Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


Література ХХ – ХХІ ст. у пошуках себе і високого польотуСкачати 381.61 Kb.
Сторінка11/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

Література ХХ – ХХІ ст. у пошуках себе і високого польоту

висловлює особисте ставлення до проблем навколишнього середовища;

розуміє особисту відповідальність перед людьми; усвідомлює право на свободу вибору;

відповідально ставиться до власного здоров’я, цінує життя;

критично осмислює методи досягнення мети; усвідомлює важливість креативних рішень для самореалізації.

виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;

розкриває особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;

характеризує головних персонажів твору, визначає засоби їхнього створення у тексті;

називає жанрові ознаки прочитаних творів;

знаходить у прочитаних творах символи та розкриває їхній зміст;

зіставляє персонажів творів;

розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки

Підсумки

критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі;цінує людську гідність, усвідомлює право кожного на власну думку;

осмислює взаємозв’язки між рішеннями та їхніми наслідками, безпечною поведінкою та здоров’ям;

розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві.

знає основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.;

аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби;

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 58 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

визначає жанрові ознаки, специфіку образів, оповіді, мови пропонованих для вивчення творів;

демонструє вміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів

9 клас

Вступ

усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства;

цінує спільну працю, громадянську ініціативу.

дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів)

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів)

Просвітництво

усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища;

розуміє роль ініціативи в суспільстві;

осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях;

ставить перед собою мету й системно працює для її реалізації.

розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;
називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);

знаходить приклади езопової мови у творі Дж. Свіфта;

характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;

знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;

розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;

пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу.

Романтизм

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища;

розуміє необхідність захисту своїх прaв і прав інших людей;

визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях;

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення.

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

знаходить у тексті й інтерпретує зміст романтичних символів;

виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

з’ясовує зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона);

виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму та взаємодії романтизму з реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова);

визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;

установлює особливості трансформації байронічних мотивів у російському романтизмі
(О. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов);

виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О. С. Пушкін);

порівнює образи Євгенія Онєгіна та Печоріна;

розповідає про роль України в житті й творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;

розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі прочитаних творів);

виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).

РЕАЛІЗМ

усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні життєві цінності, цінує вияв милосердя та співчуття до людини;

осмислює причиново-наслідкові рішення між власними рішеннями і поведінкою та здоров’ям та безпекою;

розуміє роль ініціативності в суспільстві.

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

установлює сюжетно-композиційні особливості творів;

аналізує прочитані тексти цілісно і в окремих фрагментах;

аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);

дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

виявляє художнє новаторство митців;

розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників з Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів)

нові тенденції у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

усвідомлює необхідність брати на себе відповідальність за власні рішення;

виробляє вміння опановувати себе;

розрізняє щирі і меркантильні наміри;

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

аналізує твори у єдності змісту та форми;

висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами).

Література ХХ – ХХІ ст. життя. Історія, кульутра

обґрунтовує вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; характеризує цілісну наукову картину світу;

усвідомлює моральну відповідальність за свої вчинки; аналізує принципи і механізми функціювання суспільства;

розуміє відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозує ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів;

цінує ініціативність та підприємливість.

знає основні відомості про життя і творчість митців;

виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв’язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;

створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);\

обстоює власну думку, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;

знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями

Підсумки

усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє відповідальність за спроби змінити навколишній світ;

оцінює свою роль у суспільстві, бере участь у процесі ухвалення рішень;

осмислює причиново-наслідкові зв’язки між безпечною поведінкою та здоров’ям;

продукує власні ідеї та ініціативи, обстоює власну думку, використовуючи доцільні мовні засоби.

визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;

розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанри XIXXX ст.;

установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;

називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;

застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

Математика

5 клас

Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з об’єктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні.

Дробові числа і дії з ними

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини;

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо.

6 клас

Подільність натуральних чисел

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста.

Звичайні дроби

наводить приклади: скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;

розрізняє: скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

читає і записує: нескінченні періодичні дроби;

розуміє правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Відношення і пропорції

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: коло і круг; пряму та обернену пропорційність; види діаграм;

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб; коло, круг, круговий сектор; діаграма;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; круговий сектор; стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих та кругових діаграм;

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ.

Раціональні числа та дії з ними

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки;

будує: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь.

Розв'язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відношення різних величин (наприклад, працездатного населення регіону, калорій тощо); прийняття рішень у сфері фінансових операцій, розрахунок власних та родинних фінансів, комунальних платежів; вміння розпоряджатись власними коштами, в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати тощо.
Алгебра

7 клас

Цілі вирази

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює: як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних; що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює: означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена; властивості степеня з натуральним показником; правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень.


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка