Програма новітня історія країн Європи та Америки Галузь знань: 0203 Гуманітарні наукиСторінка10/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.32 Mb.
#498
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9. Методи навчання

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий або евристичний метод, дослідницький метод.
10. Методи контролю

Контроль знань здійснюється з метою встановлення рівня засвоєння студентами теоретичного матеріалу та практичних навичок, що передбачені навчальною програмою дисципліни і включає такі форми:

- поточний контроль;

- модульний контроль;

- підсумковий контроль;

- ректорський контроль.Поточний контроль передбачає перевірку знань на семінарах (обговорення, повідомлення, реферати, тести тощо). Модульний контроль передбачає проведення контрольної роботи (у формі тестування) за наслідками вивченого матеріалу навчальних тем.

Підсумковий контроль передбачає залік за результатами роботи студентів протягом семестру. Для студентів також передбачається виконання контрольної роботи і реферату. Залікова оцінка виставляється на основі сумарної рейтингової оцінки за аудиторну і самостійну роботу протягом семестру.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі критерії:

 1. 9-10 балів, якщо студент виявив повні і глибокі знання матеріалу, обґрунтував творче завдання, критично проаналізував усі аспекти історичного розвитку держав в період середньовіччя та самостійно осмислив і сформував власні уявлення про етапи їх формування; розуміє чіткі визначення понять; вміє сформулювати висновки і узагальнення, що спираються на теоретичні знання та достатньо аргументовані; дотримані норми літературної мови;

 2. 7-8 бали, якщо студент виявив недостатньо повні і глибокі знання матеріалу, не обґрунтував творче завдання, критично проаналізував лише окремі аспекти історичного розвитку держав в період середньовіччя; розуміє визначення понять; вміє сформулювати висновки і узагальнення, що спираються на теоретичні знання та достатньо аргументовані; дотримані норми літературної мови;

 3. 4-6 бали, якщо студент виявив достатні знання матеріалу, не обґрунтував творче завдання, критично проаналізував лише окремі аспекти історичного розвитку держав в період середньовіччя; розуміє визначення деяких понять; вміє сформулювати загальні висновки, що спираються на теоретичні знання та достатньо аргументовані; дотримані норми літературної мови;

 4. 1-3 бали, якщо студент не виявив достатнього рівня знання матеріалу, більшість теоретичних питань не розкриті, абсолютно не розуміє визначення необхідних понять; у відповідях допущені грубі помилки; відсутність навіть орієнтації у предметі вивченої дисципліни.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ    • Ілюстративні матеріали:

  • Досягнення країн Європи і Америки в культурі та науці (1918-2012 рр.);

 • Зображення знарядь праці з ремесел, які вже розвивалися в в процесі розвитку цивілізацій.

 • Типові форми архітектурних споруд;

 • Зразки одягу представників різних соціальних верств;

 • Зразки побутових предметів;

 • Типові форми меблів , що використовувалися на різних етапах розвитку цивілізацій

 • Набір схем та таблиць, що відображають структуру суспільства, рівень розвитку (ВВП, НД та ІЛР), військової потужності держав.

 • Набір мап:

 • Підсумки Першої світової війни.

 • Європа на початку ХХ ст.;

 • Світ напередодні Другої світовой війни;

 • Колоніальна система у першій половині ХХ ст.;

 • Територіальні зміни після Другої світової війни;

 • Територіальні зміни в Європі після закінчення «Холодної війни»;

 • Світ на початку ХХІ століття.


ПИТАННЯ ДО ПРОМІЖНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


 1. Програми основних учасників Паризької мирної конференції (США, Великої Британії, Франції, Італії, Японії): порівняльний аналіз.

 2. «Російське питання» на Паризькій мирній конференції.

 3. «Європейське питання»: зміст та підходи до вирішення.

 4. Версальський мирний договір з Німеччиною.

 5. Мирні договори Версальської системи (Сен-Жерменський, Тріанонський, Нейїський, Севрський).

 6. Утворення Ліги Націй. Мандатна система.

 7. Роль Версальсько-Вашингтонської системи у розвитку міжнародних відносин між двома світовими війнами.

 8. Динаміка становлення трьох основних гілок марксизму на рубежі XIX−XX ст. (соціал-реформізм, революційний центризм, більшовизм).

 9. Етапи діяльності та ідеологічні установки Робітничого соці­алістичного Інтернаціоналу.

 10. Стратегія і тактика Комуністичного Інтернаціоналу.

 11. Чи можливий був компроміс між соціал-демократичним і комуністичним рухом в умовах назрівання фашистської загрози в Європі?

 12. Причини, характер, періодизація революції 1918−1919 рр. у Німеччині.

 13. Боротьба між демократичною і комуністичною альтернативами у Листопадовій революції.

 14. Підсумки революції в Німеччині. Створення Веймарської республіки.

 15. Труднощі політичної й економічної консолідації Веймарської республіки у постреволюційний період.

 16. Виникнення фашистського руху у Веймарській республіці.

 17. Причини приходу націонал-соціалістів до влади в Німеччині.

 18. Економічна теорія і практика націонал-соціалізму.

 19. Соціальна і расово-національна політика нацистського режиму. Нюрнберзькі закони щодо німецького громадянства.

 20. Зовнішня політика нацистської Німеччини: ідеологічні засади, цілі та методи.

 21. Особливості структурної економічної кризи 30-х років в США.

 22. Антикризова політика президента Г. Гувера і передумови переходу до політики державно-монополістичного регулювання.

 23. Чинники, зміст та результати реформування робітничого та соціального законодавства США.

 24. Американська соціально-політична ідеологія доби «нового курсу».

 25. Вплив процесу фашизації в Європі на розвиток міжнародних відносин в 20−30-х роках XX ст.

 26. Роль Мюнхенської угоди в ескалації передвоєнної політич­ної кризи.

 27. Європейська криза 1938 − 1939 рр. і позиція США.

 28. Наукові дискусії щодо причин, характеру та періодизації Другої світової війни.

 29. Уроки «зимової війни» між СРСР і Фінляндією.

 30. План «Барбаросса». Підготовка Німеччини до Східного походу.

 31. Проблема докорінного перелому у Другій світовій війні.

 32. Еволюція воєнно-політичної стратегії Великої Британії в роки Другої світової війни.

 33. Східна Європа у 1944−1945 рр.: визвольна місія Червоної Армії чи експорт сталінської моделі соціалізму?

 34. Розгром гітлерівської Німеччини та імператорської Японії. Ціна перемоги у Другій світовій війні.

 35. Чинники виникнення Руху Опору в країнах Європи, його форми і масштаби.

 36. Створення антигітлерівської коаліції: безнадійний експеримент чи імператив історії?

 37. Атлантична Хартія: союзницька програма дій чи яблуко розбрату?

 38. Проекти післявоєнного облаштування Європи: шлях до компромісу чи до конфронтації?

 39. Еволюція наукових підходів до історії «холодної війни». Хто винен? Чи існували альтернативи? Які уроки винесло людство?

 40. Перші кроки до «залізної завіси»: від фултонської промови до «доктрини Трумена».

 41. Вплив Берлінської і Карибської криз на розвиток системи міжнародних відносин в 60-х років XX ст.

 42. Загострення проблеми локальних воєнних конфліктів в 60-х роках.Коректування глобальної стратегії наддержав.

 43. Чинники розпаду двополюсного світовлаштування. Формування постялтинської системи міжнародних відносин, її основні типологічні ознаки.

 44. Цивілізаційні та ідейні передумови інтеграції. «Європейська ідея» і панєвропейський рух.

 45. Об'єктивні чинники європейського інтеграційного процесу після Другої світової війни та його регіональна специфіка. «Два світи − дві інтеграції».

 46. «Спільний ринок» наприкінці 50-х − на початку 60-х років XX ст.

 47. Проблеми європейської безпеки у післявоєнний період. Європейські співтовариства і гельсінський процес.

 48. Підсумки західноєвропейського інтеграційного процесу 50−70-х рр.: досягнення, протиріччя, перспективи.

 49. Проблема розширення Європейського Союзу у 80−90-х рр.

 50. Еволюція політики СРСР і західних демократій щодо Німеччини у 1943−1945 рр.

 51. Берлінська криза 1948−1949 рр. Чи був розкол Німеччини історично неминучим?

 52. Соціальне ринкове господарство: досвід ФРН. Природа німецького «економічного дива».

 53. Режим Четвертої республіки і причини його падіння.

 54. Конституція П'ятої республіки: нове обличчя французької демократії чи впевнений крок до диктатури?

 55. Економічна доктрина голлізму. Особливості розвитку системи ДМК у Франції у 60-х роках XX ст.

 56. «Червоний травень» 1968 р.: логічний наслідок політики голлізму чи непрогнозований вибух лівого радикалізму?

 57. П'ята республіка після де Голля: спадкоємність чи ревізія голлізму?

 58. Особливості британської двопартійної системи, результати її функціонування у другій половині XX ст. Проблема «третьої партії» у Великій Британії.

 59. Економічний розвиток Великої Британії у 60−70-х роках XX ст. «Англійська хвороба»: причини, сутність, пошуки рецептів лікування.

 60. «Тетчеризм»: «британське диво» чи вияв глобальної політичної тенденції?

 61. Зовнішня політика Великої Британії у другій половині XX ст.: самостійний вибір чи дрейф у американському фарватері?

 62. Американська демократія: здобутки та суперечності. Чи є американська демократія універсальною моделлю?

 63. Маккартизм: гідна відповідь сталінізму чи чорна сторінка американської демократії?

 64. Критичне десятиріччя США: загострення соціальних суперечностей і масові демократичні рухи у 60-х роках XX ст.

 65. Чи були США «палієм холодної війни» (зовнішньополітичні доктрини 40−50-х років XX ст.)

 66. Зовніполітичні пріоритети США у 60−80-ті роки XX ст.: традиціоналізм чи відповідь на виклики часу?

 67. 11 вересня 2001 року в США: внутріполітичні і зовніполітичні наслідки та уроки трагедії.

 68. Світовлаштування початку XXI ст.: чи існує альтернатива «американській імперії»?

 69. Квебекська криза: чи здатна канадська демократія ефективно розв'язати проблему сепаратизму?

 70. Східноєвропейський соціалізм: становлення тоталітарних режимів, спроби їх модифікації, причини краху.

 71. Реформи І. Надя: соціалізм з «угорським обличчям» чи початок демонтажу комуністичної системи?

 72. Особливості демократичних перетворень в Угорщині наприкінці 80-х − на початку 90-х років XX ст.

 73. Чилійська революція 1970−1973 рр.: історичні передумови і характер.

 74. Встановлення військового режиму А. Піночета.

 75. Чилійська модель прискореної модернізації: «втрачене десятиліття» чи «економічне диво»?

 76. Еволюція політичного режиму в Чилі у другій половині 70-х − першій половині 80-х років XX ст.ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни «Новітня історія країн Європи і Америки»


 1. Здійсніть компаративний аналіз провідних тенденцій соціально-економічного і політичного розвитку світової системи держав у першій половині XX ст. Визначте наявні періодизації новітньої історії.

 2. Аргументуйте дієвість Версальсько-Вашингтонської системи договорів з таких аспектів: створення, зміст, історичні наслідки.

 3. Критично оцініть спроби ревізії Версальської договірної системи в 20-х роках, враховуючи «російський» та «німецький» чинники міжнародної політики.

 4. Визначте напрями розвитку міжнародних відносин в Європі та на Далекому Сході в 30-х роках ХХ ст.

 5. Запропонуйте фаховий аналіз фактів та історіографічних оцінок «року кризи» (вересень 1938 − вересень 1939 рр.).

 6. Поясність власне бачення історичної ролі Ліги Націй (великі надії та реальні здобутки).

 7. Здійсніть фаховий аналіз суспільно-політичних рухів між двома світовими війнами за такими параметрами: типологія, загальна характеристика, історична роль.

 8. Аргументуйте власну точку зору щодо стратегії і тактики Комуністичного Інтернаціоналу крізь призму історії.

 9. Визначте чинники післявоєнної нестабільності у Центральній Європі. Здійсніть порівняльний аналіз революцій в Німеччині, Австрії і Угорщині.

 10. Фахово розкрийте сутність причин, характеру, історичного значення листопадової революції в Німеччині.

 11. Розкрийте сутність моделей західної демократії першої половини XX ст.

 12. Здійсніть аналіз розвитку Великобританії в 20-х роках ХХ ст. Визначте феномен британського лейборизму.

 13. Поясніть Ваше бачення особливостей економічного і суспільно-політичного розвитку США в 20-ті роки ХХ ст. Розкрийте сутність поняття «твердий індивідуалізм».

 14. Розкрийте сутність світової економічної кризи 1929−1933 рр. за такими параметрами: передумови, ознаки, наслідки.

 15. Окресліть ситуацію «великої депресії» в США. Визначте стратегію і заходи «нового курсу» Ф.-Д. Рузвельта в США.

 16. Визначте особливості кризи 1929−1933 рр. у Великій Британії. Поясність політику «національного уряду» Р. Макдональда.

 17. Вкажіть особливості соціально-економічного і політичного розвитку Франції у 1918−1920-х рр.

 18. Розкрийте сутність народного фронту у Франції за такими параметрами: передумови виникнення, політична програма, історична практика.

 19. Проаналізуйте причини, перебіг і наслідки громадянської війни в Іспанії.

 20. Здійсніть компаративний аналіз європейського фашизму в 30-х роках ХХ ст. за такими критеріями: загальні риси та національні особливості.

 21. Здійсніть фаховий аналіз суспільно-політичного, економічного і культурного життя населення Німеччини в роки нацистської диктатури.

 22. Розкрийте особливості суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку Італії під владою фашистів.

 23. Розкрийте сутність основних історіографічних концепцій фашизму.

 24. Здійсніть фаховий аналіз особливостей суспільно-політичного й економічного розвитку країн Латинської Америки у першій половині XX ст.

 25. Обґрунтуйте основні тенденції і напрями розвитку науки і культури в країнах Заходу між двома світовими війнами.

 26. Здійсніть фаховий аналіз причин і характеру Другої світової війни. Поясніть наявні і науковій літературі підходи до її періодизації.

 27. Розкрийте хід подій у початковий період Другої світової війни (вересень 1939 − літо 1942 р.).

 28. Обґрунтуйте фактами докорінний перелом у Другій світовій війні (літо 1942 − грудень 1943 р.).

 29. Здійсніть аналіз стратегічних операцій завершального періоду Другої світової війни (січень 1944 − вересень 1945 р.).

 30. Аргументуйте власну точку зору щодо підсумків і наслідків Другої світової війни.

 31. Розкрийте наявні в науковій літературі оцінки щодо виникнення і функціонування антигітлерівської коаліції.

 32. Здійсніть аналіз проблем післявоєнного врегулювання в Європі в діяльності антигітлерівської коаліції.

 33. Обґрунтовано розкрийте сутність та історичне значення Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.

 34. Фахово визначте основні етапи та особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Західної Європи і США у другій половині XX ст.

 35. Розкрийте наявні в науковій літературі концепції постіндустріального суспільства.

 36. Здійсніть комплексний аналіз НТР за такими параметрами: сутність, основні напрями та етапи розвитку, економічні та соціальні наслідки.

 37. Аргументуйте власну точку зору щодо типології і напрямів діяльності суспільно-політичних рухів другої половини XX ст.

 38. Розкрийте сутність і етапи інтеграційного процесу в Західній Європі у другій половині XX ст.

 39. Систематизуйте наявні в науковій літературі підходи до розгляду «холодної війни».

 40. Визначте чинники розрядки міжнародної напруженості та її зриву. Охарактеризуйте перебіг другої хвилі «холодної війни».

 41. Розкрийте сутність нового політичного мислення в міжнародних відносинах.

 42. Запропонуйте власне бачення закінчення «холодної війни» і краху біполярної системи міжнародних відносин.

 43. Аргументуйте основні тенденції в міжнародній політиці 90-х років XX ст.

 44. Фахово проаналізуйте сучасну систему міжнародних відносин.

 45. Здійсніть фаховий аналіз особливостей суспільно-політичного й економічного розвитку США у 1945 − 50-х рр.

 46. Розкрийте сутність «ери демократів» у США (60-ті роки ХХ ст.).

 47. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку США в 70−90-х роках XX ст.

 48. Обґрунтуйте власну точку зору щодо напрямів розвитку сучасних США.

 49. Здійсніть аналіз діяльності лейбористського уряду Великої Британії (1945 − 1951 рр.).

 50. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку Великої Британії у 50−70-х роках XX ст.

 51. Розкрийте сутність внутрішньої і зовнішньої політики урядів М. Тетчер і Дж. Мейджора.

 52. Здійсніть аналіз розвитку Великої Британії за прем’єр-міністра Т.  Блера.

 53. Обгрунтуйте власну точку зору щодо напрямів розвитку сучасної Великої Британії.

 54. Здійсніть фаховий аналіз тимчасового режиму і Четвертої республіки у Франції.

 55. Розкрийте сутність внутрішньої і зовнішньої політики президента Шарля де Голля у Франції.

 56. Розкрийте особливості політичних підходів президентів Жискар д'Естена та Міттерана до розвитку Франції в 70−80-х роках XX ст.

 57. Здійсніть аналіз внутрішньої і зовнішньої політики президента Франції Ж. Ширак у 90-х роках XX ст.

 58. Здійсніть компаративний аналіз рішень Тегеранської, Ялтинської та Потсдамської конференцій з німецького питання.

 59. Критично оцініть перетворення у Східній і Західній Німеччині в 1945 − 1949 рр.

 60. Здійсніть фаховий аналіз «ери Аденауера» у ФРН (1949 − 1963 рр.).

 61. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку ФРН в 70-х − на початку 80-х років XX ст.

 62. Здійсніть аналіз внутрішньої і зовнішньої політики канцлера Г. Коля в ФРН.

 63. Обґрунтуйте власну точку зору щодо чинників «осінньої революції» в НДР і об'єднання Німеччини.

 64. Визначте напрями розвитку сучасної Німеччини.

 65. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку Італії в 1948−1963 рр.

 66. Розкрийте сутність лівоцентризму, політики «національної солідарності» та її наслідків в Італії.

 67. Розкрийте особливості суспільно-політичного й економічного розвитку Італії в 80−90-х роках XX ст.

 68. Визначте етапи та особливості розвитку країн Східної Європи у другій половині XX ст.

 69. Обґрунтуйте власну точку зору щодо чинників соціально-економічної і політичної кризи в країнах Східної Європи в 70−80-х роках XX ст.

 70. Здійсніть фаховий аналіз подій 1956 р. в Угорщині та їх сучасні оцінки.

 71. Крах комуністичних режимів. Посткомуністичне суспільство.

 72. Розкрийте загальні тенденції розвитку світової культури у другій половині XX ст. Розтлумачте сутність «масової культури».

 73. Проаналізуйте розвиток Іспанії в другій половині XX ст. в контексті переходу від авторитаризму до демократії.

 74. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку Португалії в другій половині XX ст.

 75. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку Греції в другій половині XX ст.

 76. Обґрунтуйте напрями політичного та економічного розвитку країн Північної Європи в другій половині XX ст. Розтлумачте поняття «шведський соціалізм».

 77. Розкрийте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку Канади в другій половині XX ст.

 78. Визначте провідні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку країн Латинської Америки в другій половині XX ст.

 79. Здійсніть фаховий аналіз тенденцій і перспектив суспільного розвитку світової системи на початку XXI ст.

 80. Обґрунтуйте власне бачення глобальних проблем людства і шляхів їх подолання.

Орієнтовна тематика бакалаврських робіт


  1. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин в українській і зарубіжній історіографії.

  2. Формування біполярної Ялтинсько-Потстдамської системи міжнародних відносин.

  3. Паризька міжнародна конференція і її рішення в марксистській історіографії.

  4. Геополітичні наслідки Першої світової війни.

  5. Стратегія і тактика діяльності Комінтерну у 1920-1930-х рр.

  6. «Російське питання» у міжнародних відносинах 1920-х рр.

  7. Передвоєнна політична криза в Європі 1939 року в історіографії.

  8. Друга світова війна в марксистській історіографії.

  9. Франція у Другій світовій війні.

  10. Докорінний перелом у Другій світовій війні: плюралізм оцінок істориків.

  11. США у Другій світовій війні: історіографія проблеми.

  12. Міжнародні відносини в регіоні Тихого океану (1939-1945 рр.)

  13. Італія у Другій світовій війні.

  14. Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною в історіографії.

  15. Зовнішньополітична стратегія та пріоритети лейбористського уряду Т. Блера.

  16. Зовнішньополітична діяльність Франції за президентства Ф. Міттерана.

  17. Ядерна стратегія Франції: історія і сучасність.

  18. Міжнародні аспекти об’єднання Німеччини.

  19. Зовнішньополітичні пріоритети Італії у 1990-2012 рр.

  20. Пріоритети американської зовнішньополітичної стратегії у 1990-х рр.

  21. Зовнішньополітичні доктрини США у ХХ ст.: ретроспективний аналіз.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Підручники і посібники

 1. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002 роки): Навч. посібник. − К., 2004

 2. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. – К., 1995

 3. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: Конец ХХ – начало ХХІ века: Учеб. пособие. − М.: АСТ, 2004

 4. Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945−2002): Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. − Вінниця, 2003.

 5. Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918−1945): Навч. посіб. − К., 2001.

 6. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века: Учеб. пособие / Под ред. А. В. Фадеева. − М., 1997.

 7. Карпушина С, Карпушин В. История мировой культуры: Учебник для вузов. − М., 1998.

 8. Мицик Л. М. Новітня історія зарубіжних країн: Курс лекцій. − Ніжин, 2001.

 9. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945−70-ті роки): Підручник. − К., 2003.

 10. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980−2000 рр.): Підручник. − К., 2001.

 11. Наринский М. М. История международных отношений, 1945−1975: Учеб. пособие. − М., 2004.

 12. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: Учебник для студентов вузов: В 3-х ч. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. − М., 2001.

 13. Новітня історія країн Європи і Америки: Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів / Укладач Л. М. Мицик. − Ніжин, 2003.

 14. Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи і Америки (1918-2007): Навч. посіб. – К., 2008.

 15. Політична історія XX ст.: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. Ф. Салабай, Я. А. Титаренко, Л.О. Панчук та ін. − К.,2002.

 16. Пономарёв М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Практическое пособие. Учебное пособие для студентов вузов: В 3-х ч. − М., 2000. − Ч. 3.

 17. Строганов А. И. Новейшая история стран Латинской Америки. Учеб. пособие. − М., 1995.

 18. Цветков Г. М. Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917−1945 рр. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. − К., 1997.

 19. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918−1945 гг.): Курс лекций. − М., 2001.

 20. Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. – К.: Генеза, 1997.


Загальні праці

 1. Актуальные проблемы новейшей истории. − М., 1991.

 2. Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. – М., 2005.

 3. Гобсбаум Е. Вік екстремізму: Коротка історія XX ст. (1914−1991) / Пер. з англ. − К., 2001.

 4. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х тт. − М., 2001.

 5. Дейвіс Н. Європа. Історія / Пер. з англ. − К., 2000.

 6. Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х тт. − М., 2004.

 7. Джонсон П. Современность: Мир с двадцатых по девяностые годы: В 2-х кн. − М., 1995.

 8. Дынкин А. А. Новый этап НТР. − М., 1991.

 9. Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моде­лей / Отв. ред. В. П. Гутник. − М., 2002.

 10. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920−1990-х гг. / Под ред. А. Н. Марковой. − М., 1995.

 11. Мир в XX веке. − М., 2001.

 12. Мировое политическое развитие: век XX. − М., 1995.

 13. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917−1945). Национал-социа­лизм и большевизм. − М., 2003.

 14. Политика и власть в Западной Европе XX века. − М., 2000.

 15. Политическая культура: теория и национальные модели. − М., 1994.

 16. Политические сдвиги в странах Запада: конец 70-х − 80-е гг. − М., 1989.

 17. Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. − М., 1996.

 18. Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура. − М., 2004.

 19. Широков Г. К. Парадоксы эволюции капитализма (Запад и Восток). − М., 1998. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. − К., 1995. Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В. И. Голубовича. − М., 1996.Додаткова література

Міжнародні відносини

 1. Альтернативы 1939 г. − М., 1989.

 2. Бжезинский 3. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостра­тегические императивы / Пер. с англ. − М., 1998.

 3. Волковский Н. Л. История информационных войн: В 2-х ч. − СПб., 2003

 4. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з франц. − К, 1995.

 5. Европа между миром и войной. 1918−1939. − М., 1992.

 6. Единая Европа: идея и практика. − М., 1994.

 7. Загладин Н. В. История успехов и неудач советской дипломатии. − М., 1990.

 8. Илюхина Р. М. Лига Наций 1919−1934. − М., 1972.

 9. Камінський Є., Дашкевич А. Політика США щодо України. Витоки, концептуаль­ні основи, практична еволюція. − К., 1998.

 10. Киссинджер Г. Дипломатия. − М., 1997.

 11. Корж Г. Афганское досье: Война СССР в Афганистане. − Харьков, 2003.

 12. Лавренов С. Я., Попов И. М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. − М., 2003

 13. Олимпиев А. Ю. Ближний и Средний Восток: актуальные проблемы международных отношений: Монография. − М., 2004.

 14. Орлов А., Гаврилов В. Тайны Корейской войны. − М., 2003.

 15. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. − М., 1995.

 16. Протопопов А. С, Козьменко В. М., Елманова Н. С. История международных отношений и внешней политики России (1648−2000). − М., 2003.

 17. Севостьянов Г. Н. Европейский кризис и позиция США, 1938−1939. − М., 1992.

 18. Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. − М., 1992.

 19. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского сообщества до Европейского Союза. − М., 1998.

 20. Смирнов А. Арабо-Израильские войны. − М., 2003.

 21. Советская внешняя политика в годы «холодной войны»: Новое прочтение. − М., 1995.

 22. Советская внешняя политика 1917−1945 гг. Поиски новых подходов. − М.,1992.

 23. Современные международные отношения. − М., 2000.

 24. Трубайчук А. Ф. Пакт о ненападении: была ли альтернатива второй мировой войне. − К., 1990.

 25. 1939 год: уроки истории. − М., 1990.

 26. 1992 год: новые контуры Западной Европы / Отв. ред. В. А. Мартынов. − М., 1992.

 27. Уолтере Ф. История Лиги Наций: В 2-х тт. − М., 1952.

 28. Филитов А.М. «Холодная война и«Историографические дискуссии на Западе. − М., 1991.

 29. Холодная война. 1945−1963 гг. Историческая ретроспектива: Сб. статей / Отв. ред Н.И. Егорова, А.О. Чубарьян. − М., 2003.

 30. Холодная война: новые подходы, новые документы / Редкол.: М.М. Наринский и др. − М., 1995.

 31. Шталь А. Малые войны 1920−1930-х годов. − М., 2003; СПб., 2003.


Друга світова війна

 1. Абатуров В.В. 1941: на западном направлении. ─ М.: Яуза: эксмо, 2007. ─ 448 с.

 2. Антифашистская солидарность в годы второй мировой войны (1939− 1945 гг.). − К., 1987.

 3. Африка во второй мировой войне. − М., 1996.

 4. Вторая мировая война. Актуальные проблемы. − М., 1995.

 5. Вторая мировая война: Два взгляда. − М., 1995.

 6. Вторая мировая война. Дискуссии, основные тенденции, результаты исследо­ваний / Пер. с нем. − М., 1997.

 7. Вторая мировая война. Краткая история. − М., 1985.

 8. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939−1945. − М., 1995.

 9. Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939−1945. Национальные особенности. − М., 1991.

 10. Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939−1945. Общие пробле­мы. − М., 1990.

 11. Земсков И. Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. − М., 1982.

 12. Исраэлян В. Л. Дипломатия в годы войны (1941−1945). − М., 1985.

 13. История второй мировой войны 1939−1945: В 12-ти тт. − М., 1973−1976.

 14. Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского пос­ла в СССР Джорджа Кеннана. − М, 2002.

 15. Кларк А. План «Барбаросса». Крушение Третьего рейха. 1941-1945. ─ М.: Центрополиграф, 2004. – 620 с.

 16. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. − М., 2003; СПб., 2003.

 17. Мировые войны XX века: В 4-х кн. − М., 2002.

 18. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина: схватка за Европу, 1939-1941 (Документы, факты, суждения) – 3-е изд. – М.: Вече, 2008. – 539 с.

 19. Орлов А. С. Союз ради общей победы. − М., 1990.

 20. От Мюнхена до Токийского залива: взгляд с Запада на трагические страницы второй мировой войны. − М., 1992.

 21. Ржешевский О. А. История второго фронта: война и дипломатия. − М., 1988.

 22. Самсонов А. М. Вторая мировая война. − М., 1990.

 23. Сухов В. Н., Фролов М. И. Вторая мировая война. − СПб., 1997.

 24. Типпельскирх К. История Второй мировой войны 1939−1945 гг. − М., 2003.

 25. Хазанов Д.Б. Борьба за господство в воздухе. ─ М.: Яуза: эксмо, 2008. ─ 607 с.

 26. Черчилль У. Вторая мировая война: В 2-х кн. − Мн, 2002.

 27. Чубарьян А.О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 ─ июнь 1941 г. ─ М., 2008. ─ 476 с.

 28. Шерман Ф. Война на Тихом океане. − М., 1999.

 29. Яковлев Н. Н. Перл-Харбор. − М., 1988.

 30. Braithwaite R. MOSCOW 1941: A CITY AND ITS PEOPLE AT WAR. ─ L.: Profile Books, 2007. ─ 446 p.

 31. Glantz D.M. BARBAROSSA: HITLER’S INVASION OF RUSSIA, 1941. – Stroud (Gloucestershire); Charleston (South Carolina): Tempus Publishing, 2001. ─ 256 p.

 32. Lukacs J. JUNE 1941: HITLER AND STALIN. - New Haven; L.: Gale univ., 2006. - 169 p.

 33. Murphy D.E. WHAT STALIN KNEW: THE ENIGMA OF BARBAROSSA. ─ New Haven; L.: Yale univ. press, 2005. ─ XXIV, 310 p.

 34. Megargee G. P. WAR OF ANNIHILATION: COMBAT AND GENOCIDE ON THE EASTERN FRONT, 1941. ─ Lanham (Maryland) etc.: Rowman & Littlefield, 2006. ─ XVI, 177 p.

 35. Hartmann Chr. WEHRMACHT IM OSTKRIEG: FRONT UND MILITÄRISCHES HINTERLAND, 1941/42. - München: R. Oldenbourg Verlag, 2009. ─ VIII, 928 р.


Суспільно-політичні рухи

 1. Брандт В. Демократический социализм. Статьи и речи / Пер. с нем. − М., 1992.

 2. Галкин А. А., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. − М., 1987.

 3. Даль Р. Демократия и её критики. − М., 2003.

 4. Демократия в Западной Европе XX века. − М., 1996.

 5. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. − М., 1991.

 6. Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления. − М., 1989.

 7. Идеология международной социал-демократии между двумя мировыми вой­нами. − М., 1984.

 8. История фашизма в Западной Европе. − М., 1978.

 9. Коминтерн против фашизма. − М., 1999.

 10. Консерватизм. Современные интерпретации. − М., 1990.

 11. Кривогуз И. М. Рабочий Социалистический Интернационал (1923−1940). − М., 1979.

 12. Крылов А. Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития /Из опыта политичес­кого развития некоторых зарубежных стран/. − М., 1990.

 13. Лидеры современной социал-демократии. − М., 1991.

 14. Лопухов Б. Р. Неофашизм: опасность для мира, − М., 1985.

 15. Майлз Р., Браун М. Расизм. − М., 2004.

 16. Макдермотт К., Агню Дж. Коминтерн. История международного коммунизма от Ленина до Сталина. − М., 2000.

 17. Пятницкий В. И. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. − Мн., 2004.

 18. Рабочее движение в развитых капиталистических странах: Проблемы борьбы за демократию в конце 70-х − начале 80-х гг. − М., 1987.

 19. Размежевания и сдвиги в социал-реформизме. Критический анализ левых те­чений в западноевропейской социал-демократии. − М., 1983.

 20. Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмысливая государство все­общего благосостояния. − М., 1998.

 21. Рормозер Г. Кризис либерализма. − М., 1996.

 22. Рупец В. Г., Домнич М. Я. Христианский синдикализм. 1945−1980 гг. − М., 1981.

 23. Салмин А. М. Современная демократия: очерки становления. − М., 1998.

 24. Сирота Н. М. Современные политические идеологии. − СПб., 1995.

 25. Современная социал-демократия. Теория и практика. − М., 1993.

 26. Современный консерватизм − М., 1992.

 27. Социальные движения на Западе в 70−80-е гг. XX века. − М., 1994.

 28. Социальный облик современного западного общества. − М., 1993.

 29. Темкин Я. Г., Туполев Б. М. От Второго к Третьему Интернационалу. − М., 1978.

 30. Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других стра­нах Восточной Европы. 20−80-е годы XX века: В 2-х тт. − Харьков, 1995.

 31. Трудящиеся массы и антивоенное движение: О новых массовых демократичес­ких движениях в развитых капиталистических странах. − М., 1988.

 32. Ундасынов И. Н., Яхимович 3. П. Коммунистический Интернационал: достиже­ния, просчеты и уроки. − М., 1990.

 33. Фридрих К., Бжезинский 3. Тоталитарная диктатура и демократия. − М., 1991.


Сполучені Штати Америки

 1. Амброз С. Эйзенхауэр. Солдат и президент. − М., 1993.

 2. Американские президенты: 41 портрет. − Ростов-на-Дону, 1997.

 3. Американский капитализм в 80-е годы. Закономерности и тенденции разви­тия экономики. − М., 1986.

 4. Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. − М., 1990

 5. Берне Дж. М. Франклин Рузвельт. Человек и политик. − М., 2004.

 6. Гаджиев К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура. − М., 1990.

 7. Геевский И. А. США: негритянская проблема (1945−1977 гг.). − М., 1973.

 8. Громыко А. А., Кокошин А. А. Братья Кеннеди. − М., 1985.

 9. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. − М., 1969.

 10. Загладин Н. В. США: общество, власть, политика: Монография. − М., 2001.

 11. Иванов Р. Генерал в Белом доме. − Смоленск, 2000.

 12. Иванян Э. А. Белый Дом: президенты и политика. − М., 1979.

 13. Иванян Э. А. Рональд Рейган: хроника жизни и времени. − М., 1991.

 14. История США: В 4-х тт. − Т. 3. − М., 1985; Т. 4 − М., 1987.

 15. Кейган Р. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке. − М., 2004.

 16. Королькова Е. И. «Новый курс» Рузвельта. − М., 1992.

 17. Майроф Б. Лики демократии. Американские лидеры: герои, аристократы, дис­сиденты, демократы. − М., 2000.

 18. Никонов В. А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану. − М., 1988.

 19. Никонов В. А. От Эйзенхауэра к Никсону: Из истории республиканской партии США. − М.,1984.

 20. Никсон Р. На арене: Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. − М., 1992.

 21. Новинская М. Е. Студенчество США: социально-психологический портрет. − М., 1977.

 22. Овинников Р. С. Зигзаги внешней политики США: от Никсона к Рейгану. − М., 1986.

 23. Попов А.А. Государство «всеобщего благоденствия»: Мифы и реальности совре­менной Америки. − М., 1985.

 24. Принципы функционирования двухаартийной системы США: история и совре­менные тенденции. − М., 1988.

 25. Разделённая демократия: сотрудничество и конфликт между президентом и конгрессом. − М., 1994.

 26. Согрин В. Политическая история США, XVII−XX вв. − М., 2001.

 27. Согрин В. В. Белый дом: президенты и идеология. − М., 1998.

 28. США: консервативная волна. Пер. с англ. / Введение и общ. ред. А. Ю. Мельвия. − М., 1984.

 29. США: обострение социальных противоречий и массовые демократические движения. − М., 1980.

 30. Шлезингер А. Циклы американской истории. − М., 1992.

 31. Фурсенко А. А. Критическое десятилетие Америки: 60-е годы. − М., 1974.

 32. Яковлев А. Н. От Трумэна до Рейгана: внешнеполитические доктрины США в ядерный век. − М., 1984.

Велика Британія

 1. Бирюков И. Д. Ольстер: кризис британской империалистической политики (1968 − 1984). − М., 1985.

 2. Британский электорат: концепции «упадка двухпартийное™». − М., 1987.

 3. Горбик В. А. Консервативная и либеральная партии в политической системе послевоенной Англии. − К., 1977.

 4. Грибин Н. П. Трагедия Ольстера. − М., 1989.

 5. Зуев В. Н. Англия и Общий рынок. − М., 1988.

 6. Истратов В. Н. Лейбористы и национальные проблемы в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе (конец 60-х − 70-е гг.). − М., 1990.

 7. Кандреев К. К. Великобритания − США: конец 80-х −- начало 90-х годов. − М., 1991.

 8. Консерваторы у власти: опыт Великобритании. − М., 1992.

 9. Корсаков К. Н. История Великобритании. − М., 1997.

 10. Лебедев А. Очерки британской внешней политики (60-е − 80-е годы), − М., 1988.

 11. Матвеев В. А. Британия вчера и сегодня. − М., 1989.

 12. Матвеев В. А. Великобритания: итоги политики консерваторов. − М., 1986.

 13. Огден К. Маргарет Тэтчер, женщина у власти: портрет человека и политика. − М., 1992.

 14. Осадчая Ж. Ф. Лейбористская партия Великобритании: лицом к будущему. − М., 1990.

 15. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. − М., 1996.

 16. Перегудов С. П. Лейбористская партия в социально-политической системе Ве­ликобритании. − М., 1975.

 17. Попов В. И. Маргарет Тэтчер: человек и политик. − М., 1991.

 18. Попов В. И. Меняется страна традиций. − М., 1991.

 19. Роуз Н. Черчилль. Бурная жизнь. − М., 2003.

 20. Рыжиков В. А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. Политика послевоенных лейбористских правительств Великобритании. − М., 1984.

 21. Сванадзе Л. Н. Великобритания: консерваторы и проблемы послевоенного развития. 1945−1955. − М., 1984.

 22. Стрежнева М. В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты. − М., 1988.

 23. Трухановский В. Г. Новейшая история Великобритании. − М., 1975.

 24. Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. − М., 1977.

Франція

 1. Айвазова С. Г. Левый радикализм в идейно-политической жизни Франции, 1958−1981. − М., 1986.

 2. Ардан Ф. Франция: государственная система. − М., 1994.

 3. Арзаканян М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти. − М., 1990.

 4. Бунин И. М. Социалисты и общественно-политическая борьба во Франции в 80-е годы. − М., 1989.

 5. Васютинский В. Н. Президент Французской республики Ф. Миттеран. − М., 1992.

 6. Воронкова В. Г. Современный французский консерватизм. − К., 1990.

 7. Егоров Ю. В. Народный фронт во Франции. − Л., 1972.

 8. Жискар д'Эстен В. Власть и жизнь. − М., 1990.

 9. История Франции: В 3-х т. − Т. 3. − М., 1973.

 10. Новиков Г. Н. Голлизм после де Голля: идейная и социально-политическая эво­люция. − М.,1981.

 11. Новиков Г. Н. Голлизм после де Голля. 1969−1981. − М., 1984.

 12. Молчанов Н. Де Голль. − М., 2003. Политика и общество во Франции. − М., 1993.

 13. Садовенко А. П. Франція на порозі XXI ст. − К., 1991.

 14. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика, − М., 1989.

 15. Смирнов В. П. Франция в XX веке. − М., 2001. Смирнов В. П. Франция: страна, люди, традиции. − М., 1988.

 16. Ратиани Г. М. Франция: судьба двух республик. − IV)., 1980.

 17. Черкасов П. П. Агония империи /1954−1962/. − М., 1979.

 18. Шилов В. С. Политические партии и внешняя политика Франции, 1958− 1969. − М., 1977.

 19. Экономическая и социальная политика Франции. − Париж, 1992.

Німеччина

 1. Актуальные проблемы ФРГ. − М., 1990.

 2. Брандт В. Воспоминания. − М., 1991.

 3. Ватлин А. Германия в XX веке. − М., 2005.

 4. Висков С. И. Союзники и «германский вопрос». − М., 1990.

 5. Галкин А. А. Германский фашизм. − 2-е изд. − М., 1989.

 6. Гейден К. Путь НСДАП. Фюрер и его партия. − М., 2004.

 7. Германский вопрос з 1945−1990 гг. − К., 1991.

 8. Данн О. Нации и национализм в Германии, 1770−1990. − СПб., 2003.

 9. Драбкин Я. С. Проблемы и легенды в историографии германской революции. 1918−1919. − М., 1990.

 10. Драбкин Я. С. Ноябрьская революция в Германии. − М., 1967.

 11. Драбкин Я. С. Становление Веймарской республики. − М., 1978.

 12. Ежов В. Д. Конрад Аденауэр − немец четырех эпох. − М., 2003.

 13. Замковский В. Германский фашизм − одна из главных форм тоталитаризма. − М., 1994.

 14. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня: основные черты политической системы. − М., 1996.

 15. Кремер И. С. ФРГ: этапы «восточной политики». − М., 1986.

 16. Кремер В. Н. ФРГ: внутриполитическая борьба и внешняя ориентация. − М., 1977.

 17. Орлова М. И. Германская революция 1918−1919 гг. в историографии ФРГ. − М., 1986.

 18. Патрушев А. И. Германия в XX веке. − М., 2004.

 19. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Нацистское государство. − СПб., 2004.

 20. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера (Очерк истории и идеологии). − СПб., 2004.

 21. Семиряга М. И. Как мы управляли Германией. − М., 1995.

 22. Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и её крах. − М., 1991.

 23. Соколов Б. Германская империя: от Бисмарка до Гитлера. − М., 2003.

 24. Уильяме Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. − М., 2002.

 25. Ференбах О. Крах и возрождение Германии. Взгляд на европейскую историю XX века. − М., 2001.

 26. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. − М., 1993.

 27. Фурман А.А. О чём мечтают канцлеры. − К., 1990.

 28. Ширер У. Взлёт и падение Третьего рейха: В 2-х тт. − М., 1991.

 29. Шульце X. Краткая история Германии. − М., 2004.

 30. Эрхард Л. Благосостояние для всех. − М., 1991.

Італія

 1. Баранов О. Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». − М., 2002.

 2. Белоусов Л. С. Бенито Муссолини: диктатура и демагогия. − М., 1993.

 3. Васильцов С. И. Рабочие партии и выборы в Италии 1953−1976 гг. − М., 1978

 4. Гайдук В. П. Христианская демократия в Италии (60−70-е гг.). − М., 1985.

 5. История Италии: В 3-х тт. − Т. 3. − М., 1971.

 6. Кин Ц. И. Итальянский ребус. − М., 1991.

 7. Комолова Н. П. Новейшая история Италии. − М., 1970.

 8. Лисовский Ю. П. Италия от фашизма к демократии. Трудные пути послевоен­ной перестройки. − М., 1990.

 9. Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. − М., 1977.

 10. Лопухов Б. Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. Первая половина XX в. − М., 1986.

 11. Любин В. П. Итальянская партийно-политическая система в 90-х гг. − М., 1997.

 12. Наумов В. К. Италия сегодня. − М., 1983.

 13. Попов Л. Б. Соотношение сил и политическая борьба в Италии (1976 −1990). − М., 1990.

 14. Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и перспективы. − М., 1995.

 15. Спессо Р. Итальянская экономика с послевоенных лет до наших дней. − М., 1987.

 16. Хибберт К. Бенито Муссолини: Биография. − Ростов-на-Дону, 1998.

 17. Феррара М. Очерки итальянской политической жизни 1943−1958. − М., 1961.

 18. Филатов Г. С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. − М., 1984.

 19. Югов Л. Италия: тревоги и надежды. Очерки внутренней и внешней политики. − М., 1979.

Канада

 1. Данилов С. Ю. Двухпартийная система Канады: тенденции развития. − М., 1982.

 2. Данилов С. Ю. 12 лиц Канады. − М., 1980.

 3. Зарубіжні українці. Довідник. − К., 1991.

 4. Канада − США: экономические и политические отношения. − М., 1983.

 5. Канада. 1918−1945. Исторический очерк. − М., 1976.

 6. Попов В. В. Канада: особенности промышленного развития. − М., 1983.

 7. Современная внутренняя политика Канады. − М., 1986.

 8. Сороко-Цюпа О. С. История Канады. − М., 1985.

 9. Тишков В. А., Кошелев Л. В. История Канады. − М., 1982.

 10. Цысина Г. А. Канада: профсоюзы и классовая борьба пролетариата (1965− 1975). − М., 1977.

Країни Південної Європи

 1. Гарсия X. Испания XX века. − М., 1966.

 2. Гарсиа-Каселес К. К. Испанский фашизм: истоки и особенности. − М., 1989.

 3. Даме X. Г. Франсиско Франко. − Ростов-на-Дону, 1999.

 4. Данилевич И. В. Социалистические партии Испании и Португалии (1973− 1979): опыт сравнительного анализа. − М., 1984.

 5. Коломиец Г. Н. Очерки новейшей истории Португалии. − М., 1965.

 6. Крицкий Л. Г. Португалия. − М., 1981.

 7. Пожарская С. П. От 18 июля 1936 − долгий путь. − М., 1977.

 8. Пожарская С. П. Испания и США: внешняя политика и общество. 1936−1976. − М., 1982.

 9. Престон П. Франко. − М., 1999.

 10. Рыбалкин Ю. Операция «X». Советская военная помощь республиканской Ис­пании (1936−1939). − М., 2000.

 11. Современная Испания. − М., 1983.

 12. Сориа Ж. Война и революция в Испании 1936−1939 гг.: В 2-х тт. − М., 1987.

 13. Страны Южной Европы в современном мире. − М., 1989.

 14. Томас X. Гражданская война в Испании, 1931−1939 гг. − М., 2003.

 15. Тулаев П. Консервативная революция в Испании. − М., 1994.

 16. Ходжес Г. Э. Франко. Краткая биография. − М., 2003.

 17. Шеменков К. А. Греция: проблемы современной истории. − М., 1987.

 18. Країни Північної Європи

 19. Исаев М. А., Чеканений А. Н., Шишкин В. Н. Политическая система стран Скан­динавии и Финляндии. − М., 2000.

 20. История Норвегии. − М., 1980.

 21. История Швеции. − М., 1974.

 22. Кан А. С. История Скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). − М., 1980.

 23. Коваль Э. А. Греция: реальности и перспективы. − М., 1983

 24. Мелин Я., Юханссон А. В., Хеденборг С. История Швеции. − М., 2002

 25. Попов В. Д. Экономика современной Греции. − М., 1971

 26. Юссила О., Хентиля С, Невакиви Ю. Политическая история Финляндии. − М., 1998.

Країни Східної Європи

 1. Бывшие «хозяева» Восточной Европы. Политические портреты. − М., 1995.

 2. Венгрия 1956 г. Очерки истории кризиса. − М., 1993.

 3. Волокитина Т.В., Мурашко Г.Л. Народная демократия: Миф или реальность? (1944−1948). − М., 1993.

 4. Восточная Европа на историческом переломе. − М., 1991.

 5. Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели. − М., 1992.

 6. «Восточноевропейский социализм»: становление режима, попытки его моди­фикации, причины поражения. − М., 1992.

 7. Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе. − М., 1998.

 8. Джуретич В. Развал Югославии: исторические предпосылки 1918− 2003 гг. − М., 2003.

 9. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. − М., 1997.

 10. Кенде Я., Гечени М., Штейнбах А. Венгерские революции 1918 и 1919 гг. − М., 1969.

 11. Краткая история Албании. − М., 1992.

 12. Краткая история Болгарии. − М., 1987.

 13. Краткая история Венгрии. − М., 1991.

 14. Краткая история Польши. − М., 1993.

 15. Краткая история Румынии. − М., 1987.

 16. Краткая история Чехословакии. − М., 1988.

 17. Медведев В. А. Распад. Как он вызревал в «мировой системе социализма». − М.,1994.

 18. Млынарж 3. Мороз ударил из Кремля. − М., 1992.

 19. Мусатов В. Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе (1956−1981). − М., 1996.

 20. Нежинский Л. Н. 133 дня 1919 года. Советская Россия и Венгерская Совет­ская республика. − М., 1989.

 21. Политические кризисы и конфликты 50−60-х гг. в Восточной Европе. − М., 1993.

 22. Политические партии и движения Восточной Европы. Проблемы адаптации к современным условиям. − М., 1993.

 23. Политические системы СССР и стран Восточной Европы: 20−60-е годы. − М., 1991.

 24. Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и полити­ческие коллизии. − М., 1995.

 25. Скидельски Р. Дорога от рабства. Об экономических и политических последс­твиях краха коммунизма. − М., 1998.

 26. Тисменяну В. Повороту політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела. − К., 2003.

 27. Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной Европы. «Демократическое ин­термеццо» с коммунистическим финалом. 1944−1948. − М., 2002.

 28. Тыморовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. − М., 2004.

 29. Уроки польских кризисов. − К., 1991.

 30. Уэст Р. Йосип Броз Тито: власть силы. − Смоленск, 1997.

 31. Холлош 3., Лайтан В. «Холодная война против Венгрии» 1956 г. − М.1985.

 32. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 тт. − М., 2002.

 33. Центральноевропейские страны на рубеже XX−XXI вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник. − М., 2003.

 34. Шаванс Б. Экономические реформы в Восточной Европе. − М., 1994.

 35. Шик О. Весеннее возрождение − иллюзии и действительность. − М.,1991.

Латинська Америка

 1. Белов Д. В. Латинская Америка: перестройка экономики и государство. − М., 1996.

 2. Боровков А. Н., Шереметьев И. К. На новом повороте экономического и поли­тического развития. М., 1996.

 3. Бородаев В. А., Леонов Н. С. Ф. Кастро. Политическая биография. − М., 1998.

 4. Булычев И. М. Никарагуанская революция. − М., 1986.

 5. Бурстин Э. Чили при Альенде. − М., 1979.

 6. Внешнеполитические доктрины и концепции стран Латинской Америки. − М., 1980.

 7. Галеано Э. Вскрытые вены Латинской Америки. − М., 1986.

 8. Глинкин А. Н. Современная Бразилия. − М., 1980.

 9. Григулевич И. Р. Латинская Америка: церковь и революционное движение. 1960 − начало 1980-х гг. − М., 1989.

 10. Долговой кризис в Латинской Америке (причины, последствия, перспективы). − М., 1986.

 11. Жирное О. А., Шереметьев И. К. Латинская Америка: затянувшееся ожидание экономического чуда. − М., 2003.

 12. Инвестиционный режим и условия деятельности иностранного капитала в Ла­тинской Америке. − М., 1996.

 13. Интеграция в Западном полушарии на пороге XXI века. − М., 1999.

 14. История Латинской Америки: Вторая половина XX века / Под ред. Е. А. Ларина. − М., 2004.

 15. История Латинской Америки. 1918−1945. − М., 1999.

 16. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. − М., 1997.

 17. Ковалев Е. В. Латинская Америка: аграрные реформы и экономическое разви­тие. − М., 1982.

 18. Кольменарес X. С. Под покровом отсталости: зависимость и монополии / Пер. с исп. − М., 1986.

 19. Королев Ю. Н., Кудачкин М. Ф. Латинская Америка: революции XX века. − М., 1986.

 20. Латинская Америка в международных отношениях: В 2-х тт. − М., 1988.

 21. Латинская Америка в мировой экономике: Монография / Отв. ред. Тарасов. − М., 1991.

 22. Латинская Америка в новой глобальной расстановке сил. − М., 1996.

 23. Латинская Америка 80-х гг.: Тенденции общественного развития. − М., 1989.

 24. Латинская Америка 80-х гг.: Партийно-политическая структура стран региона. − М., 1989.

 25. Латинская Америка 80-х гг.: Страны Южного конуса: современное положение и перспективы развития. − М., 1989.

 26. Латинская Америка и Карибы: Политические институты и процессы. − М., 2000.

 27. Латинская Америка: Новые реалии 90-х годов. − М., 1992.

 28. Латинская Америка: политические партии и социальные движения. − М., 1993.

 29. Латинская Америка: события и люди (аналитический обзор). − М., 1993.

 30. Латинская Америка: структурная перестройка хозяйства. − М., 1994.

 31. Латинская Америка: что принесли неолиберальные преобразования. − М., 1997.

 32. Латинская Америка: экономический кризис 80-х годов и его последствия. − М., 1987.

 33. Леворадикальные движения в странах Латинской Америки. − М., 1981. Лэнггут Дж. Скрытый террор. − М., 1984.

 34. Матлина А. А. Латинская Америка в меняющемся мире. − М., 1992. Мексика: капитализм и общество: противоречия развития. − М., 1990. Политические партии и движения в Латинской Америке. − М., 1993. Политическая система общества в Латинской Америке. − М., 1982. Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке. − М., 2002. Строганов А. И. Новейшая история стран Латинской Америки. − М., 1995. Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки. − М., 1995.

 35. Чили: от диктатуры к демократии. − М., 1991.

Наука і культура

 1. Антология. «Курьер ЮНЕСКО» за 30 лет. − М., 1990.

 2. Антонова О. А. Католицизм и искусство. XX век. − М., 1985.

 3. Аронов В. Р. Художник и предметное творчество. − М., 1987.

 4. Атлас чудес света: Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов. − М., 1995.

 5. Багиров А. «Битлз» − любовь моя. − М., 1991.

 6. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. − М.,1983.

 7. Бессонов Б. Н. Современная европейская философия: основные школы, тра­диции и тенденции. − М., 1997. − Т. 1−2.

 8. Богемский Г. Актеры итальянского кино. − М., 1990.

 9. Брагинский А. Актеры французского кино. − М., 1988.

 10. Бэнэм Р. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. − М., 1980.

 11. Гидион 3. Пространство, время, архитектура. − М., 1984.

 12. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. − М., 1979.

 13. Гропиус В. Границы архитектуры. − М., 1971.

 14. Давыдов Ю. Бегство от свободы. Философское мифотворчество и литератур­ный авангард. − М., 1978.

 15. Дунаевский А., Генералов Д. История Каннского фестиваля. − Винница, 1998.

 16. Дунаевский А., Генералов Д. Премия «Оскар». Претенденты и победители. − Винница, 1997.

 17. Едике Ю. История современной архитектуры. − М., 1977.

 18. Западное искусство. XX век. − М., 1992.

 19. Звезды Голливуда (80−90-е годы) / Отв. ред. Е. Н. Карцева. − М., 1995.

 20. Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. − М., 1993.

 21. Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911−1933. − М., 1988.

 22. Информационная технология, экономика и культура. − М., 1995.

 23. Информационная технология и образование. − М., 1996.

 24. Информационные технологии в гуманитарных и общественных науках. − СПб., 1994.

 25. Карцева Е. Сделано в Голливуде. − М., 1984.

 26. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. − М., 1989.

 27. Коллиер Д.Л. Становление джаза: популярный исторический очерк. − М., 1984.

 28. Коллинз С. Классическая музыка от и до / Пер с англ. − М., 2001.

 29. Конен В. Пути американской музыки. − М., 1977.

 30. Конен В. Блюзы и XX век. − М., 1988.

 31. Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. − М., 1980.

 32. Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: В 2-х тт. / Пер. с англ. − М., 1992.

 33. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. − М., 1977.

 34. Модернизм. Анализ и критика основных направлений / Под ред. В. В. Вансло-ва, М. Н. Соколова. − М., 1987.

 35. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. − М., 2003

 36. Музыка XX века. Очерки. Ч. 2.1917−1945. − Кн. 3. − М., 1980

 37. Образ человека XX века. − М., 1988.

 38. Панасье Ю. История подлинного джаза. − М., 1978.

 39. Паркинсон Д. Кино / Пер. с англ. − М., 1996.

 40. Пехар Н., Станькова Н. Тысячелетнее развитие архитектуры. − М., 1981.

 41. Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. − Винница, 1999.

 42. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. − М., 1991.

 43. Романовская Т. Наука XIX−XX столетия в контексте истории культуры. − М., 1995.

 44. Самин Д. К. Сто великих архитекторов. − М., 2000.

 45. Самосознание европейской культуры XX века. − М., 1991.

 46. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. − М., 1987.

 47. Современный словарь-справочник по искусству / Науч. ред. и сост. А. А. Ме-лик-Пашаев. − М., 1999.

 48. 100 художников XX века / Пер. с нем. − М., 1999.

 49. Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века. − М., 1979.

 50. Теплиц Е. История киноискусства. − М., 1967.

 51. Феофанов О., Налоев А. Бунтари и конформисты. Рок-музыка Запада за сорок лет (1950−1980 гг.). − Ставрополь, 1989.

 52. Чолаков В. Нобелевские премии. Ученые и открытия. − М., 1986.

 53. Юренев Р. Н. Краткая история киноискусства. − М., 1997.

 54. Яковлев В. А. Инновации в науке. − М., 1997.

Електронні ресурси:

Тематичні сторінки

Європейська історія − http://library.byu.edu/~rdh/

Європейський огляд − http://www.europeonline.com/ Історія США − http://www.msstate.edu/archives/ Історія зарубіжних держав − http://www.mavicanet Історія зарубіжних держав −http://www.hronos.km.ru Канал історії − http://www.historychannel.com Історія війн − http://www.militera.lib.ru Світова політика − http://www.globalpolicy.org/resource/ Проект «Холодна війна» − http://cwihp.si.edu Проект «Холодна війна» − http://www. cold war.ru Ресурси з історії − http://kuhttp.cc.ukans.edu/history/ Мережа «Історія» − http://www.thehistorynet.com США − ЄС − http://www.usia.gov/topical/pol/atlcomm/

Офіційні сторінки

США − http://www.whitehouse.gov Британія − http://www.number-10.gov.uk Франція − http://www.sv.vtcom.fr/ftv/pres/ely/ Німеччина − http://www.government.de Італія − http://www.italyemb.nw.dc.us/italy/Міжнародні організації

COT − http://www.wto.org

Грінпіс − http://www.greenpeace.org

ЗЄС − http://www.weu.int

Європейський Союз − http://europa.eu.int

МБРР − http://www.worldbank.org

МВФ − http://www.imf.org

Міжнародна Амністія − http://www.oneworld.org

HATO − http://www.nato.int

00Н − http://www.un.orgМережа міжнародних організацій − http://www.ned.org

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка