Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Основи економічної теорії»Дата конвертації04.09.2018
Розмір138 Kb.
#47089
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИза вільним вибором студента

«Основи економічної теорії»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів гуманітарних та соціально-економічних напрямів

Чинний від 2010-09.01В и д а н н я о ф і ц і й н е
Дніпропетровськ

НГУ


2010

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯпрограми навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» бакалаврам гуманітарних та соціально-економічних напрямів

за вільним вибором студентаПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи
___________________ Ю.Т. Хоменко
___”__________________201_ р.


ПОГОДЖЕНО
Голова Науково-методичної ради

_________________ О.М. Кузьменко
___”________________201_ р.
Завідувач кафедри ЕТ та ОП
_________________ В.В. Волошенюк
___”________________201_ р.


Керівник розробки
_________________ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___”________________201_ р.ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою економічної теорії та основ підприємництва


 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом ректора Національного гірничого університету

від 17 травня 2010р. № 179


рішенням засідання кафедри ЕТ та ОП (протокол №1 від 31.08.10р.) 1. ВВЕДЕНО

в п е р ш е 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Волошенюк Володимир Васильович, завідувач кафедри економічної теорії та основ підприємництва;

Пилипенко Юрій Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та основ підприємництва

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету.

Вступ
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу.

Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми

Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП).

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для викладання дисципліни.

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і затверджується наказом ректора.


 1. Галузь використання стандарту

Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викладання нормативної дисципліни “Основи економічної теорії” бакалаврам гуманітарних та соціально-економічних напрямів за вільним вибором студента

Стандарт встановлює:


 • компетенції, що має опанувати студент;

 • перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

 • форму підсумкового контролю;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.
2. Нормативні посилання

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ.

2.2. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2005 (чинний від 01.04.2006 р.).

2.3. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2005 (чинний від 01.04.2006 р.).

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра».

2.5. Указ Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення».3. Базові дисципліни
Економічна історія

Філософія

Соціологія


4. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни


Модулі

Компетенції (з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі


Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний
1

2

3

4

5

6

1

– класифікувати та ранжувати економічні потреби суспільства;

– визначати ефективний, неефективний і неможливий варіанти виробництва;

– виявляти характерні риси та функції ринку;

– враховувати економічні та соціальні наслідки монополізму в економіці;

– виявляти закономірності формування суб’єктів підприємни-цької діяльності в Україні;

– розрізняти механізми функціо-нування ресурсних ринків: праці, капіталу, землі, нерухомості;

– визначати види доходів та джерела їх формування;

– класифікувати типи підприємств, їх переваги та недоліки;

– оцінювати роль малого бізнесу в ринковій економіці;

– обробляти основні результати і показники макроекономіки;

– визначати чинники і критерії макроекономічного зростання та економічного розвитку;

– оцінювати наслідки безробіття та інфляції в економіці;

– визначати форми подолання макроекономічної нестабільності;

– виявляти закономірності функціонування грошового ринку, банківської та фінансової систем;

– класифікувати основні види податків;

– виявляти наслідки впливу грошових реформ на економічну політику держави;

– визначати принципи формування державного бюджету;

– виявляти закономірності функціонування світової економіки, форми міжнародних економічних зв’язків.Лекції - І семестр, І чверть (1…8 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень1. Економічна теорія: предмет та методи пізнання.

2

25

45

2. Суспільне виробництво та його можливості.

2

3. Типи економічних систем. Відносини власності.

2

4. Ринок та механізм досягнення рівноваги.

2

5. Умови існування ринку.

2

6. Доходи

2

7. Підприємства.

2

8. Механізм функціонування національної економіки.

2

9. Державне регулювання економічних процесів.

2

10. Закономірності розвитку світового господарства.

2

Модульний контроль – лекційна контрольна робота: 9-10 тиждень
Разом

20

2

– визначати кількість грошей, необхідних для обігу;

–– розраховувати ціну ринкової рівноваги та рівноважну кількість;

– розраховувати показники еластичності попиту та пропозиції;

– розраховувати номінальні та реальні доходи: заробітну плату, прибуток, процент, ренту;

– визначати доцільність створення підприємства в конкретній сфері підприємницької діяльності;

– розраховувати амортизацію, основний і оборотний капітал;

– розраховувати розмір прибутку та норми прибутку;

– розраховувати номінальний та реальний відсотки;

– визначати ціну землі;

– розраховувати показник ВВП за доходами та за видатками; значення номінального та реального ВВП;

– розраховувати рівень безробіття та інфляції;

– виокремлювати фактори, що впливають на валютний курс.Семінарські заняття – І семестр, І чверть (1…8 тиждень)

Аудиторні – 0,5 годин на тиждень1. Ринок та механізм досягнення рівноваги.

12. Механізм функціонування національної економіки.

1

3. Державне регулювання економічних процесів.

1

4. Закономірності розвитку світового господарства.

1

Модульний контроль – захист реферативного завдання: 8 тиждень
Разом

4

Разом по дисципліні

24

48

72

Частка навантаження

0,67

5. Реферат
Модульний контроль семінарських занять здійснюється через захист студентом реферату.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання реферату: • відповідність змісту реферату обраній темі;

 • творчий підхід до суті проблеми;

 • залучення до аналізу першоджерел;

 • якість джерельної бази;

 • структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних помилок;

 • повнота відображення змісту джерел інформації;

 • відповідність висновків автора завданню реферату;

 • об’єктивність в оцінці аналізованих точок зору;

 • якість оформлення;

 • самостійність виконання (діагностується при захисті реферату)


6. Форма підсумкового контролю
Форма підсумкового контролю залік. Підсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни за наступними критеріями.


Національна

шкала

Шкала

ECTS

Критерії

залік

A

різнобічне системне опанування програмного матеріалу, бездоганне виконання завдань, незначна кількість несуттєвих похибок, прояв творчих здібностей

B

повне опанування програмного матеріалу, успішне виконання завдань з декількома помилками суттєвого характеру

C

опанування основного навчального матеріалу, виконання завдань із допустимою кількістю грубих помилок

D

опанування навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання й майбутньої роботи за спеціальністю, виконання завдань зі значною кількістю грубих помилок

E

опанування навчального матеріалу в мінімально допустимому обсязі, необхідному для подальшого навчання й майбутньої роботи за спеціальністю, виконання завдань на мінімально допустимому рівні

незалік

FX

пробіли в опануванні основного навчального матеріалу, принципові помилки в ході виконання завдань

F

повне неопанування програмного матеріалу, невиконання завдань

Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у даному стандарті.


7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

Методичне забезпечення повинне відповідати стандарту вищої освіти Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно- методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138с.»

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

8. Вимоги до засобів діагностики
Вимоги до засобів діагностики

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення заліку мають бути подані у вигляді тестових завдань та ситуаційних вправ.

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт засвоєння:

К3 = N/Р,

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді);Р - загальна кількість визначених істотних операцій.

Критерії отримання заліку:
«зараховано»

«не зараховано»К3 = 0.7...1,0;

К3 < 0,7.
9. Рекомендована література

Дисципліна “Основи економічної теорії” забезпечується наступними методичними розробками кафедри та навчальними посібниками:
 1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615с.
 1. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории. Учеб. пособие. – К.: Знання, 2008.
 1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – 784с.
 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів неекономічних спеціальностей очної форми навчання Укладачі: Нікєєнко Т.В., Черкавська Т.М. Дніпропетровськ: НГУ, 2004 – 24с.
 1. Основи економічної теорії. Тестові завдання для студентів. Упорядники: Задоя А.О., Петруня Ю.Є. Дніпропетровськ: НГУ, 2004 – 82с.

10. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
Каталог: content -> infrastructure -> structural divisions -> science met dep -> programdisc
programdisc -> Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента "Історія гірництва"
programdisc -> Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Теорія фірми»
science met dep -> Будинки та споруди навчальних закладiв
structural divisions -> Методична розробка Розділ ІI «надання першої допомоги потерпілим»
structural divisions -> Додаток №2 до наказу ректора Державного внз «нгу» від «17» 01 2011 р. №47-л положення про навчання іноземних громадян
programdisc -> Програма навчальної дисципліни за вибором студента гуманітарної компоненти "Культура здоров`я"
structural divisions -> Методична розробка Розділ ІІІ «Організація заходів цивільного захисту в Державному внз «Національний гірничий університет»
science met dep -> Сво нгу ас – 2010 «Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)» Дніпропетровськ


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка