Програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності напрям підготовки 020205 «Образотворче мистецтво»Скачати 479.45 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір479.45 Kb.
#12024
ТипПрограма
1   2   3

VІ. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1.

ЗМ №1 Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у ВНЗз/п

Назва теми

К-ть

год.

1.

Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Життєвий та творчий шлях Бориса Грінченка.

План заняття:

І. Теоретична частина.

1. Становлення та розвиток ідеї університету.

2. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні

3. Система освіти України, її структура

4. Витоки і шляхи розвитку нашого університету.

5. Ім’я Бориса Грінченка в назві Університету.

ІІ. Написання есе «Мої сподівання, які я пов’язую з Університетом».

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.


2

2.

Організація навчального процесу у ВНЗ

План заняття:

І. Теоретична частина. 1. Нормативні документи, які визначають огранізацію навчального процесу - навчальний план, навчальна програма, розклад навчальних занять.

 2. Форми організації навчального процесу у ВНЗ: лекції, семінарські, практичні заняття, консультації, колоквіуми, індивідуальні заняття, педагогічна практика.

 3. Види контролю результатів навчальної діяльності студентів. Форми організації і методи контролю, діагностики знань і умінь студентів у ВНЗ.

 4. Кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

2

3.

Самостійна і науково-дослідна робота студента у вищому навчальному закладі. Пошук, опрацювання та використання інформації

План заняття:

І. Теоретична частина. 1. Методика самостійної роботи студента вищого педагогічного закладу освіти.

 2. Форми самостійної роботи студента ВНЗ.

 3. Пошук інформації. Види інформаційних джерел.

 4. Бібліотека як джерело здобуття інформації.

 5. Пошук інформації за сучасними інформаційними технологіями.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

2

4.

Формування студентської групи. Особливості роботи у команді. Саморозвиток студента.

План заняття:

І. Виконання вправ на встановлення індивідуального стилю навчання

1. Визначення власного стилю мислення.

2. Визначення ведучої системи сприйняття інформації.

3. Визначення статусу в групі та самооцінювання.

4. Рекомендації та поради щодо самоорганізації навчання студентів.


ІІ. Виконання практичного завд. з відпрацювання вмінь роб. у команді.

ІІІ. Модульна контрольна робота.2

Разом за ЗМ №1

8

ЗМ №2 Особливості професійної діяльності

5.

Соціальна роль вчителя образотворчого мистецтва, його функції.

План заняття:

І. Теоретична частина. 1. Соціальна роль вчителя образотворчого мистецтва.

 2. Мистецтво в житті школи.

 3. Вимоги до вчителя: знання, вміння, якості.

 4. Професійні здібності студентів – майбутніх вчителів ОМ.

ІІ. Виконання практичних завдань: 1. Слухання міні-твору «Яким вчителем я хотів би бути?»

 2. Створення колажу «Сучасний вчитель» образотворчого мистецтва.

 3. Розв’язання педагогічних ситуацій.
2

6.

Педагогічна етика і такт вчителя образотворчого мистецтва. Імідж сучасного вчителя
     1. План заняття:

І. Теоретична частина.

 1. Специфіка професійної діяльності художника, вчителя ОМ.

 2. Педагогічна етика вчителя ОМ.

 3. Поняття педагогічного такту.

 4. Педагогічний такт учителя образотворчого мистецтва.

 5. Поради щодо оволодіння педагогічним тактом молодому вчителю.

 6. Сутність поняття «імідж педагога».

 7. Структура іміджу професіонала (зовнішні та внутрішні компоненти).

ІІ. Модульна контрольна робота.2

Разом за ЗМ №2

4

Усього семінарських занять за навчальним планом

12

VІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Змістовий модуль 1.

Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у ВНЗз/п

Назва теми, зміст заняття

К-ть год.

К-ть бал.

1.

Ідея університету. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. Життєвий та творчий шлях Бориса Грінченка.

 • Виконати завдання, вміщені в підручнику «Я – студент» до теми «Мій Університет» (стор. 21-22).

 • Написати твір-роздум на тему «Майбутнє мого університету».

 • Ознайомитися із Законом України «Про вищу освіту» й виписати завдання освіти, які стоять перед сучасними вищими навчальними закладами.

 • Вивчити на пам’ять гімн Київського університету імені Бориса Грінченка. Рекомендована література:

Основна: [1], [5]. Додаткова: [1], [3], [7], [8], [9].

4


5


2.

Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.

 • Виконати завдання, вміщені в підручнику «Я – студент» (стор. 35-36, 62-64).

 • Прочитати статут вищого навчального закладу, у якому навчаєтесь, і з'ясувати, як у ньому відображено положення Закону України «Про вищу освіту».

 • Опрацювати Закон України «Про вищу освіту», з'ясувати сутність організації навчально-виховного процесу у ВНЗ , занотувати права й обов’язки студентів.

 • Скласти словник ключових понять теми.

Рекомендована література:

Основна: [3], [5]. Додаткова: [4], [9], [12].


4

5

3.

Самостійна і науково-дослідна робота студента у вищому навчальному закладі.

 • Виконати завдання, вміщені в підручнику «Я – студент» (стор. 89-90, 115-124, 154-156).

 • Для написання реферату знайти інформацію в комп’ютерній мережі – оформити посилання на неї в списку джерел. Проаналізувати характер знайденої інформації.

 • Робота з каталогами та електронними каталогами бібліотек (НБУ ім. В.І.Вернадського, Парламентська бібліотека, ДНПБУ ім. В.О.Сухомлинського та ін.). Знайти у цих бібліотеках літературу для написання реферату.

 • Оформити список літературних джерел для реферату.

Рекомендована література:

Основна: [3], [5]. Додаткова: [4], [5], [9], [12].

4

5

4.

Формування студентської групи. Особливості роботи у команді. Саморозвиток студента.

 • Виконати завдання, вміщені в підручнику «Я – студент» (стор. 172-174, 207-210).

 • Проаналізувати власний досвід СР з науковими джерелами і розмежувати уміння, якими оволоділи, і такі, які ще не стали вашим надбанням. Зобразити це схематично або у вигляді таблиці.

 • Скласти анотацію статті з журналу «Мистецтво та освіта».

Рекомендована література:

Основна: [3], [5]. Додаткова: , [5], [9].

4

5

Разом за змістовим модулем 1

16

20

Змістовий модуль 2.

Особливості професійної діяльності

5.

Історичний аспект становлення та розвитку професійної художньо-педагогічної освіти.

 • Виконати завдання №1, 2, 3, що вміщені в підручнику «Вступ до спеціальності. Образотворче мистецтво» (стор. 26 - 29).

 • На основі конспекту лекції скласти й оформити кросворд.

Рекомендована література:

Основна: [2]. Додаткова: [11]. Інформаційні ресурси: [1], [2].

5

5

6.

Специфіка професійної діяльності художника, вчителя образотворчого мистецтва.

 • Виконати завдання №1, 2, вміщені в підручнику «Вступ до спеціальності. Образотворче мистецтво» (стор. 52 - 55).

 • Розробити презентацію в програмі Power Point на тему «Інститут мистецтв очима першокурсника» (групова ФОН).

Рекомендована література:

Основна: [2], [5]. Додаткова: [10], [12].

5

5

7.

Професійний портрет. Етапи професійного зростання вчителя образотворчого мистецтва.

 • Виконати завдання №1, 2, вміщені в підручнику «Вступ до спеціальності. Образотворче мистецтво» (стор. 73 - 76); №1 (стор.91 - 92).

 • Проаналізувати роки свого навчання у загальноосвітній школі й означити чинники, які позитивно вплинули на вибір майбутньої професії. Написати твір-роздум на тему «Яким вчителем образотворчого мистецтва я хотів би бути? Що для цього потрібно?».

Рекомендована література:

Основна: [2], [4]. Додаткова: [6].

5

5

8.

Компетентнісні виміри професії, імідж сучасного художника, вчителя образотворчого мистецтва.

 • Добрати літературу з проблеми педагогічної культури і скласти список за вимогами оформлення наукових джерел.

 • Виконати творчу роботу на тему «Образ сучасного вчителя».

Рекомендована література:

Основна: [2], [4]. Додаткова: [4], [6], [10].

5

5

Разом за змістовим модулем 2

20

20

Усього самостійної роботи за навчальним планом

36

40

VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом реферату.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Вступ до спеціальності» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу, оцінюється в 30 балів.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».Орієнтовна структура– науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату:

 • вступ,

 • основна частина,

 • висновки,

 • додатки, візуальний ряд (якщо вони є),

 • список використаних джерел.


Критерії оцінювання ІНДЗ у вигляді реферату
п/п

Критерії оцінювання роботи

Макс. к-ть балів

1.

Складання плану реферату

2 бал
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження.

4 бали

2.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Змістовність, послідовність викладу фактів, ідей. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.

10 балів

3.

Уміння працювати з комп’ютерними програмами при створенні презентаційного матеріалу до проекту.

4 бали

4.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження.

6 бали

5.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

4 бали

Разом

30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ у вигляді реферату)


Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

26-30

Відмінно

Достатній

21-25

Добре

Середній

16-20

Задовільно

Низький

0-15

Незадовільно


Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»

 1. Педагогічний такт вчителя образотворчого мистецтва.

 2. Педагогічна культура вчителя.

 3. Професійна компетентність вчителя.

 4. Імідж сучасного вчителя образотворчого мистецтва.

 5. Педагогічна майстерність вчителя.

 6. Вимоги до особистості вчителя образотворчого мистецтва.

 7. Педагогічна творчість вчителя образотворчого мистецтва.

 8. Професійна майстерність вчителя образотворчого мистецтва.

 9. Педагогічні та професійні здібності та вміння вчителя образотворчого мистецтва.

 10. Мистецтво і сучасна школа.

 11. Мистецтво в житті школяра.

 12. Роль вчителя образотворчого мистецтва в становленні й розвитку особистості учня.

 13. Предмети професійної спрямованості в системі підготовки вчителя образотворчого мистецтва.

 14. Особливості педагогічної діяльності вчителі образотворчого мистецтва.

 15. Вчитель образотворчого мистецтва в сучасній школі – анахронізм, необхідність, вимога часу, традиційність?

 16. Непрофесійна і професійно-педагогічна діяльність.

 17. Вимоги до вчителя у сучасному суспільстві

 18. Роль учителя у суспільному розвитку, його функції.

 19. Педагогічні уміння та якості вчителя-вихователя

 20. Педагогічна культура, її значення та складові компоненти.

 21. Рівні педагогічної культури.

 22. Характеристика рівнів педагогічної культури.

 23. Педагогічний такт учителя, його суть та основні ознаки.

 24. Імідж сучасного педагога, вимоги до зовнішності.

 25. Система освіти в Україні, її структура.

 26. Професіограма вчителя, її компоненти.

 27. Навчальний план у вищих навчальних закладах.

 28. Організаційні форми навчання у вищому навчальному закладі

 29. Форми контролю та оцінювання знань, умінь і навичок студентів

 30. Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних педагогічних закладах.

 31. Педагогічне спілкування, його особливості, функції, види.

 32. Професійне самовдосконалення майбутнього педагога.

 33. Самовиховання майбутнього вчителя.ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Вступ до спеціальності. Образотворче мистецтво» здійснюється за модульно-рейтинговою системою, в основі якої покладено принцип пооперативної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання знань, умінь та навичок. Контроль успішності студентів здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, у якій визначено усі види роботи студентів.
Таблиця для розрахунку максимальної кількості рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролюВид діяльності

Максим.

кіл-сть


балів

за

одиницюЗМ №1

ЗМ №2

К-сть

один.


Всього

балів


К-сть

один.


Всього

балів


1

Відвідування лекцій

1

4

4

4

4

2

Відвідування семінарських занять

1

4

4

2

2

3

Відповідь на семінарському занятті

10

2

20

2

20

4

Виконання завдання для самостійної роботи

5

4

20

4

20

5

МКР

25

1

25

1

25

Максимальна кількість балів за модуль
73
71

ІНДЗ

30

1

30

Максимальна кількість балів

(поточний контроль)174

Коефіцієнт визначення успішності

1,74

Підсумковий рейтинговий бал

100


       1. Скачати 479.45 Kb.

        Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка