Програма розвитку озброєння та військової техніки збройних силСкачати 152.16 Kb.
Дата конвертації07.05.2017
Розмір152.16 Kb.
#18803
ТипРеферат
Міністерство оборони України

ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ОБОРОННА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

(СИСТЕМНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ, ТЕОРІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ)
1. ЧЕПКОВ Ігор Борисович – доктор технічних наук, професор, начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

2. ЛУХАНІН Михайло Іванович – доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

3. ЛАПИЦЬКИЙ Сергій Володимирович – доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

4. ДЕМІДОВ Борис Олексійович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба.

5. ІЛЮШКО Віктор Михайлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ".

6. ФЕДОРОВИЧ Олег Євгенович ‑ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ".

7. СІРЕНКО Володимир Євгенович – кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

8. БОРОХВОСТОВ Ігор Валерійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.РЕФЕРАТ
Київ - 2015

Актуальність проблеми планування розвитку озброєння та військової техніки (ОВТ) обумовлена станом сучасного світу, в якому зростає напруженість, що пов’язана з факторами різних загроз (тероризм, локальні конфлікти та війни). Україна є миролюбною державою, але загрози, що виникли в останні роки, потребують посилення її обороноздатності, вкладення чималих коштів у проведення наукових досліджень та виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення сучасних нових (модернізованих) зразків ОВТ та їх закупівлю.

Нині перед Україною постав весь комплекс загроз, обумовлених зовнішньою агресією. Це і загроза прямого воєнного вторгнення, і повномасштабна інформаційна агресія, і економічний тиск, і підривна діяльність російських спецслужб на території України. А неефективність наданих Україні зовнішніх гарантій безпеки, обумовлена кризою міжнародної системи безпеки, підвищує рівень цих загроз. Україна не лише опинилася в епіцентрі радикальних змін у міжнародному безпековому середовищі, а й переживає глибоку системну кризу, яка стала наслідком відсутності реформ і накопичення критичної маси проблем усередині країни. Декларативність безпекової політики та системна деградація державних інститутів, що відбувалася у попередні роки, утворили сприятливий ґрунт для комплексного зовнішнього втручання у справи України.

Протистояння збройній агресії Росії на сході України виявило значні вади у забезпеченні СБО України сучасним ОВТ. Техніка і озброєння, якими забезпечена нині українська армія, виготовлені переважно ще за радянських часів і є морально застарілими.

Указом Президента України № 842/2014 від 03.11.2014 р. "Про введення в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.09.2014 р. "Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави" визначені пріоритетні завдання щодо модернізації ОВТ та оснащення військ потужними засобами високоточного вогневого ураження, збільшення кількості армійської авіації, озброєння дистанційно-пілотованими літальними апаратами, сучасними бронеавтомобілями, бронетранспортерами, протитанковими та протиповітряними ракетними комплексами, засобами розвідки, закритого зв’язку, управління, навігації і життєзабезпечення. Виконання зазначених завдань потребує вирішення широкого кола проблемних питань технічного оснащення ЗС України шляхом наукового обґрунтування завдань і заходів нової середньострокової Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ ЗС на 2016-2020 рр.

Крім того, поставлені завдання щодо розроблення нових основних документів оборонного планування, а саме: Стратегії національної безпеки України; Воєнної доктрини України; Стратегічного оборонного бюлетеню України; середньострокових державних програма розвитку ЗС України та розвитку ОВТ.

При формуванні Державної цільової оборонної програми розвитку (ДЦОПР) ОВТ велика увага повинна приділятися науково-теоретичному обґрунтуванню проектів створення нових зразків ОВТ, що відносяться до класу складних технічних систем спеціального призначення. Сучасний рівень розвитку техніки вимагає розробки новітніх принципів управління проектуванням, метою яких є забезпечення створення високоефективних військових систем та підвищення ефективності самого процесу проектування. Ця проблема є зараз актуальною з наступних причин: зростає складність об’єктів проектування, що приводить до збільшення ризиків, матеріальних та трудових витрат, зростає складність систем управління, зменшується час на прийняття рішення, збільшуються вимоги до надійності управлінських рішень, збільшується кількість потоків інформації та складність їх обробки, проектування здійснюється в умовах невизначеності та постійних змін.

Перелічені обставини доказують актуальність проблеми створення наукових принципів управління складними проектами та ДЦОПР ОВТ. Виникає необхідність проведення досліджень в галузі розробки методології, що пов'язана з управлінням ДЦОПР ОВТ, метою яких є забезпечення створення високоефективних систем спеціального призначення та підвищення ефективності процесу управління проектуванням.

В запропонованій роботі предметом дослідження є задачі, що виникають в процесі формування, планування та управління складними проектами та програмами створення ОВТ.

Рішення задач управління складними програмами та проектами взагалі слабко формалізоване і, в основному, базується на досвіді менеджерів крупномасштабних проектів. Тут найбільш прийнятним є використання системних технологій, евристичних прийомів, формалізованих методів та інформаційних технологій, які дозволяють уникнути грубих помилок на початкових етапах планування програм, одержати кількісні та якісні характеристики проектів та програм. Основною перешкодою на шляху створення теоретичних підстав управління складними програмами та проектами є відсутність єдиної методологічної бази, що пов'язане з цілим рядом об’єктивних та суб’єктивних причин.

Існуючі математичні методи і моделі не дозволяють створити достатньо адекватні моделі аналізу проектів та програм, в яких би враховувалися різні аспекті створення ОВТ, різноманітність альтернативних варіантів, наявність не одного, а цілого набору суперечливих критеріїв ефективності, обмеження і умови політичного, економічного, конструкторського, технологічного і виробничого характеру.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку системних та інформаційних технологій, в роботі пропонуються методи формування складних програм та проектів, які узагальнюють сучасні методи системного аналізу складних систем та базуються на принципово новій концепції і методах, за допомогою яких аналіз складних проектів проводиться "зверху-вниз" та "зліва-направо", поетапно та комплексно.

Актуальність проблеми та необхідність вирішення задач створення нових методів аналізу і управління складними проектами та програмами привернули увагу наукових колективів як в Україні, так і за кордоном. Існує ряд робіт в галузі управління проектами, надрукованих відомими вченими в цій області знань. Серед них необхідно відмітити праці таких вчених, як
С.Д. Бушуєв, В.І. Воропаєв, В.Д. Шапіро, Г.С. Поспєлов, С.І. Зуховіцький, І.А. Радчін, В.М. Ілюшко, О.Є. Федорович, І.В. Кононенко, Hill Drexel,
J.R. Meridiht, H. Kerzner та ін.

Ця робота присвячена розвитку наукового напряму, пов'язаного з системним аналізом складних програм та проектів, що управляються. Розроблено єдиний методологічний підхід і створено системний інструментарій для формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ.

Метою роботи є підвищення ефективності процесу формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ шляхом створення методології, методів та моделей, які базуються на системному підході, сучасних методах теорії управління проектами, методах моделювання та оптимізації, і дозволяють системно та комплексно аналізувати та створювати ДЦОПР ОВТ за допомогою прогресивних інформаційних технологій.

У роботі системно вирішено комплекс задач для формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ:

1. Системне подання ДЦОПР ОВТ. Формування архітектури у вигляді ієрархічності структури програм та проектів ДЦОПР ОВТ.

2. Створення методології формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ, яка заснована на сучасних ідеологіях управління "зверху-вниз", та "зліва-направо".

3. Розробка системних моделей дослідження ДЦОПР ОВТ, які враховують логіку та послідовність проектних дій, а також багаторівневість структури ДЦОПР ОВТ, за допомогою яких здійснюється управління (змістом, вартістю, часом, якістю).

4. Розробка методів управління зі створення нових зразків ОВТ на основі запропонованої системної алгебри.

5. Створення ризик-орієнтовного підходу для оцінки реалізуємості ДЦОПР ОВТ на довгостроковому, середньостроковому горизонтах планування та державному оборонному замовленні.

6. Створення методу синтезу компонентної багаторівневої архітектури складного зразка ОВТ з використанням позитивного досвіду попередніх розробок у вигляді бази прецедентів.

7. Створення методу планування комунікацій в організаційних структурах управління ДЦОПР ОВТ для вибору раціональних протоколів управління та оптимізації взаємодій менеджерів та виконавців проектів ДЦОПР ОВТ.

8. Розробка прикладної інформаційної технології у вигляді комп’ютерної системи для формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ, а також для автоматизованих дій зі створення ДЦОПР ОВТ.

9. Впровадження результатів роботи в практику планування та управління ДЦОПР ОВТ, а також створення зразків ОВТ нового покоління.

Перераховані завдання лягли в основу чотирьох розділів роботи, що запропонована на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки.

Наукова новизна та значимість роботи полягає в тому, що в результаті багаторічної роботи:

1. Запропоновано методологію формування, планування і управління розвитку ДЦОПР ОВТ, що на відміну від існуючих засновано на системній концепції розвитку складної техніки, багаторівневому поданні та системному управлінні проектними діями, що дозволяє підвищити ефективність процесів планування та проектування і забезпечити якість створюваних виробів ОВТ.

2. Запропоновано системний сценарій вибору напрямів розвитку ОВТ, який на відміну від існуючих ураховує багаторівневі взаємодії в організаційних структурах управління, досвід кваліфікованих фахівців і дозволяє обґрунтовано вибрати напрямки розвитку ДЦОПР ОВТ.

3. Розроблено метод планування комунікацій в організаційних структурах управління ДЦОПР ОВТ, що на відміну від існуючих ґрунтується на системному моделюванні, плануванні, управлінні, оптимізації комунікацій, виборі раціональних протоколів для інформаційних взаємодій менеджерів та виконавців програм та проектів ДЦОПР ОВТ.

4. Одержала подальший розвиток теорія управління проектами у вигляді системних логіко-алгебраїчних моделей і методів управління процесами створення зразків нової техніки (змістом проекту; ресурсами; вартістю; часом; якістю).

5. Розроблено системний метод управління проектними діями зі створення нової техніки, який на відміну від існуючих оснований на моделюванні планів створення ОВТ і використання розбіжностей у планових і фактичних діях проектувальників для виконання задач системного перепланування, що дозволяє оперативно враховувати вплив змінних зовнішніх і внутрішніх факторів при створенні ДЦОПР ОВТ.

6. Розроблено системний метод оцінки реалізованості проектів і програм створення ОВТ, який на відміну від існуючих оснований на оцінках експертів та імітаційному моделюванні, що дозволяє враховувати багаторівневе, багатозв’язне і стратифіковане подання складних проектів (мега- і мультипроектів) створення ОВТ і рівні горизонтів планування.

7. Розроблено метод планування ДЦОПР ОВТ у вигляді багаторівневої імітаційної моделі, який на відміну від існуючих оснований на раціональному розподілі ресурсів у просторі програми з урахуванням заданих директивних строків і фінансових обмежень, що дозволяє менеджерам проектів мінімізувати ризики виконання програми.

8. Розроблено метод знання-орієнтованого моделювання для системи прийняття рішень з управління ДЦОПР ОВТ, який на відміну від існуючих оснований на нечітких поданнях експертів, що характерно для початкових етапів створення ОВТ, на яких мають місце неоднозначність і невизначеність.

9. Розроблена модель аналізу динаміки поведінки складних систем, яка на відміну від існуючих ураховує поведінку програм довгострокового планування за допомогою використання методів хаотичної динаміки, що встановлюють умови нестійкої поведінки ДЦОПР ОВТ.

10. Розроблено метод створення складних технічних систем, оснований на використанні компонентів із попередніх розробок, який, на відміну від існуючих, формалізовано представляє позитивний досвід проектування за допомогою багаторівневої бази прецедентів, що використовується для формування компонентної архітектури нового зразку ОВТ, що дозволяє знизити ризики та підвищити реалізованість проекту спеціального призначення.

11. Розроблено метод оцінки проектного ризику на початкових етапах створення ОВТ, шляхом визначення ступеню новизни та складності компонентів її структури, що дозволяє уточнити оцінку цього ризику.

12. Розроблено новітні алгоритми синтезу ДЦОПР ОВТ, що охоплюють основні горизонти планування та життєвого циклу ОВТ та дозволяють сформувати програмне забезпечення для формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ.

13. Розроблено інформаційні засоби, що засновані на об’єктно-орієнтованому програмуванні і мультиагентних технологіях моделювання для створення прикладної інформаційної технології формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ.

14. Розроблено організаційно-методичне забезпечення для формування, планування і управління ДЦОПР ОВТ та здійснення проектної діяльності зі створення нових зразків ОВТ.

15. Розроблено комплекс методик, який входить до складу організаційно-методичного забезпечення ДЦОПР ОВТ і допомагає керівникам проектів і програм, а також проектувальникам ОВТ автоматизовано приймати рішення з управління та контролю проектних дій ДЦОПР ОВТ.

Більшу частину результатів отримано вперше.

Практична цінність результатів роботи.

1. Розроблена методологія формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ є основою для прийняття управлінських рішень керівників верхнього рівня управління на концептуальному рівні представлення програми.

2. Розроблене організаційно-методичне забезпечення та комп’ютерна технологія системного формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ використовуються у проектній діяльності проектувальників ОВТ у:

Центральному науково-дослідному інституті ОВТ ЗС України для планування, оцінки реалізованості ДЦОПР ОВТ у формі методик комп’ютерного проектування складних зразків ОВТ;

Державному конструкторському бюро "Промінь" у вигляді методологічних основ, методів системного моделювання та аналізу великомасштабних військових проектів та програм, а також у формі методів системного моделювання задач прогнозування характеристик проектів та програм в сфері ОВТ (Акт впровадження від 20.05.2002 р., протокол №8);

Науково-дослідному інституті програмних систем у формі програмної системи імітаційного моделювання складних проектів, а також у формі комплексу методик проведення аналізу реалізуємості та експертизи основних характеристик ДЦОПР ОВТ (Акт впровадження від 02.04.2002 р., протокол №10);

Національному аерокосмічному університеті "Харківський авіаційний інститут" Міністерства освіти і науки України в учбовому процесі у курсах "Комп’ютеризація процесів проектування", "Моделювання систем", а також у вигляді методичних матеріалів для курсового та дипломного проектування (Акт впровадження від 20.01.2002 р., протокол № 1 від 10.01.2002 р.).

Акціонерному товаристві "Хартрон-Альфа" в формі системних методів дослідження, комплексних методик і моделей системного аналізу, що дозволило суттєво знизити витрати на розробку складних проектів та програм і підвищити якість проектних рішень (Акт впровадження від 26.09.2001 р., протокол № 11 від 19.09.2001 р.).

Акціонерному товаристві Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань Міністерства промислової політики України в формі методів і моделей системного аналізу і ієрархічно зв’язаного подання програм при виконанні ДКР за замовленням Національного космічного агентства України, що дозволило суттєво скоротити терміни та витрати на створення складних проектів та програм (Акт впровадження від 18.01.2002 р., протокол № 1).

Науково-дослідному технологічному інституті приладобудування Міністерства промислової політики України в формі системи правил аналізу складних проектів в умовах нечіткості, методів побудові функції приналежності нечіткою множини для групи експертів, системних методик оцінки реалізуємості проектів та програм, методик управління складними проектами (Акт впровадження від 24.12.2001 р., протокол № 12).

3. Основні результати роботи використовуються при обґрунтуванні завдань і заходів довгострокових та середньострокових ДЦОПР ОВТ.

4. Створено наукову школу управління крупномасштабними Державними програмами розвитку галузей економіки України.

5. Результати роботи використовуються у навчальному процесі при підготовці спеціалістів вищих військових закладів.

6. Результати роботи використані під час наукового обґрунтування:

Державної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2015 року (Указ Президента України від 02.11.2004 №1338-19цт);

Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ ЗС на 2012-2017 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.12 № 46-2; Концепція програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.09 № 1256-рс);

Закону України “Про Загальнодержавну програму створення та закупівлі військово-транспортного літака АН-70 за державним оборонним замовленням” від 05.02.04 № 462-IV;

Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом "58250" (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.11 № 1150; Концепція програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.11 № 176-р);

Державної цільової оборонної програми створення для потреб Збройних Сил України виробу “Сапсан” (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.11 № 1143-07; Концепція програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.06 № 392-рт із змінами згідно з розпорядженням КМУ від 14.11.07 № 989-рт);

проекту Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил на 2016-2020 роки.

Практична значимість роботи полягає у підвищенні ефективності процесу управління складними програмами та проектами ДЦОПР ОВТ, мінімізації ризиків проектування, термінів виконання, фінансових витрат, що зв’язано з постійним моніторингом та запрограмованою схемою управління ДЦОПР ОВТ.

Аналоги окремих результатів роботи в інших країнах відсутні.

Використання розробленої системної методології та науково-методичного апарату формування ДЦОПР ОВТ, розроблення проектів з розробки зразків ОВТ та управління цими процесами дозволило здійснити науково-технічне супроводження дослідно-конструкторських робіт зі створення 180 нових і модернізованих зразків ОВТ та забезпечити їх прийняття на озброєння ЗС України.

Повнота відображення наукових положень, висновків та результатів. Під час виконання роботи за її результатами видано 18 монографій та 15 навчальних посібників (3 з грифом МОН України), більш 160 наукових статей, зроблено більше 60 доповідей на науково-технічних конференціях. Захищено 5 докторських дисертацій та 10 кандидатських дисертацій.

Робота подається повторно. У 2014 році одержав подальшого розвитку НМА формування ДЦОПР ОВТ, який представлено у розділі 4. Опубліковано 4 монографії та більше 20 наукових праць.

Загальний підсумок.

Використання результатів роботи сприятиме новій ідеології та розвитку методів формування, планування та управління ДЦОПР ОВТ. Таким чином, можна стверджувати, що в Україні розроблена нова інноваційна технологія управління ДЦОПР ОВТ.

д.т.н., професор
І.Б. ЧЕПКОВ

д.т.н., професор

М.І. ЛУХАНІН


д.т.н., професор

С.В. ЛАПИЦЬКИЙ


д.т.н., професор

Б.О. ДЕМІДОВ


д.т.н., професор

В.М. ІЛЮШКО


д.т.н., професор

О.Є. ФЕДОРОВИЧ


к.е.н.
В.Є. СІРЕНКО


к.т.н., с.н.с.

І.В. БОРОХВОСТОВ


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 152.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка