Програма «словацька мова» 10-11 класи для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням словацької мовиСкачати 79.46 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір79.46 Kb.
#49245
ТипПрограма
  1   2
ПРОГРАМА

«СЛОВАЦЬКА МОВА»

10-11 класи
для спеціалізованих шкіл з поглибленим

вивченням словацької мови

(із змінами відповідно до наказу МОН від 14.07.2016 р. № 826 )

Пояснювальна записка

Відповідно до Конституції України державною мовою України є українська мова, водночас, Конституція уможливлює вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин, проживаючих у цій державі.

Навчальну програму з словацької мови укладено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Основною метою вивчення словацької мови у 10-11 класах є досягнення у учнів таких результатів, щоб вони могли вільно володіти літературною словацькою мовою.

Завдання навчання словацької мови:


  • розвиток інтересу учнів до вивчення словацької мови;

  • розвиток та збагачення словникового запасу учнів;

  • ознайомлення учнів із мовною системою словацької мови та формування на її основі лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних навиків і вмінь учнів;

  • створення навиків і вмінь у всіх сферах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі – та у різних сферах комунікації;

  • формування та розвиток розмовної компетенції особистості;

Програма ґрунтується на таких принципах:

  • практична спрямованість та комунікативна орієнтація навчання;

  • взаємозв'язок у розв'язанні комунікативних, освітніх і виховних завдань;

  • взаємопов'язаний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності;

- відбір і організація навчального матеріалу відповідно до вимог мовознавства з урахуванням специфіки володіння українською та рідною мо­вами учнями загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання;

- наступність між основною та старшою ланками, а також між класами в середині старшої школи.

Комунікаційна спрямованість програм вимагає їх розділення до чотирьох взаємопов’язаних аспектів – мовленнєвий, мовний, соціокультурний та діяльнісний аспекти.Мовленнєвий аспект спрямований на вироблення й удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності на основі базових мов­леннєвих понять (текст, типи, стилі, жанри мовлення тощо).

Мовний змістовий аспект забезпечує засвоєння учнями знань про мову та її систему.

Соціокультурний – регламентує тематико-змістову основу для засвоєння культурних і духовних цінностей словацького народу, естетичного і морально-етичного виховання учнів, розвитку і вдосконалення їх мовлення.

Діяльнісний аспект передбачає формування загальнонавчальних умінь, навичок учнів (аналізувати, порівнювати, зіставляти факти, наводити аргументи, робити висновки узагальнення тощо), опанування стратегій, які визначають мовленнєву діяльність. Зазначені змістові лінії загалом формують комунікативну компетенцію особистості.

Акцентується увага на міжпредметних зв’язках (вплив художнього мистецтва, історії, географії, біології на розвиток учня, на реалізацію навчально-виховних цілей).Розподіл годин між темами в кожному класі орієнтовний. Учитель має право змінювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми залежно від конкретних місцевих умов, не скорочуючи при цьому загальної кількості від­ведених годин з розвитку мовлення. Години резервного часу учитель вико­ристовує на свій розсуд.

Матеріал, що збігається в українській та словацькій мовах, варто подавати стисліше, оскільки він відомий учням з курсу рідної мови. Однак явища, влас­тиві лише мові, що вивчається, або ті, що мають істотні розбіжності з аналогами в рідній, потребують належної уваги, відповідного пояснення з використанням зіставлення, систематичного повторення, більшої кількості годин.10. trieda

10 клас

(35 hod., 1 hodina týždenne, rezervné hodiny – 2)

(35 год., 1 год. на тиждень, резервний час – 2 год.)

Slohová výchova

Мовленнєва лінія

(15 hodín)

(15 год.)


Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy žiakov

загальноосвітньої підготовки учня

Upevňovanie vedomostí o komunikácii

Поглиблення відомостей про a rozprávaní, zdokonaľovanie jazy-

спілкування і мовлення,

kovo-komunikačných zručností

вдосконалення комунікативно-

žiakov

мовленнєвих умінь учнів

Žiak:

Учень:

- pozná, čo je to jazyková komunikácia,

- знає, що таке мовленнєве спілкуван-

ústny a písomný prejav; typy jazykovej

ня, усне та писемне мовлення; види

komunikácie; druhy čítania a počúvania

мовленнєвої діяльності; різновиди

s pochopením; základné vedomostí o

читання й аудіювання; основні відо-

texte; jazykové štýly a typy jazykovej

мості про текст; стилі і типи komunikácie.

мовлення.Typy jazykovej komunikácie

Види мовленнєвої діяльності

(počúvanie s pochopením, čítanie, (аудіювання, читання, говоріння,

ústny prejav (hovorené cvičenia),

письмо)

písomné prejavy)

Typy čítania a počúvania s pochope-

Різновиди читання й аудіювання.

ním. Dodržiavanie zásad správnej

Дотримання вимог до культури мов-

komunikácie (obsahovosť, logická nás-

лення (змістовність, логічна послі-

lednosť, presnosť, výraznosť, bohatstvo

довність, точність, виразність, багат-

jazykových prostriedkov a iné).

ство мовних засобів та ін.).


Žiak:

Учень:

- vykonáva všetky typy jazykovej

- здійснює усі види мовленнєвої діяльності

komunikácie;

- pozorne počúva iných;

- уважно слухає інших людей;

- výrazne číta texty rôznych štýlov,

- виразно читає тексти різних стилів,

typov, žánrov, ktoré sú vekuprimera-

типів, жанрів мовлення відповідно до

né žiakom;

віку;

- interpretuje počuté a prečítané texty- переказує почуте і прочитане (усно і письмово);

(ústne a písomne);

- prijíma ústne a písomne prejavy;

- сприймає усне і писемне мовлення;

- zúčasňuje sa dialógov;

- бере участь у діалозі;

- zdokonaľuje napísané;

- удосконалює написане;

- dodržiava zásady správnej komuni-

kácie.


- дотримується норм мовленнєвого

етикету.Počúvanie s pochopením

Аудіювання

(počúvanie a pochopenie vypočutého)

(слухання і розуміння прослуханого)

Pochopenie cudzieho počutého pre-

Сприймання на слух чужого мов-

javu, rozumenie vekuprimeraných tex-

лення, розуміння доступних текстів.

tov.


Žiak:

Учень:

- pozorne počúva cudzie jazykové pre-

javy;

- уважно слухає під час чужого мовлення;- prijíma a odovzdáva vekuprimeranú informáciu;

- сприймає і передає доступну для розуміння в його віці інформацію;

- na základe počutého rozlišuje žánre, typy a jazykové štýly;

- на основі прослуханого розрізняє жанри, типи, стилі мовлення;

- po vypočutí textu vykonáva pokyny

- після прослуховування тексту виконує

запропоновані вчителем завдання;

učiteľa;


- chápe zmysel prednášok, rôznych

- розуміє зміст лекцій, різних висту-

výstupov a iné, ktoré sú primerané veku

пів тощо, ступінь складності яких

a schopnostiam žiakov;

відповідає рівню підготовки і віковим

особливостям учнів;

- rozumie obsahu textov, ktoré sledujú

- розуміє зміст текстів, різних за ко-

rôzny komunikačný cieľ: televízne

мунікативним призначенням: телепе-

vysielania, rozhlasové vysielania,

редач, радіопередач, рефератів, ста-

referáty, články v časopisoch,

тей в газеті, журналі тощо.

novinách a iné.Ústny prejav (ústne cvičenia)

Говоріння

Ústna interpretácia obsahu počuté-

Усне переказування змісту почуто-

ho, videného, prečítaného.

го, побаченого, прочитаного.

Dialogické a monologické ústne

Діалогічне та монологічне усне ви-

prejavy.


словлювання.

Žiak:

Учень:

- interpretuje počuté a prečítané,

- переказує почуте й прочитане, ви-

vyjadruje vlastný postoj k deju, posta-

словлює власне ставлення до подій,

vám, k ich skutkom a iné;

героїв, їхніх вчинків та інше;

- dáva vyčerpávajúce odpovede na vyu-

- дає розгорнуті відповіді на уроках;

čovacích hodinách;

- vytvára vlastné monologické a dialogické prejavy;

- створює власні монологічні та діа-

логічні висловлювання;

- v priebehu ústnych prejavov opravuje

- коректує усне мовлення в процесі

vyskytujúce sa chyby;

говоріння;

- vyjadruje vlastný postoj k dejom, hod-

- висловлює своє ставлення до подій,

notí ich;

дає їм оцінку;

- pripravuje výstupy na zasadnutia,

- компонує виступи для зборів, семі-

semináre (zhromažďovanie materiálov;

нарів (збір матеріалу; тема, план ви-

téma, osnova výstupu, jazykový štýl).

ступу, стиль мовлення).
V priebehu ústnych prejavov dodr-

Дотримуватися у процесі говоріння

žiavať zásady správnej komunikácie.

норм мовленнєвого етикету.


Čítanie

Читання

Na základe vyučovacej látky zdoko-

Удосконалення техніки читання

naľovanie techniky čítania nahlas

вголос та мовчки на основі виучува-

a potichu, pochopenie samostatne prečí-

ного матеріалу, розуміння самостійно

taných textov, ktoré patria k už osvoje-

прочитаних текстів, що належать до

ným žiakmi literárnym žánrom, štýlom

вивчених учнями жанрів літератури,

a jazykovým útvarom.

стилів, видів мовлення.


Žiak:

Учень:

- číta nahlas a potichu (podľa noriem,

- читає вголос та мовчки (за норма-

ktoré sú stanovené „ Normami

тивами, визначеними у „Критеріях

hodnotenia učebných výsledkov žia-

оцінювання навчальних досягнень kov...”) učebnicové texty a texty, po-

учнів...”) тексти підручника і тексти,

nuknuté učiteľom;

запропоновані вчителем;

- číta s dostatočnou rýchlosťou, plynu-

- читає із достатньою швидкістю,

le a s peknou výslovnosťou;

плавно, з гарною дикцією;

- využíva rôzne druhy čítania;

- використовує різні види читання;

- neznámy text číta so zodpovedajúcou

- читає незнайомий текст із налeж-

rýchlosťou; po jednorazovom prečítaní

ною швидкістю; розуміє й запам’я-

textu rozumie a je schopný si zapa -

товує головне після одного прочи-

mätať jeho hlavnú myšlienku;

тання тексту;

- vyjadruje vlastné dojmy o prečítanom;

- виносить власне судження про про-

читане;

- využíva slovníky rôznych druhov a inú- користується словниками різних

pomocnú literatúru;

типів та іншою довідковою літературою

- využívajúc slovníky prekladá

- перекладає доступні тексти рідною

vekuprimerané texty do rodného jazyka

мовою та з рідної мови українською,

a z rodného jazyka do slovenského;

користуючись відповідними словниками;

- chápe obsah textov prečítanych

- розуміє прочитані самостійно

samostatne alebo na vyučovacej

або на уроці доступні тексти,

hodine, ktoré patria k osvojeným

що належать до вивчених жанрів

literárnym žánrom, štýlom a 

літератури, стилів і видів мовлення.

jazykovým útvarom.


Dodržiava zásady správneho čítania.

Дотримується вимог до читання.

Písané prejavy

Письмо

Zdokonaľovanie štylizácie písaných

Удосконалення побудови письмових

textov (osnova, tézy, poznámky,

текстів (план, тези, твір, переклад

slohová práca, preklad, písomná

переказ, стаття в газету,

interpretácia, článok do novín, recenzia,

рецензія, та інше).

a iné).


Žiak:

Учень:

- dodržiava zásady slovenského pravo-

- дотримується правил українського

pisu;


правопису;

- pri vlastných prejavoch správne tvorí

- правильно будує і використовує

a využíva vety rôznych druhov;

в мовленні речення різних типів;

- využíva slovníky rôznych druhov a inú

- користується словниками різних

pomocnú literatúru;

типів та іншою довідковою літерату-

рою;


- prekladá a zapisuje preklady

- здійснює і записує переклад текстів;

textov;

- tvorí a zapisuje osnovu, tézy, poznám-- складає і записує план, тези, конспект

ky, písomne interpretácie textov, pre-

, перекази, переклади тощо;

klady a iné;

- vytvára vlastné postoje (recenzia,

- створює власні висловлювання (рецензія,

článok do novín a iné).

стаття в газету та інше).


Dodržiava zásady písomných preja-

Дотримується вимог до писемного

vov, zdokonaľuje napísané.

мовлення, вдосконалює написане.

Міжпредметні зв’язки

Medzipredmetové vzťahy

Úvahy o skutkoch hrdinov (literatúra).Osnova, poznámky, tézy článkov

Роздуми про вчинки героїв (література). План, конспект, тези статей і

a tematických celkov učebníc (dejepis, zemepis, ekológia, ekonomika, informatika

розділів підручників (історія, географія, екологія, економіка, інформатика).

a iné).


Jazyková zložka

Мовна лінія


Počet

К-ст.

hodín

год.

Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy žiakov

загальноосвітньої підготовки учня


1

Úvod

Вступ

Slovenský jazyk- základ

Словацька мова- основа фор-

formovania a uchovania du-

мування і збереження народу.

chovného bohatstva národa.


15

Upevňovanie a systematizácia

Поглиблення і систематиза-

vedomostí z fonetiky, lexiko-

ція відомостей з фонетики,

lógie, frazeológie, tvaroslovia,

лексикології, фразеології,

gramatiky, pravopisu.

словотвору, граматики, правопису.

Žiak:

Учень:

- vie, čo je predmetom fonetiky, orto-

- знає, що вивчають фонетика, орфоепія,

epie, ortografie; pozná hláskové sku-

орфографія; групи звуків, алфавіт,

piny, abecedu, osvojené ortografické

вивчені орфоепічні і орфографічні правила

a ortoepické pravidlá;

- deliť slovo na slabiky;

- ділити слово на склади;

- vyslovovať slová so správnym príz-

- ставити у словах наголос;

vukom;

- rozoznať krátke a dlhé samohlásky,- розрізняє y словах ненаголошені і

tvrdé, mäkké,obojaké, znelé a neznelé

наголошені голосні, тверді, м’які,

spoluhlásky.

дзвінкі, глухі приголосні.


1

Zvuková a grafická stránka

Звуки мови і знаки письма

jazyka

Vzťah zvukovej a grafickej

Співвідношення звукової і

stránky jazyka: hláska, fonéma a

графічної сторін мови: буква,

graféma.


фонема, графема.

- správne vyslovuje a zapisuje hlásky;

- правильно вимовляє звуки і позначає

їх на письмі;

- vie, čo je to fonéma a graféma.

- знає, що таке фонема і графема.


1

Hlavné zásady spisovnej

Основні правила літературної

výslovností: rytmické krátenie,

вимови: ритмічне скорочення,

znelostná asimilácia, výslovnosť

чергування дзвінких і глухих

spoluhláskových skupín, vý-

приголосних, вимова групи

slovnosť de, te,ne,le,di,ti,ni,li v

звуків, вимова de, te,ne,le,di,

domácich a cudzích slovách.

ti,ni,li у словацьких словах і

словах іншомовного походження.- vie, čo je to rytmické krátenie,

- знає, що таке ритмічне скорочення,

znelostná asimilácia;

чергування дзвінких і глухих приголосних;

- správne vyslovovať spoluhláskové

- правильно вимовляти групи звуків;

skupiny;

- správne vyslovovať de, te,ne,le,di,ti,

- правильно вимовляти de, te,ne,le,

ni,li v domácich a cudzích slovách.

di,ti,ni,li у словацьких словах і словах іншомовного походження.


1

Hlavné zásady slovenského

Основні правила словацького

pravopisu (najmä so zreteľom

правопису (акцент на звуковій

na zvukovú stránku jazyka).

стороні мови). Звукова сторона

Zvuková stránka jazykových

мовлення: інтонація, мелодія,

prejavov: intonácia, melódia,

інтонація речення, акцент,

vetný prízvuk, dôraz, pauzy.

паузи.


- pozná hlavné zásady slovenského

- знає основні правила словацького

pravopisu;

правопису;

- vie, čo je to intonácia, melódia,

- знає, що таке інтонація, мелодія,

vetný prízvuk, dôraz, pauzy, vie ich

інтонація речення, акцент, паузи,

nájsť a vyznačíť vo vete.

знаходить і визначає їх у реченні.2

Lexikálny význam slova

Лексичне значення слова

Jednovýznamové a viacvýzna-

Однозначні і багатозначні

mové slová. Využívanie viac-

слова. Вживання багатознач-

významových slov v prenese-

них слів у прямому і переносному

nom význame. Synonymá, an-

значенні. Синоніми, антоніми,

tonymá, homonymá.

омоніми.


- vie, čo je predmetom lexikológie

- знає, що вивчає фразеологія і лексикологія

a frazeológie;

- má vedomostí o lexikálnom význame

- має відомості про лексичне значення слова, про пряме і переносне

slova, o priamom a prenesenom výz-

значення слова;

name slova;

- vie,čo sú to synonymá, antonymá,

- знає, що таке , синоніми, антоніми,

homonymá.

омоніми.

1

Výkladové, prekladateľské

Тлумачні і перекладні

slovníky, synonymický slovník,

словники, словники синонімів,

slovník antoným,

антонімів, фразеологічні

frazeologický slovník.

словники.- vysvetľuje lexikálny význam

- пояснює лексичне значення загальновживаних

všeobecne používaných slov; používa

слів; користується

výkladové a prekladateľské slovníky;

тлумачним і перекладним словником;

- v textoch využíva slová v priamom a

- вживає у текстах слова у прямому

prenesenom význame, synonymá, an-

і переносному значеннях, синоніми і

tonymá;

антоніми;- vysvetľuje význam frazeologických

- пояснює значення фразеологізмів

jednotiek pomocou frazeologického

за допомогою фразеологічних словників;

slovníka;

- využíva rôzne typy slovníkov.

- користується різними видами словників.

1

Stavba slová

Будова слова

Jednokoreňové slová. Koreň,

Спільнoкореневі слова. Корінь,

prípona a predpona slova.

суфікс, префікс слова.


- rozoznáva jednokoreňové slová,

- розрізняє спільнокореневі слова,

správne ich využíva vo svojich pre-

правильно вживає їх у мовленні;

javoch;

- vie správne vyznačiť koreň slova,- правильно визначає корінь слова, príponu a predponu;

суфікс і префікс;

- podľa osvojených pravidiel správne

- правильно пише слова з вивченими

zapisuje slová a využíva ich v ústnych

орфограмами та вживає їх в усному

a písomných prejavoch.

і писемному мовленні.


2

Tvorenie slov

Словотвір

Tvorenie slov- odvodzovaním,

Основні способи словотворення:

skladaním, skracovaním.

префіксальний, суфіксальний,

Zložené slová a umelo utvorené

префіксально-суфіксальний,

slová, skrátky a skrátkové slová.

безсуфіксальний, складання слів або основ, скорочення. Складноскорочені слова,

штучно створені слова, складноскорочені слова.- pozná a odlišuje jednotlivé spôsoby

- знає та розрізняє способи словотворення;

tvorenia slov;

- určuje spôsob tvorenia známych slov;

- визначає спосіб творення відомих слів;

- vie, čo sú to zložené slová a umelo

- знає, що таке складені слова,

utvorené slová, skratky a skratkové slo- штучно створені слова, складноскорочені

vá, využíva ich vo svojích prejavoch.

слова, використовує їх у мовленні.2

Morfematická stavba slova.

Морфемний склад слова.

Univerbizácia a multiverbizácia.

Універбізація і мультівербізація.- pozná jednotlivé morfémy, vie ich ur-

- розпізнає окремі морфеми, робить

čiť v slove;

морфемний аналіз слова;

- vie,čo je to univerbizácia a multi-

- знає, що таке універбізація і

verbizácia, správne využíva podobné

мультівербізація, правильно вживає

slová vo svojich prejavoch.

такі слова у мовленні.Medzipredmetové vzťahy

Міжпредметні зв’язки

Využívanie zdrobnenín v umeleckých a hudobných dielach (literatúra, hudobná

Слова із суфіксами зменшувально-пестливого значення в художніх та

výchova).

музичних творах (література музика).

1

Základy rétoriky.Rečnícke

Елементи практичної

cvičenia.

риторики.

Úvod. Predpoklady úspešného

Вступ. Методика підготовки rečníckeho prejavu: zbieranie

виступу: збір матеріалу, конспект.

materiálu, výpisky.


Žiak:

Учень:

- určí si tému prejavu; vopred

- продумує тему виступу; готує

zbiera a triedi materiál;

заздалегідь матеріали;

- určuje cieľ a adresáta prejavu.

- з’ясовує мету і адресата мовлення.

2

Štruktúra prejavu: téma, obsah

Структура виступу: тема,

prejavu (objektívnosť, zrozumi-

зміст виступу ( об’єктивність,

teľnosť, cieľavedomosť),

ясність, цілеспрямованість),

kulminácia, opakovanie hlav-

кульмінація, повторення основних

ných myšlienok, lakonizmus,

думок, лаконізм, іронія

irónia, humor.

гумор.


- tvorí osnovu prejavu, triedi informačý

- складає план виступу, згруповує

materiál;

інформаційний матеріал;

- drží sa osnovy prejavu (úvod,

- дотримується композиції виступу

jadro, záver);

(вступ, основна частина, висновки);

- využíva také jazykové prostriedky,

- добирає відповідні мовні засоби,

ktoré sú vhodné pre daný štýl

характерні для обраного стилю і

a jazykový útvar.

типу мовлення.


1

Osnova prejavu: jazykový štýl.

План виступу: стиль мовлення.

Úvod a záver prejavu.

Вступ і закінчення виступу.- píše celý text prejavu;

- пише повний текст виступу;

- logicky a následne triedi fakty

- логічно і послідовно розміщує

a závery.

факти і висновки.


Je potrebné dodržiavať melódui viet,

Дотримуватись необхідного тону,

presnú intonácue pre zaujímavý a vý-

інтонації для цікавого і виразного

razný prednes.

виголошення тексту.
2

Opakovanie vedomostí z

Повторення вивченого у

10. triedy

10 класі
Sociokultúrny aspekt

Соціокультурна лінія

Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy žiakov

загальноосвітньої підготовки учня
Prehlbovanie vedomostí o zvláštnostiach

Поглиблення відомостей про особливості

národnej kultúry, zvykoch, obyčajoch,

національної культури, звичаї,

tradíciach, sviatkoch; o etnickej kultúre

обряди, традиції, свята; етнічну культуру

slovenského národa; o štátnych symbo-

словацького народу; державну

loch; duchovné a materiálne dedičstvo.

символіку; духовні та матеріальні

надбання.

Známe osobností slovenských a sveto-

Визначні постаті словацької і світової

vých dejín a kultúry.

історії та культури.

Architektonické pamiatky, múzeá, di-

Архітектурні пам’ятки, музеї, театри

vadlá a iné.

тощо.


Žiak:

Учень:

- pozná zvláštností materiálnej a du-

- знає особливості матеріальної і духовної

chovnej kultúry, ktoré sú charakte-

культури, характерні для

ristické pre ukrajinský a slovenský

українського та словацького народів; národ;

- štátne symboly;

- державну символіку;

- zvyky, obyčaje, tradície Ukrajincov a

- звичаї, обряди, традиції українців

Slovákov;

і словаків;

- známe osobnosti slovenských a

- визначні постаті словацької і світової

svetových dejin a kultúry;

історії та культури;

- známe architektonické pamiatky,

- визначні архітектурні пам’ятки,

múzeá, divadlá a iné;

музеї, театри тощо;

- vykonáva jazykové funkcie, využíva-

- здійснює мовленнєві функції, вико-

júc osvojený jazykový materiál a vedo-

ристовуючи вивчений мовний матеріал

mostí z dejín, kultúry, vedomostí o tra-

та набуті знання про історію,

díciach národa – nositeľa štátneho ja-

культуру, традиції народу-носія державної

zyka;


мови;

- toleruje dejiny, kultúru, poklady

- толерантно ставиться до історії,

a ideály vlastného národa;

культури, цінностей та ідеалів рідного народу;

- vo svojích prejavoch odráža vlastné

- відображає у мовленні власне videnie sveta, kultúry ukrajinského a

бачення світу, культури українського

slovenského národa;

та словацького народів;

- dodržiava zásady správnej komuniká-

- дотримуєтья мовленнєвої етики та

cie.

етикету спілкування.Tematicko-obsahová osnova pre realizáciu sociokultúrneho aspektu

Тематико-змістова основа для реалізації соціокультурної лінії

a slohovej zložky

та розвитку мовлення

Tematika textov

Тематика текстів

Orientačné témy ústnych

Орієнтовні теми усних і письмових

a písomných prejavov žiakov

висловлювань учнів
1.

Slovenský jazyk – základ for-

Словацька мова – основа фор-

movania a uchovania duchov-

мування і збереження духовності

ností národa.

народу.


Prečo mám ovládať slovenský jazyk.

Для чого мені потрібно володіти

Čo mám robiť, aby som zdokonalil

словацькою мовою. Що я повинен

svoje jazykové schopností.

зробити, щоб удосконалити свої знання із словацької мови.


2.

Najdôležitejšie historické úda-

Найважливіші історичні відомості

lostí o Slovensku.

про Словаччину.Moja občanská povinnosť.

Мій громадянський обов’язок.


3.

Zem – náš spoločný domov.

Земля – наш спільний дім.

Ochrana prírody.

Охорона природи.Čo pre mňa znamená Zem. Chrániť prí-

Що означає для мене земля. Берегти

rodu – je povinnosťou každého. Ako si

природу – обов’язок кожного. Яким

predstavujem svoje mesto (dedinu).

би я хотів бачити своє місто (село).


4.

Rodina. Rodičia. Vzťahy medzi

Сім’я. Родина. Взаємини батьків

rodičmi a deťmi.

і дітей.


Čo zaručuje šťastný rodinný život.

Що забезпечує щасливе сімейне

V budúcností aku rodinu by som chcel

життя. Яку сім’ю у майбутньому я

mať. Rodinné tradície. Vzťahy medzi

сподіваюсь мати. Сімейні традиції.

rodičmi a deťmi.

взаємини між дітьми і батьками.


5.

Záujmi žien (šitie, štrikovanie,

Захоплення жінок (шиття,

vyšívanie...). Záujmi mužov

плетіння, вишивання...).

(stolárstvo, radiotechnika...)

Захоплення чоловіків (столярство, радіотехніка...).Moje záujmi.

Мої захоплення.


6.

Vzťah človeka k prírode,

Cтавлення людини до природи,

rodnému národu, rodine a

рідного народу, сім’ї самого

k samému sebe. Človek medzi

себе. Людина серед людей.

ľuďmi.


Čo som si všimol vo vzťahu človeka a

Що я спостерігаю ставленні людини

prírody. V čom je zmysel života?

до природи. У чому полягає сенс

життя?

7.

Ukrajinské a slovenské národné

Українські і словацькі народні

оbyčaje.

звичаї.


Čím sú zaujimavé ukrajinské

Чим цікаві українські і словацькі

a slovenské národné оbyčaje. Čo majú

народні звичаї. Що в них спільне?

spoločné?

8.

Známe osobností slovenskej

Визначі постаті словацької та

a svetovej kultúry.

світової культури.Čo mi dáva oboznámenie sa so živo-

Що дає мені знайомство з життєвим

tom a dielom známych osobností.

шляхом і творчістю великих

людей.

9.

Etika komunikácie. Zásady

Етика спілкування. Правила

privítania návštevy. Pravidla

прийому гостей. Правила поведінки

správania sa na návšteve.

у гостях.Mám problémy s etikou?

Чи є у мене проблеми з етикою?


10.

Zamestnanie a povaha. Kým

Професія і характер. Ким і a akým byť.

яким бути.


Kým chcem byť a prečo.

Ким я хочу стати і чому.Medzipredmetové vzťahy

Міжпредметні зв’язки

Duchovné a materiálne dedičstvo (literatúra, výtvarna výchova, dejepis, zemepis,

Духовні й матеріальні надбання народу (література, образотворче

еkológia, ekonomika, informatika, hudobná výchova, národovedá).

мистецтво,історія, географія, екологія, економіка, інформатика, музика,

народознавство).


Činnostná zložka

Діяльнісна лінія
Obsah vyučovania

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy žiakov

загальноосвітньої підготовки учня
Upevňovanie vedomostí a návykov u 

Удосконалення загальнонавчальних

žiakov, osvojenie stratégii, ktoré cha-

умінь і навичок учнів, опанування

rakterizujú formy jazykového prejavu,

стратегій, які визначають мовленнєву

orientované na dosiahnutie určitej úrovni

діяльність, спрямовану на досягнення

ovládania slovenského jazyka.

належного рівня володіння словацькою мовою.Žiak:

Учень:

- uvedomuje si vlastnú poznávateľskú

- усвідомлює власну пізнавальну

činnosť;


діяльність;

- na problémové otázky samostatne

- самостійно формулює відповіді на

tvori odpovede;

проблемні запитання;

- využíva sformované všeobecnovzde-

- застосовує сформовані загально навчальні,

lávacie a tvorivé návyky;

творчі вміння;

- chápe a odovzdáva prijatú informáciu;

- розуміє і передає сприйняту інформацію;

- porovnáva, konkretizuje, zovšeo-

- порівнює, конкретизує, узагальнює;

becňuje;


- využíva nové technológie na riešenie

- використовує нові технології для

jednoduchých učebných úloh

розв’язання простих навчальних

a životných problémov.

завдань та життєвих проблем.Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas
programy-10-11-klas -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
programy-10-11-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
programy-10-11-klas -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
programy-10-11-klas -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
programy-10-11-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
programy-10-11-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
programy-10-11-klas -> Історія україни 10―11 класи профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
programy-10-11-klas -> Фізика І астрономія навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Скачати 79.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка