Програма навчальної дисципліни «Українська моваСторінка1/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.49 Mb.
#841
ТипПрограма
  1   2   3   4
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.01 – 01-2013

Стор. із
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Гуманітарний інститут

Кафедра української мови та культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету_____________ М.Кулик

«_____»__________2013р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

(за кредитно-модульною системою)


Для всіх галузей знань і напрямів підготовки

Курс – 2, 3 Семестр – 3, 4, 5

Аудиторні заняття – 69 Диференційований залік – 3,4 семестр

Самостійна робота – 39 Екзамен – 5 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3

Індекс НNін – Nнапр./12– 1.1.3СМЯ НАУ НП 12.01.01-01-2013

Навчальна програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблена на основі освітньо-професійних програм і робочих навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за всіма напрямами, «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, наказу ректора від 12.04.2005 № 81/од та наказу ректора від 29.04.2010 № 92/од.

Навчальну програму розробили:

професор кафедри української мови та культури І. Бурлакова

доцент кафедри української мови та культури А. Сібрук

старший викладач кафедри української мови та культури Н. Щур

викладач кафедри української мови та культури Т. Гульченко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри української мови та культури, протокол №____ від «_____» ________________2013 р.

Завідувач кафедри І. Бурлакова


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №_____ від «_____»___________2013 р.

Голова НМРР С. ЯгодзінськийУЗГОДЖЕННЯ:
Підпис

Прізвище

Посада

Дата

Узгоджено
А.Г. Гудманян

Директор ГМІ
Узгоджено
А.М. Фоменко

Директор ІМВ
Узгоджено
І.М. Сопілко

Директор ЮІ
Узгоджено
С.Ф.Філоненко

Директор ІІДС
Узгоджено
В.М.Шмаров

Директор АКІ
Узгоджено
В.В.Матвєєв

Директор ІЕМ
Узгоджено
О.К.Юдін

Директор ІКІТ
Узгоджено
В.І.Чепіженко

Директор ІАН
Узгоджено
О.І. Запорожець

Директор ІЕБ
Узгоджено
О. В. Чемакіна

Директор ІАП
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник
ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка.........................................................................................4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.....4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни..........................................................4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни.......................................................4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни........................5

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.............................6

1.6. Міждисциплінарні звʼязки навчальної дисципліни..........................................9

2. Зміст навчальної дисципліни...............................................................................9

2.1. Модуль № 1 «Культура фахового мовлення та етика професійного

спілкування»................................................................................................................9

2.2. Модуль № 2 «Нормативність фахового мовлення»........................................11

2.3. Модуль № 3 «Основні вимоги до укладання професійних документів».....13

3. Список рекомендованих джерел.......................................................................14

4. Форми документів Системи менеджменту якості.........................................16

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з людьми, висловлюватися точно, логічно й виразно, досконало володіти фаховою термінологією, що можливо тільки за умови глибокого вивчення рідної мови, свідомого ставлення до повсякденної мовної практики. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування комунікативної компетенції студентів, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професіональній сфері, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів української мови, що забезпечують професійне спілкування на належному мовному рівні.

Мета дисципліни визначається необхідністю підготувати фахівця, що є гармонійно розвиненою особистістю, здатною ефективно вирішувати професійні завдання за допомогою набутих лінгвістичних знань і комунікативних навичок.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

– забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення;

– вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

– розвивати творче мислення студентів;

– виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;

– сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.1.4.  Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студент повиненЗнати:

– основні відомості про українську літературну мову, її походження, місце серед інших мов світу, норми, стилі;

– специфіку професійної мови на лексичному, морфологічному, синтаксичному й стилістичному рівнях, її роль у професійній діяльності;

– особливості терміна як одиниці професійної мови, типи термінів, сутність процесу стандартизації термінів, специфіку термінології обраного фаху;

– типи словників, українські термінологічні словники;

– орфоепічні, орфографічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні і стилістичні норми української літературної мови;

– основні жанрові різновиди наукових текстів; правила оформлення наукової роботи;

– основні відомості про особливості українського мовного етикету;

– специфіку публічного мовлення, різновиди публічних виступів, особливості підготовки до них;

– особливості документа, класифікацію документів, вимоги до змісту і розташування реквізитів, правила оформлювання сторінки, вимоги до тексту документа;

– основні відомості про документацію з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні документи.

Уміти:

– правильно використовувати мовні засоби відповідно до умов, мети і змісту комунікації;

– правильно використовувати терміни у професійному мовленні;

– користуватися довідковою лінгвістичною літературою;

– готуватись до публічного мовлення;

– складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

– оформлювати письмові роботи наукового стилю: курсову, дипломну роботу, наукову статтю, тези доповідей;

– перекладати фахові тексти з російської мови на українську;

– редагувати та конструювати тексти різних стилів з дотриманням норм української мови.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування» студент повинен

Знати:

– основні відомості про походження української мови, її місце серед інших мов світу;

– ознаки літературної мови, історію становлення української літературної мови;

– типи мовних норм;

– функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди функціональних стилів сучасної української літературної мови;

– специфіку професійної мови на лексичному, морфологічному, синтаксичному та стилістичному рівнях, її роль у професійній діяльності;

– основні ознаки культури української мови;

– основні відомості про особливості українського мовного етикету;

– специфіку спілкування як інструменту професійної діяльності, види, типи і форми професійного спілкування.

Уміти:

– досконало володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватися вимог культури усного і писемного спілкування;

– доречно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів та етикетних ситуацій;

– працювати з фаховим текстом з використанням словників;

– правильно використовувати лексичні засоби, добираючи синоніми й антоніми та розрізняючи пароніми у фахових текстах;

– правильно використовувати граматичні форми іменника, прикметника, дієслова, числівника та займенника у фахових текстах;

– створювати й редагувати прості речення з дієприкметниковими й дієприслівниковими зворотами, однорідними членами речення, а також складні речення різної структури у фахових текстах.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 «Професійна комунікація» студент повиненЗнати:

– особливості та форми усного фахового спілкування;

– особливості форм колективного обговорення професійних проблем;

– вимоги до змісту й розташування реквізитів згідно з Національним стандартом України;

– призначення, реквізити і правила оформлення основних документів з кадрово-контрактних питань;

– призначення, реквізити і правила оформлення основних довідково-інформаційних документів;

– етикет службового листування;

– специфіку та різні типи публічного мовлення;Уміти:

– дотримуючись вимог ділового етикету, правильно провести ділову бесіду, співбесіду з роботодавцем, телефонну розмову;

– дотримуючись технології «мозкового штурму» та правил ведення дискусії, провести збори й нараду;

– правильно добираючи мовні засоби, складати такі кадрові документи, як: резюме, характеристику, заяву про прийняття на роботу, автобіографію, наказ про особовий склад;

– правильно добираючи мовні засоби, складати такі довідково-інформаційні документи, як: прес-реліз, звіт, доповідну й пояснювальну записку, рапорт, довідку, протокол, витяг з протоколу;

– дотримуючись етикету службового листування, складати різні типи ділових листів;

– дотримуючись основних засад ораторського мистецтва, готувати різні види публічного мовлення – доповідь, промову, виступ, повідомлення;

– представляти проекти, звіти, доповіді у формі презентацій.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №3 «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» студент повинен

Знати:

– особливості терміна як одиниці професійної мови, типи термінів, сутність процесу кодифікації та стандартизації термінів;

– специфіку термінології обраного фаху, фахові термінологічні словники, зокрема електронні;  • особливості, мовні засоби та жанри наукового стилю у професійному спілкуванні;

– форми опрацювання фахових наукових текстів – планування, конспектування, тезування, реферування та анотування;

– правила написання та оформлення наукових робіт – курсової та дипломної роботи, наукової статті;

– основні правила бібліографічного опису джерел, правила оформлення покликань і цитувань у тексті наукової роботи;

– форми і види перекладу фахових наукових текстів з російської на українську мову;

– особливості редагування фахових наукових текстів.

Уміти:

працювати з фаховим науковим текстом, користуючись термінологічними словниками;

оформлювати результати наукової діяльності – курсову й дипломну роботу, наукову статтю;

– критично осмислювати наукову працю у формі рецензії та відгуку;

– перекладати й редагувати фахові наукові тексти з російської на українську мову.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки з навчальної дисципліни

Програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» базується на засадах комплексної підготовки високоосвіченого фахівця. Дисципліна взаємопов’язана з фаховими курсами, оскільки мовна компетенція є обов’язковою складовою професійної компетенції фахівця у будь-якій галузі. Крім того, наявний безпосередній зв’язок з іншими гуманітарними дисциплінами: «Історія України», «Політологія», «Історія української культури», «Філософія».

Вона має інтегрований характер, оскільки поєднує в собі досягнення сучасної науки як у мовознавчій, так і в професійній сферах, реалізує ідею максимального наближення мовної освіти студентів до їхніх фахових потреб.

Набуті під час вивчення дисципліни знання та навички студенти зможуть застосовувати при написанні курсових і дипломних робіт, підготовці рефератів, доповідей на наукові конференції, при написанні наукових статей.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль № 1 «Законодавчі та нормативно-стильові ознаки професійного спілкування»


Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат
20054 -> Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
20054 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчання
20054 -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
20054 -> Кафедра української мови та культури
20054 -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка