Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384Сторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.87 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

4. Теми лекцій та їх короткий змістз/п

Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства".

Проблема вибору в аграрній економіці та шляхи її вирішення. Мета, завдання, структурна будова дисципліни "Економіка підприємства". Об'єкт і предмет науки. Специфічні методи дослідження економіки підприємств.

22

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки.

Еколого-економічна характеристика сільського господарства України. Особливості сільського господарства. Кризові явища в галузі в 90-х роках XX сторіччя, форми їх прояву, причини і наслідки.

Сільське господарство - головна складова частина АПК2


3

Підприємство як суб’єкт господарювання.

Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Загальна характеристика видів підприємств. "Малі" підприємства. Види об’єднань та їх характеристика. Економічні засади функціонування підприємств різних організаційно-правових форм власності.

6
5

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб'єктів господарювання у майбутньому.

Мета, ознаки, об'єкти і принципи прогнозування. Предмет економічного прогнозування. Принципові ознаки планування.

Бізнес-планування: сутність і призначення.

Тактичне і оперативне планування діяльності фірми.
2


Модуль 2.Витрати виробництва і кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Змістовний модуль 2. Витрати і результати діяльності аграрних підприємств

1

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств.

Економічна суть собівартості продукції її види та їх характеристика. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат. Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та застосування. Основні шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства.
4
2

Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств.

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення.Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об'єднань: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств.

Прибуток і методика його визначення.2


Модуль 3. Ресурси аграрних підприємств та ефективність їх використання

Змістовний модуль 3. Ресурсне забезпечення підприємства

1.

Земельні ресурси та ефективність їх використання.

Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості. Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу. Земельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю. Оренда землі. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі. Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі.

22.

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата.

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання персоналу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати на підприємстві. Форми і системи заробітної плати. Регулювання заробітної плати.
2


3.

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств.

Економічна суть виробничих фондів та оборотного капіталу в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів та оборотних засобів. Грошова оцінка і амортизація основних засобів. Стан і рух основних фондів підприємства, їх використання для характеристики відтворювального процесу. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і шляхи її підвищення. Визначення і оцінка показників використання виробничої потужності аграрних підприємств.Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу.Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори поліпшення використання оборотного капіталу.
2


4

Нематеріальні ресурси підприємства .

Поняття нематеріальних ресурсів. Види нематеріальних ресурсів.

Способи і джерела придбання нематеріальних активів та їх грошова оцінка.

Шляхи підвищення економічної ефективності використання нематеріальних ресурсів в сучасних умовах.
2


5

Оборотний капітал та ефективність використання.

Економічна суть оборотного капіталу і його поділ на оборотні фонди та фонди обігу.Склад і структура оборотного капіталу.

Фонди обігу.

Основні напрямки поліпшення використання оборотного капіталу в аграрних підприємствах.2


-6

Авансований і власний капітал аграрних підприємств.

Економічна суть авансованого капіталу та необхідність його визначення та формування. Відмінності та спільні риси між категоріями авансованого капіталу та виробничого потенціалу. Структура та джерела формування авансованого капіталу. Позичковий капітал.

Оцінка авансованого капіталу за повною економічною вартістю ресурсів. Відображення авансованого капіталу в активі балансу вітчизняних і зарубіжних підприємств.
Модуль_4._Ефективність_діяльності_аграрних_підприємств'>Модуль 4. Ефективність діяльності аграрних підприємств

Змістовний модуль 4. Ринкові умови формування ефективності діяльності підприємства1

Інвестиції та їх ефективність.

Економічна суть інвестицій. Джерела інвестицій.

Капіталовкладення підприємств. Аналіз ефективності капіталовкладень методом зіставлення інвестицій у часі.

Оцінка ефективності проекту за методом чистої поточної (теперішньої) вартості. Визначення внутрішньої норми окупності.
4


2

Ефективність діяльності підприємства.

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення.

Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств. Прибуток і методика його визначення. Поняття економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.Рентабельність виробництва та методика визначення її показників.Графічний спосіб визначення беззбитковості виробництва. Показник норми беззбитковості. Методи оцінки ринкової позиції підприємства.


4

3

Ринкові відносини в АПК. Попит та пропозиція на сільськогосподарську продукцію в умовах ринку.

Поняття ринку і товарно-грошові відносини у сільському господарстві.Суть ринку та ринкових відносин.Поняття попиту та пропозиції на продукцію сільського господарства.Фактори, що впливають на зміну попиту і пропозиції. Формування ціни рівноваги.

Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію.Фактори, що формують загальну відносну нееластичність цінового попиту на сільськогосподарську продукцію.Передумови формування сільськогосподарської проблеми довгострокового періоду в умовах дефіциту сільськогосподарської продукції і дії ринкових регуляторів. Аналіз сучасного продовольчого ринку України.2


Модуль 5.Технологічні та організаційні умови ефективної діяльності підприємства

Змістовний модуль 5. Економічні важелі ефективної діяльності підприємства


1

Ціни та ціноутворення на сільськогосподарську

продукцію.

Суть ціни як економічної категорії. Поняття ринкової ціни. Ціноутворювальні фактори в ринковій економіці. Функції ціни: стимулююча, синхронізуюча та сигнальна.

Види цін. Трансферні ціни. Зміст конкурентної ціни і умови її формування. Психологічні ціни та економічні мотиви їх встановлення на екологічно чисту сільськогосподарську продукцію.

Особливості ціноутворення на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в аграрному секторі. Ціни, які діють на сучасному етапі: договірні, вільні, регульовані (заставні), граничні (централізовано-фіксовані), індикативні ціни, внутрішньогосподарські ціни і тарифи.

Поняття паритетності цін.
4


2

Якість і конкурентоспроможність продукції.

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.
43

Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльністьпідприємств.

Поняття науково-технічного прогресу.Основні напрямки НТП. Організаційно-економічний напрям НТП. Реструктуризація та її складові. Роль хімізації в системі основних напрямків НТП.Біологічний напрям НТП і важливість його розвитку на сучасному етапі.

Методика визначення економічної ефективності впровадження досягнень НТП в аграрне виробництво.2
4

Інтенсивність розвитку аграрних підприємств.

Поняття типу розвитку підприємства.Характеристика інтенсивного, екстенсивного, зрівноваженого та інших типів розвитку.Показники інтенсивності та методика їх визначення.Інтенсифікація як сукупність напрямів формування інтенсивного типу розвитку аграрного виробництва. Основні напрямки інтенсифікації на сучасному етапі.Розподіл валового продукту і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств.Фонд відшкодування, фонд споживання та фонд нагромадження. Фактори, що впливають на їх співвідношення. Умови і мета створення резервного фонду.

2
5

Інфраструктура аграрних підприємств.

Поняття і значення інфраструктури на сучасному етапі розвитку господарства. Законодавство України про роль інфраструктури сільськогосподарського виробництва.Класифікація інфраструктури.Соціальна інфраструктура, її роль і значення у відтворенні робочої сили. Ринкова інфраструктура: поняття, значення, основні складові.Екологічна інфраструктура. Поняття, значення, складові. Значення в умовах радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС. Раціональне співвідношення між витратами на формування різних видів інфраструктур. Інноваційна інфраструктура: поняття, складові. Необхідність впровадження в аграрну сферу.

4Модуль 6. Антикризова система господарювання

Змістовний модуль 6. Антикризова система господарювання


1

Розміщення, спеціалізація та галузева структурапідприємства.

Економічний зміст понять розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Розміщення сільськогосподарського виробництва в Україні.Поняття спеціалізації агарного виробництва.Галузева структура та її економічна ефективність. Принципи раціонального поєднання галузей. Рівень та економічна ефективність спеціалізації сільськогосподарського виробництва.
4

2

Інтеграційні процеси, концентрація та диверсифікація діяльності підприємств.

Поняття концентрації виробництва і необхідність досягнення її раціонального рівня в умовах ринкової економіки. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції.

Суть агропромислової інтеграції і закономірності її розвитку. Напрями розширення і поглиблення інтеграційних процесів в АПК. Регіональні агропромислові формування та економічний механізм їх господарської діяльності. Зарубіжний досвід агропромислової інтеграції.

Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види. Переваги загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня за допомогою системи показників2
3

Державне регулювання та підтримка розвиткуаграрних підприємств.

Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва. Механізм державного регулювання сільського господарства. Досвід державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва у розвинутих країнах. Досвід державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва у розвинутих країнах. Цільові ціни. Заставні ціни. Товарно-кредитні корпорації.

Податкове регулювання. Державне фінансування. Регулювання експортно-імпортних операцій. Фінансові і товарні інтервенції держави


-
4

Реструктуризація і санація підприємства.

Об'єктивна необхідність і стратегія структурної перебудови економіки та її базових галузей. Сутнісна характеристика та організаційні форми реструктуризації підприємств. Вплив реформування форм власності на реструктуризацію виробничо-господарської діяльності підприємств.

Розробка і реалізація програми реструктуризації різних організаційних утворень. Конверсія, диверсифікація та розукрупнення виробництва як дійові форми реструктуризації суб'єктів господарювання.

Методичні підходи до визначення ефективності реструктуризації підприємства. Набутий вітчизняний та зарубіжний досвід реструктуризації суб'єктів господарювання.

Тлумачення механізму санації та цілей її проведення. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно-конкурентоспроможних підприємств. Практика, масштаби та ефективність санації господарюючих суб'єктів в Україні


2

5

Банкрутство і ліквідація підприємств.

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.2

Разом

66

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка