Програма навчальної дисципліни українська моваСкачати 417.69 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.07.2017
Розмір417.69 Kb.
#24466
ТипПрограма
  1   2   3   4


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________ С.В. Хананаєв

«____» ______________2017 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Рівень вищої освіти перший

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

спеціалізація: «Фортепіано, орган», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти»,

«Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музикознавство», «Музичне мистецтво естради»Дніпропетровськ - 2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

Рівень вищої освіти перший. Ступінь вищої освіти бакалавр

Розробник: Гончаров Ю.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін


Протокол від “ 25 ” січня 2017 року № 4
Завідувач кафедри

соціально-гуманітарних дисциплін _______________ (В.В. Сізов)

(підпис)

Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Протокол від року №

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2017 рік

© Гончаров Ю.В. , 2017 рік

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»


Нормативна


Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»


Модулів – 1

Спеціалізація (професійне

спрямування):

«Фортепіано, орган»,

«Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти»,

«Академічний спів», «Естрадний спів»,

«Хорове диригування», «Музикознавство», «Музичне мистецтво естради»Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й
Семестр

Загальна кількість годин - 120

2-й

1-й, 2-й

Практичні заняття

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1


Рівень вищої освіти- Перший

Ступінь вищої освіти- Бакалавр
42 год.

10 год.

семінарські

-

-

лабораторні

-

-

Самостійна робота

78 год.

110 год.
Вид контролю:

залік


Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 2:1, для заочної 10:1

 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

(відповідно до стандарту вищої освіти України)

Компетентності:

 • здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово;

 • розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

 • здатність до розв’язання проблем;

 • здатність до пошуку, оборблення та аналізу інформації з різних джерел;

 • здатність до міжособистісної взаємодії;

 • здатність до критики та самокритики;

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

 • здатність до шанобливого й дбайливого ставлення до історичної спадщини і культурних традицій;

 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

 • здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості;

 • здатність до використання інформаційних і комунікацйних технологій;

 • здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Заплановані результати навчання:

 • володіння здатністю розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни є:

 • формування комунікативної компетентності студентів;

 • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;

 • вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

 • Завдання української мови (за професійним спрямуванням) як навчальної дисципліни полягають у тому, щоб: 

 • сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

 • забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

 • виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

 • розвивати творче мислення студентів;

 • виховати повагу до української літературної мови, мовних традицій.

 • сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови;

 • різноманітні мовні засоби;

 • основи офіційно-ділового й наукового стилів;

 • види наукових текстів професійного спрямування;

 • різні типи документів;

 • типи лексикографічних джерел (словників) та види іншої допоміжної довідкової літератури;

уміти:

 • практично володіти нормами сучасної української літературної мови;

 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.
 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення
Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.


Тема 2. Основи культури української мови

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.


Тема 3. Словники у професійному мовленні

Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.


Тема 4. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Професійна комунікація
Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування.
Тема 6. Риторика і мистецтво презентації

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.
Тема 7. Культура усного фахового спілкування

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.

Етикет телефонної розмови.Каталог: docs -> 2017 -> bachelor -> 6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ
bachelor -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
bachelor -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльності Рівень вищої освіти перший
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший

Скачати 417.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка