Програма основ інформатики та обчислювальної техніки Основний рівень пояснювальна запискаСкачати 370.11 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір370.11 Kb.
ТипПрограма
33
ПРОГРАМА
основ інформатики та обчислювальної техніки
Основний рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Широке впровадження комп’ютерних технологій в усі сфери управління і виробництва, вимагає від сучасної молоді високого рівня теоретичної і практичної підготовки з інформатики, вміння розв’язувати різноманітні завдання засобами комп’ютерної техніки та пакетів прикладних програм,


необхідних для їх практичної роботи в умовах інформаційного суспільства,
вихованні загальної інформаційної культури, а також отриманні широких можливостей для подальшого професійного самовизначення використанням сучасних інформаційних технологій.
Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування інформаційними технологіями.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
1. Пізнавальна компетентність, яка полягає у формуванні знань про можливості текстового, графічного редакторів Word та Paint; програми для створення презентацій Power Point; електронні таблиці Excel; бази даних Access
та основи Web- дизайну.
2. Практична компетентність, яка сприяє виробленню умінь та навичок,
необхідних для раціонального використання сучасних інформаційних технологій.
3. Творча компетентність, яка полягає у розвитку творчих здібностей,
творчого мислення учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності,
оволодіння новими навичками та здатностями, формування в учнів здатності до

34
самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, ініціативи та самореалізації.


4. Соціальна компетентність, яка сприяє розвитку інформаційної культури учнів; творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості,
розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості:
працелюбства, наполегливості, відповідальності.
Програма розрахована на 4 роки навчання по 216 годин на рік (6 годин на тиждень) у гуртках основного рівня, які об’єднують дітей віком від 14 років і старших.
Навчаючись у гуртку, учні поглиблюють знання шкільного курсу,
реалізують свої потреби і здібності.
Під час занять вихованці знайомляться з можливостями текстового редактора MS Word, графічних редакторів Paint, Adobe PhotoShop і Macromedia Flash, з програмою для створення презентацій MS Power Point, електронними таблицями MS Excel, базами даних MS Access, з Інтернетом та основами Web-
дизайну.
Учні засвоюють практичні прийоми Web-пошуку та Web-дизайну, які дозволяють значно розширити сферу використання персонального комп’ютера,
сприяють розвитку творчого мислення та інформаційної культури вихованців.
Тривалість одного заняття залежить від віку вихованців і становить дві або три години. Робота з дисплеєм має складати не більше 30 хвилин на годину роботи. Кількість вихованців у групі визначається кількістю робочих місць у комп’ютерному класі.
Програма підготовлена за принципом доступності навчального матеріалу та відповідності його обсягу віковим особливостям і рівню попередньої підготовки учнів з урахуванням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з освітніх галузей «Технології», «Математика», «Природознавство», «Фізика».

35
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008


р. № 1123).
Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити відповідні зміни,
враховуючи запити вихованців, склад групи і можливості позашкільного навчального закладу.

Основний рівень, перший та другий роки навчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
п/п
усього

теоретичні

практичні


1.

Вступне заняття

3

3

-


2.

Інформація та інформаційні процеси

6

3

3

Складові і функції ПК та його

3.

операційної системи (ОС) MS

48

18

30Windows


Текстовий та графічний редактор

4.

Microsoft Word. Графічний редактор

48

21

27Paint5.

Створення комп’ютерних презентацій

18

6

12
MS Power Point

6.

Електронні таблиці MS Excel

30

18

12
36


7.

Система управління базами даних MS

30

18

12
Access

8.

Робота над проектами

30

3

27


9.

Підсумкове заняття

3

-

3

Разом

216

90

126


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (3 год)
Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером.

2. Інформація та інформаційні процеси (6 год)
Відомості про інформацію, інформаційні технології, електронні обчислювальні машини (ЕОМ), ПК та комп’ютерні мережі. Види та властивості інформації. Системи числення. Одиниці вимірювання та кодування інформації.
Сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації. Інформатика та інформаційні технології.
Історія розвитку та перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Галузі застосування комп’ютерів. Комп’ютерні мережі.
Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Структурна схема комп’ютера.
Пристрої введення – виведення інформації. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв, принтерів, сканерів. Пристрої для організації міжкомп’ютерного зв’язку. Види модемів та їх функції.

37
Оперативна пам’ять ЕОМ та ПК. Основні характеристики та функції процесора. Звукові та відео- плати. Характеристики та принципи роботи дискових накопичувачів.


Практична робота. Підготовка ПК до роботи. Завантаження комп’ютера. Робота з дисками.

3. Складові і функції персонального комп’ютера, операційної системи
MS Windows. (48 год)
Функція та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.
Особливості операційної системи для персональних комп’ютерів Microsoft Windows (MS Windows). Принципи роботи користувача з ОС. Початок роботи.
Робочий стіл. Панель задач. Робота з мишею. Контекстне меню.
Структура вікна Windows. Вікно «Робочий стіл». Вікно папки «Мій комп’ютер». Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Робота з буфером обміну. Головне меню Windows. Файлова система ОС Windows.
Поняття, ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги
(вкладені папки) файлів. Шлях до файлу. Основні вказівки ОС для роботи з файлами. Програма «Провідник».
Отримання довідкової інформації. Конфігурація інформаційної системи.
Запуск програм. Виведення на екран файлів та документів. Піктограми-ярлики.
Введення та редагування тексту в редакторі Блокнот, друк змісту текстового файлу. Поняття про інсталяцію програмних засобів.
Форматування, діагностика, дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації для дискет і флеш-дисків.
Класифікація комп’ютерних вірусів. Класифікація та принципи роботи антивірусних програм. Захист інформації.

38
Принцип стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами -


архіваторами. Створення, додавання файлів, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архівованих файлів.
Десятипальцеве уведення даних з клавіатури. Програма клавіатурного тренажера.
Практична робота. Ознайомлення з робочим столом. Набуття навичок роботи з мишею. Можливості панелі задач. Робота з вікнами. Установка нових параметрів робочого стола. Операції над виділеними об’єктами. Використання буфера обміну для роботи з об’єктами.
Запуск програм. Головне меню Windows. Програма «Провідник».
Ознайомлення з деревом каталогу в програмі «Провідник».
Робота з файлами. Створення нової папки, файлів. Каталоги та підкаталоги файлів. Виведення на екран і на друк змісту текстових файлів та документів. Робота з довідковою системою, піктограмами-ярликами.
Форматування, діагностика та корекція дисків. Відновлення інформації на дисках. Записування інформації на диски, дискети і флеш-диски та зчитування інформації із з’ємних носіїв.
Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Робота з антивірусними програмами, з програмою клавіатурного тренажера. Архівація файлів.
Створення та розкриття архівованих файлів.


4. Текстовий та графічний редактор Microsoft Word. Графічний
редактор Paint (48 год)
Системи опрацювання, класифікація та функції текстів.
Призначення текстового редактора. Вікно програми Word. Редагування тексту.
Особливості збереження документів. Відкриття файлів, документів.
Основи форматування документів, сторінок. Додаткові засоби форматування. Друкування документу. Режими друку.

39
Способи створення таблиць, графіки, їх опрацювання. Текстові ефекти і кольорове оформлення.


Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами, розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.
Поняття про комп’ютерну графіку. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення.
Запуск графічного редактора та основні функції графічного редактора. Вікно редактора.
Типи графічних файлів. Робота з графічними файлами. Створення стандартних фігур, графічних об’єктів, малюнків. Основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічних редакторів.
Середовище графічного редактора. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту. Зберігання графічних об’єктів в різних форматах.
Можливості векторного малювання у текстовому редакторі MS Word.
Малювання за допомогою інструментів Автофігури, Об’єкт WordArt, Діаграма.
Практична робота. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту.
Особливості збереження документів. Відкриття файлів.
Форматування символів з панелі інструментів, командами меню.
Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу, конвертів.
Приклади побудови таблиць. Переміщення і копіювання графіків. Тестові ефекти. Керування формою і розміщенням тексту. Кольорове оформлення.
Застосування редактора формул. Формули різного виду. Форматування формул. Приклади підготовки документів. Створення візитки та ділового листа.
Створення графічних об’єктів, малюнків. Побудова малюнка.
Редагування кольору. Створення і збереження малюнків у різних форматах
(.bmp, .jpg, .gif). Малювання у текстовому редакторі MS Word.

40
Створення малюнка на задану тему. Створення малюнка на вільну тему.


Друкування малюнків на принтері.


5. Створення презентацій MS Power Point (30 год)
Ознайомлення з програмою cтворення презентацій. Інтерфейс MS Power Point. Панель структури, слайдів, приміток, презентацій.
Створення презентацій з клавіатури, за допомогою вбудованого Майстра автозмісту, вбудованих шаблонів.
Використання панелі структури презентацій. Перегляд та редагування заголовка слайдів. Зміна тексту слайдів, додаток слайдів, вилучення слайдів.
Збереження презентацій. Збереження файлів з новим ім’ям. Упакування та друкування презентацій. Додавання кольору та малюнків в презентації. Зміна кольору на слайдах, кольору фона. Вибір фонового узору, шаблонів. Створення малюнків у презентації. Вилучення малюнка. Елементи руху і анімації, плавні переходи, особливі ефекти, анімація тексту.
Демонстрація слайдів, презентації. Друкування презентації.
Практична робота. Створення презентацій з клавіатури, за допомогою Майстра авто змісту, вбудованих шаблонів. Автоматична зміна зовнішнього вигляду презентацій.
Створення слайдів, малюнків в презентації. Створення, збереження та друкування презентацій з малюнками. Створення та демонстрація презентацій на задану тему.

6. Електронні таблиці MS Excel (30 год)
Ознайомлення та запуск програми. Образ екрану Excel. Рядки та стовпці робочого аркушу. Робота з панелями інструментів.
Розміщення та використання панелей інструментів, меню та діалогових вікон. Робота з діалоговими вікнами.

41
Введення даних. Введення даних в комірку. Типи даних в Excel. Введення напису. Автоматизація роботи. Створення електронної таблиці. Введення значень.


Обробка чисел як тексту. Внесення змін в робочі аркуші. Копіювання та чищення вмісту комірок. Вставка та вилучення комірок. Робота з рядками та стовпцями.
Організація файлів. Імена та розширення імен та файлів. Робота з файлами. Установка пароля. Захист, реорганізація файлів.
Математика в Excel. Математичні оператори. Створення простої формули.
Робота з функціями. Копіювання формул.
Шаблони Excel. Створення, змінення та збереження шаблонів.
Друкування робочої книги.
Практична робота. Запуск програми Excel. Рядки та стовпці робочого аркушу. Використання панелей інструментів. Робота з діалоговими вікнами.
Введення даних в комірку. Введення напису.
Створення електронної таблиці. Введення значень. Обробка чисел та тексту. Внесення змін в робочі аркуші. Робота з комірками, рядками та стовпцями.
Робота з файлами. Захист файлів. Установка пароля. Реорганізація файлів.
Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул.
Створення, змінення та збереження шаблонів. Друкування окремих робочих аркушів і Книги в цілому, виділеного діапазону. Відміна друкування.

7. Система управління базами даних (СУБД) MS Access (30 год)
Ієрархічна, мережева, реляційна моделі бази даних. Основні елементи
бази даних: поле, запис, файл. Системи управління базами даних, пошук
інформації.

робота.
42
Функції та режими MS Access. Проектування та створення структури реляційної бази даних. Типи даних, які використовуються в БД.
Організація та редагування даних. Редагування структури бази даних.
Створення таблиць. Робота з таблицями.
Впорядкування даних, пошук даних за зразком в таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних.
Типи зв’язків в таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях. Призначення та режими роботи з формами. Створення форм та звітів. Призначення та режими роботи зі звітами. Призначення та створення запитів. Різниця запитів і фільтрів.
Практична робота. Створення БД за допомогою СУБД MS Access і
уведення даних.
Впорядкування даних та пошук даних в БД. Створення форм та звітів.
Створення простих запитів.


8. Робота над проектами (30 год)
Використання інструментів MS Office та програм комп’ютерної графіки при розробці проектів документів. Розробка проектів презентацій засобами MS
Power Point.
Практична Створення проектів офісних документів і
презентацій.


9. Підсумкове заняття (3 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих робіт вихованців гуртка. Отримання завдань на літо.43Основний рівень, третій та четвертий роки навчання


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Кількість годин


Розділ, тема


усього

теоре
практичні

тичні
1.

Вступне заняття
3

3
-Глобальна мережа Інтернет. Гіпертекстовий2.

документ. Програми-браузери та поштові
18

9
9програми


Мова розмітки гіпертексту HTML та Web-3.

програмування. Програма MS FrontPage.
75

30
45Редактори для Web-програмування.4.

Динамічне HTML (DHTML)
9

3
6
5.

Вступ до інтерактивного програмування.
21

9
12
Мова JavaScript6.

Графіка для Web. Програма Adobe PhotoShop
21

9
12
7.

Анімація дляWeb. Технологія Flash
36

18
18
8.

Робота над проектами
30

6
24
9.

Підсумкове заняття
3

-
3Разом
216

87
129
ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступне заняття. (3 год)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка


безпеки при роботі з комп’ютером.

44 1. Глобальна мережа Інтернет.


Гіпертекстовий документ. Програми-браузери та поштові програми
(18 год)
Глобальна мережа Інтернет. Апаратні, програмні та інформаційні складові мережі Інтернет. Адресація, основні послуги глобальної мережі Інтернет.
Програмне забезпечення та обмін інформації в Інтернеті.
Гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок
World Wide Web. Організація інформації, принципи навігації. Web-сервери.
Адреси, перегляд та збереження Web- сторінки.
Програма-браузер Internet Explorer. Вікно програми. Основна панель інструментів. Перехід на Web- сторінку. Пересування, пошук інформації на сторінці. Керування завантаженням, вибір, збереження сторінки та її фрагментів, малюнків і фрагментів тексту сторінки. Опублікування Web-
сторінки на сервері.
Програма-браузер Opera. Програма-браузер Mozilla FireFox.
Поштові програми Outlook Express, Netscape, The Bat.
Створення персональної електронної поштової скриньки.
Практична робота. Пошук інформації в Інтернеті. Пошук електронних адрес. Організація, перегляд і збереження списку зворотних сторінок.
Відтворення мультимедійних фрагментів Web-сторінок.
Настроювання основних параметрів програми браузера. Настроювання шрифтів та кольору. Вибір мови. Оформлення Web- сторінок. Опублікування
Web- сторінки на сервері.
Захист інформації. Обмеження на перегляд інформації з Інтернету.
Настроювання підключення до Інтернету. Створення персональної електронної поштової скриньки.

45
3. Мова розмітки гіпертексту HTML та Web-програмування.


Програма МS FrontPage. Редактори для Web-програмування (75 год)
Основні принципи побудови HTML- документів. Поняття тегів. Основні теги документів. Атрибути тегів.
Форматування тексту. Теги заголовків. Вибір шрифту. Колір фону і шрифту. Списки. Розділові смуги. Рухомий рядок. Вставка графічних зображень.
Формати графічних зображень. Вирівнювання тексту і графічного зображення. Фонова графіка.
Гіперпосилання. Текстові посилання. Графічні посилання. Сегментована графіка. Кольорова гама.
Звук і відео. Таблиці. Фрейми. Форми. Робота з формами.
Стилі. Таблиця стилів. Таблиці стилів в окремих файлах. Позиціонування елементів на сторінці. Статичні фільтри.
Програма MS FrontPage та її призначення. Панелі інструментів. Режими роботи і способи редагування.
Форматування тексту. Розміщення заголовків. Списки. Створення таблиць. Редагування таблиць.
Створення загальних областей. Фон сторінки. Розміщення графічних зображень.
Фоновий звук сторінки. Розміщення відео файлу і настроювання його властивостей. Використання тем. Зміна кольорової схеми.
Оформлення графічних елементів. Гіперпосилання. Закладки.
Графічні посилання. Створення активних областей на зображенні.
Програма Ace HTML 5 Pro та її призначення. Панелі інструментів.
Режими роботи і способи редагування.
Практична робота. Створення HTML-документів.

46
Форматування тексту. Теги заголовків. Вибір шрифту, кольору фону і шрифту. Вставка графічних зображень. Формати графічних зображень. Фонова графіка. Текстові та графічні посилання. Сегментована графіка.


Звук і відео. Фрейми, форми і стилі.
Використання гіперпосилань, таблиць, фреймів, форм і стилів.
Створення Web-сторінок та навчального Web-сайту за допомогою
HTML-редакторів.
Оформлення Web-сторінок. Додавання медіа–файлів різних видів до Web-
сторінки.


4. Динамічне HTML (DHTML) (9 год)
Основні поняття об’єктної моделі. Об’єкти, їх властивості, методи і події.
Способи написання сценаріїв. Прив’язка сценаріїв до елементів сторінки.
Оброблювачі подій.
Практична робота. Створення сценаріїв DHTML на Web-

сторінках.
5. Вступ до інтерактивного програмування. Мова JavaScript (21 год)
Загальні відомості про мови програмування Java, JavaScript та Perl.
Зразки простих інтерактивних програм.
Практична робота. Написання простих інтерактивних програм за зразками. Написання інтерактивних програм з прикладами різних варіацій використаних методів.
Приклади сценаріїв JavaScript. Зміна елементів. Поле введення даних.
Текстові області. Пошук у тексті. Перемикачі. Прапорці. Кнопки.
Художнє оформлення листа. Рухомий елемент. Перетягування елементів.
Динамічні фільтри. Створення нових вікон.

47
Написання простих сценаріїв JavaScript на Web-сторінках. Вставка різних елементів в сценарій.6. Графіка для WEB (21год)
Графічні формати Інтернету. Формат GIF. Формат JPG. Особливості завантаження малюнків у Web-сторінку. Графічні елементи оформлення Web-
сторінок. Графічні маркери. Оформлення кнопок.
Дрібні графічні елементи оформлення: лінійки та художні літери.
Градієнтний фон.
Підготовка малюнків у програмі Adobe Photoshop. Створення градієнтного фону. Створення круглої фотографії. З’єднання зображень.
Заливання і заповнення об’єктів текстурами. Накладання тексту.
Застосування фільтрів.
Практична робота. Підготовка графічних файлів для використання у
Web- сторінці.
Робота з малюнками у програмі Adobe Photoshop. Опрацювання малюнків довільної форми. Використання шарів у багатошарових зображеннях.
Застосування фільтрів.


7. Анімація для Web. Технологія Flash (30 год)
Основні поняття, пов’язані з технологією Flash.
Програма Macromedia Flash. Інтерфейс програми. Робоче поле. Панелі інструментів. Монтажна лінійка.
Створення анімації. Інтерполяційна анімація. Кольорові ефекти.
Приклади анімації.
Сценарії. Події. Вирази. Функції. Класи. Оброблювачі. Оператори. Змінні.
Панель подій. Основні події з мультфільмами. Імена об’єктів.
Налагодження сценаріїв. Керування звуком.

48
Приклади мультфільмів. Публікація та експортування мультфільмів.


Практична робота. Робота в середовищі Flash. Створення анімаційних кліпів. Написання простих сценаріїв.

8. Робота над проектами (30 год)
Розробка проектів Web-сайтів за обраною темою: власний, навчальний предметний, інформаційний Web-сайти з анімаційними кліпами. Вибір структури, контенту, навігації сайтом, способу опублікування та просування сайту.
Практична робота. Створення та опублікування в Інтернеті Web-
сайту за обраною темою.


9. Підсумкове заняття (3 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих робіт вихованців гуртка.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Учні мають знати:


 • правила поведінки і техніки безпеки в комп’ютерному класі та в

Iнтернеті;
 • історію розвитку обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів;
 • основні поняття про структуру інформаційних систем (великі –

мейнфрейми, малі – ПК, комп’ютерні мережі);
 • склад та функції ПК та його операційної системи;
 • основні можливості текстових і графічних редакторів;

49
- прийоми роботи з програмою створення презентацій MS Power
Point;


 • прийоми використання електронних таблиць MS Excel та реляційною системою управління базами даних (СУБД) MS Access;
 • основні можливості та послуги глобальної мережі Інтернет; • основні поняття Web-дизайну, елементи мови HTML, прийоми створення Web-сторінок та Web-сайтів.


Учні мають вміти:


 • працювати в операційній системі MS Windows та запускати на виконання програми, що працюють під управлінням цієї операційної системи;
 • використовувати текстовий редактор для створення документів:

рефератів, звітів та інших ділових паперів;
 • створювати графічні об’єкти за допомогою графічних редакторів;
 • опрацьовувати рахунки, підсумки та звіти за допомогою електронних таблиць MS Excel;
 • використовувати СУБД MS Access для створення навчальних або особистих баз даних, сортування, фільтрацію та пошук даних у цих базах;
 • здийснювати пошук визначеної інформації в Інтернеті;
 • створювати інформаційні Web- сторінки та Web- сайти.

БІБЛІОГРАФІЯ
 1. Браун М. Использование HTML 4 / М. Браун. - 4-е издание, Дж.

Хоникатт. −М.: СПб.; К.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.
 1. Вонг У. Office XP. / У. Вонг.− М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002.

50


 1. Гаєвський О. Ю. Інформатика: 7-11 клас.; навч. посіб. / О. Ю. Гаєвський - К.: А.С.К., 2006.
 1. Дженнингс Р. Использование Microsoft Access 2000; уч. пос. / Р. Дженингс. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.
 1. Зарецька І.Т. Інформатика / І.Т. Зарецька., А.М. Гуржій., О.Ю. Соколов. - 2-е вид. −Харків : Факт, 2004.
 1. Кривич Е.Я. Персональный компьютер для школьника: учебный курс. / Е.Я. Кривич.-Х.: Фолио, 2005.
 1. Рейзнер Т. Освой самостоятельно Microsoft Excel 2000: Уч. пос. / Т. Рейзнер. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.
 1. Стинсон К. Эффективная работа в Windows 98 / К. Стинсон. −СПб.: Питер, 2004.
 1. Юркова Т.А. Путеводитель по компьютеру для школьника / Т.А. Юркова., Д.М. Ушаков. −СПб.: Издательский Дом Нева”, 2004.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 370.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка