Програма: «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи»Скачати 29.74 Kb.
Дата конвертації08.03.2019
Розмір29.74 Kb.
#84061
ТипПрограма
Календарно-тематичне планування5 клас

(35 год, 1 год на тиждень)

Програма: «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи», затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Підручник: Основи здоров’я: підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / І.Д.Бех, Т.В.Воронцова та ін.. – К.: Видавництво «Алатон», 2018. – 180с.

І семестр

п/п

Дата проведення уроку


Тема уроку


Практичні завдання

Розділ 1. Здоров’я людини


Життя і здоров’я лю­дини.

Здоровий спосіб життяМоделювання поведін­ки в разі погіршення самопочуття.

Відпрацювання нави­чок вимірю-вання тем­ператури тіла


Безпека і небез­пека. Принципи без­печної життєді­яльності

Відпрацювання алго­ритму дій при потраплянні у небез­печну ситуацію


Безпека на дорозі. Безпека пішо­хода. Види пі­шохідних пере­ходів.

Відпрацювання нави­чок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі й в умовах обмеженої оглядо-вості. Прийняття зважених рішень щодо переходу дороги.

Моделювання ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу в небез­печному місці


Дорожня розмітка. Пере­хід багатосмугової дороги

Безпека паса­жира. Правила користування громадським транспортом. Етика пасажира.

Відпрацювання нави­чок поведінки в тран­спортіПоведінка паса­жира в разі ДТП. Узагальнення знань з розділу 1(Урок-огляд знань)

Моделювання пове­дінки пассажи-ра при аварії в транспорті

Розділ 2. Психічна й духовна складові здоров’я


Уміння вчитися. Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школяра. Обла­штування робочого місця

Відпрацювання нави­чок планування часу з урахуванням усіх правил здорового спо­собу життя «Мій розпорядок дня»


Умови успіш­ного навчання. Розвиток зді­бностей. Ство­рення мотивації до навчання

Відпрацювання навичок успіш-ного навчання у класі

Тематична №1


Типи сприйнят­тя інформації. Активне слу­хання. Прийо­ми для кращого запам’ятову­вання. Підго­товка до конт­рольної роботи

Відпрацювання нави­чок ефектив-ного самонавчання (бібліотека, Інтернет, дистанційне навчання)Повага до себе та інших. Унікальність людини. Розви­ток самоповаги

Виконання вправ для розвитку самоповаги і поваги для інших людей

Тренінг 1. Ти – особливий


Повага й толе­рантне став­лення до інших людей. Уміння працювати ра­зом

Тренінг 2. Ми – особливі


Почуття й емо­ції. Вияви по-чуттів. Способи висловлювання почуттів. Спів­переживання і співчуття

Відпрацювання нави­чок вислов-лювання почуттів

Тренінг 3. Про почуття і співчуття

Розділ 3. Фізична складова здоров’я


Фізичні чинни­ки здоров’я. Принципи й ме­тоди загартову­вання. Рухова актив­ність.

Профілактика порушень по­стави й гостроти зоруВиконання вправ для формування правиль­ної постави й гімнасти­ки для очей. Розрахування макси­мальної маси портфеля


Поперед­ження травм під час рухливих ігор і занять фі­зичною культу­рою та спортом.

Моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопо­моги при спортивних травмах.


Правила безпеч­ної поведінки в басейні та на льоду

Моделювання ситуацій надання допомоги й са­модопомоги тому, хто провалився під лід

Тематична №2


ІІ семестр

п/п

Дата проведення уроку


Тема уроку


Практичні завдання


Відпочинок школяра. Озна­ки перевтоми. Умови здорово­го сну

Розробляння пам’ятки щодо перегляду теле­передач, користу-вання комп’ютером


Вплив те­лебачення і комп’ютера на здоров’я. Узагальнення знань з розділу 3 (урок-диспут)
Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальний добробут


Право на здоров'я. Права дитини. Обов’язки учня і громадянина

Спілкування і здоров’я. Ефективне спіл­кування

Відпрацювання нави­чок ефективного спіл­кування

Тренінг 4. Що сприяє порозумінню між людьми


Вплив поведін­ки на здоров’я. Переваги упев­неної поведінки

Відпрацювання нави­чок упевненої поведін­ки: моделювання ситуацій звернення до батьків, учителів, інших дорос­лих

Тренінг 5. Упевнена поведінка


Спілкування з дорослими. Повага до бать­ків та вчителів. Взаємодопомога членів родини

Тренінг 6. Спілкування з дорослими


Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями й дівчатами

Тренінг 7. Спілкування з однолітками


Протидія ви­явам агресії і насилля в учнівському середовищі

Безпека спілкування в Інтернеті

Безпека спілкування в Інтернеті


Соціальна небезпека інфекційних захворювань. Соціальна небезпека інфекційних захворювань та запобігання дискримінації людей за станом здоров'я (ВІЛ, ту­беркульоз, ОРВІ тощо) та інвалідністю

Аналіз витрат сім’ї під час хвороби ОРВІ одного з членів родини

Тематична №3

Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі


Пожежна без­пека. Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж

Відпрацювання нави­чок евакуації з примі­щення школи.


Особливості гасіння електро-приладів. Захист орга­нів дихання під час пожежі

Відпрацювання нави­чок захисту органів дихання від отруйних газів


Дитина у авто­номній ситуації. Безпека в побуті. Ризики побутово­го травмування, телефонного й телевізійного шахрайства, про­никнення в оселю зловмисників

Обстеження безпеки своєї оселі


Безпека над­ворі. Місця підвищеної небезпеки. Екстремальні ситуації (при спілкуванні з людьми) з незнайомцями

Моделювання безпечної поведінки з людьми. Відпрацювання алго­ритму безпечної пове­дінки в місцях великого скупчення людей. Відпрацювання нави­чок відмови від ігор у небезпечних місцях


Безпечне до­вкілля. Наслідки забруднення до­вкілля для жит­тя і здоров’я людини.

Спосо­би збереження природного середовища

Створення саморобок для повторного вико­ристання пластикових упаковок


Стихійні лиха. Правила по­ведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння в зону підто­плення. Підруч­ні рятувальні засоби

Відпрацювання навичок безпечної поведінки під час силь­ного вітру, грози й під­топлення.

Виготовлення рятуваль­них засобів із підручних матеріалів


Відпочинок на природі. Пра­вила купання у водоймах. Дії в небезпечних ситуаціях на воді

Моделювання ситуації надання допомоги постраждалому при тепловому або сонячному ударі


Узагальнення знань з основ здоров’я за рік (Урок-гра)
Тематична №4

Скачати 29.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка