Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384Скачати 378.44 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір378.44 Kb.
#414
ТипПрограма
Робоча програма розроблена

згідно з формою № Н - 3.04,

затвердженою Наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

____________________О.А. Опалов

«____» ___________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Підприємництво і бізнес-культура»
напрям підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»


Факультет економіки та менеджментуЖитомир − 2014 рік

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО 0305 «Економіка і підприємництво», 2010 напряму 6.030504 «Економіка підприємства»


Розробник:Грабчук І.Ф., доцент кафедри економіки підприємства, к. е. н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол від «30» серпня 2014 року № 1 .
Завідувач кафедри

економіки підприємства ___________________ (Ткачук В.І.)
«____» ________________ 2014 року

Схвалено методичною комісією факультету економіки та менеджменту. Протокол від «___» _______________2014 року №___ .
Голова ________________________________________________ (Швець Т.В.)


«____» ________________ 2014 року


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 2,5


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»За вибором

ВНЗНапрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат)

Семестр

Загальна кількість годин − 81


5-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

сам. роб. студ. − 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16 год.

- год.

Практичні, семінарські

20 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

45 год.

- год.

Індивідуальні завдання:

- год.

- год.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи, у %

31

31

Вид контролю:

залік

-


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни: основною її метою є формування системи знань у сфері підприємницької діяльності згідно з існуючим законодавством в умовах розвитку ринкової економіки, ознайомлення з реалізацією підприємницьких ідей в Україні, в інших країнах з подальшим використанням цього досвіду в практичній діяльності.

Виходячи з цього основні завдання дисципліни такі:

– дати загальне уявлення про підприємницьку діяльність, її соціально-економічний зміст;

– розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення підприємницької діяльності;

– сформувати систему знань із етичних норм, властивих підприємцю.

– визначати роль ризиків у підприємницькій діяльності та заходи їх подолання.

–висвітлити проблему управління й державного регулювання підприємницькою діяльністю і на цій основі сформувати підприємницький тип господарювання.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

– роль та значення підприємницької діяльності для розвитку суспільного виробництва, особливості підприємництва в Україні.

–законодавчу базу, що регулює розвиток підприємництва в Україні.

– значення провідних напрямів та професій у підприємниць­кій діяльності.

– механізм створення власної справи, методику складання бізнес-плану й аналіз діяльності підприємств.

Студенти, вивчивши курс, мають уміти:

Знайти сферу підприємницької діяльності, організувати власну справу, підготувати засновницькі документи, розробити бізнес-план, аналізувати фінансову діяльність підприємництва, налагодити зв'язки з установами, що забезпечують функціонування підприємств.

 1. Структура навчальної дисциплінип/п

Назви модулів, змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма навчання

Всього

Лекції

Практ

Самост

Модуль 1. Економічна основа розвитку підприємництва

Змістовний модуль 1. Теоретичні положення розвитку підприємництва

Тема 1

Теоретичні положення розвитку підприємництва

10

2

2

6

Тема 2

Механізм створення власної справи

14

4

4

6

Тема 3

Життєвий цикл підприємствата причини виникнення кризових явищ

10

2

2

6
Разом за змістовний модуль 1

34

8

8

18

Змістовний модуль 2. Управління підприємницькою діяльністю

Тема 4

Витрати виробництва та підприємницький прибуток

11

2

2

7

Тема 5

Ринок та конкуренція в підприємництві. Ризики та страхування у підприємницькій діяльності


13

2

4

7

Тема 6

Маркетингова орієнтація в підприємництві


10

2

2

6

Тема 7

Бізнес-культура


13

2

4

7Разом за змістовний модуль 2


47

8

12

27
81

16

20

454. Теми лекцій та їх короткий змістз/п

Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Економічна основа розвитку підприємництва

Змістовний модуль 1. Теоретичні положення розвитку підприємництва

1

Теоретичні положення розвитку підприємництва.Відносини власності та підприємництво. Суб'єкти підприємництва.

2

-

2

Механізм створення власної справи. Вибір ідеї та визначення раціональної стартової стратегії. Виначення власних здібностей. Вибір сфери підприємницької діяльності.

4

-

3

Життєвий цикл підприємства та причини виникнення кризових явищ. Основні фази розвитку підприємницьких структур. Причини розвитку кризових явищ, ситуації, стану. Механізм подолання їх.

2

-

Змістовний модуль 2. Управління підприємницькою діяльністю

4

Витрати виробництва та підприємницький прибуток. Теорія витрат. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Формування валових витрат. Операційні і виробничі витрати.

2

-

5

Ринок та конкуренція в підприємництві. Конкуренція як економічна сила. Основні форми конкуренції, їх характеристика. Ризики та страхування у підприємницькій діяльності. Поняття комерційного ризику. Способи оцінюван­ня ризиків. Шляхи та методи зниження ризику в підприємництві

2

-

6

Маркетингова орієнтація в підприємництві. Маркетинг — найважливіша складова частина комерційної ді­яльності. Особливості впровадження маркетингу у виробничу ді­яльність.Види маркетингу. Торгівля і комер­ція.


2

-

7

Бізнес-культура.Організаційна культура, зміст, значення в підприємницькій ді­яльності. Принципи ділової етики в підприємництві. Трудова по­ведінка та моральні нормиповедінки особистості. Основні етичні напрямки підприємництва. Концепція утилітаризму. Деонтична етика. Етика справедливості. Стиль керівника-підприємця. Кла­сифікації стилів керівництва. Вибір стилю підприємця-керівника. Управління конфліктними ситуаціями.

2

-
Разом

16

- 1. Теми практичних занятьз/п

Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Економічна основа розвитку підприємництва

Змістовний модуль 1. Теоретичні положення розвитку підприємництва

1

Теоретичні положення розвитку підприємництва.Відносини власності та підприємництво. Суб'єкти підприємництва.

2

-

2

Механізм створення власної справи. Вибір ідеї та визначення раціональної стартової стратегії. Виначення власних здібностей. Вибір сфери підприємницької діяльності.

4

-

3

Життєвий цикл підприємства та причини виникнення кризових явищ. Основні фази розвитку підприємницьких структур. Причини розвитку кризових явищ, ситуації, стану. Механізм подолання їх.

2

-

Змістовний модуль 2. Управління підприємницькою діяльністю

4

Витрати виробництва та підприємницький прибуток. Теорія витрат. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Формування валових витрат. Операційні і виробничі витрати.

2

-

5

Ринок та конкуренція в підприємництві. Конкуренція як економічна сила. Основні форми конкуренції, їх характеристика. Ризики та страхування у підприємницькій діяльності. Поняття комерційного ризику. Способи оцінюван­ня ризиків. Шляхи та методи зниження ризику в підприємництві

4

-

6

Маркетингова орієнтація в підприємництві. Маркетинг — найважливіша складова частина комерційної ді­яльності. Особливості впровадження маркетингу у виробничу ді­яльність.Види маркетингу. Торгівля і комер­ція.


2

-

7

Бізнес-культура.Організаційна культура, зміст, значення в підприємницькій ді­яльності. Принципи ділової етики в підприємництві. Трудова по­ведінка та моральні нормиповедінки особистості. Основні етичні напрямки підприємництва. Концепція утилітаризму. Деонтична етика. Етика справедливості. Стиль керівника-підприємця. Кла­сифікації стилів керівництва. Вибір стилю підприємця-керівника. Управління конфліктними ситуаціями.

4

-
Разом

20

-
 1. Самостійна роботаз/п

Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Економічна основа розвитку підприємництва

Змістовний модуль 1. Теоретичні положення розвитку підприємництва

1

Теоретичні положення розвитку підприємництва.Відносини власності та підприємництво. Суб'єкти підприємництва.

6

-

2

Механізм створення власної справи. Вибір ідеї та визначення раціональної стартової стратегії. Виначення власних здібностей. Вибір сфери підприємницької діяльності.

6

-

3

Життєвий цикл підприємства та причини виникнення кризових явищ. Основні фази розвитку підприємницьких структур. Причини розвитку кризових явищ, ситуації, стану. Механізм подолання їх.

6

-

Змістовний модуль 2. Управління підприємницькою діяльністю

4

Витрати виробництва та підприємницький прибуток. Теорія витрат. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Формування валових витрат. Операційні і виробничі витрати.

7

-

5

Ринок та конкуренція в підприємництві. Конкуренція як економічна сила. Основні форми конкуренції, їх характеристика. Ризики та страхування у підприємницькій діяльності. Поняття комерційного ризику. Способи оцінюван­ня ризиків. Шляхи та методи зниження ризику в підприємництві

7

-

6

Маркетингова орієнтація в підприємництві. Маркетинг — найважливіша складова частина комерційної ді­яльності. Особливості впровадження маркетингу у виробничу ді­яльність.Види маркетингу. Торгівля і комерція.


6

-

7

Бізнес-культура.Організаційна культура, зміст, значення в підприємницькій ді­яльності. Принципи ділової етики в підприємництві. Трудова по­ведінка та моральні нормиповедінки особистості. Основні етичні напрямки підприємництва. Концепція утилітаризму. Деонтична етика. Етика справедливості. Стиль керівника-підприємця. Кла­сифікації стилів керівництва. Вибір стилю підприємця-керівника. Управління конфліктними ситуаціями.

7

-
Разом

45

-


7. Індивідуальні завдання
Виконати реферат на тему:


 1. Особливості розвитку ринкової економіки в Україні.

 2. Еволюція підприємницької діяльності.

 3. Суспільна роль і економічна основа підприємництва.

 4. Суб'єкти підприємницької діяльності в ринковій економіці.

 5. Об'єкти підприємницької діяльності в ринковій економіці.

 1. Основні обов'язки підприємця відповідно до впмої чинного законодавства.

 2. Види підприємницької діяльності за формами власності.

 3. Види підприємницької діяльності за кількістю власників.

 4. Види підприємницької діяльності за розмірами.

 1. Види підприємницької діяльності за характером діяльності.

 2. Особливості розвитку підприємницької діяльності в Україні.

 3. Роль інтелектуальної власності в розвитку підприємниць­кої діяльності.

 4. Порядок оформлення патенту.

 5. Порядок отримання ліцензії, її види.

 6. Статут підприємства, його основні розділи.

 7. Венчурне та інноваційне підприємництво.

 8. Формування статутного фонду підприємства.

 9. Правове забезпечення розвитку підприємницької діяльно­сті в Україні.

 10. Роль місцевих органів управління в організації підприєм­ницької діяльності.

 11. Основні типи конкурентної поведінки.

 12. Розвиток конкуренції в сучасних умовах.

 13. Сутність і значення антимонопольного законодавства в Україні.

 14. Засновницькі документи та їх підготовка.

 15. Життєвий цикл розвитку підприємства та можливість ви­никнення кризових явищ.

 16. Механізм започаткування власної справи.

 17. Причини фінансової нестабільності підприємницьких структур. Основні положення та практика застосування Закону України «Про банкрутство».

 18. Закон України «Про відновлення платоспроможності бор­жника, або визнання його банкрутом» та механізм справи про ба­нкрутство.

 19. Санація та основні її заходи.

 20. Реструктуризація в підприємництві та її види.

 21. Диверсифікація як інструмент фінансової стабільності в підприємництві.

 22. Кадрова політика в підприємництві.

 23. Підприємницька таємниця.

 24. Мале підприємництво, особливості його розвитку в Украї­ні і за кордоном.

 25. Особливості податкового законодавства у сфері малого і середнього підприємництва.

35. Принципи та методи планування у підприємництві. >6. Система планування у бізнесі.

36. Основні розділи бізнес-плану та методика його складання. ^8.Контроль за виконанням бізнес-плану.39.Технологія виробництва і виробничий процес, енергозбе­рігаючі технології.

 1. Формування операційних, виробничих та валових витрат у підприємництві.

 1. Фінансово-кредитне посередництво в Україні.

 2. Механізм формування грошових надходжень і їх видів.

 3. Маркетинг — складова частина комерційної діяльності.

 4. Види маркетингової діяльності, життєвий цикл товару.

 5. Ціноутворення в системі маркетингу.

 6. Реклама у маркетинговій діяльності.

 1. Організація спільних підприємств, зовнішня і міжнародна торгівля.

 1. Біржі та біржові операції.

 2. Комерційні угоди та посередництво.

 3. Види фінансових розрахунків.

 4. Фінансова звітність.

 5. Операції з векселями, вексельний майданчик.

 1. Тендер, його роль у конкурентному середовищі. Процеду­ра проведення.

 1. Порядок оформлення кредиту.

 1. Роль банківської системи у розвитку підприємницької дія­льності.

 2. Внутрішньогосподарський облік — механізм управління витратами.

 1. Практика використання лізингу в Україні.

 2. Факторингові фірми, сутність діяльності.

 3. Операції з цінними паперами, їх роль, законодавча база.

 1. Вплив розвитку малого та середнього підприємництва на зайнятість населення.

 2. Роль і значення центрів зайнятості у формуванні і викори­станні трудових ресурсів.

 1. Бізнес-інкубатори, їх роль, функції, завдання.

 1. Інформаційно-технологічні системи, інформаційні комуні­кації у підприємництві.

 1. Технологія прийняття управлінських рішень.

 1. Паблік рілейшнз — наука по ринкові і громадські комуні­кативні зв'язки.

 1. Консалтингові компанії, сутність, принцип діяльності.

 1. Аудиторські компанії, сутність, правова основа діяльності, значення.

 2. Податкова система, її роль у розвитку підприємництва.

 3. Шляхи вдосконалення податкової системи у сфері малого і середнього підприємництва.

 4. Поняття комерційного ризику. Ризик як необхідний еле­мент ефективної діяльності підприємців.

 5. Основні принципи страхування комерційних ризиків.

 6. Відображення страхування комерційної діяльності у конт­рактах.

 7. Сутність менеджменту, організаційна структура, система і структура управління.

 8. Вибір управлінської стратегії підприємства.

 9. Органи управління підприємством, їх функції і принципи діяльності.

 10. Методи управління в підприємництві.

 11. Мотивація в менеджменті.

 12. Моделювання в системі прийняття управлінських рішень.

 13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 14. Сутність та методи державного регулювання підприємни­цтвом.

 15. Державна політика підтримки підприємництва.

 16. Культура та етика в підприємництві.

 17. Концепція утилітаризму.

 18. Принципи ділової етики.

 19. Деонтична етика.

 20. Етика справедливості.

 21. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку під­приємництва.

 22. Об'єктивні основи самоорганізації суб'єктів підприємни­цької діяльності.

 23. Економічні основи самоорганізації та кооперування суб'є­ктів підприємницької діяльності.

 24. Рушійні сили підприємництваЗапитання на залік

 1. Які фази життєдіяльності підприємства?

 2. Назвіть чинники, що впливають на розвиток кризових явищ на етапах життєвого циклу підприємства?

 3. Яка особливість зовнішніх ознак кризових явищ?

 4. Яка особливість внутрішніх ознак кризових явищ?

 5. Що потрібно розуміти під поняттям «типологія криз»?1

 6. Назвіть види кризових явищ у соціально-економічних системах?

 7. Яка особливість прояву прихованої кризи?

 8. Які причини зумовлюють підприємницький ризик?

 9. Як класифікуються підприємницькі ризики?

 10. У чому полягають особливості виробничого ризику?

 11. У чому полягають особливості фінансового ризику?

 12. У чому полягають особливості статистичних методів оціню­вання підприємницького ризику?

 13. У чому полягають особливості методу експертного оцінювання підприємницького ризику?

 14. У чому полягають особливості розрахунково-аналітичних мето­дів оцінювання підприємницького ризику?

 15. Які методи належать до організаційних методів мінімізації під­приємницького ризику?

 16. У чому полягають особливості методу недопущення збитків?

  1. У чому полягають особливості методу мінімізації збитків?

 17. .У чому полягають особливості методу передачі контролю за ри­зиком?

 18. .Які методи належать до економічних методів мінімізації підпри­ємницького ризику?

 19. .Чим характеризується монополістична конкуренція '

 20. .У чому полягають економічні недоліки конкуренції'

 21. . Які ознаки має цінова конкуренція?

 22. Які ознаки має нецінова конкуренція?

 23. Чим характеризується креативний тип конкуренції7

 24. Чим характеризується пристосовницький тип конкуренції

 25. Чим характеризується забезпечувальний тип конкуренції?

 26. Які чинники впливають на розвиток конкуренції?

 27. У чому полягають особливості комерційної'таємниці?

 28. Яка суть планування, прогнозування?

 29. Назвіть основні види планів.

 30. Який порядок складання бізнес-плану?

 31. Розкрийте суть розділів бізнес-плану.

 32. Які загальні відомості про звітність підприємств?

 33. Вимоги до фінансової звітності підприємств.

 34. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.

 35. Фінансова звітність суб 'екта малого підприємства.

 36. Податкова звітность.

 37. Статистична звітность.

 38. Які підходи існують до визначення понять «менеджмент» та управління»?

 39. .У чому полягають особливості управління підприємницької діяль­ності?

 40. Які принципи управління сприяють оптимізації організації під­приємницької діяльності?

 41. У чому полягають особливості оперативного управління?

 42. 43.У чому полягають особливості стратегічного управління?

 43. Яке значення, на Ваш погляд, має для підприємця вміння працю­вати з людьми?

 44. Чи необхідно підприємцю мати систему знань, пов язаних з особ­ливостями певного виду економічної діяльності?

 45. Чим зумовлена необхідність державного регулювання підприєм­ницькою діяльністю?

 46. Які критерії усунення негативних впчивів використовуються для державного регулювання підприємницької діяльності?

 47. У чому полягає сутність підприємницької культури?

 48. 49.Які фактори впливають на формування підприємницької куль­тури?

 49. Сукупністю яких показників визначається загальна культура під­приємництва?

 50. Які елементи входять до складу підприємницької культури?

 51. Які принципи становлять основу корпоративної культури?

 52. Проведіть порівняльний аналіз поняття «культура підприємниц­тва» та поняття «етика підприємництва».

 53. У чому полягає зміст етичного принципу економічної доціль­ності?

 54. У чому полягає зміст етичного принципу ситуативності?

 55. У чому полягає зміст етичного принципу індивідуальної відпові­дальності в підприємництві?

 56. Розкрийте основні положення концепції утилітаризму як етично­го напряму підприємництва?

 57. Які переваги і недоліки, на Ваш погляд, притаманні утилітарист­ському підходу до визначення етичних норм підприємця? Обгрунтуйте свою відповідь.

 58. Чим суттєво відрізняється підхід норми-утилітаризму від теорії утилітаризму?

 59. Які особливості мають права підприємців згідно з положеннями деонтичної етики?

 60. Які розбіжності існують між утилітаристським підходом і під­ходом з позиції моральних прав?

 61. У чому полягає зміст поняття «етика справедливості»?

 62. На засадах яких принципів побудована етична теорія Дж. Ролза?

 63. Які теоретичні підходи до етичних норм поведінки підприєм­ця збігаються із Вашою особистою думкою щодо поставленої про­блеми?

 64. Дайте характеристику жорсткому автократичному стилю ке­рівництва.

 65. Дайте характеристику доброзичливо-автократичному стилю керівництва.

 66. Дайте характеристику демократичному стилю керівництва.


8. Методи навчання

 1. Словесний.

 2. Наочний.

 3. Практичний.

 4. Пояснювально-ілюстративний.

 5. Демонстраційний.

 6. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.9. Методи контролю

1. Тестова перевірка.

2. Перевірка та захист реферату.

3. Усне опитуванння.

4. Написаня контрольних модульних робіт.

10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль та самостійна робота

Модуль 1 (47 балів)

Модуль 2 (28 балів)

ЗМ 1

ЗМ 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5


Т1

Т2

Т3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3


9,3

9,3

9,3

Інд. завдання (реферат) – 10 балів

Підсумковий тест (залік) – 15 балів

Сума балів – 100 балів


11. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання


не зараховано

з можливістю повторного складання0-34

F

незадовільно

з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


не зараховано

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
12. Методичне забезпечення


 1. Типова програма навчальної дисципліни (тимчасова типова програма навчальної дисципліни).

 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

 3. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять.

 4. Робочий зошит з навчальної дисципліни.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 6. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання студента (курсової роботи, проекту тощо).

 7. Перелік запитань для тестової перевірки знань (контрольної роботи).

 8. Перелік запитань для підготовки до екзамену.

 9. Інше методичне забезпечення (на розсуд викладача).13. Рекомендована література
Основна:

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств.: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 355 с.

 3. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. – Київ.: КНЕУ, 2005. – 290 с.

 4. Бойчик І.М., Харів М.С. та інші. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2001. – 298 с.

 5. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.посіб. – К.: видавництво А.С.К. 2004. – 400 с.

 6. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіоактивними елементами. – Київ, 1994. – 181 с.

 7. Ворст П., Ровентлоу П., Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994. – 271 с.

 8. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152 с.

 9. Господарський кодекс України. – Харків: інф.-правовий центр “Ксилон”, 2004. – 214 с.

 10. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 403 с.

 11. Економіка підприємства. /П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Біла Церква: БДАУ, 2003. – 256 с.

 12. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник. / За ред. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

 13. Економіка підприємства: Зб. задач і конкретних ситуацій /П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Ч.1. – К.: НАУ, 2003. – 167 с.

 14. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / За ред. Шегди А.В. – К.: Знання-прес, 2002. –

335 с.

 1. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф і інш. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

 2. Економіка підприємства: Підручник. / За ред. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 3. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. /За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

 4. Економічний довідник аграрника /В.І. Дробот, Т.І. Зуб та ін.; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: Преса України, 2003. – 800 с.

 5. Земельний кодекс України..//Агрокомпас. – 2002. – № 1. – 31 с.

 6. Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекцій. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 132 с.

 7. Коваленко Н. Я. Економика сельского хозяйства. Курс лекций. – М.: Экмос, 1999. – 448 с.

 8. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2008 –

312 с.

 1. Основи аграрної економіки: Підручник /В.П. Галушко та ін. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.

 2. Павловська Л.Д. Практикум з курсу “ Економіка підприємств ”. – Житомир: ДААУ, 1999. – 125 с.

 3. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2006/2007 маркетинговий рік. /За ред. Шпичака О.М. – К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2006. – 178с.

 4. Попов В.А. Экономика сельского хозяйства. Учебник. – М.: Экмос, 1999. – 352 с.

 5. Практикум з економіки тваринництва. / Соколов О.І. і інш. – К.: Урожай, 1994. – 192 с.

 6. Про власність: Закон України. // Галицькі контракти. – 1996. – № 42.– С. 32-40.

 7. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (стаття 4). //Урядовий кур’єр. – 1997. – 12 червня. – №105-106.

 8. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р., зі змінами і доповненнями. В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000, С. 224-244.

 9. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру; Постанова КМУ від 25.12.2002 р. №1977 //Агрокомпас. – 2003. – №2. – С. 19-20.

 10. Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки: Указ Президента України. //Сільський час. – 2002. – 27 лютого. – №16.

 11. Про затвердження Порядку спрямування коштів державного бюджету на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне зерно: Постанова КМУ від 8 жовтня 2003 р.№1589 //Агрокомпас. – 2003. – №12. – С. 27-28.

 12. Про захист економічної конкуренції: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 березня. –№50.

 13. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України. //Урядовий кур’єр. – 2001. – 1 лютого. – №19.

 14. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України // Урядовий кур’єр . – 2000. – 8 червня.

 15. Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва: Указ Президента України. //Урядовий кур’єр. – 2001. – 14 листопада. – №210.

 16. Про здійснення заставних операцій із зерном: Постанова КМУ від 7.02.2003 р. №164 //Все про бух.облік. – 2003. – №18.

 17. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 р. №37-IV // Урядовий кур’єр. – 2002. – 31 лип., Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – №17., Відомості ВРУ. – №35. – ст.258.

 18. Про інвестиційну діяльність: Закон України. // Інвестиції, кредит і лізинг в АПК: законодавчі та нормативні акти ( збірник документів ) – К.: За друга, 1998. – С. 61-66.

 19. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 лип. 2002 р. №40-IV //Відомості ВРУ. – 2002. – №36. – ст.266; Бухгалтерія. – №35/І-2.; Закон і бізнес. – 2002. – №27, Податки та бух.облік. – №84.

 20. Про Концепцію амортизаційної політики: Указ Президента України. //Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 березня. – №55.

 21. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України. //Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня. – №230.

 22. Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна: Указ Президента України. //Урядовий кур’єр. – 2000. – 1 липня. – №117.

 23. Про оренду землі: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 жовтня. – С. 203-204.

 24. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України //Урядовий кур’єр. – 2005. – № 42.

 25. Про особисте селянське господарство: Закон України від 18.07.2003 р. №742 – ІV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №29. – С. 232.

 26. Про підтримку малого підприємництва: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листопада. – №217.

 27. Про плату за землю: Закон України. // Голос України. – 1992. – 23 липня.

 28. Про режим іноземного інвестування: Закон України. //Інвестиції, кредит і лізинг в АПК: Законодавчі та нормативні акти. – К.: Задруга, 1998, С. 66-71.

 29. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 серпня. – №148-149.

 30. Про стандартизацію: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 20 червня. – №108.

 31. Про фермерське господарство: Закон України. // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. – №17. – С. 25-33.

 32. Про ціни і ціноутворення: Закон України. // Урядовий кур’єр. – 1990. – 3 грудня.

 33. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: в 2 т./ За ред. Саблука П.Т. – К.: ІАЕ, 2001. – Т.1. – 831 с.; Т.2. – 851 с.

 34. Самуельсон П. Економіка: Підручник. – Львів: Світ, 1993. – 495 с.

 35. Макконнел Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс. В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – Т. 1. – 396 с.


Додаткова:


 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип.6). / За ред. Саблука П.Т.та інш. – К.: ІАЕ, 2003 – 763 с.

 2. Андрійчук В., Бауер Л. Менджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник. – КНЕУ, 1998. – 316 с.

 3. Ефективність сільськогосподарського виробництва в особистих господарствах громадян./ За ред. Саблука П. Т. і інш. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 378 с.

 4. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. – К. : Логос, 2001. – 380 с.

 5. Класифікатор професій ДК 003 – 95 (із змінами і доповненнями). – К.: Соцінформ, 2001. – 584 с.

 6. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Концептуальні основи прогнозування собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. – К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2004. – 24 с.

 7. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Про стан аграрного ринку (аналітичний огляд і методичні аспекти формування). – К.: ІАЕ УААН. – 2004. – 32 с.

 8. Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 604 с.

 9. Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 271 с.

 10. Населення і трудові ресурси села: Навч.посібн. /За ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого. – К.: ІАЕ, 2002. – 277 с.

 11. Региональные аспекты аграрных преобразований: политика, реструктуризация, рыночная адаптация. /Под ред. Тиллака П., Зиновчука В. – Халле: ІАМО, 2003. – 236 с.

 12. Сільське господарство України: криза та відновлення. /За ред. Ш. Крамола – Таубаделя, С. Дем’яненка, А. Куна. – К.: КНЕУ, 2004. – 207 с.

 13. Статистичний щорічник України за 2012 рік /За ред. Осауленка О.Г.. – К.: Консультант, 2012. – 575 с.

 14. Українсько-російський економічний тлумачний словник. /Авт.-упор. В.М. Копоруліна. – Х.: Факт, 2005. – 400 с.

 15. Фінансовий словник – довідник / За ред. М.Я.Дем’ненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

 16. Формування нормативних витрат і дохідів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу /За ред. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 484 с.

 17. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК /За ред. Підлісецького Г.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

 18. Формування ринку землі в Україні/ За ред Даниленка А.С., Білика Ю.Д. – К.: Урожай, 2002. – 280 с.

 19. Царенко О.М. Економіка і організація приватних господарств. Суми: Козацький вал, 2001. – 319 с.

 20. Ціноутворення в процесі реформування АПК України (1990-2001 р.р.) /За ред. О.М.Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499 с.
Скачати 378.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка