Програма нормативної дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)Скачати 27.61 Kb.
Дата конвертації02.09.2018
Розмір27.61 Kb.
ТипПрограма
Форма № Н-3.03
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Міжкультурна комунікація
Програма

нормативної дисципліни

фундаментальної підготовки бакалаврів

зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)

(03 Гуманітарні науки)

КРЕМЕНЧУК 2016

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: старш. викладач, к. філол. н. Артеменко Ю.О.

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ

зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)
Протокол від“ ___ ” ____________2016 року № ___
Голова _______________(К.І. Мізін)

Вступ
Програма вивчення нормативної дисципліни за вибором студента “Міжкультурна комунікація” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 035 Філологія (Переклад).

Предметомвивчення навчальної дисципліни є прийняті в національних англомовних спільнотах мовні стереотипи і норми поведінки, спілкування, певні «культурні сценарії» різних дій, усталені моделі сприйняття та оцінювання предметів і явищ, соціально унормовані звички, традиції, ритуали, дозволи, заборони тощо.

Навчальна дисципліна “Міжкультурна комунікація” має тісні міждисциплінарні зв’язки зтеорією перекладу, практикою перекладу з англійської мови, лексикологією англійської мови, основами теорії мовної комунікації, лінгвокраїнознавством, українознавством, історією зарубіжної літератури.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретичні засади міжкультурної комунікації.


 2. Практичний аспект міжкультурної комунікації.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метоювивчення навчальної дисципліни єпідготовка студентів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжкультурна комунікація” є ознайомлення студентів із історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації;розвиток культурної сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки;формування вмінь і навичок застосування на практиці отриманих знань у конкретній ситуації міжкультурного контакту;ознайомлення з методами дослідження міжкультурної комунікації.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

 • основні поняття й терміни;

 • типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації;

 • особливості субкультур та особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах;

 • природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них;

 • методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;

вміти:

 • застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії;

 • дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;

 • володіти методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних сферах суспільного життя;

 • вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної комунікації;

 • володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3.0 кредити ECTS.


2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади міжкультурної комунікації.

Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання. Картини світу та концептосфера нації.
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти міжкультурної комунікації.

Вербальне вираження національних особливостей. Невербальне вираження національних особливостей. Типи культур і міжкультурні стилі комунікації. Мови та культури світу в єдності відмінностей.
3. Рекомендована література

Базова

 1. Анцупов А. Я. Конфликтология : учеб. для вузов /А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : Юнити, 2000. – 551 с.

 2. Грушевицкая Т. Г.Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 352 с.

 3. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. 288 с.

 4. Донец П. Н. Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм : дис. … д.филол.н. : 10.02.19 / П. Н. Донец. – Харьков, 2003. – 368 с.

 5. Конецкая В. П. Социология коммуникации / В. П. Конецкая. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 1997.– 304 с.

 6. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий / В. В. Кочетков. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 416 с.

 7. Манакін М. В. Мова і міжкультурна комунікація / М. В. Манакін. – К. : «Академія», 2012. – 288 с.

 8. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – К. : Ваклер; М. : Рефл-бук, 2001. 656 с.

 9. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. пос. / АП. Садохин.  М. : КИОРУС, 2014.  254 с.

 10. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пос. / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 288 с.

 11. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пос. / С. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2000. – 624 с.

Допоміжна

 1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид-во «Довіра», 2007. – 205 с. – (Словники України).

 2. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – 2-е изд., стер. – М. : МПСИ, 2011. – 240 с.

 3. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый словарь терминов и концепций / Л. М. Землянова – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 301 с.

 4. Оконешникова А. П. Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга / А. П. Оконешникова. – Пермь : Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», 1999. – 406 с.

 5. Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури : навч. посіб. / Т. М. Ярошенко.–Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 236 с.

 6. Geerz C. The Interpretation of Cultures / С. Geerz. – N. Y. : BasicBooks, Inc., Publishers, 1973. – 470 p.

Інформаційні ресурси

 1. Nationalstereotype.com. – Online resource. – Access : http://www.nationalstereotype.com/
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
 1. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, написання реферату на обрану тему, тестування.

Каталог: method -> bak
bak -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: практична граматика»
bak -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи
bak -> Вступ мета І завдання самостійної роботи
bak -> 1 Наука як система уявлень про світ
bak -> Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація
bak -> 1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес
bak -> 1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи
bak -> Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу для вивчення курсу другої іноземної мови призначені для студентів І курсу напряму 020303
bak -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»

Скачати 27.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка