Програма «словацька мова» 10-11 класи для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням словацької мовиСкачати 79.46 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір79.46 Kb.
ТипПрограма
1   2


11. trieda

11клас

(35 hodín, 1 hodina týždenne.)

(35 год., 1 год. на тиждень.

Komunikačný aspekt

Мовленнєва лінія

(12 hodín)

(12 годин)

Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy

загальноосвітньої підготовки учня

žiakov

Prehlbovanie teoretických vedomostí o

Поглиблення знань теоретичних ві-

jazyku; typy jazykovej komunikácie(po-

домостей про мову; види мовленнєвої

čúvanie s pochopením, čítanie, ústny

діяльності (аудіювання, читання, го-

prejav(ústne cvičenia), písané prejavy);

воріння, письмо); основні правила

základné pravidlá komunikácie;

спілкування; різноманітність вира-

rôznorodosť vyjadrovacích prostried-

жальних засобів.

kov.

Zvláštnosti ústnych a písomných pre-Особливості усного і писемного

javov, hlavné požiadavký na ních. Šty-

мовлення, вимоги до них. Стилістика

listika umeleckého prejavu.

художнього мовлення.

Rozvoj a zdokonaľovanie návykov

Розвиток і вдосконалення навичок

ústnych a písomných prejavov.

зв’язного усного і писемного мовлення.


Žiak:

Учень:

- má poznatky o texte, štýloch a jazyko-

- знає відомості про текст, стилі і типи

vých typoch;

мовлення;

- vie, čo je to komunikačná situácia;

- знає, що таке мовленнєва ситуація;

- pozná požiadavky na ústne a písomné

- знає вимоги до усного і писемного

prejavy;

мовлення;

- pozná druhy rečníckych výstupov

- знає види ораторських виступів

(prednáška, správa, prejav);

(лекція, доповідь, промова);

- pozná základné pravidlá komunikácie;

- основні норми мовленнєвого етикету;

- tvorí osnovu a na jej základe slohové

- складає план і розповідь за ним;

práce;


-rozumie ústne a písomné prejavy,

- сприймає усне та писемне мовлення,

využíva rôzne spôsoby zapamätania si

користується різними способами

počutého a prečítaného.

засвоєння почутого і прочитаного.Jazykové štýly, ich charakteristika,

Стилі мови, їх ознаки, функції і

funkcie a sféry využitia

сфера використання

Žánre ústnych a písomných prejavov

Жанри усного та писемного мов-

(članok, referát, životopis, prednes

лення (стаття, реферат, автобіографія,

(pripravený a nepripravený), bibliogra-

виступ (підготовлений і непідготов-

fia, anotácie, reprodukcia-preklad).

лений), бібліографія, анотація, переказ-переклад).


Žiak:

Учень:

- podľa komunikačnej situácie

- відтворює тексти різних стилів,

reprodukuje texty rôznych štýlov

жанрів з урахуванням ситуації спілкування;

a žánrov;

- vie podľa komunikačnej situácie a

- самостійно створює власне висловлювання

adresáta prejavu samostatne tvoríť

відповідно до мовленнєвої

vlastné prejavy;

ситуації та адресата мовлення;

- vyberá a analyzuje texty rôznych

- добиpає і аналізує тексти різних štýlov, určuje ich charakteristické

стилів, визначає основні ознаки кожного

znaky;


стилю;

- vie urobiť jazykovo-štylistickú analý-

- робить повний мовностилістичний

zu textu.

аналіз тексту.


Základy rétoriky

Елементи риторики

Koncepcie súčasnej rétoriky. Základy

Концепції сучасної риторики. Основи

rečníckeho umenia.

ораторського мистецтва.


Žiak:

Учень:

- podľa komunikačnej úlohy využíva

- використовує мовні засоби від-

jazykové prostriedky, dodržiavajúc

повідно до комунікативного завдан-

zásady spisovného jazyka, vhodne

ня, дотримyючись норм літературної

využíva lexikálne a gramatické bo-

мови, користуючись лексичним

hatstvo jazyka;

та граматичним багатством мови;

- interpretuje obsah materiálu logicky

- викладає матеріал логічно і послідовно;

a následne;

- dodržiavajúc zásady jazykových pravi-

- готує і проводить дискусії, дотримуючись

diel pripravuje a uskutočňuje diskusie; правил мовного етикету;

- analyzuje prejavy známych rečníkov;

- аналізує промови відомих ораторів;

- samostatne určuje témy vlastných

- обирає теми власних промов та обговорює

prejavov a analyzuje prejavy pripravené

підготовлені іншими учнями промови;

žiakmi;


- analyzuje kompozíciu prejavov;

- аналізує композицію промов;

- správne využíva zásoby aktivácie po-

- правильно вживає засоби активації

zornosti poslucháčov;

уваги слухачів;

- dodržiava zásady správnej

- дотримується норм мовленнєвого

komunikácie.

етикету.


Medzipredmetové vzťahy

Міжпредметні звязки

Téma a hlavná myšlienka textu; hlavné časti textu(literatúra). Interpretácia textu

Тема і основна думка тексту; складові частини тексту (література).

náučného štýlu, referáty, články (dejepis, zemepis,biológia, fyzika a iné).

переказ тексту наукового стилю, реферати, статті (історія, географія,

біологія, фізика та ін.).

Počúvanie s pochopením

Аудіювання

Počúvanie, pochopenie obsahovo

Сприймання на слух незнайомих за

neznámych prejavov rôznych typov,

змістом висловлювань різних типів,

štýlov a žánrov.

стилів і жанрів мовлення.


Žiak:

Учень:

- vyznačuje myšlienkové celky v texte;

- встановлює причинно-наслідкові

зв’язки у тексті;

- predstavuje si obrazy prítomné v texte;

- уявляє наявні у тексті образи;

- hodnotí počuté;

- дає оцінку прослуханому;

- po vypočutí textu rieši úlohy, dané

- виконує після прослуховування

učiteľom;

тексту завдання, запропоновані вчителем;

- po jednom vypočutí chápe význam

- розуміє зміст незнайомих висловлювань

neznámych prejavov; hlavnú myšlienku;

з одного прослуховування;

vyjadrovacie prostriedky vypočutého

основну думку; виражальні засоби прослуханого тексту.

textu.


Ústny prejav (hovorené cvičenia)

Говоріння

Vytváranie dialogických a monologic-

Cтворення діалогічних та монологічних

kých prejavov.

висловлювань.


Žiak:

Учень:

- zúčasňuje sa besied prezentujúc

- бере участь у бесіді, демонструючи

úroveň jazykovej kultúry;

належний рівень мовленнєвої культури;

- krátko a výstižne vyjadrí svoju

- коротко, виразно формулює свою

myšlienku;

думку;

- vyberá presvedčivé argumenty pre- добирає переконливі аргументи на

obhajobu svojho stanoviska;

захист своєї позиції;

- zohľadňuje možnosť iných

- враховує можливість інших підходів

spôsobov riešenia daných otázok;

до обговорюваних питань;

- vyjadruje sa s využitím jazykových

- будує висловлювання, використовуючи

prostriedkov, ktoré sledujú

мовні засоби відповідно до komunikačný cieľ;

комунікативного завдання;

- prezentuje určitú úroveň tvorivých виявляє певний рівень творчої ді-

schopností;

яльності;

- tvorí zaujímavý text, zodpovedajúci

- створює оригінальний текст відповідно

požiadavkám slohovej výchovy.

до вимог із розвитку мовлення.
V priebehu rozprávania je potrebné

Дотримуватися мовленнєвого етикету

dodržiavať zásady správnej

у процесі говоріння.

komunikácie.


Čítanie

Читання

Pochopenie samostatne prečítaných

Розуміння самостійно прочитаних

textov, ktoré patria k rôznym žánrom

текстів, що належать до різних жанрів

literatúry, štýlom a útvarom.

літератури, стилів, видів мовлення.


Žiak:

Учень:

- číta nahlas a potichu (podľa noriem

- читає вголос та мовчки (за нормативами,

uvedených v Kritériach hodnotenia

визначеними у „Критеріях оцінювання

učebných výsledkov žiakov...) texty

навчальних досягнень учнів…"

poskytnuté učiteľom;

тексти, запропоновані вчителем;

- vyjadruje vlastné postoje k prečíta-

- виражає власну думку про прочитане;

nému;


- využíva slovníky a inú pomocnú litera-

- користується словниками і іншою

túru;

довідковою літературою;- chápe obsah textov prečítaných samos-

- розуміє прочитані самостійно або

tatne alebo na vyučovacej hodine,

на уроці тексти різних жанрів літератури,

ktoré patria k rôznym literárnym

стилів і видів мовлення.

žánrom, štýlom a útvarom.


Písané prejavy

Письмо

Tvorba písomných textov.

Побудова письмових текстів.


Žiak:

Учень:

- tvorí text, dodržiavajúc zásady

- будує текст, дотримуючись вимог

písomných prejavov;

до писемного мовлення;

- píše slohové práce na dané témy;

- пише твори на запропоновані теми;

- písomne interpretuje texty prečítané

- пише перекази текстів, прочитаних učiteľom;

вчителем;

- tvorí osnovu vlastných prejavov;

- складає план власних висловлювань;

- robí výpisky a poznámky o prečítanom;

- робить виписки і тези прочитаного;

- samostatne pripravuje prednes, referát

- самостійно готує доповідь, реферат,

výstup na konferencii;

виступ на конференції;

- vie napísať životopis, žiadosť, splno-

- вміє написати автобіографію, заяву,

mocnenie, protokol a iné.

доручення, протокол та інше.


Zdokonaľuje svoje vyjadrovacie

Вдосконалює власне висловлювання,

schopnosií; dodržiava základné pravid-

дотримується основних правил

lá komunikácie.

спілкування.


Jazyková zložka

Мовна лінія


Počet

К-сть

hodín

год.

Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy

загальноосвітньої підготовки учня

žiakov

1

Úvod

Вступ

Úloha jazyka vo formovaní

Роль мови у формуванні й са-

a prejave osobnostі.

мовираженні особистості.

2

3


Opakovanie vedomostí

Повторення вивченого

z 10. triedy

у 10 класі

Prehlbovanie a upevňovanie

Поглиблення і

základných vedomostí

систематизація найважли-

z morfológie a orfografie

віших відомостей із морфо-

логії і орфографії

Žiak:

Учень:

- ovláda ohybné slovné druhy, ich

- знає самостійні частини мови, їх

význam, morfologické kategórie

значення, морфологічні категорії й

a vetnočlenskú platnosť; neohybné

синтаксичні особливості; службові

slovné druhy, ich úlohy, morfologické

частини мови, їх функції, морфологІчні

kategórie; používanie spojok v jedno-

особливості; вживання

duchej vete a súvetí.

сполучників у простому і

складному реченні.8
1Morfológia

Морфологія

ako súčasť gramatiky, ktorá

як розділ граматики, що

sa zaoberá slovnými druhmi

вивчає частини мови

Princípy triedenia slov

Частини мови і принципи їх

v slovenskom jazyku na slovné

виділення у словацькій мові.

druhy.


Žiak:

Учень:

- rozlišuje slovné druhy;

- розпізнає частини мови;

- vo vlastných prejavoch využíva slová,

- використовує у власному мовленні

ktoré patria k rôznym slovným druhom.

слова, що належать до різних частин мови.


2

Podstatné mená a prídavné

Іменники і прикметники

mená ako slovný druh

як частина мови

Tvorenie podstatných mien

Засоби словотвору іменників

a prídavných mien.

і прикметників.


- rozoznáva rod, číslo a pád podstatných

- розпізнає рід, число та відмінок

mien;

іменників;- dodržiava pravopis vlastných podstat-

- дотримується правопису власних

ných mien;

- rozlišuje jednotlivé druhy prídavných

- розмежовує розряди прикметників;

mien;


- správne používá pády a stupne

- використовує правильні відмінкові

prídavných mien.

форми прикметників.1

Zámeno

Займенник

Druhy zámen. Ich úloha v 

Розряди займенників і їхня

texte.


роль у тексті.

- rozoznáva druhy zámen;

- розрізняє розряди займенників;

- pozná zvláštnosti skloňovania a písa-

- з’ясовує особливості відмінювання

nia zámen;

і написання займенників;

- využíva zámená vo vlastných

- використовує займенники у власному

prejavoch.

мовленні.
1

Číslovka

Числівник

Význam a druhy čísloviek.

Значення і групи числівників.

Skloňovanie čísloviek.

Відмінювання числівників


- rozoznáva číslovky podľa významu;

- класифікує числівники на групи за

значенням;

- ovláda pravopis čísloviek;

- правильно пише числівники;

- pozná osobitosti skloňovania jednot-

livých druhov čísloviek.

- знає особливості відмінювання

окремих груп числівників.


2

Sloveso ako slovný druh

Дієслово як частина мови

Gramatické kategórie a tvary

Граматичні категорії і форми

slovies. Ich funkcia a štylistic-

дієслів. Їх функція і синтаксична

ké využitie. Rozdelenie slovies

роль. Поділ дієслів на

na triedy a vzory. Zložené slo-

групи і зразки дієвідмінювання.

vesné tváry. Nepravidelné slo-

Складені дієслівні форми.

vesá.


Неправильні дієслова.

- pozná gramatické kategórie a tvary

- розрізняє граматичні категорії і

slovies;

форми дієслів;

- správne tvorí a využíva slovesné časy

- правильно утворює та вживає часові

a spôsoby;

і способові форми дієслів;

- pozná funkcie a štylistické využitie

- знає функції і синтаксичне вживання

slovies;

дієслів;


- ovláda rozdelenie slovies na triedy a

- знає поділ дієслів на класи і зразки

vzory;

відмінювання;- vie, čo sú to zložené slovesné tvаry;

- знає складені дієслівні форми;

- vie, čo sú to nepravidelné slovesá.

- знає, що таке неправильні дієслова.
1

Príslovka ako slovný druh

Прислівник як частина мови

Tvorenie prísloviek.

Словотвір прислівника.Žiak:

Учень:

- vie vyznačíť príslovky v texte a vys-

- вміє визначити прислівники у тексті

vetliť ich pravopis;

та пояснити їх правопис;

- správne využíva pravidlá pravopisu

- правильно застосовує правила правопису

prísloviek (spolu, zvlášť, s pomlčkou);

прислівників (разом, окремо,

через дефіс);

- tvorí vlastné prejavy využívajúc

- будує власні висловлювання, вживаючи

príslovky.

прислівники.3
1
1

1


Neohybné slovné druhy

Службові частини мови

Predložky, spojky, častice, ci-

Прийменник, сполучник,

toslovcia ako neohybné slov-

частка, як службові частини

né druhy.

мови. Вигук.

Princípy využívania niekto-

Особливості вживання

rých predložiek (podľa, vedľa,

деяких прийменників (podľa,

pri, k, ku, do). Úloha častíc v

vedľa, pri, k, ku, do). Роль

jazyku.


часток у мові.

Citoslovce.

Вигук.


Žiak:

Учень:

- rozoznáva predložky, spojky, častice

- видія прийменники, сполучники і

vo vetách;

частки у реченнях;

- správne, podľa pravidiel pravopisu,

- відповідно до вивчених правил пише

píše predložky, spojky, častice;

прийменники ,сполучники і частки;

- tvorí vlastné prejavy využívajúc v ních

- будує власні висловлювання, вживаючи

predložky, spojky a častice;

прийменники, сполучники і

частки;


- podľa významu určuje druh citoslo- - визначає групи вигуків за значенням;

viec;


- pri citoslovciach správne využíva

- правильно вживає розділові знаки

interpunkčné znamienka;

при вигуках;

- neohybné slovné druhy prekladá do

- перекладає службові частини мови

rodného jazyka, porovnáva a určuje

рідною мовою, порівнює та з’ясовує,

ich spoločné a odlišné znaky;

що спільного і відмінного в їх

складі;

- robí morfologický rozbor týchto slov-- виконує морфологічний розбір вивчених

ných druhov.

частин мови.


6
1

Skladba

Синтаксис

Výstavba textu, nadvetné

Будова тексту: абзац, розділ.

útvary:

odsek, kapitola.


Žiak:

Учень:

- má poznatky o výstavbe textu;

- має відомості про будову тексту;

- pozná, čo je to odsek a kapitola.

- знає, що таке абзац і розділ


1

Slovosled a vetosled.

Порядок слів у реченні та порядок речень у тексті.Žiak:

Учень:

- má poznatky o správnom poradí

- має відомості про правильний

slov vo vete a viet v texte;

порядок слів у реченні та речень у тексті;

- vie, čo je to východisko a jadro

- знає, що таке початок і основа

výpovede;

висловлювання;

- vie, čo sú to príklonky;

- знає, що таке скорочені форми займенників;

- vie, čo je to dôraz (vetný prízvuk).

- знає, що таке виразність.


1

Polovetné konštrukcie.

Напівпредикативні конструкції.Žiak:

Учень:

- vie, čo sú to polovetné konštrukcie;

- знає, що таке напівпредикативні

cie;


конструкції.;

- vo svojich prejavoch ich využíva.

- у своїх висловлюваннях використовує їх.


1

Jednoduchá veta s viacná-

Просте речення з однорідни-

sobným vetným členom.

ми членами речення.

Interpunkcia medzi viacná-

Розділові знаки між однорідними

sobnými vetnými členmi.

членами речення.

Samostatné vložky.

Вставні слова.Žiak:

Учень:

- v úradných papieroch správne

- правильно будує речення з од-

tvorí vety s viacnásobnými vetnými

норідними членами в ділових паперах;

členmi;


- vo svojich prejavoch využíva

- у своєму мовленні використовує

oslovenia a vsuvky;

звертання і вставні слова;

- tvorí a analyzuje vety s viacná-

- аналізує і конструює речення з

sobnými vetnými členmi a vsúv-

однорідними членами, у тому

kami.

числі з вставними словами.1

Využívanie vytýčených

Використання конструкцій з

vetných členov. Elipsa.

відокремленими членами

речення. Еліпс.

Oslovenie, jeho úloha vo vete.

Звертання, його роль у

Štylistické funkcie viet

реченні.

s oslovením.

Стилістичні функції речень із

звертанням.Žiak:

Учень:

- vysvetľuje význam vytýčených

- розкриває значення відокремлених

vetných členov;

членів речення;

- využíva vytýčený vetný člen

- вводить конструкції з відокремленими

v rôznych jazykových štýloch;

членами речення у тексти різних стилів;

- vie, čo je to elipsa.

- знає, що таке еліпс.

- vie nájsť vo vete oslovenie;

- вміє знайти у реченні звертання;

- nachádza a vysvetľuje osvojené

- знаходить і пояснює вивчені

interpunkčné znamienka; správne

розділові знаки, правильно їх

ich používa pri viacnásobných

ставить при однорідних

vetných členoch, vsuvkách,

членах речення, відокремленнях,

osloveniach, skladoch, vetách a iné.

звертаннях, словосполученнях, реченнях.


1

Text. Základná charakteristika

Текст. Загальна характеристика

textu. Kompozícia textu.

тексту.

Композиція тексту.


Žiak:

Учень:

- podľa komunikačnej situácie tvorí

- створює власні висловлювання

vlastné prejavy.

з урахуванням ситуації спілкування.


1

Opakovanie vedomostí za

Повторення вивченого

11. triedu

в 11 класі
Medzipredmetové vzťahy

Міжпредметні зв’язки

Rečnícke otázky v umeleckej literatúre. Epiteton a porovnanie ako vyjadrovacie

Риторичні запитання в художньому тексті. Епітет і порівняння як

prostriedky v umeleckých textoch (literatúra). Analýza obsahu diel výtvarnej

зображувально-виражальні засоби в художніх творах (література).

výchovy (výtvarná výchova). Správne využívanie pádovych foriem podstatných

Аналіз змісту творів живопису (образотворче мистецтво). Правильне

mien, prídavných mien, čísloviek v náučných textoch (zemepis, biológia, dejepis).

Вживання відмінкових форм іменників, прикметників, числівників у наукових текстах (географія, біологія, історія).


Sociokultúrny aspekt

Соціокультурна лінія


Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy

загальноосвітньої підготовки учня

žiakov

Vedomosti o osobitostiach národnej

Відомості про особливості національної

kultúry, obyčajoch, tradíciách, oslavách;

культури, звичаї, традиції, свята;

štátnych symboloch; duchovné

державну символіку; духовні та a materiálne dedičstvo.

матеріальні надбання.


Žiak:

Учень:

- pozná osobitosti materiálnej

- знає особливості матеріальної і духовної

a duchovnej kultúry Ukrajincov

культури українців і словаків;

a Slovákov; úryvky textov ústnej ľudo-

зразки творів усної народної творчості,

vej slovesnosti, v ktorých sa odráža ná-

у яких відображено народний досвід,

rodná skúsenosť, obyčaje a tradície.

звичаї та традиції.

- v priebehu komunikácie využíva svoje

- використовує під час спілкування

vedomosti o osobitostiach kultúry

свої знання про особливості культури

Ukrajincov;

українців;

- uctieva tradície, obyčaje, duchovné

- з повагою ставиться до традицій,

dedičstvo a ideály ukrajinského

звичаїв духовних цінностей та ідеалів

a slovenského národa;

українського та словацького народів;

- obohacuje sa vedomosťami

- збагачує себе знаннями про духовні

o duchovnom dedičstve ukrajinského

надбання українського і словацького

a slovenského národov;

народів;

- dodržiava pravidlá slušností a zásady

- дотримується правил ввічливості та

komunikácie.

мовленнєвого етикету.Tematicko-obsahový základ realizácie sociokultúrneho aspektu

Тематико-змістова основа для реалізації соціокультурної

a slohovej výchovy

лінії і розвитку мовлення
Systém textov

Тематика текстів

Orientačné témy žiackych

Орієнтовні теми учнівських

písomných a ústných prejavov

усних і письмових висловлювань

1.

Rozvoj a kodifikácia slovenského

Розвиток і становлення словацької

jazyka. Miesto slovenčiny vo

мови. Місце словацької мови

svete.

у світі.


Poznanie a zachovanie štátneho

Вивчення і збереження державної

a materinského jazyka.

і рідної мови.2.

Národné obrodenie a získanie

Національне відродження та ста-

ukrajinskej a slovenskej štátnej

новлення української і словацької

nezávislosti. Štátne symboly Ukra-

державності. Державна символіка

jiny a Slovenska.

України і Словаччини.Štátne symboly Slovenská a Ukra-

Державні символи України і

jiny. Stanovenie ukrajinskej a slo-

Словаччини. Здобуття незалежності

venskej nezávislostí a národné

і відродження української і

obrodenie.

словацької державності.3.

Ochrana životného prostredia.

Охорона навколишнього середовища.

Ochrana prírody. Ekologická kul-

Охорона природи. Екологічна

túra.

культура.Zem – náš spoločný domov. Ako

Земля - наш спільний дім.

Як зберегти природу для при-

uchovať prírodu pre naších

йдешніх поколінь.

potomkov.4.

Rodina – základ štátu. Rodina, rod.

Сім’я – основа держави. Родина,

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

рід. Взаємини батьків і дітей.Povinnosti jednotlivých členov ro-

Обов’язки окремих членів сім’ї.

diny. Rodinné tradície. Úcta

Сімейні традиції. Повага до

k rodičom.

батьків.


5.

Všeobecne používané normy etiky.

Загальновживані норми етики.

Morálne zásady.

Норми моралі.Morálno – etické vzťahy človeka

Морально – етичні стосунки

v kolektíve. Správanie sa k iným

людини у колективі. Ставлення ľuďom.

до інших людей.


6.

Štátne, národné a cirkevné sviatky.

Державні, народні і релігійні свята.Najdôležitejšie sviatky na Ukrajine

Найважливіші свята в Україні та

a Slovensku. Oslavy v mojej

Словаччині. Відзначення

rodine.

свят у моїй родині.7.

Duchovná kultúra Slovákov.

Духовна культура словаків.Duchovné bohatstvo človeka.

Духовне багатство людини.

Všeobecné ľudské hodnoty: dobro-

Загальнолюдські цінності: доброта,

ta, humanizmus...

гуманізм...8.

Vzdelanie. Význam vzdelania pre

Навчання. Значення освіти для

človeka.

людини.


Prečo je pre človeka potrebné Чому людині необхідні знання.

vzdelanie. Výber povolania.

Вибір майбутньої професії.


9.

Spolunažívanie rôznych

Співіснування різних національних

národnostných menšín na Zakar-

меншин на Закарпатті.

patsku.


Zakarpatsko – môj rodný kraj.

Закарпаття – мій рідний край.

Zvláštnosti materiálnej a duchov-

Особливості матеріальної і духовної

nej kultúry rodného kraja.

культури рідного краю.
10.

Etika komunikácie a jazyková kul-

Етика спілкування та мовленнєвий

túra.

етикет.


Dodržiavanie zásad komunikácie.

Дотримання норм спілкування.
Medzipredmetové vzťahy

Міжпредметні звязки

Úvaha s prvkami anaýízy umeleckého diela; porovnávacia charakteristika

Роздуми з елементами аналізу художнього твору; порівняльна характе-

ристика літературних героїв у творах української та словацької літера-

literárnych hrdinov v slovenskej a ukrajinskej literatúre. Materiálne a duchovné

тури. Матеріальні і духовні цінності українського та словацького народів

poklady ukrajinského a slovenského národа (literatúra, dejepis, kinematografia,

(література, історія, кінематографія, образотворче мистецтво, музика).

výtvarná výchova, hudobná výchova).Činnostná zložka

Діяльнісна лінія


Obsah učebného materiálu

Зміст навчального матеріалу

Štátne požiadavky na úroveň

Державні вимоги до рівня

všeobecnovzdelávacej prípravy

загальноосвітньої підготовки учня

žiakov

Formovanie všeobecnovzdelávacích

Загальнонавчальні уміння і навички

zručností a návykov žiakov, ktoré

учнів, що визначають мовленнєву určujú jazykovú činnosť zameranú na

діяльність, спрямовану на розв’язання

riešenie vzdelávacích úloh a životných

навчальних завдань і життєвих

problémov.

проблем.


Žiak:

Учень:

- tvorí písomné prejavy na rôzne témy;

- будує письмове висловлювання на різні теми;

- podľa obsahu a formy prejavu vyberá

- добирає мовні засоби відповідно до

vhodné jazykové prostriedky;

задуму й форми висловлювання;

- rozumie vyjadreniam spolubesedujú-

- сприймає мову співрозмовника,

ceho, využíva osvojené všeobecno –

застосовує набуті загальнонавчальні

vzdelávacie zručnosti a návyky;

уміння і навички;

- podľa komunikačnej situácie tvorí

- створює власні висловлювання з

vlastné prejavy;

урахуванням ситуації спілкування;

- v rôznych situáciách tvorivo využíva

- творчо застосовує сформовані вміння

sformované zručnosti a návyky;

і навички в різних ситуаціях;

- zúčastňuje sa dialógov;

- бере участь у діалозі;

- opravuje výsledky jazykových činností

- перевіряє результати мовленнєвої

(v priebehu rozprávania opravuje ústne

діяльності (коректує усне мовлення

prejavy zohľadňujúc reakcie

під час говоріння, враховуючи реакцію

poslucháčov), zdokonaľuje napísané;

слухача), удосконалює написане;

- používa slovníky rôznych druhov a inú

- користується словниками різних типів

literatúru.та іншою довідковою літературою.

Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas
programy-10-11-klas -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
programy-10-11-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
programy-10-11-klas -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
programy-10-11-klas -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
programy-10-11-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
programy-10-11-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
programy-10-11-klas -> Історія україни 10―11 класи профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
programy-10-11-klas -> Фізика І астрономія навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Скачати 79.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка