Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


знає зміст українських казок; розумієСкачати 381.61 Kb.
Сторінка6/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

знає зміст українських казок;

розуміє особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу; виразно і вдумливо читає казки;

виявляє спільне та відмінне між міфом та казкою, переказує їх;

характеризує казкових героїв, аналізує реальне і фантастичне;

пояснює народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок). висловлює власні міркування про зміст казок; проводить аналогії із сучасним життям.

Усвідомлення постійної присутності в житті, у душі людини добра і зла, красивого і потворного. Розуміння ролі творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення експериментувати) у розвитку й самореалізації людини.

розповідає про дитинство письменника, про Івана Франка-казкаря;

пояснює особливість літературної казки;

знає зміст казки, переказує її фрагменти;

виразно і вдумливо читає казку в дійових особах;аналізує поведінку Лиса;

розрізняє головних персонажів і другорядних.

дає власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів;

прогнозує можливі наслідки діяльності; толерантно відстоює власну позицію в дискусії.

Осмислення негативної ролі лицемірства, зарозумілості та хвалькуватості в житті сучасної людини.

вдумливо й виразно читає казку; переказує її зміст;знаходить описи зовнішності персонажів, аналізує їх;

оцінює вчинки персонажів та життєві ситуації, в які потрапляють герої твору;

усвідомлює важливість толерантного ставлення до людей у сучасному світі.

Готовність робити добро як спонука до позитивної життєдіяльності

виразно й осмислено читає казку;розуміє особливості віршованої казки (ритм, риму, поділ на строфи);

визначає основні риси характеру дійових осіб твору;

простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб;

пояснює значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки; виокремлює основні епізоди;

пояснює відмінність прозової і віршованої мови казок;

висловлює свою думку про прочитане;

проводить аналогії із сучасним життям;

аргументовано і грамотно висловлює власну думку щодо проблем добра і зла у творі, щирості й нещирості, відданості і зради, байдужості і відповідальності, оптимізму і песимізму;Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ, потреби керувати своїми емоціями.

Аргументовано й грамотно висловлює власну думку щодо проблем відповідальності людини за свої вчинки, підступності, справжньої дружби, духовності, відваги й боягузтва;створює тексти, ілюстрації, комікси, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

переказує твір, читає уривки з нього за ролями;

визначає тему повісті та морально-етичні проблеми, коментує їх;

характеризує героя, який найбільше сподобався, оцінює його вчинки;

пояснює роль діалогів у творі.

Усвідомлення дбайливого ставлення до свого життя, до інших людей, потреби виховання щирості, відкритості, наполегливості в досягненні поставленої мети, відповідальності за свої вчинки.

розрізняє види загадок, відгадує їх, пояснює логіку їх відгадування;

розглядає і пояснює особливості будови загадки, роль у ній метафори; самостійно складає загадки; називає види прислів’їв і приказок; розуміє їхню дотепність і мудрість;

використовує українську мову для духовного, культурного й національного самовияву;

відрізняє прислів’я від приказки та пояснює їх, проектуючи на ситуації сучасного життя;

шукає загадки, написані іншими народами; порівнює їхні спільні та відмінні риси;

створює і розгадує ребуси, кросворди, цифрограми та шифрограми.

Шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Усвідомлення потреби розвивати логічне мислення, допитливість, спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.

виразно, осмислено читає загадки, пояснює способи їх відгадування;коментує особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів.

створює власне висловлення, твори-асоціації, ілюстрації на тему віршованих загадок Л. Глібова, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

Прагнення розвивати кмітливість, розумові здібності, логічне мислення, пам’ять.

знає про історичну і літературну пам’ятку «Повість минулих літ»;

розуміє значення давнього літописання для нащадків; розповідає про легендарного Нестора Літописця;

аналізує риси характерів руських (українських) князів.

розуміє роль читання впродовж життя для власного зростання;

шукає описи живописних та архітектурних пам’яток доби Русі-України, зіставляє з літературним твором;

дискутує про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії.

Усвідомлення душевної краси й сили наших предків, любові руських (українських) князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

виразно й усвідомлено читає поезії;визначає засоби поетичної мови;

розповідає про давньоруських князів;

висловлює власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність;

виразно в особах читає драму-казку «Микита Кожум’яка», виокремлює в ній найнапруженіші епізоди;розуміє і пояснює своєрідність побудови драматичного твору.

розуміє зв’язок історичного минулого із сучасністю;

створює власну драму-казку на І дію про Микиту та його нові пригоди, презентацію про життя і вірування давніх українців, про Ярослава Мудрого та його бібліотеку, про благородного Святослава; дискутує про важливість вивчення історії своєї держави.

Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків та осмислене їх виконання.

переказує найяскравіші фрагменти твору; характеризує образи головних героїв.

дискутує про значення історичного минулого для сучасної людини; аргументовано й грамотно висловлює власну думку щодо проблем, порушених у творі;створює презентацію і карту про місця подорожі головних героїв;

створює ілюстрації / буктрейлер до твору.

Розуміння потреби формувати національну самосвідомість, плекати патріотичні почуття, мати громадянську позицію.

6 клас

знає про рукописні книги часів Русі-України, про автора «Повісті минулих літ» Нестора Лiтописця; про сучасні формати книги;

розуміє роль книжки в житті людини, складність і особливість процесу творчості, місце в ньому уяви й фантазії митця, роль читача в «житті» художнього твору;

пояснює, де можна «зустрітися» з літературою (літературні журнали, радіопередачі, телебачення, театр, книгарні, бібліотеки, Інтернет);

аргументує індивідуальні читацькі інтереси.

зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва;

створює презентацію про історію книжки;

усвідомлює роль читання впродовж життя для власного зростання;

розуміє необхідність додаткової інформації; знаходить її в мережі Інтернет та інших джерелах.

Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

знає про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди;

розповідає про головні календарні обряди українців;

розрізняє і називає різновиди календарно-обрядових пісень; виразно і вдумливо читає їх, коментує зміст;

виокремлює й пояснює роль художніх засобів.

висловлює судження про роль колискової пісні в житті людини, про роль сім’ї та тепло рідного дому, про відповідальність кожного за збереження духовної спадщини для майбутніх поколінь;

описує образ матері над колискою дитини (за творами літератури та живопису).

Вивчає напам’ять: 2 пісні (на вибір учня).

Прагнення відроджувати й вивчати оригінальну творчість народу. Повага до прадавніх вірувань наших предків, гордість за свій талановитий народ, любов до рідних.

розуміє і пояснює специфіку пісні лiтературного походження;

переказує історію створення національного гімну;

розповідає про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну з «Молитвою» О. Кониського; виразно і вдумливо читає пісні;

визначає й коментує провідні мотиви, пояснює роль символів у них.

висловлює судження про значення національного гімну в житті народу;

розкриває особливості художнього втілення теми України у творах різних митців.

Вивчає напам’ять: «Ще не вмерла Україна...» та 1 пісню (на вибір).

Осмислення почуття патріотизму, утвердження віри в щасливе майбутнє свого народу.

розповідає коротко про письменника; виразно і вдумливо читає поему; визначає головну думку; розповідає про життя ханського сина в полоні руського князя й пояснює, чому він забув рідний край; характеризує образ юнака-половця; співвідносить давноминулі події, описані в поемі, із сучасністю.

розуміє значення історичної пам’яті для кожної людини; пояснює важливість приналежності до свого народу;

висловлює судження про її історичну основу, зв’язок із літописною легендою;

коментує власне розуміння почуття патріотизму;

усвідомлює роль слова в житті людини.

Усвідомлення важливості історичної пам’яті для кожної людини та приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

розповідає про життя Т. Шевченка в Петербурзі; знає зміст твору, виразно й осмислено читає окремі фрагменти; розкриває історичну основу поеми «Іван Підкова»; висловлює судження про риси й поведінку козацького ватажка; пояснює особливості художніх засобів у зображенні штормового моря, бою.

розуміє важливість знання історії рідного народу; висловлює власну думку щодо суспільно-політичних питань.

Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків - духовний спадок нащадкам.

уміє визначити історичну основу твору; знаходить і коментує описи природи, портрети персонажів, їхні вчинки; аналізує роль художніх засобів.

висловлює власні судження про геройство та вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька; зіставляє специфіку розкриття історичної теми в літературі та кінематографі; створює презентацію про головних героїв твору; дискутує про проблеми національної свідомості, патріотизму, зрадництва, усвідомленого вибору.

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших предків, потреби виховання й утвердження цих якостей у наш час.

розповідає про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість;

усвідомлює і вміє пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками;

характеризує образ ліричної героїні;

висловлює власні роздуми про неї.

висловлює своє ставлення до проблеми бережливого ставлення до природи як важливого чинника реалізації особистості;

зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, кіномистецтві;

створює ілюстрації до творів, відео поезії.

Вивчає напам’ять: вірш «Як дитиною, бувало…».

Усвідомлення потреби плекати почуття любові до батьків, родини; формування стоїчних рис характеру (мужності, цілеспрямованості, наполегливості); прагнення до самоосвіти.

розповідає цікаві епізоди з життя письменника;

знає зміст оповідання; виразно і вдумливо читає епізоди, що найбільше вражають;

аналізує епічний твір;

називає риси характеру Федька, що вирізняють його з-поміж друзів-однолітків, коментує їх;

аналізує роль художніх засобів у творі;

знаходить портрет, пейзаж, діалоги;

формулює головну думку оповідання.

висловлює своє ставлення до літературних героїв;

визначає причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами;

пропонує алгоритм дій.

Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

виразно й усвідомлено читає вірші;висловлює судження про почуття ліричного героя; співвідносить їх із пережитими особисто.

висловлює своє ставлення до проблеми збереження родинних цінностей; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, кіномистецтві; створює ілюстрації до творів, відеопоезії; проводить аналогії із власним життям.

Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

розуміє, що світ дитинства – вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій; виразно й усвідомлено читає поезії, коментує їх;

пояснює художні засоби.

висловлює судження про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі; пояснює вплив слова на психічне здоров’я людини.

Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, уміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

розуміє метафоричність поезій; виразно і вдумливо читає вірші;

коментує образне бачення світу, явищ природи в них;

пояснює поєднання у творі уявного, фантастичного і реального;

висловлює власне бачення образів стежечки, блискавки, веселки тощо.

порівнює твори музичного й образотворчого мистецтв, суголосні поезіям;

зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

Усвідомлення потреби естетичного сприйняття художнього твору.

виразно і вдумливо читає казки-притчі, коментує їх;знаходить і пояснює фантастичні елементи в них;

висловлює судження про важливість проблем, порушених у творах та актуальність їх;

знаходить аналогії в повсякденному житті.

розуміє силу слова; аналізує життєві ситуації з погляду гуманізму, толерантного ставлення до людей; дискутує щодо проблем таланту, неординарності, «білих ворон», спілкування;

висловлює власне розуміння ілюстрацій письменниці; створює есе-рефлексію.

Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

знає основне про письменника;

розуміє поняття романтичного і пригодницького;

визначає жанр твору; самостійно ознайомлюється з його змістом;

аналізує поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях;

характеризує улюбленого героя, аргументує свій вибір, розкриває риси його вдачі;

виокремлює, виразно читає й коментує найцікавіші епізоди тексту.

висловлює судження про зв’язок прочитаного з власними життєвими спостереженнями;

усвідомлює себе активним членом соціуму;

зіставляє специфіку розкриття теми в літературі й кіномистецтві;

обговорює в групах проблеми дружби та першого кохання;

створює правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

укладає таблицю «Плюси і мінуси «проектів» Яви та Павлуші».

Усвідомлення важливості активної життєвої позиції, позитивних рис характеру; сили справжньої дружби та взаємо підтримки.

переказує зміст уривка твору; визначає елементи сюжету в ньому;

характеризує образи головних персонажів, їхню поведінку в складній ситуації.

висловлює судження про місце уяви, фантазії, романтичності в житті сучасної людини, необхідності навчатися упродовж життя, здобувати досвід; про важливість збереження довкілля для сьогодення та майбутнього;

знаходить у тексті реальні (звичайні) та пригодницькі події.

Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства в житті людини.

знає цікавий факт про письменницю;

переказує зміст твору, висловлює враження про нього; характеризує образ головного героя Клима.

висловлює судження про те, як виховувати в собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості, відповідальності; як спрогнозувати можливі наслідки діяльності;

зіставляє специфіку розкриття фантастичної теми в літературі й кіномистецтві;

знаходить інформацію про українських письменників-фантастів;

дискутує про проблеми сміливості і боягузтва.

Потреба формування позитивного світогляду, доброзичливого ставлення до світу та людей. Усвідомлення ролі навчання, прагнення відкривати світ і себе в ньому, самовдосконалення, самореалізації в житті кожної людини.

розуміє роль гумору в житті українців;

знає жанри гумористичних творів, називає їх;

розповідає про особливість побудови байки; виразно і вдумливо читає твори Л. Глібова;

пояснює головну думку кожної байки та алегоричні образи.

зіставляє описане в байках із реальним життям, використовуючи виражальні засоби української мови; створює ілюстрації до твору;

обговорює в групах проблеми несправедливості, жорстокості, ледарства в байках Л. Глібова і в сучасному житті.

Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини, потреби життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

розуміє вияв народної мудрості в гуморесках, викривальний пафос співомовок; виразно й усвідомлено читає твори;

коментує іронічне ставлення автора до негативних рис характеру;

виокремлює головну думку кожного твору; характеризує героїв і порівнює їх.

пояснює зв’язок історичних фактів із їх гумористичним відображенням у співомовках;

обґрунтовує власні спостереження над смішними ситуаціями в житті;

розуміє роль ініціативності, підприємливості в суспільстві та специфіку лексики твору;

застосовує комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування;

створює ілюстрації до твору;

віднаходить інформацію про зустріч запорожців із королем.

Усвідомлення, що почуття гумору - ознака духовного здоров’я людини.

виразно і вдумливо читає твори, коментує їх;пояснює основні ідеї; аналізує художні особливості гуморесок.

проводить аналогії з власними спостереженнями;

усвідомлює роль мови в житті людини;

створює ілюстрації до твору, виразно читає гуморески;

дискутує про проблеми мови і народу;

Вивчає напам’ять: 1 гумореску (на вибір).

Оптимістична настанова в житті, уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати дійсність і самого себе.

знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів; виразно читає та коментує їх.

усвідомлює роль читання для власного зростання впродовж життя.

Шанобливе ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

називає імена митців, твори яких вивчали впродовж року;

розповідає про ті, які найбільше сподобалися; пояснює та аргументує свою думку.

аналізує життєві  ситуації, людські вчинки на матеріалі вивчених творів;

узагальнює інформацію;

визначає необхідність додаткової інформації, шукає її в мережі Інтернет та інших джерелах.

Усвідомлення потреби висловлювати власну думку, захищати власну позицію.

7 клас

розуміє функції літератури як мистецтва слова та називає їх;

висловлює судження про функції мистецтва, його місце в житті людини.

Усвідомлення потреби в читанні художніх творів та ознайомленні з іншими видами мистецтва.

розуміє зміст козацьких і чумацьких пісень; добирає висловлювання відомих людей про українські пісні, коментує їх; вдумливо читає суспільно-побутові пісні, коломийки; аналізує їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи роль художніх засобів, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.

Вивчає напам’ять: 1 пісню (на вибір).

висловлює судження про роль народної пісні в житті людини; про відповідальність кожного за збереження духовної спадщини для майбутніх поколінь; розуміє важливість відродження народної творчості для сьогодення; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

Осмислення значення пісенної спадщини українців, усвідомлення важливості відродження й вивчення оригінальної творчості в наш час.

розповідає коротко про І. Франка; знає історичну основу повісті; переказує і коментує зміст; визначає тему повісті; характеризує образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка; підтверджує власну думку цитатами з тексту; визначає улюбленого героя; аналізує роль художніх засобів, особливості мови; пояснює роль діалектизмів.

висловлює судження про проблему вибору людини у вирішальній ситуації; розуміє значення історичної пам’яті для кожної людини, приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

Усвідомлення потреби виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності в дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка