Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»Скачати 381.61 Kb.
Сторінка25/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Ключові компетентності такі, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків здійснювати через гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, спортивні, музичні – всього 9 год.


Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.


Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості
Кадрове забезпечення освітньої діяльності

(вставити кількість педагогів 5-9 класів за кваліфікаційними категоріями, педагогічними званнями, стажем роботи);

Кількість

педпрацівників

спеціаліст

І категорія

ІІ категорія

Вища

категорія

Звання

Педстаж

До 5

5-10

10-15

15-20

20-25

Понад 25 років

18

2

7

7

2
2

2

3

3

3

5


Навчально-методичне забезпечення якості

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Клас

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Українська мова

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-7

так

МОН України

Зі змінами, затвердженими наказом № 804,

2017р.


2017 р.

Українська мова. Програми для ЗНЗ (класів) з поглибленим вивченням української мови (8-9 класи)

8-9

Так

МОН України

Наказ №122, 2008р.
2008 р.

Українська література

Українська література.5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013р.

5-7

так

МОН України

Зі змінами, затвердженими наказом МОН  України № 804, 2017р.2017 р.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. (8-9 класи)

8-9

Так

МОН України

Наказ №122

2008р.


2008 р.

Іноземна мова

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта)

.

 5-9

Так

МОН України Наказ № 408, 2018 р.


2018 р.

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9

так

МОН України

Зі змінами, внесеними наказом МОН №804, 2017р.2017 р.

Математика

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

5-9

Так

МОН України

Наказ № 804, 2017р. 

2017 р.


Географія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

6-9

Так

Затверджено наказом МОН України №804, 2017 р.

2017 р.

Основи здоров’я

Навчальна програма для ЗНЗ

5-9

Так

Затверджена наказом МОН України №804, 2017 р.

2017 р.

Хімія

Програма для ЗНЗ.

Хімія. 7-9 кл.7-9

Так

Затверджена наказом МОН України №804, 2017р.

2017 р.

Природознавство

Програма для ЗНЗ (оновлена)

5

Так

Затверджена наказом МОН України №804, 2017 р.

2017 р.

Мистецтво

Навчальна програма для ЗНЗ

5-9

Так

Затверджена наказом МОН України №804, 2017 р.

2017 р.

Історія України, всесвітня історія

Програма для ЗНЗ

5-9

Так

Затверджена наказом МОН України №52, 2017 р. і №201, 2017 р.

2017 р.

Основи правознавства

Програма для ЗНЗ

9

Так

Затверджена наказом МОН України №52, 2017 р. і №201, 2017 р.

2017 р.

Фізика

Програма для ЗНЗ «Фізика. 7-9 класи»

7-9

Так

Затверджена наказом МОН України №804, 2017 р.

2017 р.

Технології

Трудове навчання.

Програма оновлена5-9

Так

Затверджена наказом МОН України № 804, 2017 р.

2017 р.

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво. Програма для ЗНЗ. Оновлена

5-7

Так

Затверджена наказом МОН України № 804, 2017 р.

2017 р.

Інформатика

Інформатика. Програма для 5-9 класів ЗНЗ

5-9

Так

Затверджена наказом МОН України, 2017 р.

2017 р.

Фізична культура

Навчальна програма з фізичної культури для ЗНЗ

5-9
Затверджена наказом МОН № 804,2017 р.

2017 р.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 1. ВІДОМОСТІ
  про кількісні та якісні показники
  матеріально-технічного
  забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 2. 1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з _ по _)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

44532, с.Соснівка,

вул. 1 травня


950-

так

-

так

так

такНайменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Класні кімнати

Парти, дошки, стільці, стінки, столи учительські.

Учительська

Стільці, шкаф, столи учительські.

Кабінет директора

Стільці, стінка, комп’ютер, столи учительські.

Спортивна зала

Спортивний інвентар.

Санвузел

Умивальники, унітази.

Бібліотека

Стільці, стелажі, підручники, художня література.

Їдальня

Стільці, столи, кухонний інвентар.

Кабінет біології

Парти, стільці, стіл учительський

Кабінет математики

Парти, стільці, стіл учительський

Кабінет географії

Парти, стільці, стіл учительський

Кабінет захисту Вітчизни

Парти, стільці, стіл учительський

Кабінет історії

Парти, стільці, стіл учительський

Майстерня по дереву

Парти, стільці, станки, стіл учительський

Кімната педагога організатора

Стільці, столи учительські,


Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей):

наказ по школі №48 від 03.06.2018

Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення: наказ по школі№51 від 03.06.2018

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», річного плану роботи здійснювався аналіз виконання навчальних планів і програм на кінець 2018/2019 н.р. базової школи. Зверталася увага на виконання вимог програми, послідовність викладання навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему; відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню; виконання обов'язкового мінімуму контрольних робіт; перевірка використання кількості годин, які відведено на повторення матеріалу, розв'язування задач; об’єктивність оцінювання навчальних досягнень з 5 по 9 класи, відповідність ведення записів у класному журналі щодо Інструкції.


Враховуючи перевірку ведення класних журналів і записів, зроблених в них учителями, співбесід, проведених на підставі календарного планування, встановлено, що вчителі керувалися у своїй роботі інструктивно – методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів інваріантної складової навчального плану у 2017/2018 навчальному році, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-9-их класів загальноосвітніх навчальних закладів; дотримуються кількості годин, відведених навчальними програмами на вивчення тем, забезпечують послідовність проходження навчального матеріалу та виконання практичної частини та навчальної програми вцілому.

Рекомендації

Забезпечити належний супровід впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, відповідні умови організації освітнього процесу. Упродовж року.

Забезпечити впровадження в освітній процес освітніх програм закладів базової загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 р. № 405). Упродовж року.

Забезпечити виконання у повному обсязі листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». З 1 вересня 2018 року

Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти

Соціально-психологічна служба опорного навчального закладу сприяє створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

Здійснює:


 • супровід адаптації учнів 5 класів до навчально-виховного процесу;

 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку учнів;

 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм;

 • корекційну роботу з розвитку пам’яті, уваги, мислення з метою подолання проблем, які пов’язані з шкільною неуспішністю;

 • консультативну допомогу учасникам освітнього процесу;

 • профілактичну роботу з питань попередження насильства, булінгу, протидії торгівлі людьми, дискримінації;

 • формування психологічної культури учасників освітнього процесу;

 • психологічний супровід обдарованих дітей;

 • профілактику бездоглядності, правопорушень, жорстокості, формування навичок здорового способу життя;

 • просвітницько-профілактичну робота щодо формування у учнів 8-9 класів готовності до профільного навчання;

 • консультативно-просвітницьку роботу з учнями щодо забезпечення підтримки профорієнтаційної діяльності учнів;

 • соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

 • формування психологічної готовності школярів до ДПА.

Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників (підвищення кваліфікації на 2018/2019 н.р.)

Підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників здійснюється відповідно до графіку курсової перепідготовки в ВІППО, а також педагоги беруть активну участь у вебінарах, тренінгах тощо.12 лютого – 23 лютого 2018 р. (2 тижні)

Шуляк О.О.

Вчителі англійської мови (І категорія)


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка