Програма складається з пояснювальної записки, в якій подаються загальні положення про проведення вступного іспиту, зі структури та змісту екзаменаційного білету, питань з теоретичних курсів, орієнтовної тематики рефератів і тематики дляСкачати 365.31 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір365.31 Kb.
#164
ТипПрограмаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Голова вченої ради

факультету лінгвістики


Саєнко Н.С.

(підпис) (прізвище, ініціали)

2010 р.

ТИПОВА ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

(англійська мова)

Затверджено

на засіданні вченої ради

факультету лінгвістики

Протокол № 5 від 29 березня 2010 р.

КИЇВ – 2010


Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (англійська мова). – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – с.

Укладачі: Іщенко Н.Г., Тараненко Л.І.


Програму призначено для осіб з вищою освітою в галузі германських мов (англійська мова), які готуються до вступу в аспірантуру.

Програма складається з пояснювальної записки, в якій подаються загальні положення про проведення вступного іспиту, зі структури та змісту екзаменаційного білету, питань з теоретичних курсів, орієнтовної тематики рефератів і тематики для бесіди, необхідної літератури для підготовки до вступного іспиту в аспірантуру, а також схеми-аналізу тексту.
Рецензенти: Калита А.А., доктор філологічних наук, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «КПІ»;

Козловський В.В., доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології Київського національного університету ім.. Т.Г.Шевченка.
І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До складання вступного іспиту до аспірантури зі спецiальності 10.02.04 – германські мови (англійська мова) допускаються вci особи, які мають вищу освіту зі спеціальності – англійська фiлологiя. Вони повинні мати лінгвістичну компетенцію з практики усного та писемного англійської мовлення, практичної фонетики й практичної граматики, а також з теорії мови, зокрема з теоретичних курсів фонетики, граматики, icтopiї мови, лексикології, стилістики та порівняльної типології.

Вступний іспит до аспірантури передбачає перевірку й оцінку сформованості у пошукачiв мовної компетенції та здатності самостійно мислити й реалізовувати здобуті знання в науковій роботі.

На вступному іспиті пошукачi повинні продемонструвати вільне володіння англійською мовою, переважно в її усній формі, на базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог вищого навчального закладу (біля 5500 лексичних одиниць для вживання в продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої дiяльностi).

Головною вимогою до теоретичної підготовки пошукачiв є знання сучасних наукових підходів до вивчення мови. Вiдповiдь пошукача з тeopiї англійської мови (теоретична фонетика, теоретична граматика, iсторiя мови, лексикологія, стилістика, порівняльна типологія) повинна підтвердити достатньо повне володіння ним науковою інформацією (в обсязі програми вищої школи) щодо сучасного стану науки про мову, загальної наукової проблематики та методів наукового розгляду мовних явищ, а також історичного розвитку англійської мови, який зумовив її сучасний стан.

Вiдповiдаючи на запитання одного з теоретичних аспектів вивчення мови, пошукач повинен повністю розкрити зміст питання, показати своє вміння визначати, систематизувати та інтерпретувати мовні явища, виходячи iз загальних закономірностей мовної системи та функціонування мови, а також встановлювати взаємозв’язок мовних і мовленнєвих одиниць під час аналізу конкретного матеріалу.

Для проведення іспиту формується комiсiя у складі голови i трьох членів. Комiсiя створюється щорічно i діє протягом календарного року.


II. ВСТУПНИЙ IСПИТ

2.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦIЙНОГО БIЛЕТУ
Вступний іспит до аспірантури проводиться за екзаменаційними білетами. Білет складається з чотирьох питань:

1. Читання, літературний переклад та лiнгвiстична iнтерпретацiя уривку з оригінального твору художньої літератури обсягом 2 сторінки книжкового тексту.

2. Бесіда за запропонованою ситуацією з висловленням власного ставлення до неї.

З. Питання теорії англійської мови.

4. Обговорення реферату.

Час, що відводиться на підготовку до відповіді – 50-60 хвилин.


2.1.1. Питання перше: Читання, літературний переклад та лiнгвiстична iнтерпретацiя уривку з оригінального твору художньої літератури. Обсяг уривку складає 2 сторінки книжкового тексту.

Вiдповiдь передбачає читання вголос 10-12 рядків, переклад фрагмента уривку українською мовою без словника.

Інтерпретацiя тексту включає його лінгвістичний коментар (короткий виклад змісту уривку та комплексний лiнгво-стилiстичний аналіз). При цьому пошукач повинен показати своє вміння бачити текст як єдине художнє ціле, базуючи його iнтерпретацiю на врахуванні взаємодії мовних засобів художнього зображення, до яких вдається автор. (Зразок питань до iнтерпретацiї тексту наведено в Додатку 1).
2.1.2. Питання друге: Бесіда за запропонованою ситуацією з висловленням власного ставлення до неї. Пошукач повинен показати вільне володіння монологічним і дiaлогічним мовленням, вміння логічно і послідовно викладати свої думки та висловлювати свої погляди. Пошукач має в повному обсязі володіти базовим лексичним словником, передбаченим програмою, та граматично правильно будувати англійські речення. (Див. орієнтовну тематику для бесід у Додатку 2).
2.1.3. Питання третє: Питання теорії англійської мови.

Пошукач повинен продемонструвати знання з тeopiї мови, її сучасного стану, провідних актуальних проблем мовознавства, розуміти, в чому полягає системність мови, взаємозв’язок мови й мовлення та функціонування мовних явищ у мовленнєвому процесі.

Розкриття питання з теорії мови передбачає не лише достатньо глибокий зміст вiдповiдi, але й її вiдповiдну форму, тобто вміння логічно, чітко i виразно висвітлити поставлене питання. Пошукач повинен проілюструвати свою вiдповiдь на прикладах з прочитаного тексту та на власних прикладах, а також показати смислові й структурні, спільні й вiдмiннi особливості мовних явищ.

Вiдповiдь на теоретичне питання передбачає вільне володіння англійською мовою та термiнологiчним апаратом, здатність пошукача самостійно мислити, аналізувати мовний матеріал та дає змогу вирішити, чи має пошукач здiбностi до наукової роботи в аспiрантурi.


2.2. КРИТЕРIЇ ОЦIНЮВАННЯ ВIДПОВIДI НА EK3AMEHI
При виставленні оцінки за усний екзамен ураховується змiстовнiсть та ґрунтовність уcix вiдповiдей здобувача на питання екзаменаційного білету: мовна, комунікативна й лінгвокраїнознавча компетенції здобувача та рівень володіння основами тeopiї мови. Оцінювання вiдповiдей здійснюється відповідно до вимог з конкретних питань екзаменаційного білету.
Вiдмiнно” виставляється при оцінках: “5”, “5”, “5” або “5”, “5”, “4”.

1. Перше питання. Повне розуміння тексту, літературний переклад уривку іншомовного тексту українською, ґрунтовне знання творчості автора тексту та його місця в літературному розвитку конкретної епохи, змістовна iнтерпретацiя фрагмента тексту з аналізом лiнгво-стилiстичних засобів i особистою оцінкою прочитаного. Допускаються 2-3 помилки граматичного та лексико-стилістичного характеру.

2. Друге питання. Вільне володіння монологічним і дiалогiчним мовленням. Уміння вести бесіду за запропонованою ситуацією, вільно та аргументовано висловлювати свою точку зору. Володіння в повному обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 2-3 граматичні та лексичні помилки.

3. Третє питання. Глибокий та повний аналіз теоретичних питань у бездоганній мовній формі. Уміння знайти й охарактеризувати відповідні мовні явища в запропонованому тексті. Високий рівень теоретичних узагальнень, наявність наукових підвалин відповіді.


Добре” виставляється при оцінках “4”, “4”, “5” або “4”, “4”, “4” або “4”, “4”, “3”.

1. Перше питання. Достатнє розуміння тексту, цілком прийнятний літературний переклад уривку українською мовою, добре знання творчості автора тексту та його місця в літературному розвитку конкретної епохи, змістовна iнтерпретацiя фрагмента тексту з аналізом лiнгво-стилiстичних засобів i недостатньо повною оцінкою прочитаного. Допускаються 4-5 граматичних та лексичних помилки.

2. Друге питання. Достатньо вільне володіння монологічним і дiалогiчним мовленням. Уміння вести бесіду та висловлювати свою точку зору. Володіння в достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 2-4 граматичні та лексичні помилки.

3. Трете питання. Глибокий та змістовний виклад теоретичного матеріалу. Уміння знайти вci вiдповiднi мовні явища в запропонованому тексті. Допускаються 2-3 мовнi помилки.


3адовiльно” виставляється при оцінках: “4”, “3”, “3” або “3”, “3”, “3” або “3”, “2”, “3”.

1. Перше питання. Достатньо точне розуміння тексту, недостатньо адекватний переклад уривку тексту українською мовою, задовільне знання творчоcтi автора тексту та його місця в літературному розвитку конкретної епохи, недостатньо змістовна iнтерпретацiя фрагмента тексту з елементами аналізу лiнгво-стилiстичних засобів i невміння дати оцінку прочитаному .

2. Друге питання. Недостатньо вільне володіння монологічним і дiалогiчним мовленням. Уміння виділити та достатньо вірно сформулювати основну думку тексту. Невміння вести бесіду й аргументувати свою точку зору через недостатній словниковий запас. Знижений темп мовлення. Допускаються 3-5 граматичні та лексичні помилки.

3. Трете питання. Досить поверховий виклад матеріалу. Невміння знайти вiдповiднi мовні явища в запропонованому тексті. Допускаються 5-6 мовних помилок.


Незадовiльно” виставляється при оцінках: “3”, “2”, “2” або “2”, “2”, “2”.

1. Перше питання. Недостатнє розуміння тексту, неадекватний переклад уривку тексту українською мовою, фрагментарність або повна вiдсутнiсть знань про творчість автора тексту та його місце в літературному розвитку конкретної епохи, невміння визначити основні мовно-стилiстичнi засоби. Більше 7 граматичних та лексичних помилок.

2. Друге питання. Невміння вести бесіду за запропонованою ситуацією через недостатній запас слів. Більше 6 мовних помилок.

3. Трете питання. Поверховий виклад теоретичного питання, нерозкриття суті мовного явища, невміння знайти вiдповiднi мовні явища в запропонованому тексті. Більше 6 мовних помилок.


2.3. OCHOBHI ПИТАНИЯ З ТЕОРІЇ МОВИ
1. Теоретична фонетика англійської мови

1.1. Рiзновиди фонетики:

- взаємозв’язок фонетики з іншими лiнгвiстичними науками;

- основні поняття фонетики (фонема, дистрибуція, склад, наголос, інтонація, норма).
1.2. Система фонем англійської мови:

- класифiкацiя англійської голосних за їхніми диференційними ознаками;

- редукція: кількісна та якісна;

- класифiкацiя приголосних;

- асимiляцiя та її види за напрямком, участю голосу, місцем та засобом утворення;
1.3. Склад як фонетична одиниця:

- теорії складу;

- типи складу;

- функція складу в фонетичній структурі слова та фрази;

- структура складу.
1.4. Словесний наголос:

- поняття словесного наголосу; його види;

- градації та функції наголосу.
1.5. Iнтонацiя:

- визначення iнтонацiї, її компоненти та функції;

- поняття фразового наголосу у синтагмi;

- членування тексту на ритмогрупи (фонетичнi слова);

- функції паузи в мовленні.
1.6. Сучасна орфоепічна норма англійської мови:

- орфоепічна норма англійської мови;

- функцiонально-стилiстичнi вiдмiнностi англійської вимови;

- тенденції розвитку сучасної англійської вимови.


2. Теоретична граматика англійської мови

2.1. Основнi поняття граматичної теорії:

- типи граматик;

- граматичне значення i граматична форма;

- граматична категорiя як синтез значення i форми;

- опозиції в системі граматичних категорій, поняття транспозиції.
2.2. Основнi одиницi морфології i синтаксису:

- морфема;

- синтетичні та аналiтичнi форми;

- морфологічна парадигма;

- словоформа,словосполучення, речення;

- синтаксична парадигма.


2.3. Частини мови:

- визначення частини мови;

- проблема класифiкацiї частин мови.
2.4. Дієслово:

- дієслово й іменник як основна опозиція частин мови;

- категорії дієслова: категорія особи й числа, категорія часу, категорія стану, категорія способу дії.

- лексичні обмеження категорій дієслів.


2.5. Граматичні категорії іменника:

- категорія відмінку;

- категорія числа;

- рід як класифікаційна ознака іменника;

- визначеність і невизначеність іменника.
2.6. Теорія валентності:

- поняття валентності і сполучуваності;

- валентність дієслова;

- валентність іменника і прикметника.


2.7. Теорія словосполучення:

- види словосполучень;

- парадигматика словосполучень;

- типи синтаксичного зв’язку та засоби її вираження;


2.8. Речення:

- ознаки англійського речення;

- просте речення;

- складне речення.


2.9. Семантика і прагматика речення:

- тема-рематичне членування речення;

- локуція, іллокуція, перлокуція;

- прямі і непрямі мовленнєві акти.


3. Історія англійської мови

3.1. Періодизація історії англійської мови:

- коротка характеристика давньоанглійського, середньоанглійського, новоанглійського періодів.


3.2. Значення діяльності Д.Чосера для становлення письмової форми англійської мови:

- період Відродження – епоха великих подій;

- особливості мови середньоанглійського періоду;

- зміни у мові, які запровадив Д.Чосер.


3.3. Фонетичні явища давньоанглійського та середньоанглійського періодів:

- перший пересув приголосних (закон Грімма);

- виняток із закону Грімма та закон ротацизму;

- кількісні зміни у системі голосних;

- якісні зміни у системі приголосних;

- великий пересув голосних.


3.4. Утворення англійської національної мови:

- особливості формування англійської національної мови;

- значення винаходу книгодруку;

- діяльність граматиків-нормалізаторів;

- нормалізація орфографії;

- роль класичної англійської літератури в закріпленні письмової форми літературної мови.


3.5. Національні варіанти літературної англійської мови:

- територіальні особливості діалектів англійської мови;

- особливості американського варіанту англійської мови;

- особливості канадського та австралійського варіантів англійської мови.


4. Лексикологія англійської мови

4.1. Слово як основна одиниця словникового складу і як мовний знак:

- визначення слова;

- характеристика його основних ознак: фонетична оформленість, семантична валентність, непроникливість.
4.2. Семантична характеристика слова:

- поняття і слово;

- лексичне значення, його основні типи;

- аспекти лексичного значення: денотативний, сигніфікативний, емотивний, структурний;

- семантична структура слова.
4.3. Лексико-семантичні парадигми в лексико-семантичній парадигмі англійської мови:

- синонімія: класифікація синонімів, способи їх утворення;

- антонімія: характеристика антонімів з точки зору їх походження;

- способи утворення антонімів;

- омонімія та полісемія: розмежування омонімії і полісемії, шляхи виникнення омонімів, класифікація омонімів.
4.4. Словотвір як один із найпродуктивніших шляхів кількісного збагачення словникового складу англійської мови:

- основні способи словотвору: словоскладання, суфіксація, префіксація, конверсія, словоскорочення, звуконаслідування.


4.5. Запозичення в англійській мові:

- мовні та позамовні чинники проникнення різних запозичень, їх аналіз та характеристика;

- проблеми асиміляції запозичень у лексико-семантичній системі англійської мови: фонетична, лексична, граматична асиміляції.
4.6. Фразеологія:

- предмет фразеології;

- класифікація фразеологічних одиниць: функціональна, лексико-синтаксична, структурно-семантична і т.д.;

- загальні закономірності розвитку фразеологічної системи сучасної англійської мови.


4.7. Соціальна стратифікація словникового складу англійської мови:

- національна літературна мова;

- професіоналізми;

- групові жаргони, арготизми;

- джерела виникнення жаргонної лексики;

- спеціальна лексика;

- проблеми взаємозв’язку мови й ідеології.
5. Стилістика англійської мови

5.1. Система функціональних стилів у сучасній англійській мові:

- різні підходи до класифікації стилів;

- визначення функціонального стилю;

- характеристика функціональних стилів.


5.2. Стилістичне значення:

- визначення стилістичного значення;

- стилістичне забарвлення в системі мови та його компоненти;

- стилістичне забарвлення в контексті;

- конотативне значення.
5.3. Стuлiстична диференцiацiя словника сучасної англійської мови:

- стилiстично-забарвлена лексика та фразеологія;

- функціонально забарвлена та функціонально обмежена лексика і фразеологія (часові, територiальнi та соцiальнi обмеження).
5.4. Основні засоби образності та їх стилiстичнi функції:

- характеристика порівняння;

- метафора, метонiмiя та їх підвиди;

- перифраз як засіб образності та наочності;

- епітети та їх підвиди.
5.5. Словниковий склад англійської мови в стuлiстичному acпeкmi:

- стилістична парадигматика: тематичні групи, тематичні та синонімічні ряди;

- стилістичний потенціал синонімії мовної та контекстуальної;
5.6. Морфологічна та синтаксична стилістика:

- стилiстичнi можливості морфологічних категорій;

- експресивні можливості порядку слів, типів речень, типів синтаксичного зв’язку;

- лексико-синтаксичнi стилiстичнi фігури: повтор, перечислення, антитеза та їх підвиди.


5.7. Стилістика тексту:

- текст як одиниця найвищого рівня мови;

- текст як одиниця усної та писемної комунiкацiї;

- текстові ознаки та категорії;

- класифiкацiя текстів з різних позицій функціональних стилів, композиційних форм та жанрів;

- реалiзацiя стилістичних засобів в різних типах мовлення.


6. Порiвняльна типология

6.1. Порівняння фонологічної системи англійської та української мов:

- артикуляційна база української та англійської мов;

- порівняння фонемного складу мов;

- характеристика складу й наголосу в порівнюваних мовах;


6.2. Порівняльна характеристика словотвірних систем англійської та української мов.
6.3. Порівняльна характеристика іменника в англійській та український мовах:

- категорія вiдмiнка: основні характеристики вiдмiнкових систем української та англійської мов;

- категорія числа:

- категорія означеності: граматичний характер цієї категорії в англійській мові та її лексичний характер в українській мові.


6.3. Порівняльна характеристика граматичнux категорій дієслова:

- основні особливостi категорiй дiєслова в англійській та українськiй мовах;

- риси iзоморфiзму в системах граматичних категорій дієслова;

- категорія часу в англійській та український мовах;

- зв’язок категорії часу з категорією виду як типологічна риса української мови.
2.4. Обговорення реферату
3. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ
3.1. Мета реферату: перевірити вміння пошукача працювати з науковою літературою, а саме: розуміти концепцію автора, виділити головні тези, показати спроможність оцінювати прочитане та висловлювати власні думки. Крім того, пошукач повинен володіти термінологічним апаратом лінгвiстики, зокрема з нових напрямів досліджень.
3.2. Вимоги до змісту реферату.

1. Глибоке опрацювання достатньої кiлькостi теоретичних і експериментальних праць до вибраної теми. Це має бути відображено не лише в бiблiографiї, а й у змiстi реферату. Пошукач повинен користуватися науковою літературою, написаною не лише рідною мовою, але й іноземними тощо.

2. Обґрунтування та аргументація вибору теми.

3. Всебічне розкриття теми з акцентом на головних проблемах.

4. Логічний i послідовний виклад матеріалу за чітким планом. План повинен відбивати не думки i вислови окремих авторів, а бути складеним за питаннями та проблемами теми.

5. Відображення різних пiдходiв та дискусійних питань.

6. Вміння висловити власний погляд на викладене: приєднання до того чи іншого підходу, напряму, iдeї або їхнє заперечення.

7. Бажано також, щоб пошукач висловив власне бачення зв’язку між реферованою темою i своїм майбутнім дослідженням.


3.3. Вимоги до оформлення реферату.

1. Обсяг реферату – 24 машинописних сторінки, не враховуючи бiблiографiчного списку та додатків, якщо вони є.

2. У бiблiографiчний список включаються теоретичні та експериментальні роботи, подані в алфавітному порядку й оформлені з урахуванням ycix необхідних вимог. Використання літератури іноземними мовами обов’язкове.

3. Реферат має бути охайно оформленим, граматично i стилістично грамотно написаним. Мова написання – державна.4. У тексті реферату необхідно робити посилання на авторів при наведенні цитат, різних поглядів, при висвітленні того чи іншого питання за таким зразком: [Кубрякова О.С., 1990; с. 5.]. Повні вихiднi дані вказаної роботи наводяться у списку літератури. Для оформлення списку літератури дотримуйтесь правил бiблiографiчного опису.


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографія (один, два або три автори)

Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологии: Монография. – Львів: Вид-во "Світ", 1997. – 392 с.

Один автор

Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. – М.: Наука, 1981. – 199 с.

Словники

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. редактор В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 683 с.

Складові частини: книги

Уфимцева А.А. Семантика слова // Аспекты семантических исследований. – М., 1980. – С. 14-25.

збірника

В.Л. Дашевская. Фразеоматические комплексы и проблемы сочетаемости слов // Науковий вісник КНЛУ: Зб. наук. праць. – К., 2005. – С. 145-156.

журналу

Слюсарева Н.А. Терминология лингвистики и метаязыковая функция языка // Вопросы языкознания. – 1989. – № 11. – С. 24-30.

Дисертацiї

Артемцев А.В. Соотношение простых и производных глаголов в лексическом и грамматическом аспектах (на материале нем. глаголов речи с одел. приставками): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04; – Захищена 09.12.2005; затв. 09.03.2006. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацiй

Григорьева Л.М. Семантико-синтаксичнi вiдношення мiж контактними реченнями (на матерiалi текстів англомовної преси): Автор. дис. … канд. фiлол. наук / Київський державний лiнгвicтичний унiверситет. – К., 1995. – 25 с.

Електронний ресурс

Бровкін А.Г. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: Підсумки 10-ї міжнародної конференції «Крим – 2003» [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журналу: http:// www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.MIHICTEPCTBO ОСВIТИ і НАУКИ УКРАIНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

РЕФЕРАТ
для вступу в аспiрантуру

зi спецiальностi 10.02.04 германськi мови (англійська)

на тему:

"ОСНОВНI ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ КОМУНIКАТИВНОЇ СТИЛIСТИКИ ТЕКСТУ"
Підготував: здобувач кафедри

(посада абітурієнта)

теорії, практики і перекладу англійської мови

(місце роботи абітурієнта)

Лукша Iрина Олександрівна

Науковий керiвник:

канд. філол. наук, доцент кафедри теорії, практики і перекладу англійської мови

Височинський Юрій Іванович

КИIВ – 2010


3.4. ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТIВ
1. Становлення національної англійської мови.

2. Вплив Д.Чосера на розвиток англійської мови.

3. Теорія фонеми.

4. Проблеми актуалізації наголосу в англійському слові.

5. Характеристика системи приголосних у сучасній англійській мові.

6. Стилістичне значення і стилістичне забарвлення.

7. Лексичне значення слова, його компонентна структура.

8. Характеристика функціональних стилів та їх функцій.

9. Системність та асистемнiсть мови.

10. Граматичне значення слова.

11. Полiсемiя слова.

12. Характеристика фразеологічної системи англійської мови.

13. Асимiляцiя запозичень в англійській мові.

14. Рівнева структура мовної системи.

15. Семантичні відношення в лексико-семантичній системі мови.

16. Соцiолiнгвiстична стратифiкацiя словникового складу.

17. Функціональна стратифiкацiя словникового складу.

18. Словосполучення та їхня характеристика.

19. Теорія мовленнєвих актів.

20. Прагматичний аспект слова.

21. Лексична та словотвірна варіативність слова.

22. Граматична синонiмiя.

23. Комунікативні типи речення та їхні моделі.

24. Опозиції дiєслiвних категорій.

25. Граматичні категорії іменника.

26. Синтагматичні й парадигматичні відношення в системі мови.

27. Синтаксичні функції членів речення.

28. Частини мови в свiтлi різних лiнгвiстичних концепцій.

29. Порівняння словотвірних систем англійської та української мов.

30. Порівняльна характеристика граматичних категорій дієслова в англійській та українській мовах.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА
Теоретична фонетика англійської мови

3агальна лiтература

1. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: Навчальний посбіник для студентів факультетів іноземних мов. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 240 с.

2. Теоретическая фонетика английского языка / Соколова М.А. и др. – М.: Высш. школа, 1991. – 240 с.

3. Теоретична фонетика сучасної англійської мови. Навчальний посібник (англ. мовою) / Т.О.Бровченко та ін. – Одеса: Астропринт, 2003. – 133 с.

4. Бондарко Л. В. Фонология речевой деятельности. – С-Пб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 158 с.

5. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. – M.: Высш. школа, 1988. – 271 с.

6. Vassilyev V.A. English Phonetics. A Theoretical Course. – M.: Высш. школа, 1970. – 322 с.

7. O’Connor J.D. Phonetics – L.: Penguin Books Ltd., 1984. – 320 p.

8. Roach P. English Phonetics and Phonology. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 212 p.
Додаткова лiтература

1. Васько Р. В. Давньогерманський консонантизм: парадигматика i синтагматика. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – 304 с.

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – К.: ВЦ "Академiя", 2008. – 368 с.

3. Бондарко Л.В. Фонетические аспекты прикладной лингвистики. Прикладное языкознание / Под ред. А.С. Герда. СПб., 1996.

4. Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання: Монографія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – 351 с.

5. Шевченко Т.Н. Социальная дифференциация английского произношения. – М., 1990.

6. Rosewarne D. 1984. “Estuary English.” http:// www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/rosew.htm.7. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation. – L.: Longmans, 1966. – 269 p.

8. Ladefoged P. A Course in Phonetics. – N.Y., Chicago, San Francisco, Atlanta: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1975. – 296 p.


Довiдникu

1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 (переиздан под названием: Большой энциклопедический словарь: Языкознание. М., 1998). Статтi: Фонетика. Акустика. Произношение. Сегментация. Звуки речи. Гласные. Согласные. Фонология. Фонема. Фонологизация. Фонетические законы. Просодия. Интонация. Акцентология. Фонация. Транскрипция. Ленинградская фонологическая школа. Московская фонологическая школа.

2. Селiванова О.О. Сучасна лiнгвiстика: термiнологiчна енциклопедiя. – Полтава: Довкiлля-К, 2006. – 716 с.

3. Калита А.А., Тараненко Л.І. Словник фонетичних термінів (короткий) (англ. мовою). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 306 с.


Теоретична граматика англійської мови

3агальна лiтература

1. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. пособие. – 4-е изд. испр. – М.: Высш. школа, 2004. – 239 с.2. Волкова Л.М. Теоретична граматика англійської мови: сучасний підхід: Навч. посібник. – К.: «Освіта України», 2009.

3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981.4. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – Л.: Просвещение, 1971. – 366 p.

5. Morokhovskaya E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – K.: Vysca Skola, 1984.Додаткова лiтература

1. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1966.

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

3. Коммуникативно-смысловые параметры грамматики текста: сб. статей, посвященный юбилею Г.А.Золотовой / составитель Н.К.Онипенко; Ин-т рус яз. им. В.В.Виноградова РАН. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 512 с.

4. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып.16: Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985.

5. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып.17: Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986.

6. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. – К.: Вища школа, 1971.

7. Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова. – К.: Вища школа, 1976.

8. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.: Вища школа, 1976.

9. Iofik L.L., Chakhoyan L.P., Pospelova A.G. Readings in the Theory of English Grammar. – Л.: Просвещение, 1981.

10. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. – 2. изд. – М.: УРСС, 2001. – 205 с.

11. Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На мат. рус. яз. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 736 с.

12. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
Iсторiя аглійської мови

3агальна лiтература

1. Иванова И.П., Чахоян Л.П.  История английского языка. – М., 1976.

2. Ильиш Б.А. История английского языка. –  М., 1973.

3. Rastorguyeva T. A.  A History of English. – M.: Vysšaja Škola, 1983. – 347 p.

4. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови.  – К., 1963.

5. Аракин В.Д.  История английского языка. – М., 1985.

7. Иванова И.П., Беляева Т.М.  Хрестоматия по истории английского языка. – Л., 1980.

8. Смирницкий А.И. История английского языка (среднеанглийский и новоанглийский периоды). – М., 1965.

9. Смирницкий А.И.  Хрестоматия по истории английского языка. – М., 1953.

10.  Ярцева В.Н. История английского литературного языка ІХ – ХV вв. –  М., 1985.

11.  The Cambridge History of the English Language /ed. by Richard M. Hogg. – Vol. 1-6. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992-2001.

12.  Barber C. The English language: a historical introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

13.  Blake N.F. A History of the English Language. – Macmillan Press Ltd, 1996.

Denison D. English Historical Syntax: Verbal Constructions. – L.,


N.Y.: Longman, 1993. – 530 p.

15.  Lass R. Old English. A historical linguistic companion. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994.


Додаткова лiтература
1. Гухман М.М. Готский язык. – М., 1958.

2. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. – М., 1952.

3. Алексеева Л.А. Древнеанглийский язык.  – М., 1971.

4.  Плоткин В.Я.  Очерк диахронической фонологии английского языка. – М., 1976.

5. Почепцов Г.Г.  A sociolinguistic paradox of the linguistic consequence of  the Danish conquest of England // Вісник Київського університету, № 9,  Серія іноземної філології. – К., 1975.

6. Смирницкий А.И.  Древнеанглийский язык. – М., 1955.

7. Ярцева В.Н.  Историческая морфология английского языка. – М., 1960.

8. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – М., 1961.

9. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. – М., 1969.

10. Bean M. C. The Development of Word Order Patterns in Old English. – L.: Croom-Hell, 1983. – 134 p.

11. Fischer O. The Syntax of Early English. – Cambridge, U.K., N.Y.: Cambridge University Press, 2000. – 341 p.

12. Jespersen O. Growth and Structure of the English Language. – Leipzig. 1935.

13. Mitchell B. Old English Syntax. – N.Y.: University Press, 1985. – 1067 p.

14.  Schlauch V. The English Language of Modern Times (since 1400). Warszawa. – L., 1964.

15.  Skeat W. W. An Etymological Dictionary of the English language. – Oxford: Oxford University Press, 1961. – 780 p.

16.  Visser F. Th. An Historical Syntax of the English Language. In three parts. – Leiden: E. J. Brill, 1963-1973. – Vol.2. – 1306 p.


Лексикологiя аглійської мови

3агальна лiтература

1. Лексикология английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Р.3. Гинзбург, С.С. Хидекель, Г.Ю. Князева, А.А. Санкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. школа, 1979. — 269 с.

2. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. – М., 1981.

3. Никитин М.В. Лексическое значение слова. – М., 1983.

4. Телия В.Н. Типы языковых значений. – М., 1981.

5. Баран Я.А. Фразеологiя у системi мови. – Iвано-Франківськ, 1997. – 176 с.

6. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М. 1972.

7. Aпресян Ю.Д.Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.1974.


Додаткова лiтература

1. Березин Ф.М., Головин В.Н. Общее языкознание. – М., 1979.

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М., 1980.

3. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учеб. пособие. – СПб.: Науч. центр проблем диалога, 1996. -760 с.

4. Суша Т.Н. Лингвистические основы лексикографии: Учебное пособие. – Минск: МГЛУ, 1999. – 110 с.

5. Апресян Ю.Д. Отечественная теоретическая семантика в конце 20 столетия // Известия АН. Серия литературы и языка. 1999. – Т. 58, N 24. – С. 39-53.

6. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика: Учеб пособие. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.

7. Кронгауз, М.А. Семантика: учебник для вузов. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т., 2001. – 399 с.

8. Литвин, Ф.А. Многозначность слова в языке и речи: учеб пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КомКнига, 2005. – 120 с.

9. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знание, 2004. – 326 с.

10. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: учеб. пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2000. – 352 с.

11. Левицкий, В.В. Семасиология. – Винница: Нова Книга, 2006. – 512 с.

12. Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура. – М.: Академия, 2004. – 428 с.

13. Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – 277 с.

14. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 608 с.

15. Селиверстова О.Н. Труды по семантике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 960 с.

16. Сильницкий Г.Г. Семантика. Грамматика. Квантитативная и типологическая лингвистика: в 2 т. – Смоленск: Изд-во ФГУ "Смоленский ЦНТИ", 2006. – Т. 1. – 255 с.; Т. 2. – 192 с.

17. Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке. – М., 1979.

18. Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира. – М. 1988.

19. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. – М., 1989.
Стилістика англійської мови

3агальна лiтература

1. Стилистика английского языка: Учебник / Мороховский А.Н., Воробйова О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. – К.: Вища школа, 1991 (1984).

2. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика: Учеб. пособие: в 2 кн. – М.: Высш. ШК., 2006. – Кн. 1: Теория. – 319 с.

3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования): Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 3-е ИЗД., стер. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 144 с.
Додаткова лiтература

1. Арнольд, И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: Сб. ст. / И.В.Арнольд; науч. ред. П.Е. Бухаркин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 443 с.

2. Беляевекая, Е.Г. Когнитивные критерии выделения литературного жанра // С любовью к языку: сб. науч. тр.: посвящ. Е.С. Кубряковой / редкол.: В.А. Виноградов (отв. ред.) [и др.]. – М.; Воронеж, 2002. С. 384-392.

3. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.

4. Кубрякова, Е.С. Язык и знание. На пути получения знания о языке: части речи с когнитив. точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Яз. славян. культуры, 2004. – 560 с.

5. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. – М.: УРСС, 2004. – 272 с.

6. Новиков А.А. Художественный текст и его анализ. – 2-е ИЗД., испр. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 304 с.

7. Плеханова Т.Ф. Текст как диалог. – Минск: Мин. гос. лингвист. ун-т, 2003. – 250 с.

8. Романова Н.Н. Стилистика и стили: учеб. пособие, словарь / Н.Н. Романова, А.В. Филлипов. – М.: Флинта: Моск. психолого-соц. ин-т, 2006. – 405 с.

9. Молчанова Г.Г. Когнитивная стилистика и стилистическая типология / Г.Г. Молчанова // Вестн. МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. – № 3. – С. 60 -72.

10. Стилистические аспекты дискурса: Сб. ст. / Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 2000. – Вып. 451. – 184 с.

11. Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности / В.Н. Телия [и др.]; отв. ред. В.Н. Телия. – М.: Наука, 1991. –214 с.

12. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М.: Айрис-прес, 1997. – 448 с.

13. Пономарiв О.Д. Стилiстика сучасної української мови. – К.: Либiдь, 1999. – 239 с.

14. Шевченко Л.I., Шулiнова Л.В. Стилiстика української лiтературної мови: тести, завдання, вправи. – К: КНУ, 2004. – 191 с.
Порівняльна типологія англійської та української мов

3агальна лiтература

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языка. – М.: 1989.

2. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К.К.Швачко, П.В.Терентьев, Т.Г.Янукян, С.А.Швачко. – К., 1977.

3. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К., 2006.

4. Мельников Г.П. Системная типология языков. – М., 2003.

5. Скляниченко Г.А. Предмет та основна проблематика курсу порівняльної типології англійської, німецької, української та російської мов. – Кіровоград, 1993.Додаткова лiтература

1. Басиров Ш.Р. Типологія дієслів із рефлексивним компонентом в індоєвропейських мовах. – Донецьк, 2004.

2. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія української та англійської мов. – Вінниця, 2004.

3. Гаврись B.I. Сталi сполучення слiв у сучаснiй українськiй мові. – К., 1971.

4. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика української та англійської мов. – Вінниця, 2005.

5. Левицкий А.Е. Порівняльна грамматика англійської та української мов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 264 с.


Додаток 1
СХЕМА АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ

1. Бібліографічні дані про автора.

2. Короткі дані про твір: жанр, тема, ідея.

3. Основна думка тексту.

4. Виклад змісту тексту.

5. Мовностилістичний аналіз тексту:

- перспектива оповіді;

- композиційно мовленнєва форма (розповідь, опис, роздум) та її ознаки; мовні форми реалізації цих ознак;

- опис колориту тексту;

- стилістичні засоби, що слугують вираженню задуму автора.


Додаток 2
OPIЄHTOBHA ТЕМАТИКА ДЛЯ БЕСIДИ
1. Проблеми навчання та вuxовання молодого покоління в Україні та Великобританії:

- системи освіти в Україні;

- система освіти у Великобританії;

- проблеми вищої школи.


2. Молодь у сучасному світі:

- проблеми молоді в Україні;

- участь молоді в суспільному житті країни;

- проблеми британської (американської) молоді;

- органiзацiя вільного часу молодої людини;

- молодь як майбутнє України;

- прогресивні молодiжнi органiзацiї в Україні, Великобританії, США.
3. Сім’я та шлюб:

- сім’я та суспільство;

- роль сім’ї у вихованні дітей;

- проблема "батьків та дітей" у сучасних умовах;

- роль жінки в сім’ї та суспiльствi;

- фемiнiстичнi течії та їх вплив на англійську мову.


4. Людина i закон:

- права та обов’язки громадян України вiдповiдно до Конституції;

- взаємозв’язок моралі та права;

- правопорушення в сучасному суспільстві.


5. Становлення України як держави:

- державний устрій;

- Конституція – основний закон України;

- пріоритетні напрямки зовнішньої та внутрiшньої політики України;

- українська мова як важливий чинник духовного відродження українського суспільства;

- національна політика: українська нація та нацiональнi меншини.


6. Мистецтво України:

- музика, література і живопис України;

- мистецтво в житті сучасної людини;
7. Традиції та звичаї України:

- стародавні та нові традиції;

- офiцiйнi та релiгiйнi свята;

- нові свята України.


8. Об’єднане Королівство та США:

- географія, iсторiя, державний устрій, полiтичнi партії;

- великі міста Великобританії та США;

- мистецтво Великобританії та США (видатнi письменники, художники, композитори);

- офiцiйнi i релiгiйнi свята Великобританії та США.
9. Мiжнароднi організації та їх роль у сучасному свiтi:

- ООН;


- ЮНЕСКО;

- Європейський Союз;

- мiжнароднi контакти України;
10. Проблеми екології:

- екологічна небезпека у глобальному та місцевому масштабах;

- органiзацiї, що займаються проблемами екології в Україні, Великобританії та США;

- заходи захисту навколишнього середовища;

- проблеми, пов’язанi iз закриттям Чорнобильської АЕС.
11. 3асоби масової iнформацiї:

- роль та функції засобів масової iнформацiї у суспiльствi;

- телебачення i суспільство;

- засоби масової iнформацiї в Україні;

- засоби масової інформації у Великобританії i США.


ПИТАНИЯ З ТЕОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1. Фонетичні явища давньоанглійського та середньоанглійського періодів.

2. Формування граматичних категорій іменника в історії англійської мови.

3. Загальна характеристика дієслівної системи англійської мови в діахронічному аспекті.

4. Історичні джерела іншомовної лексики в складі сучасної англійської мови.

5. Теорія фонеми у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці.

6. Класифікація голосних і приголосних фонем у сучасній англійській мові. Акцентна і складова структура англійських слів.

7. Інтонація, її компоненти і функції.

8. Слово як основна одиниця словникового складу і як мовний знак. Основні ознаки слова у порівнянні з іншими одиницями мови.

9. Теорія значення слова. Полісемія. Сучасні методи вивчення значення слова.

10. Семантична деривація слова: розширення, звуження значення, метафора і метонімія. Типи значень.

11. Типи системних відношень у лексиці. Синонімія, антонімія, омонімія.

12. Словотвірна деривація: продуктивні способи словотвору в сучасній англійській мові; словотвірна семантика.

13. Фразеологічні одиниці, їх будова, типи і класифікації.

14. Стилістична диференціація словникового складу англійської мови.

15. Проблема функціональних стилів.

16. Засоби образностi та їх стилiстичнi функції.

17. Синтаксичні фігури, їх стилістичні функції.

18. Проблема частин мови у сучасній англійській мові.

19. Граматичні категорії іменника в сучасній англійській мові.

20. Граматичні категорії дієслова в сучасній англійській мові.

21. Речення як основна одиниця синтаксису. Комунікативні типи речень.

22. Проблеми складного речення.

23. Актуальне членування речення.24. Порівняльна характеристика словотвірних систем англійської та української мов.

25. Порівняльна характеристика іменника в англійській та український мовах.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 365.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка