. — Київ : Академія, 2004. — 344 с.

  5. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А.ван Дейк. — М.: Прогресс, 1989. -386 с.

  6. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Р.Водак. — Волгоград: Перемена, 1997.-139 с.

  7. Загнітко А.П. Основи дискурсології: науково-навчальне видання. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 194 с.

  8. Кашкин В.Б. Дискурс: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 76 с.

Допоміжна

  1. Ахутина Т.В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса/Т.В.Ахутина.-М., 1989.

  2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс, 1994. - 616 с.

  3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. — СПб.: Азбука, 2000. — С.249-298.

  4. Бацевич Ф.С. Філософія мови: історія лінгвофілософських учень : підручник. — Київ: Академія , 2008. — 240 с. — (Альма-матер).

  5. Бацеивч Ф. Специфіка деонтичного дискурсу апофатичного богослів"я // Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, / Голов. ред. Д.С. Бураго, Наук. вид. — Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. — С .5-9.

  6. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. — М.: Прогресс, 1985.-С.217-237.

  7. Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естест венном языке // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XXIV: Компьютерная лингвистика. — М.: Прогресс, 1989. — С.311-356.

  8. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. -М.: Прогресс, 1986. — 424 с.

  9. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я.Пропп. — М: Лабиринт, 2001. — 192 с.

  10. СЕРАЖИМ К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. [На матеріалах сучасної газетної публіцистики]: Монографія / За ред. В. Різуна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 392 с.

  11. Фуко М. Археология знания / М.Фуко. — Киев: Ника-Центр, 1996. -208 с.15. Інформаційні ресурси

 1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info

 2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

 3. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/

 4. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/

 5. Онлайн Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/33


Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит


 1. Засоби діагностики успішності навчання: доповіді, перевірка рефератів, перевірка глосарію, перевірка домашніх завдань, фронтальне опитування.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 294.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка