Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


вимовляє звуки в словах відповідно до правил орфоепії; використовуєСкачати 381.61 Kb.
Сторінка4/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

вимовляє звуки в словах відповідно до правил орфоепії;

використовує логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням;

дотримується чергувань голосних і приголосних звуків;

користується орфографічним словником і словником наголосів;

помічає й виправляє орфоепічні й орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;

розпізнає у словах явища уподібнення, спрощення, чергування звуків;

усвідомлює красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність;

виявляє відкритість до пізнання різних культур через мови;

знає, що вивчає синтаксис і пунктуація;

знає та формулює визначення словосполучення та речення;

пояснює відмінність між словосполученням і реченням;

наводить приклади словосполучень, речень, що належать до різних видів за метою висловлення та емоційним забарвленням;

знає головні члени речення;

наводить приклади двоскладних й односкладних речень;

відрізняє словосполучення від слова й речення;

визначає у словосполученні головне й залежне слова;

розпізнає види речень за метою висловлення, інтонацією, емоційним забарвленням;

визначає частини складного речення, що мають будову простих;

розставляє та обґрунтовує розділові знаки в кінці речення;

визначає в реченні головні члени;

помічає й виправляє пунктуаційні помилки (у межах вивчених правил);

критично мислить, аналізує моральні дилеми, виходячи з досвіду власного життя;

усвідомлює багатство виражальних засобів української мови, зокрема її граматичну досконалість;

представляє й аргументує свою позицію в шкільному ЗМІ;

додержує таких правил етики, як правдивість, дотримання прав людини;

усвідомлює суть понять патріотизм, відповідальність за долю батьківщини (НЛ-2);

знає другорядні члени речення;

формулює визначення додатка, означення, обставини;

Розрізняє додатки, означення, обставини, визначає їх у реченні;

будує речення, поширюючи їх додатками, означеннями, обставинами;

складає речення з урахуванням мети й ситуації спілкування;

використовує виражальні можливості другорядних членів речення у своєму мовленні.

усвідомлює багатство виражальних засобів української мови;

робить висновки щодо значення будови речення для точності висловлення думки;

пояснює роль однорідних членів речення, звертань, вставних слів (словосполучень, речень)у мовленні;

формулює правила вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями та вставними словами (словосполученнями);

Розпізнає однорідні члени речення, узагальнювальні слова при них, звертання, вставні слова в реченні та складні речення;

складає речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами й складні речення та використовує їх у власному мовленні;

будує діалоги на визначені теми й відповідно до запропонованої ситуації, доцільно використовуючи однорідні члени речення, звертання і вставні слова;

інтонує правильно речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами й складні речення;

розставляє розділові знаки між однорідними членами, при звертаннях і вставних словах, між частинами складного речення, обґрунтовує їх уживання відповідними правилами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

складає висловлення з урахуванням адресата мовлення, використовуючи різні за будовою (прості й складні) речення.

усвідомлює значення однорідних членів речення, звертань, вставних слів у мовленні;

цінує співрозмовника (адресата листа), виявляє до нього увагу та повагу;

визнає право кожного мати й вільно висловлювати власну думку;

робить висновки щодо необхідності виявляти у спілкуванні делікатність, тактовність, уміти уникати конфліктів та домовлятися;

усвідомлює потребу в цінностях, зокрема родинних;

усвідомлює наслідки, що можуть бути спричинені непорозуміннями між рідними людьми, обґрунтовує необхідність їх уникання.

пояснює відмінності між прямою та непрямою мовою;

наводить приклади речень із прямою мовою;

записує правильно речення з прямою мовою в різних щодо слів автора позиціях;

записує правильно текст, що містить діалог;

розрізняє слова автора й пряму мову в реченні з прямою мовою;

правильно інтонує речення з прямою мовою;

ставить розділові знаки при прямій мові й діалозі, обґрунтовує їх правилами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

складає тексти, використовуючи речення з прямою мовою, діалогом.

усвідомлює роль прямої мови в реченнях і текстах;

цінує досвід старших поколінь, поважає досвід і дослухається порад старших членів родини.

Знає групи слів за значенням, будову слова, основні правила вимови та правопису слів, основні відомості із синтаксису та пунктуації.

класифікує й систематизує вивчені відомості;

узагальнює поняття, закономірності, правила;

застосовує здобуті знання, уміння, навички й досвід у нових навчальних та життєвих ситуаціях.

6 клас

знає засоби милозвучності української мови;

знаходить їх у тексті (реченнях), використовує вмовленні;

знає й розуміє особливості української мови, які забезпечують точність, виразність, образність вислову.

добирає засоби мови, відповідні меті й ситуації спілкування;

розпізнає синоніми, антоніми, використовує їх у мовленні;

усвідомлює естетичну цінність української мови;

оцінює словникове багатство української мови;

усвідомлює права й мовні обов’язки учнів як громадян своєї держави;

розуміє й обгрунтовує необхідність вільного володіння державною мовою.

розуміє, як пов’язані мова і мовлення;

має уявлення та пояснює зміст понять мовлення, види мовленнєвої діяльності, ситуація спілкування, адресат мовлення, мета спілкування;

знає типи мовлення (розповідь, опис, роздум, оцінка (предмета, явища), наводить приклади відповідних висловлень;

пояснює відмінність між мовленням усним і писемним, монологічним і діалогічним;

знає й використовує доцільні етикетні формули відповідно до різних ситуацій спілкування, віку та статусу співрозмовника.

застосовує всі види мовленнєвої діяльності;

аналізує й осмислює ситуацію спілкування, визначає її складники;

виявляє спроможність ініціювати комунікативну взаємодію (ПФГ);

виявляє здатність логічно обґрунтовувати висловлювані думки й оцінки;

усвідомлює важливість додержання правил спілкування: ввічливості, привітності, доброзичливості, уваги до співрозмовника, стриманості, тактовності;

дотримується правил етикету в поведінці й під час спілкування.

сприймає спілкування як цінність;

поважає права й думки співрозмовників;

розуміє почуття й мотиви співрозмовника;

усвідомлює небезпеку можливого негативного впливу й маніпуляцій у процесі спілкування телефоном та в мережі Інтернет;

робить висновки про необхідність протистояти й протидіяти негативним впливам, допомагати в такому протистоянні іншим.

знає визначення словосполучення й речення, пояснює різницю між ними;

наводить приклади словосполучень і речень; простих речень, що містять однорідні члени речення, звертання, вставні слова; складних речень;

знаходить числівники в реченнях і тексті, розрізняє числівники й прислівники.

утворює й використовує правильно відмінникові форми числівників;

поєднує правильно числівники з іменниками; пояснює відмінювання та правопис числівників правилами;

помічає й виправляє помилки в написанні числівників;

складає речення, висловлення з використанням прислів’їв, крилатих висловів, до складу яких входять числівники;

створює діалоги з використанням дат і точного позначення часу;

планує свій час із використанням числівників;

складає усні й письмові висловлення різних стилів на певну тему, свідомо використовуючи виражальні можливості числівників.

усвідомлює роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення;

робить висновки про необхідність застосування математичних знань у реальному житті, уміння працювати із числовою інформацією, доцільно й правильно вживаючи числівники;

цікавиться фінансовими витратами родини, бере посильну участь у визначенні потреб і з’ясуванні витрат(НЛ-4);

прагне вчитися ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат (НЛ-4).

знає й розуміє значення займенника; функції й роль його в мовленні;

знає морфологічні ознаки займенників, синтаксичну роль їх.

знаходить займенники в тексті; відрізняє займенники від інших частин мови;

визначає морфологічні ознаки й синтаксичну роль займенників у реченні;

правильно визначає розряд займенників його, її, їх;

утворює неозначені й заперечні займенники;

відмінює правильно займенники різних розрядів;

пояснює правопис займенників правилами;

помічає й виправляє помилки в написанні та вживанні займенників;

використовує займенники для зв’язку речень у тексті;

правильно поєднує займенники з прийменниками;

створює монологічні й діалогічні роздуми про вчинки людей з використанням виражальних можливостей займенника для розкриття задуму висловлення;

аналізує причини відмінностей у поглядах різних людей.

усвідомлює значення, морфологічні ознаки й синтаксичну роль займенника;

усвідомлює цінність людини, поважає людську гідність;

виявляє повагу до осіб, які гідно реалізовують громадянські права та обов’язки (НЛ-2);

виявляє почуття громадянської гідності;

поважає закони, правові норми, шанує державні символи і цінності (НЛ-2);

усвідомлює необхідність конструктивної участі у громадському житті(НЛ-2);

порівнює свої погляди з поглядами й оцінками інших осіб;

виявляє здатність логічно обґрунтовувати власну позицію, аргументувати думки й оцінки;

прагне дотримуватися здорового способу життя (НЛ-3).

7 клас

знає та розуміє поняття літературна мова, літературна норма;

знає норми орфоепічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.

спостерігає за мовленням людей, помічає порушення літературної норми;

розрізняє поняття літературна мова й діалекти, просторіччя, жаргон;

редагує речення й тексти, що містять порушення літературних норм;

користується лінгвістичними словниками з метою вдосконалення власного мовлення;

ставиться до української мови як до найвищої цінності;

сприймає дотримання норм української літературної мови як підтвердження духовного становлення й культурного рівня особистості;

критично ставиться до власного мовлення, прагне додержувати норм літературної мови.

знає визначення тексту; називає його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті;

знає сфери вживання, основні види (жанри) висловлень, загальні та мовні ознаки основних стилів мовлення;

пояснює вибір стилю тексту (висловлення) у відповідності до мети й ситуації спілкування;

розуміє призначення публіцистичного стилю, знає сферу його вживання, основні види висловлень, загальні та мовні ознаки;

знає й називає загальні та мовні ознаки публіцистичного стилю.

розпізнає текст, визначає його тему, основнудумку, аналізує будову, визначає стиль;

визначає мікротеми та складає простий план готового тексту, а також план тексту, над складанням якого працює;

знаходить і виправляє стилістичні помилки.

Усвідомлює функцію публіцистичного стилю, його можливості для розкриття в тексті суспільно важливої теми;

шанує духовні цінності народу, цікавиться та пишається внеском українців у світову культуру.

знає правила вживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях;

знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади їх;

пояснює написання слів різних частин мови та вживання розділових знаків у вивчених конструкціях правилами.

розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених, а також у складних реченнях відповідно до вивчених правил;

знаходить у реченнях вивчені частини мови;

визначає належність слова до певної частини мови, визначає її граматичні ознаки;

визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами;

виправляє допущені помилки;

мислить критично, формулює тезу, добирає аргументи на її підтвердження або спростування, самостійно робить висновки;

робить обміркований вибір цінностей, з повагою ставиться до символів народу;

має свій погляд на дискутовану проблему;

дискутує, аргументуючи свої думки; порівнює свої погляди з поглядами й оцінками інших;

ставиться до здоров’я як загальнолюдської цінності (ЗБ);

виявляє здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя (НЛ-1);

цінує гармонійну єдність людини з природою, усвідомлює необхідність дбайливого ставлення, збереження й відновлення природного середовища (НЛ-1);

усвідомлює важливість грамотного письма як однієї з ознак культурної особистості;

критично ставиться до власного мислення;

робить висновки про необхідність мовної освіти та самоосвіти;

знає значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

розуміє роль дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;

знає й пояснює способи творення видових пар та часових і способових форм дієслів.

знаходить дієслова в реченні; визначає граматичні ознаки їх, належність до певної дієвідміни;

використовує правильно форми дієслів у мовленні;

правильно вимовляє дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;

конструює речення з дієсловами в усіх часових й особових формах, зокрема вжитих у переносному значенні;

редагує тексти, замінюючи повторювані дієслова синонімами.

ставиться до здоров’я як до загальнолюдської цінності (НЛ-3);

цінує бережне ставлення до довкілля, до власного здоров’я (НЛ-3);

схвалює дотримання здорового способу життя (НЛ-3).

знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні;

записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис дієприкметників відповідними правилами;

знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами.

відрізняє дієприкметник від прикметника;

знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то;

правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті;

правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами;

складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;

визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх;

редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу.

редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва;

інтерпретує ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у творах різних жанрів, зокрема в портретному живописі.

критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприкметникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприкметниковими зворотами та складних речень;

одержує естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів портретного живопису;

висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами мистецтва;

знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;

розуміє та пояснює значення дієприслівника в мовленні;

записує правильно дієприслівники з вивченими орфограмами, пояснює правопис їх відповідними правилами;

знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприслівниковими зворотами і одиничними дієприслівниками;

знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні;

відрізняє дієприслівник від дієприкметника;

визначає граматичні ознаки дієприслівника;

правильно інтонує речення з дієприслівниковими зворотами;

складає речення з дієприслівниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;

виправляє помилки у вживанні й правописі дієприслівників;

переказує і складає тексти з дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами.

складає монологи й діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва;

критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприслівникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприслівниковими зворотами та складних речень;

усвідомлює корисність використовувати інтернет – ресурсів для здобування нових знань, пошукової діяльності;

з повагою ставиться до людських захоплень, творчості як розвитку здібностей і талантів;

знає значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;

розуміє роль прислівника в мовленні;

називає способи творення прислівників;

записує правильно прислівники, пояснює їх написання правилами.

знаходить прислівники в реченні, відрізняє їх від омонімічних і паронімічних частин мови;

утворює ступені порівняння прислівника; правильно наголошує прислівники;

помічає й виправляє помилки в правописі прислівників;

складає речення й мікро тексти з прислівниками.

Цінує такі риси, як патріотизм, вірність «малій батьківщині»;

Усвідомлює потребу читання художніх творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

Оцінює рівень власних навчальних досягнень з мови, прагне поглиблення мовних знань;

розуміє та пояснює роль прийменника в мовленні;

записує правильно прийменники, пояснює їх написання правилами;

знаходить прийменники в реченні;

відрізняє їх від сполучників і часток;

правильно поєднує з іменниками;аналізує тексти щодо правильності використання прийменників з відмінковими формами іменників;

застосовує правила правопису прийменників;

знаходить і виправляє помилки в правописі їх;

складає речення з прийменниково-іменниковими конструкціями;

редагує тексти, виправляючи помилки у використанні прийменникових засобів милозвучності мовлення(з-із-зі, під-піді-підота ін.).

критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення;

усвідомлює необхідність збереження й поетапного відновлення природного середовища, розв’язання питань захисту довкілля (НЛ - 1);

розуміє і пояснює роль сполучника в мовленні;

записує правильно сполучники, пояснює їх написання правилами;

знаходить сполучники в реченні;

відрізняє їх від прийменників і часток;

визначає види сполучників за будовою, способом використання у простому й складному реченнях;

правильно пише сполучники; помічає й виправляє помилки в написанні їх;використовує сполучники у власних висловленнях, складаючи прості та складні речення;

редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними.

Поважає соціальну активність, патріотизм, відповідальність, громадянську гідність сучасної України (НЛ - 2);

Обґрунтовує духовну спадкоємність героїв української історії та сучасних звитяжців;

розуміє та пояснює роль частки в мовленні;

записує правильно частки, пояснює їх написання правилами;

знаходить частки в реченні, відрізняє від інших службових частин мови;

аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу;

самостійно знаходить і виправляє помилки в правописі часток;редагує тексти щодо правильності використання часток;

створює висловлення, правильно використовуючи частки;

цінує самокритичність, бажання безупинно розвиватися;

схвалює бажання особистості духовно зростати, емоційно, соціально та фізично вдосконалюватися (НЛ - 2);

розуміє та пояснює роль вигука в мовленні;

записує правильно вигуки, пояснює їх написання та вживання при них розділових знаків правилами;

знаходить вигуки в реченні;

визначає належність вигуку до відповідної групи за значенням; відрізняє їх від часток;


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка