Програма нвк «зош I-III ступенів-ліцей»Скачати 483.22 Kb.
Сторінка7/14
Дата конвертації19.03.2019
Розмір483.22 Kb.
#84775
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей, як: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.


Кадрове забезпечення освітньої діяльності:
Прізвище, ім`я, по-батькові вчителя

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Стаж роботиЧмух Ольга Василівна

Вища

Учитель-методист

37 р.Кереб Микола Георгійович

Вища

Учитель-методист

52 р.Макарчук Наталія Євгенівна

Вища

Учитель-методист

26 р.Каширець Віталій Васильович

Вища

Учитель-методист

19 р.Бурдак Ірина Володимирівна

Вища

Учитель-методист

21 р.П`ятенко Віктор Олександрович

Вища

Учитель-методист

20 р.Дожко Галина Михайлівна

Вища

Старший учитель

32 р.Гунчик Людмила Йосипівна

Вища

Старший учитель

38 р.Коленда Ольга Леонідівна

Вища

Старший учитель

38 р.Антонюк Ганна Федорівна

Вища

Старший учитель

39 р.Литвин Валентина Михайлівна

Вища

Старший учитель

40 р.Деркач Олександр Володимирович

Вища

Старший учитель

19 р.Остапчук Тамара Георгіївна

Вища

Старший учитель

28 р.Букало Світлана Сергіївна

Вища

Старший учитель

38 р.Тішков Сергій Володимирович

Вища

-

13 р.Грицак Валентин Володимирович

Вища

-

26 р.П`ятенко Леся Миколаївна

Вища

-

18 р.Якубінська Ольга Анатоліївна

Вища

-

33 р.Пилипчук Олена Георгіївна

Спец. І категорії

-

47 р.Федчик Лідія Павлівна

Спец. І категорії

-

26 р.Козік Богдан Йосипович

Спец. І категорії

-

22 р.Сень Анатолій Володимирович

Спец. І категорії

-

22 р.Геналюк Віталій Адамович

Спец. І категорії

-

5 р.Сільчук Анна Василівна

Спец. ІІ категорії

-

8 р.Калиновський Олександр Олександрович

Спец. ІІ категорії

-

7 р.Кутько Оксана Віталіївна

Спец. ІІ категорії

-

6 р.Фінюк Сергій Миколайович

Спец. ІІ категорії

-

7 р.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з _ по _)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 4

Камінь-Каширська РДА

5751

-

-

так

-

так

так

так


2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість
приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично
Спортивний майданчик

4

4

161 м.кв.

161 м.кв.

Власні

Класні кімнати

40

40

2200 м.кв.

2200 м.кв.

Власні

4

4

144 м.кв.

144 м.кв.

Власні

3

3

195 м.кв.

195 м.кв.

Власні

Комп’ютерний клас

2

2

130 м.кв.

120 м.кв.

Власні

Учительська

1

1

18,36м.кв.

18,36м.кв.

Власні

Кабінет директора

1

1

19 м.кв.

19 м.кв.

Власні

Спортивна зала

2

1

576 м.кв.

288 м.кв.

Власні

Роздягалка

2

2

55 м.кв.

55 м.кв.

Власні

Санвузел

14

14

277,01 м.кв.

277,01 м.кв.

Власні

Бібліотека

1

1

109

109

Власні

Їдальня

1

1

188

188

Власні

Актова зала

1

1

141,20

141,20

Власні

Кімната педагога організатора

1

1

9

9

Власні


3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

Класні кімнати

Парти

14

14

-

Дошки

1

1
Стільці

28

28
Стінки

1

1
Столи учительські

1

1
Стілець учительський

1

1
Комп’ютерний клас

Столи комп’ютерні

14

14

-

Парти

10

10
Стільці

28

14
Комп’ютери

14

14
Стіл учительський

1

1
Стілець учительський

1

1
Учительська

Стільці

6

3

-

Комп’ютери

-

-
Столи учительські

3

2
Стінка

1

1
Кабінет директора

Стільці

5

5

-

Стінка

1

1
Комп’ютер

1

1
Столи учительські

2

2
Спортивна зала

Спортивний інвентар

2

1

-

Роздягалка

Вішалки для одягу

7

7

-

Санвузел

Умивальники

31

31

-

Унітази

36

36
Бібліотека

Стільці

15

9

-

Стінка

1

-
Столи учительські

5

5
Підручники

15971

15971
Художня література

14467

14467
Їдальня

Лави

52

52

-

Столи

72

72
Актова зала

Стільці

171

171

-

Столи

3

3
Кімната педагога організатора

Стільці

4

4

-

Стінка

1

1
Столи учительські

2

2

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

На початок 2017-2018 н.р. загальну повну середню освіту здобувало 108 учнів. Протягом І семестру вибув 1 учень 10-А кл. у заочну школу. Станом на 25.05.2018р. завершили навчання 107 учнів. Усі учні атестовані. 61 учень 10 кл. переведено до наступного класу, 46 одинадцятикласників випущено зі школи.

17 (16%) із 107 учнів виявили високий рівень навчальних досягнень за результатами річного оцінювання і ДПА.

З балами високого і достатнього рівнів закінчили навчальний рік 53 учні (49%), шестеро з них (11%) – з одним чи двома балами «9» або «8». 38 школярів (35%) мають бали середнього рівня.

Про рівень сформованості умінь і навичок здобувачів повної загальної середньої освіти свідчить річне оцінювання.

Високий і достатній рівні у порівнянні з 2016-2017 н.р. підвищилися відповідно на 1,4% і 1,1%, показник рівня навченості – на 1,2%.
Виявлено незначне коливання кількості відмінників по 10-х і 11-х класах, що свідчить про об’єктивність оцінювання та забезпечення стабільності знань учнів.
Рейтинг успішності учнів 10-х класів за середнім балом свідчить про незначне зростання показника у порівнянні з ІІ семестром 2017-2018 н.р. (від 0,1 до 0,3б.). Показник рівня навченості знизився у 10-А і 10-Б кл. (на 0,1б. і 0,7б.) та підвищився у 10-В кл. (на 1,3б.).

У порівнянні з 2016-2017 н.р. середній бал по 11 класах підвищися відповідно на 0,3б., 0,5б., 0,6б. Зріс показник рівня навченості – на 2,6% в 11-А кл.; на 7,4% - в 11-Б кл.; на 8,1% - в 11-В кл.
Скачати 483.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка