Програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності напрям підготовки 020205 «Образотворче мистецтво»


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИСкачати 479.45 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір479.45 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Кількість балів без урахування коефіцієнта

Коефіцієнт

Кількість балів з урахуванням коефіцієнта

ЗМ №1

ЗМ №2

Т1

Т2

Т3

Т4

МКР

Т5

Т6

Т7

Т8

МКР

30

174

1,74

100


7

17

7

17

25

6

17

6

17

25

73

71

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість балів за всі види навчальної діяльності (max - 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою


Оцінка ECTS

90 – 100

«відмінно»

А

82-89

«дуже добре»

В

75-81

«добре»

С

69-74

«задовільно»

D

60-68

«достатньо»

Е

35-59

«незадовільно» з можливістю повторного складання

FX

1-34

«незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням курсу

FХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі навчання студентів застосовуються такі методи навчання:

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом і способом передачі та сприймання навчальної інформації:


 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, бесіда, розповідь-пояснення.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи, практичні роботи, порівняльний аналіз.

3) За ступенем самостійності мислення: • репродуктивні;

 • пошукові;

 • дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: • під керівництвом викладача;

 • самостійна робота студентів: з книгою;

 • виконання індивідуального навчального завдання.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

 1. Методи стимулювання інтересу до навчання:

 • навчальні дискусії;

 • створення ситуації пізнавальної новизни;

 • створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
 1. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності.

  • роз’яснення значимості учіння, мети навчального предмета;

  • пред’явлення навчальних вимог до вивчення предмета.


ХІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:  • методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; екзамен.

  • методи письмового контролю: МКР.

  • методи практичного контролю: творча розробка.

  • методи самоконтролю: самоаналіз, самооцінка.


ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Робоча навчальна програма;

 2. навчальні посібники;

 3. опорні конспекти лекцій;

 4. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 5. електронні презентації лекційного матеріалу.


ХІІІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

 1. збірка контрольних завдань для модульного оцінювання навчальних досягнень студентів;

 2. запитання та білети для проведення екзамену;

 3. завдання для проведення ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва».


ХIV РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Вища освіта України і Болонський процес: навч.посібн. / За ред. В.Г.Кременя. – К.: Освіта, 2004.

 2. Кузьменко Г.В. Вступ до спеціальності: образотворче мистецтво. Модуль 2: навч. посіб. / Г.В. Кузьменко, Р. М. Силко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 108 с.

 3. Левківська Г.П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти / Г.П.Левківська, В.С.Сорочинська, В.С.Штифурак. – К., 2000. – 102 с.

 4. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – 2-е вид. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 136 с.

 5. Я – студент : навч. посіб. / [Жильцов О. Б. , Караман С. О., Левітас Ф. Л., Линьов К. О. та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – К. : Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 224 c.


Додаткова


 1. Закон України "Про вищу освіту" // Голос України. – 2002. – 5 березня.

 2. Арбат Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування : Навч.метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 328.

 3. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти: моногр. / О.І. Неживий. — Вид. 2-ге, доповн.. — Луганськ: Знання, 2007. — 188 c.

 4. Булах І.С. Психологія особистісного зростання / І.С. Булах. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 338 с.

 5. Буряк В.К. Самостійна робота з книгою. – К., 1990.

 6. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної майстерності (Вступ до спеціальності); Навчальний посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-168с.

 7. «Мрії, вистраждані життям»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка: кол. монографія (у двох частинах): Ч.1 / В.О.Огневюк, Н.М.Гупан, Н.П.Дічек [та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – 260 с.

 8. «Мрії, вистраждані життям»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка: кол.монографія (у двох частинах): Ч.2 / В.О.Огневюк, Н.М.Гупан, Н.П.Дічек [та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – 168 с.

 9. Литвинова Л. Фактори успішної вузівської адаптації студентів-першокурсників: соціально-псиологічний аспект / Л.Литвинова. – К,, 2000. – 102 с.

 10. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч.посіб.- К.:Вища школа, 2004.-335с.

 11. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К.: Радянська школа, 1988. – 304 с.

 12. Чибісова Н.Г. Культурно-освітнє середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н.Г.Чибісова // Грані. – 2005. - №1. – С.89-92.


Інформаційні ресурси


 1. http://artdic.ru/index.htm – словник образотворчого мистецтва.

 2. http://www.brainart.ru/vocabulary/19/stil.php – словник по мистецтву і архітектурі.
Скачати 479.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка