Програма новітня історія країн Європи та Америки Галузь знань: 0203 Гуманітарні наукиСторінка9/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.32 Mb.
#498
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю

іІ семестр

(бакалаври)


зп


Вид діяльності студента

Макс. кількість балів за одиницю

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3
Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Разом за семестр

1

Відвідування лекцій 24 год.

1

4

4

4

4

4

4

12

2

Відвідування практичних (семінарських, лаб.) занять 18 год.

1

3

3

4

4

2

2

9

3

Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання) 5 год.

5

4

45

3

30

3

15

75

4

Робота на практик. (семінарськ.) занятті (в т.ч. доповідь, виступ, повідомл., дискусія) 18 год.

10

3

30

4

40

2

20

90

5

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

301

3030

6

Опрацювання фахових видань

(в т.ч. першоджерел)10

1

10

1

1020

7

Виконання модульної контрольної роботи

25

1

25

1

25

1

25

75

8

Творча робота (в т.ч. есе)

201

2020

10

Макс. кількість балів за видами діяльності студента (МВ)117
163
66

346

11

Макс. підсумкова модульна оцінка (ряд.10-12)25
25
25
12

Фактична кількість балів студента за ЗМ (приклад86
139
60
13

Макс. підсумкова семестр. мод. оцінка VІІІ сем.

60


14

Екзамен


40

Коефіцієнт: 60:346

0,17

Підсумкова

100

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Мета ІНДЗ: Поглиблення знань з найбільш важливих питань та проблем, що потребують глибокого осмислення та аналізу. Завдання готується у вигляді індивідуальних творчих робіт.

Зміст ІНДЗ: характеристика основних міжнародних конференцій та їх рішень, напрямів розвитку міжнародного соціалістичного і комуністичного рухів, ідеологія і політична практика фашизму, тенденції поліитчного і соціально-економічного рохвитку провідних країн Заходу в ХХ ст., світові війни і регіональні конфлікти, персоналії видатних політиків Заходу.

Види ІНДЗ та система їх оцінювання:

 • публічний захист ідеї (10 балів);

 • робота над проектом (10 балів);

 • мультимедійна презентація ідеї (10 балів).

Орієнтовна структура ІНДЗ:

 • Індивідуальний навчально-дослідний проект є завершальним етапом вивчення курсу.

 • Мета проекту – поглибити і конкретизувати знання студентів з дисципліни, яка вивчається, привити навички самостійного підбору, осмислення та узагальнення наукової інформації та літератури. Індивідуальний навчально-дослідний проект дозволяє студентам розширити коло залученої інформації з обраної теми, а також вивчити ті розділи курсу, які у ході занять розглядалися як ознайомчі.

 • Індивідуальний проект повинен бути написаний на основі ретельно опрацьованих наукових джерел, зібраного і обробленого матеріалу.

 • Індивідуальний проект є самостійним дослідженням з| обраної теми, відрізняється критичним підходом до вивчення літературних джерел.

 • Матеріал, який використовується з літературних джерел, повинен бути опрацьований, бути органічно пов'язаним з обраною студентом темою; виклад теми повинен бути конкретним, насиченим фактичними даними, зіставленнями, розрахунками, графіками, таблицями.

 • При написанні індивідуального проекту повинні бути узагальнені теоретичні матеріали з| обраної теми з використанням відповідного обґрунтування.

 • Робота завершується конкретними висновками і рекомендаціями.

 • Під час оформлення роботи необхідно дотримуватися загальноприйнятих вимог.

 • Загальний об’єм роботи 7-10 сторінок друкованого тексту. Робота виконується на одній стороні аркуша формату А 4. З обох сторін аркуша залишаються поля розміром 25 мм зліва, 15 мм справа, верхнє і нижнє поля – 20 мм. Усі аркуші роботи нумеруються. Кожен розділ у тексті повинен мати заголовок у точній відповідності з назвою в змісті.

 • Нове питання можна починати з тієї сторінки, на якій закінчилося попереднє, якщо на цій сторінці крім заголовку можна буде вмістити декілька рядків тексту.

 • У роботі можна використовувати лише загальноприйняті скорочення та умовні позначення. Використані в роботі цифрові дані, висновки, думки інших авторів у переказі та цитати в обов’язковому порядку повинні супроводжуватися посиланнями на використані роботи.

 • Структура роботи:

 1. Титульний аркуш.

 2. Зміст.

 3. Вступ.

 4. Основний зміст роботи, який складається з розділів.

 5. Висновки.

 6. Список використаної літератури.

 7. Додатки (якщо є).


Критерії оцінювання ІНДЗ:


зп

Опис критерію

Максимальна

кількість балів

1.

Розкриття основного змісту проблеми

10

2.

Визначення умов, в яких формувалася історична школа

10

3.

Визначення значення наукової концепції в історичному процесі

10

Разом

30 балів


Шкала оцінювання ІНДЗ


Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

10

Відмінно

Достатній

8

Добре

Середній

5

Задовільно

Низький

3

Незадовільно


Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни.
Теми ІНДЗ (у формі есе) з навчальної дисципліни «Новітня історія країн Європи і Америки»:

 1. Версальський договір: міцний мир для Європи, єдино можливий компроміс чи міна уповільненої дії у міжнародних відносинах 20−30-х років?

 2. Рапалльський договір між Німеччиною та Радянською Росі­єю: наслідок створення Версальсько-Вашингтонської системи, єди­но можливий вихід з економічної ізоляції чи сепаратна змова?

 3. Чи були альтернативи розвитку міжнародних відносин в 30-ті роки?

 4. В якій мірі радянсько-німецьке зближення будо зумовлено близькістю їх зовнішньополітичних програм або ситуацією, що об'єктивно склалася?

 5. Чи виконала Ліга Націй свою історичну місію? Які зміни в Статуті цієї організації могли б посилити її дієвість?

 6. Через реформи до соціалістичної демократії і через соціаліс­тичну революцію до «диктатури пролетаріату»: дві альтернативні стратегії в міжнародному соціалістичному русі. Чи був можливий компроміс?

 7. Чим демократія Веймарської республіки відрізнялася від американської та британської демократії?

 8. Фашизм: історична випадковість чи закономірність політичного розвитку Європи? Чи можна було запобігти фашизації країн Європи?

 9. Соціально-психологічні основи фашизації європейського суспільства в умовах прискореної модернізації − «авторитарна особистість» та «людина маси».

 10. Реформізм: вимушена поступка робітничому рухові чи свідома соціально-економічна стратегія західних демократій?

 11. Політична ідеологія і зовнішня політика держав у першій половині XX ст.: чи існував взаємозв'язок?

 12. Чому почалася Друга світова війна?

 13. Чому Другий фронт у Західній Європі було відкрито лише влітку 1944 р.?

 14. Чи можна вважати історію «дивної» (антигітлерівської) коаліції початковою сторінкою «холодної війни»?

 15. Хто виграв Другу світову війну: СРСР, західні демократії, антигітлерівська коаліція чи все «прогресивне людство»?

 16. «Холодна війна»: безглуздий витвір амбіційних політиків чи імператив історії?

 17. Чи можна було уникнути розколу Німеччини?

 18. «Розрядка міжнародної напруженості»: пошук компромісу чи «перепочинок» перед новою хвилею «холодної війни»?

 19. Чим зумовлені інтеграційні тенденції в сучасному світі?

 20. Чи можливе створення дієвого механізму розв'язання регіональних конфліктів?

 21. Зовнішня політика сучасних США: боротьба за розширення меж демократії в світі чи використання неписаного «права найсильнішого» ?

 22. Чи здатна сучасна демократія ефективно вирішувати расово-етнічні та релігійні проблеми?

 23. Що, на Вашу думку, спричинило небачену ескалацію насильства і терору в сучасному світі? Чи є ефективним «рецепт» розв'язання проблеми тероризму?

 24. Чи є НТР безальтернативним шляхом людства до духовної і екологічної катастрофи?

 25. Неокейсіанство і неоконсерватизм − дві альтернативні моделі ДМК другої половини XX ст. Яка економічна модель є опти­мальною на початку XXI ст.?

 26. Чому Велику Британію у 60−70-ті XX ст. роки називали «хворою людиною Європи»? Визначте причини цієї «хвороби» та запропонуйте «рецепти» її лікування.

 27. Чому зазнала краху «світова соціалістична система»? Чи означає цей крах безперспективність «соціалістичного ідеалу» в сучасному світі?

 28. «Соціалізм з людським обличчям», «маоїзм», «єврокомунізм»: що це − «модернізація» ортодоксального марксизму, спроби його адаптації до нових історичних умов чи симптоми невиліковної хвороби − кризи комуністичної доктрини у другій половині XX ст.?

 29. Чи стала ООН дієвою альтернативою безсилій Лізі Націй?

 30. «Держава загального добробуту»: утопічна мрія кейнсіанців, міф «буржуазної пропаганди» чи реальність сучасного західного суспільства?


Орієнтовна тематика реферативних досліджень для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Новітня історія країн Європи і Америки»:

 1. Психолого-політичні портрети В. Вільсона, Д. Ллойд Джорджа і Ж. Клемансо.

 2. Рішення Паризької мирної конференції й етнополітична карта Центральної і Південно-Східної Європи після Першої світової війни.

 3. Історична місія Ліги Націй: великі надії та реальні здобутки.

 4. Трактати Вашингтонської конференції: доповнення чи ревізія Версалю?

 5. Доктринальні установки соціал-реформізму, революційного центризму та більшовизму. Причини і наслідки розколу міжнарод­ного робітничого руху.

 6. Психолого-політичні портрети Е. Бернштейна, К. Каутського, В. Леніна.

 7. Політичні відносини трьох Інтернаціоналів у 1919−1922 рр.

 8. VII конгрес Комінтерну та його рішення. Г. Дімітров.

 9. Історична роль міжнародного соціалістичного руху між двома світовими війнами.

 10. Соціально-економічні, політико-правові та духовні аспекти процесу прискореної модернізації в країнах Центральної та Південно-Східної Європи на межі XIX−XX ст. Формування передумов розгортання революційного руху, його рушійні сили і характер.

 11. Психолого-політичні портрети Ф. Еберта, Г.Гаазе, Р.Люксембург.

 12. Січневе збройне повстання 1919 р. в Берліні. Проблема полі­тичного насильства в історії Листопадової революції

 13. Фашизм: закономірний наслідок розвитку європейської цивілізації чи трагічне відхилення від магістрального шляху історії?

 14. Ідейні витоки, ідеологічна доктрина і міфологія націонал-соціалізму.

 15. Консолідація нацистського режиму. «Ліва течія» німецького фашизму − брати Штрассери. «Ніч довгих ножів».

 16. Державно-правова структура Третього Рейху. Роль НСДАП, СС, Вермахту.

 17. Нацифікація духовного життя німецького суспільства. Цер­ква і нацистський режим.

 18. Націонал-соціалізм і сталінізм: порівняльний аналіз.

 19. Виборча кампанія 1932 р. Психолого-політичний портрет Ф.-Д. Рузвельта.

 20. «Новий курс» в економіці США: ідеологія, практичні підходи, результати, альтернативи.

 21. Реформи Ф.-Д. Рузвельта: новий чи старий курс.

 22. Американське суспільство і реформізм Рузвельта.

 23. Формування антиліберальної коаліції держав під егідою Німеччини.

 24. Сутність європейської системи колективної безпеки і причини невдачі спроб її створення в 30-ті роки XX ст.

 25. Витоки та еволюція «політики умиротворення» агресора.

 26. Московські переговори 1939 р.: чи існувала можливість досягнення домовленості?

 27. Пакт Молотова − Ріббентропа: оцінки сучасників та істориків.

 28. «Рік кризи» (вересень 1938 − вересень 1939): чи існували альтернативи?

 29. Німецько-польська війна і радянське втручання. «Четвертий поділ» Польщі.

 30. «Дивна війна»: історіографічні версії щодо мотивів та наслідків.

 31. Превентивна війна Гітлера: міфи і реалії.

 32. Друга світова війна і політика: політичні цілі війни і характер воєнних дій.

 33. Від Перл-Харбора до Токійської затоки: політика і стратегія США у Другій світовій війні.

 34. «Новий порядок» в Європі. Голокост.

 35. Між Москвою та Лондоном: політико-ідеологічні орієнтації європейського Руху Опору.

 36. Рух Опору в країнах Західної, Північної, Центральної та Південно-Східної Європи: порівняльний аналіз.

 37. Роль і місце руху «Вільна Франція» в європейському Русі Опору.

 38. Рух солідарності з боротьбою СРСР проти фашизму в країнах антигітлерівської коаліції.

 39. Проблема колабораціонізму періоду Другої світової війни в сучасній науковій думці.

 40. Роль організацій Руху Опору у політичному житті повоєнної Європи.

 41. Специфіка «дивної коаліції»: договірна основа, механізм прийняття політичних рішень, економічне співробітництво, війсь­ково-стратегічне партнерство.

 42. Суб'єктивний чинник в історії антигітлерівської коаліції. Психолого-політичні портрети Й. Сталіна, Ф.-Д. Рузвельта, В. Черчилля.

 43. Проблема другого фронту у міжсоюзницьких відносинах.

 44. «Відсоткова дипломатія»: боротьба основних учасників анти­гітлерівської коаліції за розподіл сфер впливу у повоєнному світі.

 45. Проблеми та перспективи формування глобальної системи захисту миру та безпеки. Уроки створення ООН.

 46. Формування контурів біполярного світу і початок глобаль­ного блокового протистояння (1947 − перша половина 50-х рр.)

 47. «Непевна розрядка»: досягнення і труднощі гельсінського процесу в 70-х роках XX ст.

 48. Особливості конфронтації «Захід-Схід» у першій половині 80-х років XX ст. Реідеологізація глобального конфлікту.

 49. Особливості та уроки інтеграції країн соціалістичного табору. РЕВ.

 50. Генезис західноєвропейської інтеграції. «План Плєвена». «Метод Монне». Європейське об'єднання вугілля і сталі.

 51. «Римська хартія» і формування системи Європейських співтовариств.

 52. В. Хальштейн і Ш. де Голль − дві філософії європейської інтеграції.

 53. Політичні та правові аспекти трансформації ЄЕС в Європейський Союз: від Штутгартської декларації до Маастріхтської угоди.

 54. Євросоюз: федерація чи конфедерація?

 55. Підсумки Другої світової війни для Німеччини: крах чи визволення?

 56. Соціалістичний досвід НДР: від першої Берлінської кризи до «Жовтневої революції».

 57. ХДС і СДПН: два концептуальні підходи до державного будівництва в Західній Німеччині.

 58. Демократизація і політична культура: особливості Західної Німеччини.

 59. Психолого-політичні портрети К. Аденауера, Л. Ерхарда, В. Брандта, Г. Коля.

 60. Об'єднання Німеччини: історичні передумови, політичні механізми, психологічні стереотипи.

 61. Чи стануть німці єдиною нацією? (проблеми розвитку об'єднаної Німеччини).

 62. Проблеми внутрішньої і зовнішньої політики Західної та Східної Німеччини в історіографії.

 63. Психолого-політичний портрет Шарля де Голля.

 64. Державна доктрина голлізму.

 65. Голлізм і французька національна політична культура.

 66. Соціальна доктрина голлізму та спроби її реалізації.

 67. «Велич Франції»: зовнішньополітична концепція Ш. де Голля.

 68. Психолого-політичні портрети В. Жіскар д'Естена, Ф.Міттерана, Ж. Ширака.

 69. «Обличчям до майбутнього». (Феномен сучасного британського лейборизму)

 70. Ольстерська криза: витоки, причини ескалації, шляхи розв'язання.

 71. Психолого-політичні портрети К.Еттлі, М.Тетчер, Дж.Мейджора, А.Блера.

 72. Велика Британія та європейська інтеграція.

 73. Британська Співдружність: неоколоніалізм чи взаємовигідне партнерство?

 74. Структура політичної влади в США: сучасні тенденції і проблеми.

 75. Політична культура сучасного американського суспільства.

 76. Держава, бізнес та економіка: особливості та тенденції розвитку соціально-економічної моделі США у другій половині XX ст.

 77. «Держава загального добробуту»: міфи і реалії сучасної Америки.

 78. Проблема двопартійності у зовнішній політиці США.

 79. Міжнародний тероризм і нова концепція внутрішньої безпеки США.

 80. Економічні чинники політичного поступу післявоєнної Канади.

 81. Суспільно-політичне обличчя сучасної Канади.

 82. Особливості канадської моделі федералізму.

 83. Психолого-політичні портрети Дж. Діфенбейкера, П.Трюдо, Б.Малруні.

 84. Українці в Канаді: що дала нашим співвітчизникам еміграція за океан?

 85. Концепція «середньої держави» у зовнішній політиці Канади.

 86. Чинники соціалістичного вибору Угорщини після Другої світової війни.

 87. Будапешт, 1956 рік: еволюція історіографічних оцінок.

 88. Угорська «вітрина соціалізму»: реформи Я.Кадара.

 89. Угорщина в 90-х роках XX ст.: досвід посттоталітарних трансформацій.

 90. Діяльність уряду Народної єдності. Психолого-політичний портрет С.Альєнде.

 91. Психолого-політичний портрет А. Піночета.

 92. Особливості переходу від диктатури до демократії в Чилі на­прикінці 80-х − на початку 90-х років XX ст.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка