Програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальностіСторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.27 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВАНАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ)

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Розглянуто на засіданні кафедри

акушерства та гінекології № 1

«28»серпня 2014

ВІННИЦЯ – 2014

Навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти Ш-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» розроблені співробітниками кафедр акушерства, гінекології та перинатології; акушерства, гінекології і репродуктології; акушерства і гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика згідно наказу МОЗ України №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» та наказу МОЗ України від 25.11.2005 р. №621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України №81»


Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров`я України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно з наказом МОЗ України від 23.02.2005р. „Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та наказу МОЗ України від 25.11.2005 р. № 621 „Про внесення змін до наказу МОЗ України № 81” до існуючих типового навчального плану і програми інтернатури з акушерства та гінекології випускників вищих медичних закладів освіти Ш та ІV рівнів акредитації, затв. МОЗ України 24.07.2002 р., внесені відповідні корективи.

Тривалість навчання в інтернатурі з акушерства та гінекології збільшується з 1 року 6 місяців (2652 учб. год.) до 3 років = 33 місяців (5148 учб. год.), причому тривалість занять на кафедрі (очна частина інтернатури) подовжується лише на третину часу (з 9 до 12 місяців), тоді як базове стажування (заочна частина) – у 2,6 разів (з 8 міс./1248 уч.год./до 21місяця /3276 уч.год/). Такі зміни спрямовані, в першу чергу, на покращення можливостей для більш якісного освоєння лікарями-інтернами практичних навичок. Заняття, як і раніше, розпочинаються з першого серпня на базі (Б) - один місяць (156 год.), з вересня по грудень поточного року та у січні - лютому наступного календарного року (6 місяців – 936 учб. год.) продовжуються на кафедрі (К) - перший очний цикл занять; далі 4 місяці (березень-червень – 624 год.) на Б; липень – відпустка; з серпня по грудень цього ж року та січень-лютий слідуючого календарного року (7 місяців – 1092 учб.год.) продовження навчання на Б; березень-червень (4 місяці – 624 год.) – другий очний цикл на К; липень другого року навчання – відпустка; серпень-грудень цього ж року та січень-квітень наступного календарного року (9 міс. – 1404 год.) - Б; травень-червень (312 год.) – третій ( і останній) очний цикл навчань інтернів на кафедрі.

Вимоги щодо бази стажування залишаються попередніми.

До програми з акушерства та гінекології внесені корективи, а саме доповнення до курсів: 01 (1.13 Робота ЖК і дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров”я населення; 1.14 Медико-соціальні заходи профілактики невиношування вагітності в роботі ЖК та дитячих поліклінік); 03 (3.8 Сучасні ендоскопічні діагностично-лікувальні методи: гістероскопічна та лапароскопічна діагностика, ендохірургічні маніпуляції та операції); 19 (19.8 Допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності: екстракорпоральне запліднення, донорство сперми, внутріматкова інсемінація, сурогатне материнство).

У зв’язку з подовженням очної частини інтернатури на 468 годин в навчальному плані підготовки лікарів інтернів за спеціальністю „Акушерство і гінекологія” суттєво збільшена кількість годин по найбільш значимим курсам спеціальності, таким, що вимагають найбільших затрат часу для засвоєння та оволодіння практичними навичками: патологічне і оперативне акушерство (курс 07) – на 56 год; оперативна гінекологія (курс 15) – на 114 год.; онкогінекологія (курс 16) – на 100 год.; „гострий живіт” (курс 17) – на 34 год.; неплідність та планування сім’ї (курс 19) – на 44 год. Тривалість інших курсів програми змінювалась мало, або залишилась сталою. Всі корективи суттєвого змісту, що були внесені до курсів попередньої програми, затвердженої МОЗ України в 2002 р. збережені повністю.

Мета навчання в інтернатурі: допомогти інтерну оволодіти основами професійної діяльності акушера-гінеколога та закріпити і удосконалити набуті професійні навички, систематизувати і поглибити спеціальні знання основної та суміжних дисциплін і підготуватись до атестації на визначення знань і практичних навичок лікаря-спеціаліста акушера-гінеколога.

Головним методичним принципом навчання в інтернатурі залишається розвиток активності лікарів і контроль їхньої самостійності.

Практичними навичками лікарі-інтерни оволодівають, працюючи під керівництвом викладачів в акушерських, гінекологічних відділеннях, а також у відділеннях новонароджених та у жіночих консультаціях. При засвоєнні та оволодінні практичними навичками необхідно ширше використовувати учбові фільми, муляжі, тренажери, фантоми і таке інше.

Особливу увагу доцільно приділяти навчанню інтерна під час чергувань, консиліумів, аналізів материнської, гінекологічної, перинатальної захворюванності і смертності, клінічних розборів та інших медичних заходів.

Оволодіння професійними навичками оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: базовий, проміжний та заключний комп’ютерний тестовий контроль, рубіжні тематичні контролі, реферативні доповіді, диференційовані заліки в кінці першого та другого очних циклів та підсумковий іспит, включаючи і залік з практичних навичок.

Всі види контролю за ходом підготовки інтерна відображаються в щоденниках роботи лікарів-інтернів та в залікових книжках.

В процесі контролю за виконанням плану і програми інтернатури керівник підготовки інтернів оцінює розуміння інтерном фундаментальних теоретичних положень з акушерства і гінекології, вміння застосувати отримані знання на практиці, рівень володіння сучасними методами апаратної функціональної діагностики та найбільш розповсюдженими маніпуляціями і оперативними втручаннями в акушерстві та гінекології, здатність визначити форму, складність, ступінь тяжкості і прогноз захворювання, вміння використати сучасні досягнення специфічної етіотропної патогенетичної терапії окремих захворювань, методи їх профілактики, а також знання інтерном наказів, методичних вказівок, регламентів МОЗ України, обласних та міських відділів охорони здоров’я.

Працюючи на базі стажування (5 місяців на першому році, 7 місяців на другому та 9 місяців на третьому році), інтерн проводить самостійний прийом хворих та вагітних у жіночій консультації, виконує різні діагностичні та лікувальні маніпуляції, приймає роди, обстежує та оперує гінекологічних хворих у стаціонарі. При цьому інтерн закріплює набуті професійні навики та вміння. Одночасно інтерн продовжує вивчати та реферувати спеціальну літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропоновані кафедрою 21 теми.

Підготовка інтерна на базі стажування здійснюється під керівництвом завідуючих відділеннями, лікарів з вищою та першою кваліфікаційними категоріями; в спеціальних таблицях, що складає інтерн, відображаеться підсумкова кількість різних маніпуляцій, виконаних ним у відділеннях і оцінка ступеню оволодіння ними („ознайомився”. „освоїв”, „оволодів”). Викладачі кафедри здійснюють керівництво шляхом контролю за виконанням плану стажування.

Лікарі-інтерни, які закінчують навчання, підлягають атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста у встановленому МОЗ України порядку.
Мета і завдання дисципліни
Акушерство та гінекологія – галузь клінічної медицини, що вивчає фізіологічні і патологічні процеси, пов'язані з зачаттям, вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, і розробляє методи доцільної допомоги під час пологів, профілактики і лікування ускладнень вагітності та пологів, хвороб плода і новонародженої дитини, а також профілактики і лікування гінекологічних захворювань.

Таким чином, основна мета акушерства та гінекології як медичної науки – допомога жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим дітям.Мета акушерства та гінекології як навчального предмета в системі медичних знань полягає, насамперед, в розвитку у лікаря клінічного мислення, надбання теоретичних і практичних знань з нормального та патологічного акушерства, вивчення гінекологічних захворювань, оволодіння сучасними методами обстеження вагітних, роділь і породіль, використання цих методів для логічного обґрунтування діагнозу, проведення диференційної діагностики, терапії, профілактики і реабілітації жінок, вагітних і породіль, вміння надавати допомогу при невідкладних станах в гінекології та невідкладних станах матері і новонародженого.

До основних завдань акушерства та гінекології слід віднести: • диспансеризація вагітних жінок груп ризику;

 • раннє виявлення ускладнень вагітності та пологів;

 • надання висококваліфікованої допомоги вагітним жінкам, роділлям, породіллям;

 • догляд за здоровими новонародженими;

 • надання допомоги недоношеним та хворим новонародженим;

 • вивчення закономірності впливу факторів і умов навколишнього середовища на організм вагітної;

 • наукове обґрунтування і розробка профілактичних заходів, що сприяють фізіологічному перебігу вагітності;

 • надання гінекологічної допомоги;

 • здійснення заходів з планування сім'Ї;

 • виявлення передракових захворювань у жінок;

 • запровадження у практику роботи закладів та установ охорони здоров'я рекомендацій, норм і правил, що розроблені та науково- обґрунтовані, перевірка їх ефективності та ускладнення.

 • проведення санітарно-освітньої роботи.

Предметом вивчення акушерства та гінекології є здоров'я жінки, вагітної, роділлі, породіллі, плода та новонародженого.

КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРІВ

ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

І-го року навчання на кафедрі

з/п

Назва теми

Кількість годин

Дата проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Організація роботи жіночої консультації.

32.

Методика обчислення основних показників діяльності лікувальних установ акушерсько-гінекологічних профілів.

33.

Клінічна інтерпретація результатів лабораторних досліджень крові в акушерстві і гінекології.

34.

Показники коагулограми та їх тлумачення.

35.

Знеболення пологів.

36.

Знеболення в гінекології.

37.

Фізіологічні зміни в організмі жінок у зв’язку з вагітністю.

28.

Розвиток плодового яйця залежно від строку вагітності. Діагностика вагітності в різні строки.

29.

Ведення фізіологічної вагітності.

210.

Фізіологія скоротливої функції матки.

211.

Клінічний перебіг і ведення фізіологічних пологів.

212.

Перебіг і ведення післяпологового періоду.

213.

Невиношування вагітності і особливості ведення передчасних пологів.

414.

Переношування вагітності.

215.

Гіпоксія та затримка розвитку плода.

216.

Асфіксія та реанімація новонароджених.

217.

Неправильне передлежання і вставлення голівки плода.


31

2

3

4

5

18.

Клінічний перебіг і ведення пологів при тазовому передлежанні.

319.

Звужений таз в сучасному акушерстві.

220.

Аномалії родової діяльності.

221.

Переривання вагітності в ранні та пізні строки (методи та ускладнення).

222.

Кесарський розтин в сучасному акушерстві.

223.

Акушерський таз. Таз як об’єкт пологів.

224.

Біомеханізм пологів.

225.

Акушерські щипці і вакуум-екстракція плода.

226.

Ембріо- і краніотомія плода.

227.

Вагітність і захворювання серцево-судинної і дихальної систем.

428.

Вагітність і захворювання органів сечовиділення.

229.

Ендокринна патологія і вагітність.

230.

Вагітність і захворювання крові.

231.

Вагітність, інфекційні та паразитарні захворювання.

232.

Вагітність і захворювання ЦНС, міопія, міастенія.

233.

Кровотеча під час вагітності.

434.

Багатоводдя, багатоплідна вагітність.

235.

Кровотеча в пологах і післяпологовому періоді.

436.

Геморагічний шок.


37.

Синдром дисемінованого внутрішньо-судинного зсідання крові.

438.

Ранні гестози.

239.

Пізні гестози.

340.

Порушення функції печінки і нирок при тяжких формах гестозів.

341.

Розриви матки.

31

2

3

4

5

42.

Гематоми вагіни.

343.

Розлади менструальної функції та аномалії розвитку статевих органів у дівчаток. Запальні захворювання та пухлини у дівчаток.

2
444.

Нейрогуморальна регуляція репро-дуктивної функції.

245.

Дисфункціональна маткова кровотеча.

346.

Нейроендокринні гінекологічні синдроми.

347.

Післяпологові септичні захворювання І та ІІ етапів.

248.

Післяпологові септичні захворювання ІІІ та ІV етапів.

249.

Неспецифічні запальні захворювання статевих органів, тазової клітковини.

250.

Специфічні запальні захворювання статевих органів.

251.

Перитоніт і гінекології.

352.

Септичний шок в гінекології.

353.

Лактаційний мастит.

254.

Передопераційна підготовка гінеко-логічних хворих.

355.

Інтенсивна терапія та профілактика ускладнень в післяопераційному періоді.

356.

Передракові захворювання і пухлини зовнішніх статевих органів і шийки матки.

457.

Пухлинні захворювання яєчників.

258.

Гіперпластичні процеси та рак ендометрію.

259.

Стромальні пухлини матки.

260.

Дисгормональні захворювання та рак молочної залози.

261.

Позаматкова вагітність та апоплексія яєчника.

362.

«Гострий живіт» при порушенні кровозабезпечення органів малого таза та пухлинах.

31

2

3

4

5

63.

Ендометріоз.

264.

Непліддя.

4


Всього:

172Каталог: downloads -> obstetrics1
obstetrics1 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
obstetrics1 -> Методична розробка
obstetrics1 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичних занять
obstetrics1 -> Теми рефератів, які повинен написати лікар-інтерн
obstetrics1 -> Теми рефератів. Модуль 2
obstetrics1 -> Теми рефератів. Модуль 4
obstetrics1 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
obstetrics1 -> Міністерство охорони здоров’я україни вінницький національний медичний університет методична розробка
obstetrics1 -> Методичні рекомендації для підготовки студентів до практичних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка