Програма «основи науково-дослідницької діяльності»



Скачати 135.48 Kb.
Дата конвертації03.11.2017
Розмір135.48 Kb.
ТипПрограма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Чугуївської районної державної адміністрації

№ 177 від 16.09.2015 р.



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

(144/216 годин на рік)
Перший рік навчання, початковий рівень
ВСТУП
Мала академія наук України забезпечує процеси виявлення та відбору обдарованих дітей; духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління; створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості; виховання майбутньої творчої і наукової зміни. Одним із цільових орієнтирів її діяльності є задоволення учнівського попиту на реалізацію дослідницьких інтересів у різних сферах науки, що постійно зростає.

У зв’язку з цим специфіка навчально-виховного процесу в Малій академії наук полягає у проведенні учнями власних наукових досліджень, що, своєю чергою, потребує відповідного науково-методичного супроводу.

Організація науково-дослідницької роботи учнів є особливим видом педагогічної діяльності, що має низку відмінностей від традиційних методів викладання загальноосвітніх дисциплін. Залучення обдарованих дітей до занять наукою сприяє розвитку їхнього інтелекту, забезпечує розуміння навколишнього світу.

Дослідницька діяльність учнів – ефективний інструмент розвитку їхніх творчих здібностей, вмінь і навичок, підвищення мотивації дітей до вивчення наук, встановлення міждисциплінарних зв’язків.

Сьогодні програмне забезпечення дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти представлене здебільшого вузькоспеціалізованими програмами. Проте, структура наукових відділень МАН являє собою досить широкий спектр наукових напрямів, що постійно оновлюється відповідно до останніх тенденцій розвитку вітчизняної та світової науки.

У Малій академії наук науково-дослідницька діяльність є підґрунтям вивчення як природничих, так і гуманітарних дисциплін. Тому наразі актуальним і необхідним є поповнення фонду науково-методичних видань МАН України універсальними програмно-методичними матеріалами з основ науково-дослідницької діяльності учнів, що можуть бути застосовані у різних наукових галузях. Їх завдання – ознайомлення з понятійним апаратом наукового дослідження; основними методами його проведення, роботою з науковими джерелами; специфікою її оформлення, – спрямовані на досягнення вагомого результату – формування в учнів наукового стилю мислення і наукового світогляду.

У змісті програм розкривається універсальний алгоритм проведення науково-дослідницької роботи учнів. Запропоновані програми диференційовані відповідно до рівня підготовки учнів, їхніх інтересів.

Основною метою програм є сприяння творчому й інтелектуальному розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи.

Зміст програм визначається їх завданнями і розкриває такі питання:


 • поняття про науку, науковий світогляд загалом;

 • основні поняття науково-дослідницької діяльності, її мети і завдань;

 • реалізація дослідження та етапи його організації;

 • специфіка проведення науково-дослідницької роботи;

 • робота з науковою інформацією, основні способи її аналізу та систематизації;

 • організація власної розумової діяльності;

 • поняття творчості та використання творчих методів у науковому пізнанні.

Програма пропонується для організації навчально-виховного процесу в наукових товариствах учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Навчання за цією програмою передбачає розширення протягом року знань з основ науково-дослідницької діяльності в учнів, які мають бажання розпочати роботу над власним дослідженням та ознайомитись з основними методами і прийомами наукової роботи.

Програма розрахована на учнів 7-11 класів з навантаженням 4 або 6 годин на тиждень, 144 або 216 годин на рік відповідно.

Програма складена на основі навчальних програм «Основи науково-дослідницької діяльності», рекомендованих Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-9328 від 01.06.2013) [17].
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН



№ Розділ, тема

Кількість годин

(2 години/заняття)



Кількість годин

(3 години/заняття)






усього

теоретичні

практичні

усього

теоретичні

практичні

1 Вступне заняття

2

2

-

3

3

-

2. Наука як один з видів пізнавальної діяльності людини

4

4

-

6

6

-

3. Поняття про науково-дослідницьку діяльність

20

12

8

30

18

12

4. Науково-дослідницька діяльність та її основні етапи

34

10

24

51

15

36

5. Написання та оформлення науково-дослідницької роботи

18

8

10

27

12

15

6 Основи риторики

32

14

18

48

21

27

7 Представлення і захист науково-дослідницької роботи

20

8

12

30

12

18

8 Конкурси, експедиції, екскурсії. Підсумкове заняття.

14

-

14

21

-

21

Разом

144

58

86

216

87

129


ЗМІСТ ПРОГРАМ

ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (144/216 год.)



 1. Вступне заняття (2/3 год)

Мета і завдання роботи гуртка. Правила роботи за комп’ютером. Інструктаж із техніки безпеки.


 1. Наука як один з видів пізнавальної діяльності людини (4/6 год)

Наука і суспільство. Наука як діяльність, система знань. Класифікація наук. Структура наукових відділень Малої академії наук України. Наукові дослідження у галузі суспільно-гуманітарних наук. Найвідоміші дослідники ХІХ-ХХ ст.


 1. Поняття про науково-дослідницьку діяльність (20/30 год)

Мета проведення дослідження. Класифікація наукових досліджень (фундаментальні, прикладні, теоретичні, експериментальні). Особливості учнівської науково-дослідницької діяльності. Пошукова наукова діяльність. Типи учнівських робіт (реферативні, описові, пошукові, експериментальні тощо). Види дослідницьких наукових робіт: реферат, навчально-дослідницька робота учня, науково-дослідницька робота учня, курсова, дипломна, дисертація. Форми представлення наукового дослідження: наукова стаття, звіт, аналітичний огляд, доповідь під час наукової конференції (усна або стендова), тези, автореферат, монографія, підручник, навчальний посібник. Форми аналізу наукових робіт: анотація, відгук, рецензія. Реферат як наукова робота. Структура реферату: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки (за потреби). Стиль викладення матеріалу. Вимоги до оформлення реферату.

Практична робота. Написання та оприлюднення рефератів.


 1. Науково-дослідницька діяльність та її основні етапи (34/51 год)

Загальна схема дослідження. Постановка проблеми дослідження. Вибір теми дослідження. Поняття об’єкту, предмету дослідження. Правила формулювання мети. Постановка завдань дослідження.

Огляд літератури з теми дослідження. Правила роботи в науковій бібліотеці. Робота з каталогами. Складання бібліографії за обраною темою. Аналіз джерел та їх порівняння. Формування понятійно-термінологічного апарату з теми дослідження. Інтернет-ресурси з теми дослідження. Написання первинного плану пошукової роботи. Методи збирання первинної інформації з теми дослідження.



Практична робота. Робота з науковою літературою. Розробка анкети для роботи з респондентами. Інтерв’ювання респондентів. Обробка інформації після інтерв’ювання. Обробка фото та відеоматеріалів.


 1. Написання та оформлення науково-дослідницької роботи (18/27 год)

Загальні правила оформлення тексту. Структура роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки (за потреби). Написання розділу «Огляд літератури з теми дослідження». Оформлення списку літератури. Написання вступу. Написання чернетки основної частини науково-дослідницької роботи. Перевірка та редагування науково-дослідницької роботи. Оформлення додатків. Оформлення посилань.



 1. Основи риторики (32/48 год)

Ораторське мистецтво давнього світу. Розвиток ораторського мистецтва в Україні. Відомі оратори світу. Кульутра ораторського мистецтва. Основи мовної культури промовця. Огляд ситуації спілкування (мета, адресат, місце, тема). Правила спілкування. Техніка виступу: дихання, властивості голосу, дикція і орфоепія. Прийоми розвитку пам’яті. Запам’ятовування тексту. Практична робота з розвитку красно мовлення. Композиція виступу, загальна характеристика його частин. Звернення. Вступ. Їх види та призначення. Приклади вступу. Принципи викладу основної частини виступу: послідовність, підсилення. Висновки, підсумок, закінчення виступу. Методика відповідей на запитання.

Практичні заняття: Публічні виступи. Участь у конференції.


 1. Представлення і захист науково-дослідницької роботи (20/30 год)

Структура та регламент доповіді. Написання проекту доповіді. Аналіз та редагування проекту доповіді. Вимоги до оформлення доповіді. Основні правила підготовки комп’ютерних презентацій доповідей: зміст, частота, оформлення слайдів. Роль опонентів та журі під час захисту науково-дослідницької роботи.

Практична робота: Читання, заучування доповідей. Підготовка презентації до доповіді. Представлення доповідей з використанням комп’ютерної презентації. Рольова гра: «Захист науково-дослідницької роботи» .


 1. Конкурси, експедиції, екскурсії (14/21 год)

Участь у краєзнавчих конкурсах та експедиціях: «Моя Батьківщина - Україна», «Слобожанські дзвони Перемоги».

Практична робота: Збір інформації до конкурсу. Складання анкет для роботи з респондентами. Спілкування з респондентами. Фотографування пошукових об’єктів. Оформлення пошукової роботи. Представлення пошукової роботи на районній краєзнавчій конференції.

Підготовка до літньої експедиції: вибір теми, об’єкта, предмета дослідження; вивчення району дослідження; підготовка спорядження для експедиції. Екскурсії до краєзнавчих музеїв. Оглядові екскурсії по рідному краю.



Підсумки роботи гуртка за рік.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

• правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, правила санітарії і гігієни під час роботи за комп’ютером;

• поняття про науку як соціальний інститут та її взаємозв’язок з іншими сферами діяльності людини;

• поняття про наукову діяльність, відмінності між науковим та іншими видами пізнання;

норми наукової етики;

• основні засади організації та планування робочого дня;

• поняття про наукове дослідження;

• основні види дослідницьких робіт;

• поняття проблеми, мети, об’єкта, предмета і завдання дослідження;

• основні етапи науково-дослідницької діяльності;

• поняття творчості;

• правила роботи з науковою та навчальною літературою;

• основні форми наукового пізнання: теорія, факт, гіпотеза, проблема;

• основні методи наукового дослідження: спостереження, експеримент, аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, формалізація, моделювання;

• основні засади пошуку наукової інформації;

• основні правила представлення наукової інформації;

• правила оформлення тексту і презентації науково-дослідницької роботи.

Учні мають уміти:

• дотримуватись правил безпеки у навчальному закладі, лабораторії, правил санітарії і гігієни під час роботи за комп’ютером;

• планувати свій день;

• володіти прийомами раціональної організації навчальної діяльності;

• ставити дослідницьку проблему;

• обґрунтовувати актуальність роботи;

• обирати методи дослідження відповідно до поставлених завдань;

• використовувати різноманітні методи творчого пошуку для вирішення

проблеми;

• збирати інформацію, необхідну для реалізації наукового дослідження;

конспектувати літературу;

• використовувати теоретичні методи наукового пізнання: аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, формалізація, індукція і дедукція;

• планувати експеримент і спостереження, описувати хід дослідження;

• аргументовано викладати свої думки усно і письмово;

• оформлювати науково-дослідницьку роботу згідно з вимогами;

• презентувати результати дослідження, використовуючи різноманітні засоби.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Артем’єва О. О. Основи науково-дослідницької діяльності у секції філософії / О. О. Артем’єва. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 20 с.

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : Учеб. пособие / А.Я.Баскаков, Н. В. Туленков. – 2-е изд., испр. – К. : МАУП, 2004. – 212 с.

3. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом / В. С. Безрукова. – СПб. : Питер, 2004. – 176 с.

4. Биковський Т. Основи інформаційних технологій : програма / Т. В. Биковський; за ред. О. В. Лісового. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. – 20 с.

5. Боно Э. Научите себя думать : самоучитель по развитию мышления / Э. Боно ; пер. с англ. А. А. Курсков. – Мн. : ООО «Попурри», 2005. – 288 с.

6. Бородина В. А. Учим… читать / В. А. Бородина, С. М. Бородин. – Л. : Лениздат, 1985. – 192 с.

7. Бут У. К. Исследование : шестнадцать уроков для начинающих авторов / У.К.Бут, Г. Дж. Коломб, Д. М. Уильямс. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 360 с.

8. Гальона Н. Основи мовознавчої творчості в МАН : Навчально-методичний посібник / Н. Гальона, І. Дудко ; відп. за вип. О. Лісовий. – К. : 2012. – 308 с.

9. Гецов Г. Г. Как читать книги, журналы, газеты / Г. Г. Гецов. – М. : Знание, 1989. – 144 с.

10. Гин А. А. Приемы педагогической техники : Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность : Пособие для учителя / А.А.Гин. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 88 с.

11. Дзезинський О. Виконуй та захищай науково-дослідницьку роботу у відділенні технічних наук : навч.-метод. посіб. / [О. Дзезинський ; упоряд. О.Лісовий, С. Лихота]. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. – 64 с.

12. Егидес А. П. Лабиринты мышления, или Учеными не рождаются / А.П.Егидес, Е. М. Егидес. – М. : ACT-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 320 с. – (Практическая психология).

13. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям / Д. Желязны ; пер. с англ. 2-е изд., расшир. – М. : Манн, Иванов и Фербер : Институт комплексных стратегических исследований, 2004. – 220 с.

14. Зайченко О. М. Формирование у учащихся представлений о процессе научного познания: Методические рекомендации / О. М. Зайченко. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 32 с.

15. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить / А. А. Ивин ; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 240 с.

16. Исследовательская работа школьников. Научно-методический и информационно-публицистический журнал. Редакция «Народное образование». Изд. 4 раза в год. Подписной индекс – 81415.



17. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Основи науково-дослідницької діяльності. – Вип. 3. / О.О.Артем’єва, Г.А.Литвинчова, С.О.Лихота. – К., 2013. – 40 с.
Каталог: RMK
RMK -> Конспекти уроків за новим Державним стандартом
RMK -> Т. Р. Павлік Метод проектів на уроці німецької мови м. Кам’янець- подільський
RMK -> Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі Короваївської зош І-ІІІ ступенів Школа отримала сучасний нкк по проекту «Рівний доступ до якісної освіти»
RMK -> I. Підготовка, оформлення та захист науково-дослідницьких робіт
RMK -> “Якщо хочеш виховати в дітях
RMK -> Завдання Всеукраїнської учнівської олімпіади
RMK -> 7 клас І рівень
RMK -> Рмк- районний методичний новини кабінет відділу освіти Чутівської рда

Скачати 135.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка