Програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності напрям підготовки 020205 «Образотворче мистецтво»Скачати 479.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір479.45 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-методичної та навчальної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

“______”_______________20___ року  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Напрям підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»

Інститут мистецтв

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») 1 курс, 1 семестр

.

Розробник: Кузьменко Г. В., ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.Рецензент: Шпортько В.І., ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв


Протокол від «03» вересня 2014 року №1
Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва ___________________ Ю. В. Романенкова(підпис)

__________, 2014 рік

 __________, 2014 рік
Зміст
І. Пояснювальна записка ………………………………………………………..…. 4

ІІ. Опис навчальної дисципліни ………………………………………………..…... 5ІІІ. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………….. 6

ІV. Програма курсу …………………………………………………………....…..…. 7

V. Навчально-методична карта ………………………………………………….…. 14

VІ. Теми семінарських занять ……………………………………………..………... 15

VІІ. Самостійна робота …………………………………………………………….…. 17

VІІІ. Індивідуальне навчально-дослідне завдання …………………….……..……… 20

ІХ. Система поточного і підсумкового контролю знань ……………………...…… 22

Х. Методи навчання …………………………………………….…….…….…….… 23

ХІ. Методи контролю ………………………………………………….…….…….… 24

ХІІ. Методичне забезпечення ………………………………………….………..…… 24

ХІІІ. Засоби діагностики успішності навчання ……………………….………..……. 24

ХІV. Рекомендована література

Основна …………………………………………………………………………... 25Додаткова …………………………………………………………….......…….... 25
І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою курсу є підготовка студентів напряму підготовки 6. 020205 Образотворче мистецтво до навчання у ВНЗ, формування в них потреби у професійному розвитку, що може бути реалізовано за умов розуміння першокурсниками особливостей майбутньої професії та самоорганізації педагогічної діяльності.
Завдання курсу:

  • допомогти студентам адаптуватися до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі;

  • засвоїти зміст мистецької та педагогічної діяльності, її суспільне значення, а також сприяти засвоєнню знань, виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності;

  • ознайомити студентів зі змістом, основними формами, методами, засобами навчання і виховання у вищому навчальному закладі;

  • дати загальне уявлення про структуру, зміст, специфіку майбутньої професії;

  • дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи студентів з оволодіння спеціальністю;

  • сприяти формуванню особистості майбутнього художника-педагога, розвитку його індивідуальності.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • етапи становлення ідеї університету, витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка, життєвий та творчий шлях Б.Д. Грінченка;

 • особливості студентської діяльності, засоби її оптимізації, права та обов’язки студентів-грінченківців;

 • сутність та особливості Болонського процесу, кредитно-модульну систему, форми організації навчального процесу та контроль успішності в Університеті;

 • методи та прийоми роботи з інформацією, пошуку наукової та спеціальної інформації у різних пошукових системах, структуру університетського порталу;

 • історію становлення та розвитку професійної художньо-педагогічної системи освіти на теренах України, зміст сучасних вимог до підготовки фахівців з мистецькою педагогічною освітою;

 • зміст, види, функції, специфіку й типові завдання професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва, його права та обов’язки;

 • етапи професійного зростання вчителя, особливості освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки педагогічних керівників, структуру післядипломної педагогічної освіти.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

 • знаходити наукову та фахову інформацію у різних пошукових системах;

 • формувати команду, співпрацювати у групі, брати участь в обговоренні та розв’язанні педагогічних ситуацій та задач;

 • складати програму професійного самовдосконалення, визначати шляхи особистісного та професійного самовизначення.


ІІ. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

0202 " Мистецтво"

(шифр і назва)Нормативна


Модулів – 1

Напрям підготовки

6. 020205 Образотворче мистецтво.

(шифр і назва)Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 72

1-й

Тижневих годин для денної форми навчання: 2

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаврЛекції

16 год.

Семінарські

12 год.

Практичні

-

Лабораторні

-

Самостійна робота

36 год.

Індивідуальні заняття:

4 год.

Вид контролю:

ПМК


ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/п

Назви тем

Обсяг навчальних занять (кількість год.)

Разом

Ауд

Л

Сем

Інд

СР

МК

Модуль І

ЗМ №1: Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у ВНЗ

1.

Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Життєвий та творчий шлях Бориса Грінченка.
4

2

2
4
2.

Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.
4

2

2
4
3.

Самостійна і науково-дослідна робота студента у вищому навчальному закладі.
6

2

2

2

4
4.

Формування студентської групи. Особливості роботи у команді. Саморозвиток студента.
4

2

2
4
Разом за ЗМ №1

36

18

8

8

2

16

2


ЗМ №2: Особливості професійної діяльності

5.

Історичний аспект становлення та розвитку професійної художньо-педагогічної освіти.
2

25
6.

Специфіка професійної діяльності художника, вчителя образотворчого мистецтва.
4

2

2
5
7.

Професійний портрет. Етапи професійного зростання вчителя образотворчого мистецтва.
2

25
8.

Компетентнісні виміри професії, імідж сучасного художника, вчителя образотворчого мистецтва.
4

2

2
5
Разом за ЗМ №2

36

14

8

4

2

20

2

Усього за модулем І

72

32

16

12

4

36

4


ІV. ПРОГРАМА КУРСУ
ЗМ №1: Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у ВНЗ
Тема 1. Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Життєвий та творчий шлях Бориса Грінченка. (2 год.)
Вступ до дисципліни.

Мій університет. Етапи становлення ідеї університету: виникнення перших шкіл у древніх Шумері, Індії та Китаї, діяльність давньогрецьких мислителів, перша філософська школа в Афінах, Академія Платона, Лікей Аристотеля, Мусейон Птолемея, походження терміна «університет», перший університет у Європі – Болонський. Юрій Дрогобич – ректор Болонського університету. Класичні університети. Заснування університетів на теренах України. Київські університети.

Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Хронологія основних подій історії Університету. 20-ті – 40-ві роки ХХ ст.: від учительських курсів до інституту вдосконалення учителів. Київський міський інститут удосконалення вчителів у повоєнний час. Київський міський інститут удосконалення вчителів у 50-90-ті роки минулого століття. Створення Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів. Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка. Символіка Київського університету імені Бориса Грінченка. Структура Університету.

Життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича Грінченка. Ім’я Бориса Грінченка – в назві Університету. Родовід. Педагогічна діяльність. Навчання у Харківському реальному училищі. Ув’язнення. Педагогічна діяльність. Чернігів. Літературна, видавнича та фольклористична діяльність. Київ. Робота над словником. Просвітницька діяльність. Італія (м.Оспедалетті). Музей Бориса Грінченка.Основні поняття теми: університет, Піфагорійський союз, Академія Платона, квадривіум, Лікей, сисситії, симпозіум, Мусейон Птолемея, Болонский університет, класичний університет, інститут, коледж, структура вищої освіти, академія, консерваторія, письменник, поет, прозаїк, драматург, перекладач, лексикограф, етнограф-фольклорист, громадський діяч.
Семінар 1. Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Ім’я Бориса Грінченка в назві Університету.
Рекомендована література:

Основна: [1], [5].

Додаткова: [1], [3], [7], [8], [9].

Тема 2 Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі. (2 год.)
Я – студент. Соціальний статус студента. Особливості студентської діяльності, засоби її оптимізації. Престижність вищої освіти. Проблеми молоді та шляхи їх вирішення. Ефективність діяльності студента. Успішна адаптація. Діяльність студента у ВНЗ. Кодекс студента Університету. Права та обов’язки студентів-грінченківців. Перспективи щодо працевлаштування по закінченню Університету. Студентська група як різновид соціально організованої групи людей. Етапи її становлення. Особливості поведінки членів студентської групи. Конфлікт та способи його вирішення.

Сутність та особливості Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Форми організації навчального процесу. Контроль успішності студентів.Основні поняття теми: Студент, соціальний статус студента, самооцінка, професійне самовизначення, особливості діяльності студентів, права та обов’язки студентів, студентська академічна група, лідер, конфліктна ситуація, конфлікт, об’єкт навчально-професійної діяльності, суб’єкт навчально-професійної діяльності, мета навчально-професійної діяльності, Болонський процес, Європейська кредитно-трансферна та акумулюючи система, кредит, навчальний план, навчальна програма, змістовий модуль, індивідуальний навчальний план студента, лекція, заняття (семінарське, практичне, лабораторне), індивідуальна робота студента, індивідуальне навчально-дослідницьке завдання, дипломна, магістерська роботи, модульно-рейтингова система оцінювання знань.
Семінар 2. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.
Рекомендована література:

Основна: [3], [5].

Додаткова: [4], [9], [12].
Тема 3. Самостійна і науково-дослідна робота студента у вищому навчальному закладі (2 год.)
Організація навчання. Методи і прийоми роботи з інформацією. Адаптація до навчального процесу. Підготовка до наукової та професійної діяльності. Формування навичок слухання (аудіювання), читання, конспектування та вмінь робити інші тематичні виписки. Характеристика форм і видів усного та письмового мовлення (доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе, реферат). Особливості їх підготовки, структури, оформлення. Формування навичок оформлення списку джерел.

Ресурси мережі Інтернет методи і прийоми пошуку наукової та спеціальної інформації у різних пошукових системах – пошукових машина та каталогах. Простий та складний пошук. Логічні оператори. Пошукові системи. Пошук наукової та спеціальної інформації. Електронні бібліотеки в Інтернеті. Пошукові системи наукових бібліотек України. Структура університетського порталу. Електронна бібліотека Університету.Основні поняття теми: Комунікація, аудіювання, усне та писемне мовлення, ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ, промова, доповідь, дискусія, диспут, читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове), тематичні виписки, тези, конспект, есе, реферат, письмові творчі роботи, список джерел. Інформаційне середовище, Інтернет, гіпертекст, інформаційо-пошукова система.
Семінар 3. Самостійна і науково-дослідна робота студента у вищому навчальному закладі.
Рекомендована література:

Основна: [3], [5].

Додаткова: [4], [5], [9], [12].
Тема 4. Формування студентської групи. Особливості роботи у команді. Саморозвиток студента. (2 год.)
Командна взаємодія, творчий і навчальний потенціал. Основні показники ефективної командної взаємодії. Процес формування команди. Особливості роботи в команді. Перевага прийняття групових рішень. Студентська група та її структура.

Постановка та досягнення життєвих цілей. Формування нових корисних звичок, що допоможуть досягти успіхів у майбутній професійній діяльності. Формування професіоналізму. Значення особистісного та професійного самовизначення, саморозвитку та само менеджменту на шляху до успіху в житті. Самопізнання та самооцінка. Роль самоорганізації у навчальному процесі.

Значення та місце самостійної роботи студента у підготовці майбутнього вчителя. Зміст та обсяг самостійної роботи студента у вищому навчальному закладі. Організація самостійної роботи студента.

Науково-дослідна робота студента як один з напрямів самостійної роботи. Напрямки науково-дослідної роботи студентів вищих закладів освіти. Науково-дослідна робота студента у межах навчального процесу та поза ним. Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи майбутніх вчителів.

Наукова організація праці студента. Культура розумової праці студента.

Педагогічна і виробнича практика студентів.

Дистанційне навчання в системі освіти: соціально-економічна потреба, сутність, умови ефективності.

Основні поняття теми: команда, командна взаємодія, студентська група, підструктури студентської групи, корпоративна культура, проблемна ситуація, групове рішення, проектне завдання, лідер, професійний розвиток, модель професіонала, особистісне та професійне самовизначення, самооцінка, саморозвиток, самоорганізація, успіх, термінова справа, організація часу, контроль власних потреб, самостійна робота студента, науково-дослідна робота студента, наукова організація праці, культура розумової праці.
Семінар 4. Саморозвиток та формування студентської групи.
Рекомендована література:

Основна: [3], [5].

Додаткова: [2], [4],[9],[12].
ЗМ №2: Особливості професійної діяльності
Тема 5. Історичний аспект становлення та розвитку професійної художньо-педагогічної освіти.
Історія становлення та розвитку професійної художньо-педагогічної освіти на теренах України. Особливості системи навчання рисунку й живопису у навчальних закладах ХІ – ХХ ст. Становлення академічної системи навчання малюванню. Діяльність художніх школ, перших мистецьких академій. Становлення української національної системи художньої освіти. Сучасні вимоги до підготовки фахівців з мистецькою педагогічною освітою. Зміст підготовки вчителя образотворчого мистецтва у вищому педагогічному навчальному закладі. Соціально-гуманітарна, психолого-педагогічна і фахова підготовка майбутнього вчителя. Єдність теоретичної і практичної підготовки художника, вчителя образотворчого мистецтва.

Основні поняття теми: монументальне мистецтво, давньоруський іконопис, книжкова мініатюра, методика навчання малюванню, художня освіта, мистецька академія, освітньо- кваліфікаційний рівень.
Рекомендована література:

Основна: [2], [4].

Додаткова: [6], [10],[11].
Тема 6. Специфіка професійної діяльності художника, вчителя образотворчого мистецтва.
Особливості впливу і роль творів образотворчого мистецтва у житті людини. Процес створення візуального художнього образу.

Виникнення і становлення педагогічної діяльності. Непрофесійна педагогічна діяльність. Педагогічна діяльність як професія. Педагог, спектр педагогічної професії. Основні компоненти професійно-педагогічної діяльності: мета, суб’єкт, об’єкт, результат діяльності. Особливості педагогічної діяльності. Види професійної педагогічної діяльності – викладання, виховання, класне керівництво, позашкільна, методична, науково-дослідна, організаторська, управлінська робота, професійне самовдосконалення. Основні функції педагогічної професії.

Зміст, види, функції, специфіка й типові завдання професійної діяльності сучасного учителя образотворчого мистецтва, його права та обов’язки. Творчий характер педагогічної діяльності. Сучасні вимоги до педагогічної діяльності.

Основні поняття теми: художній образ, мова образотворчого мистецтва, професійне становлення вчителя, художньо-педагогічна діяльність, Державний стандарт вищої освіти, Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, педагогічна діяльність, непрофесійна та професійна педагогічна діяльність, педагог, вчитель.
Семінар 5. Соціальна роль вчителя образотворчого мистецтва, його функції.
Рекомендована література:

Основна: [2], [4].

Додаткова: [4], [6], [11],[12].
Тема 7. Професійний портрет. Етапи професійного зростання вчителя образотворчого мистецтва.
Особливості педагогічної праці, процесу формування особистості вчителя образотворчого мистецтва. Етапи професійного зростання вчителя образотворчого мистецтва. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки педагогічних працівників, зокрема молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Структура післядипломної педагогічної освіти. Форми навчання вчителів образотворчого мистецтва у системі підвищення кваліфікації. Організація, принципи, фактори самоосвіти вчителя.

Основні поняття теми: самодіагностика, діагностика професійного вибору, професійна придатність, професійна готовність, професіограма, педагогічна культура, освітньо-кваліфікаційні рівні, неперервна освіта, самовдосконалення, система післядипломної освіти.
Рекомендована література:

Основна: [2], [4].

Додаткова: [4], [6].
Тема 8. Компетентнісні виміри професії, імідж сучасного художника, вчителя образотворчого мистецтва.
Проблеми підготовки вчителя, його професійного становлення і професійної компетентності у системі ступеневої підготовки фахівців з мистецькою педагогічною освітою.

Соціальна значущість педагогічної культури. Педагогічна культура як частина загальнолюдської культури.

Гуманістичний тип педагогічної культури, її цінності. Основні характеристики особистісно-орієнтованої педагогічної культури.

Основні складові педагогічної культури: гуманістична педагогічна позиція та особистісні якості, професійні знання та культура, педагогічне мислення, професійні вміння та творчий характер педагогічної діяльності, саморегуляція особистості.Рівні педагогічної культури – високий, середній, низький, їх характеристика.

Основні поняття теми: компетенція, компетентність, спеціалізація, професійне коло застосування, персоналії, культура, педагогічна культура, імідж, складові педагогічної культури, рівні педагогічної культури..
Семінар 6. Педагогічна етика і такт вчителя образотворчого мистецтва. Імідж сучасного вчителя.

Рекомендована література:

Основна: [2], [4].

Додаткова: [2], [4], [10],[11].


V. Навчально-методична карта дисципліни «Вступ до спеціальності»

Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год., модульний контроль – 4 год.

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Назва

модуля

Основи самоорганізації навчальної діяльності студентів у ВНЗ

Особливості професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

Теми лекцій

Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Ім’я Бориса Грінченка в назві Університету.

Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Самостійна і науково-дослідна робота студента у ВНЗ.

Саморозвиток та формування студентської групи.

Історичний аспект становлення та розвитку професійної художньо-педагогічної освіти.

Специфіка професійної діяльності художника, вчителя образотворчого мистецтва.

Професійний портрет. Етапи професійного зростання вчителя образотворчого мистецтва.

Компетентнісні виміри професії, імідж сучасного художника, вчителя образотворчого мистецтва.

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

Теми семінарських занять

Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Ім’я Бориса Грінченка в назві Університету.


Організа-ція навчально-го процесу у вищому навчально-му закладі


Самостій-на і науково-дослідна робота студента у ВНЗ


Саморозви-ток та формуван-ня студентсь-кої групи


Соціальна роль вчителя ОМ, його функції

Педагогічна етика і такт вчителя образотворчого мистецтва. Імідж сучасного вчителя


1 + 1 + 10 бал.

1 + 1 + 10 бал.

1 + 10 бал.

1 + 10 бал.

Сам. робота

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

ІНДЗ

30 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1

(25 балів)Модульна контрольна робота 2

(25 балів)Бали за модуль

73

71

Підсумковий рейтинговий бал

174 бали

(коефіцієнт успішності: 174 ÷ 100 =1,74)


Скачати 479.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка