Програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній освіті для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»Сторінка1/3
Дата конвертації20.07.2017
Розмір0.67 Mb.
#26293
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра дошкільної освіти


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра дошкільної освіти


«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

_____________ О.Б. Жильцов
від «_____» _______ 2012 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № ____ «____» 2012 р.
Учений секретар ____________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
CУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри дошкільної освіти

протокол № ____

від «_____» ____________ 2012 р.

Завідувач кафедри

____________ Кудикіна Н.В.

Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті. Робоча навчальна програма. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 32 с.

Укладач: Пасічник Алла Володимирівна, старший викладач.

Рецензенти:

Карабаєва Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса ГрінченкаЗМІСТІ

ІІІІІ


ІV

V

VІVІІ

VІІІ

ІХ

ХХІ

ХІІ
Пояснювальна записка………………………………………………

Структура програми навчальної дисципліни……………………

Опис предмета навчальної дисципліни………………………………

Тематичний план навчальної дисципліни………………………..

Програма……………………………………………………………

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади та методичний аспект застосування інформаційних технологій в дошкільній освіті…………………………………………………….

Змістовий модуль ІІ. Особливості використання інформаційних технологій в освітній роботі з дітьми дошкільного віку…………

Змістовий модуль ІІІ. Використання комп’ютера в управлінні освітнім процесом …………………………………………………..

Навчально-методична карта дисципліни…………………………..

Завдання для самостійної роботи………………………………….

Карта самостійної роботи студента……………………………….

Індивідуальна науково-дослідна робота………………………….

Система поточного та підсумкового контролю………………….

Методичне забезпечення курсу…………………………………….

Методи навчання…………………………………………………….

Рекомендована література……………………………………………

Основна………………………………………………………………

Додаткова…………………………………………………………….

Ресурси Інтернет ……………………………………………………..
5

7

78

9

9


12
16

18

1920

21

2427

27

2828

29

30
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, яким повинен опанувати магістрант з даної дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання навчальних досягнень студентів.

Курс «Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті» є складовою частиною дисциплін за вибором. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки магістрів дошкільної освіти, удосконалення якості освітнього процесу дошкільної галузі за допомогою інтенсифікації навчального-виховного процесу на основі новітніх інформаційних технологій навчання: розвиток інформаційної культури, оволодіння системою знань, формування професійних умінь та навичок, необхідних для застосування інформаційних технологій в роботі з дошкільниками.

Мета курсу – формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти.

Завдання курсу:


 • теоретико-методологічні - знання наукових засад побудови освітнього процесу з використанням інформаційних технологій, їх розумного застосування в роботі з дошкільниками, впливу освітньо-інформаційного середовища на різні сторони розвитку особистості дошкільника;

 • когнітивні – поглиблення знань методики застосування інформаційних технологій в освітньо-виховному процесі ДНЗ;

 • практичні - удосконалення умінь та навичок використання інформаційних ресурсів у професійній діяльності.

Під час семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички аналізу комп’ютерних програм для дошкільників, роботи в програмах Power Point, Windows Movie Maker, графічними редакторами з метою безпосереднього застосування інформаційних технологій для розвитку дітей дошкільного віку; удосконалюють навички роботи з ресурсами Інтернет в цілях опосередкованого застосування ІТ в освітньо-виховному процесі ДНЗ.

Робоча навчальна програма передбачає вивчення курсу в процесі поєднання лекційних, семінарських, самостійної і індивідуальної роботи. Питома вага вивчення курсу припадає на самостійну роботу студента, що передбачає формування умінь здобуття нових знань для їх використання в ході вирішення практичних завдань, педагогічної практики. Семінарські заняття мають на меті узагальнення, систематизацію, корекцію знань, засвоєних студентами в процесі лекцій та самостійного вивчення матеріалу. В ході практичних занять відбувається комплексне застосування отриманих знань та оволодіння проектно-конструктивними уміннями.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., з них 18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 6 год. – індивідуальна робота; 6 год. – модульний контроль; 42 год. – самостійна робота.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

2,5 кредиту


Змістові модулі:

2 модулі

Загальний обсяг дисципліни: 90 год.

Шифр та назва галузі знань
0101 «Педагогічна освіта»


Шифр та назва спеціальності:
8.01010101 «Дошкільна освіта»


Освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр»

Дисципліна за вибором
Рік підготовки: VІ
Семестр: ІІІ
Аудиторні заняття: 48 год.

З них:

Лекції: 18 год.
Семінарські заняття:

18 год.

Індивідуальна робота:

6 год.
Модульний контроль:

6 год.
Самостійна робота:

42 год.
Вид контролю: ПМК (залік)


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазва теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекційних

Семінарських

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модульний контроль

Змістовий модуль 1

Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти

1.

Ознаки інформаційного суспільства4

2.

Історія виникнення і розвитку інформаційних технологій


2
4
3.

Історичний аспект розвитку інформаційних технологій в освітньому процесі у світі та Україні


2
4
4.

Інформаційна компетентність педагога2

5.

Інформатизація освіти


4
4
6.

Комп’ютерна складова інформаційної компетентності педагога


2
4


34

18

6

10
16

2

Змістовий модуль 2

Особливості використання інформаційних технологій в освітній роботі з дітьми дошкільного віку

7.

Наукові основи використання сучасних інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками2

8.

Змістовий аспект використання сучасних інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками


2
4
9.

Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій


2
4
10.

Методика використання сучасних інформаційних технологій в ДНЗ4

11.

Комп’ютерні ігри в дошкільній освіті


2
4
12.

Використання інтерактивної дошки у роботі з дошкільниками430

18

10

6
12

2

Змістовий модуль 3

Використання комп’ютера в управлінні освітнім процесом

13.

Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ2

2
4

2
Захист ІНДЗ

6

10

26

12

2

2
14

2
Разом

90

48

18

18
42

6

ІІІ. програма

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Теоретико-методологічні засади інформатизації дошкільної освіти
Лекція

Ознаки інформаційного суспільства

(4 год.)

Поняття «інформаційне суспільство». Ознаки інформаційного суспільства та небезпечні тенденції. Роль інформатизації у розвитку суспільства. Інформаційні ресурси, продукти та послуги. Модернізація освіти в інформаційному суспільстві. Законодавча база.Поняття: інформаційне суспільство, інформація, інформаційні технології, телекомунікаційні технології, нові, сучасні інформаційні технології, модернізація освіти, інформатизація освіти, «комп’ютерна етика», інформаційна культура.

Література

Основна

 1. Гриценко О. Природа інформаційного суспільста та розвиток світового ринку мас-медіа / О. Гриценко // Вісник Львівського університету, 2009. – Вип. 32. – С. 214 – 222

 2. Даніл'ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / В. О. Даніл'ян; Харк. ун-т повітр. сил ім. І. Кожедуба. — Х., 2006. — 19 с.

 3. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова – К.: Педагогічна думка, 2010.– 160 с.

Додаткова

 1. Пожуєв В. І. Формування інформаційного суспільства в умовах глобалізації / В. І. Пожуєв / [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpgvzdia/2009_36/pdf_36/VISNIK_36_1.pdf

 1. Признаки информационного общества [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wiki.ippk.ru/index.php

http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_этика

http://uk.wikipedia.org/wiki
Семінар - 1

Історія виникнення і розвитку інформаційних технологій

Інформація, її властивості. Класифікація інформації

Інформаційна революція (писемність, книгодрукарство, засоби зв’язку, мікропроцесорна техніка, всесвітня мережа Інтернет) і її вплив на розвиток суспільства.

Взаємозв’язок процесів глобалізації та інформатизації.

Інформаційна криза, її ознаки.

Проблеми інформаційного суспільства.

Роль і місце людини в процесах інформатизації.

Інформаційна культура учасників освітнього процесу.Література

Основна

 1. Шатунова, О.В. Информационные технологии: Учебное пособие / О.В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 77 с.

Додаткова

 1. Інформаційна революція (Information evolution) http://uk.wikipedia.org/ wiki

 2. Ярох А.І. Сучасні інформаційні та комунікаційні системи / А.І. Ярох [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://docs.google.com/a/kmpu.edu.ua/viewer?a=v&q=cache:V4SlHVV0HpcJ:wwwhilology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/jarokh/t_2.pdf

Семінар - 2

Історичний аспект розвитку інформаційних технологій в освітньому процесі у світі та в Україні

Історія використання ІТ у вищій та загальноосвітній школі

Використання компютера в роботі з дошкільниками:

а) зарубіжний досвід (США, Європа, Радянський Союз)

б) український досвід

Література

Основна

1. Булгакова Н.Н. Знакомство с компьютером в детском саду // Информатика – 2001.- №18 – с. 16-17

2. Лавриненко Т.Н. Інформатизація системи управління освітою / Т.Н. Лавріненко [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-411/informatics-computer-science-and-automation-411/11382-411-0048

3. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / і. Мардарова / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdfДодаткова

 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/520166/

 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.naukapro.ru/new2007/2_019.htm

Лекція

Інформаційна компетентність педагога

(2 год.)

Інформаційна компетентність, її компоненти: інформаційний, комп’ютерний, процесуально-діяльнісний. Освітньо-інформаційне середовище. Мультимедіа технології.Поняття: інформаційна компетентність, освітньо-інформаційне середовище, мультимедіа технології.

Література

Основна

Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / і. Мардарова / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf

Свириденко О. Навчання ХХІ століття: ІКТ-компетентність педагогів / О. Свириденко // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2012. - № 1 – С. 7 – 11.
Семінар – 3

Інформатизація освіти (4 год.)

Використання ресурсів Інтернет як засобу підвищення професійної компетентності педагога-дошкільника.

Кібер освіта.

Проблеми та переваги дистанційного навчання

Вікі технології в освіті. Технології Вікі-Вікі.

Мультимедійні системи

Засоби комунікацій

Література

Основна


 1. Ахтырская Ю. В. Актуальность использования информационных технологий в современном дошкольном образовании / Ю. В. Ахтырская [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3663-2012-09-04-04-09-04

 1. Дудко В. В. Зачем учителю вики-технологии / В. В. Дудко // Учитель Приморья [Електронний ресурс]

 2. Кузьміна І. Проблеми та переваги дистанційного навчання / І. Кузьміна [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1031

 3. Шевчук О. Проблеми розвитку кібер освіти в сучасному інформаційному суспільстві / О. Шевчук / [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://inf.oa.edu.ua/dopovid/shevchuko.pdf
Додаткова

 1. У Японії відкрився перший у світі Кібер-університет /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/news/32740.html

 2. Wiki-технологии // Телеком. Коммуникации и сети - 2008. - № 5. – с. 28.


Семінар - 4

Комп’ютерна складова інформаційної компетентності педагога

Технології і засоби обробки текстової інформації.

Технології і засоби обробки числової інформації.

Технології і засоби обробки графічної інформації.

Технології і засоби обробки звукової інформації.

Технологія роботи в мережі.Література

Основна

 1. Шатунова О.В. Информационные технологии. Учебное пособие / О.В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – С.61 – 88.

 2. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі: Навч.-метод. посіб. / Віктор Васильович Шакотько – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – 128 с.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Особливості використання інформаційних технологій в освітній роботі з дітьми дошкільного віку
Лекція

Наукові основи використання сучасних інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками

(2 год.)

Теоретико-методологічні основи використання СІТ у роботі з дошкільниками: наукові дослідження, законодавча база. Переваги використання СІТ в роботі з дітьми дошкільного віку. Завдання застосування СІТ в дошкільній освіті. Принципи використання СІТ у роботі з дітьми дошкільного віку. Умови впровадження СІТ в роботу з дошкільниками.Література

Основна

 1. Денисова Т. Компьютер в дошкольном учреждения / Т. Денисова // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 2. – С. 74 – 77.

 2. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

 3. Лаврентьєва Г. П. Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах / Ю. О. Жук, О. І. Вольневич; Г. П. Лаврентьєва, О. В. Овчарук; Ю. М. Богачков; І. Д. Малицька; З. О. Мотилькова. // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору [Текст] : наукове видання / Інститут засобів навчання АПН України; За ред. В . Ю. Бикова, Ю. О. Жука. – К. : Атіка. – 2004. – С. 109 –116

 4. Панченко А. Модернізація освітнього процесу у ДНЗ в умовах інформатизації освіти / А. Панченко// Вихователь-методист дошкільного закладу, 2012. - № 1 – С. 11 – 16.

 5. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі : Навч.-метод. посіб./ Віктор Васильович Шакотько – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008.

Додаткова

 1. Новоселова С.Л. Компьютерный мир дошкільника / С. Л. Новоселова, Г. П. Петку – М.: Новая школа, 1997. – 128 с.

 2. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / і. Мардарова / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdfСемінар – 5

Змістовий аспект використання сучасних інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками

Зміст і завдання використання інформаційно-комунікаційних технологій в Базовому компоненті та державних програмах розвитку дітей дошкільного віку «Дитина», «Я у Світі», «Впевнений старт», «Дитина в дошкільні роки».

Можлива небезпека раннього залучення дітей до комп’ютера.

Розвиток творчих здібностей дітей засобами СІТ.Література

Основна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л Кононко. - К. Світич, 2008. – 430 с.

 3. В чем заключается вред компьютера для детей [Электронний ресурс] – Режим доступа: /http://moidetki.com/deti-i-kompyuter/v-chem-zaklyuchaetsya-vred-kompyutera-dlya-detej

 4. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 5. Дитина в комп’ютерному заекранні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukranews.com/uk/article/2010/10/22/267

 6. Марголис Л. Шестилетки: К творчеству через компьютер / Л. Марголис, А. Иванов // Информатика и образование. – 1991. – № 3. – С. 85 – 90.

 7. Медведева И. Я. Дети и компьютер: в плену у «умного ящика» / И. Я. Медведева, Т. Л. Шишова детей [Электронний ресурс] – Режим доступа:

http://azbyka.ru/tserkov/lyubov_i_semya/vera_i _deti2 /rebenok_ i_kompyuter-all.shtml

 1. Медииа-насилие: детям прививают страсть к убийству [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://azbyka.ru/tserkov/lyubov_i_semya/vera_i_deti2/rebenok_i_kompyuter-all.shtml

 1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» – К., 2012

 2. Фомина Л. Рисуем на компьютере с помощью текстового редактора Microsoft Word / Л. Фомина // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 2. – С. 77 – 79.

 3. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі : Навч.-метод. посіб./ Віктор Васильович Шакотько – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – С.

Додаткова

 1. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / і. Мардарова / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf

 2. Шишова Т. Л. Неживая среда обитания (картинки с выставки). [Электронный ресурс]– Режим доступа:

http://azbyka.ru/tserkov/lyubov_i_semya/vera_i_deti2/rebenok_i_kompyuter-all.shtml

Семінар - 6

Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій

Проблема впливу особистості педагога і штучного інтелекту в освітньому просторі.

Інформаційна безпека та безпека в Інтернеті.

Вимоги до електронних засобів навчально-виховного призначення: загальнодидактичні, спеціальні методичні.

Вимоги до організації інформаційно-освітнього середовища в ДНЗ: приміщень, освітлення, повітряно-теплового режиму, обладнання,

Література

Основна


 1. Дитина і комп’ютер. Здоровий підхід. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm

 2. Интернет в профессиональной деятельности. Научно-методический сборник / Под редакцией Д.Т. Рудаковой. — М.: ИОСО РАО, 2003. — 160 с.

 3. Основні правила безпеки при роботі на комп’ютері для дітей. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://krotus.org/it/bezpeka/173-childrens

 4. Шатунова О.В. Информационные технологии. Учебное пособие / О.В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – С. 53 – 56.

 5. Щоб не був шкідливим комп’ютер. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pediatr.uz.ua/statti/schob-ne-buv

Додаткова

http://www.nachalka.com/bezopasnost
Лекція

Методика використання сучасних інформаційних технологій в ДНЗ

(4 год.)

Використання ІКТ для розвитку дошкільника: опосредковане та безпосереднє. Класифікація навчальних програм для дошкільників. Дидактичні вимоги до розвивальних програм для дітей дошкільного віку.

Мультимедійна презентація у роботі з дошкільниками. Класифікація комп’ютерних ігор, особливості їх застосування в освіті дітей дошкільного віку. Форми роботи з використанням ІКТ. Організація занять з дошкільниками у комп’ютерному середовищі.

Фактори, що негативно впливають під час роботи з комп’ютером; прояви комп’ютерної втомлюваності. Фізіологічні та гігієнічні аспекти використання інформаційних технологій.Поняття:

Література

Основна

 1. Гурьев С. В. Необходимые условия для проведения занятий детей дошкольного возраста с комп’ютером [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://256.ru/pedagogics/guriev_stat_n.php

 2. Денисова Т. Компьютер в дошкольном учреждения / Т. Денисова // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 2. – С. 74 – 77.

 3. Лаврентьєва Г. П. Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі // Дошкільне виховання. – 2003. – № 1. – С. 10 – 12.

 4. Новик І.М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу/ І.М.Новик [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/

 5. Панченко А. Модернізація освітнього процесу у ДНЗ в умовах інформатизації освіти / А. Панченко// Вихователь-методист дошкільного закладу, 2012. - № 1 – С. 11 – 16.

Додаткова

 1. Горницкая О.Н. Методика использования информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ [Электронний ресурс]

 2. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / і. Мардарова / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdfрактив

 3. Осьмакова М .В. Мультимедийные презентации в обучении дошкольников [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4830


Семінар - 7

Комп’ютерні ігри в дошкільній освіті

Різноманітність наукових підходів щодо застосування комп’ютерних ігор в дошкільному дитинстві.

Вплив комп’ютерних ігор на спілкування та ігрову діяльність дошкільників.

Психолого-педагогічний аналіз ліцензійних комп’ютерних ігор для дітей дошкільного віку.

Література

Основна

 1. Іванова С.М. Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку [Електронний режим] / С.М.Іванова – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ismaps.html

 1. Компьютерные игры как новые педагогические информационные технологии в системе дошкольного воспитания (на примере детей старшего дошкольного возраста). [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://vio.uchim.info/Vio_32/cd_site/articles/art_2_9.htm

 1. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр / В. Моторин //Дошкольное воспитание – 2000. – № 11. - С. 53 – 57.

Додаткова

 1. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі [Текст] : монографія / Ольга Володимирівна Петрунько. – 2-ге вид. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 480 с.

Лекція

Використання інтерактивної дошки у роботі з дошкільниками

(4 год.)

SMART Board як технічна база інтерактивного навчання; склад і функціональні можливості, обладнання інтерактивної дошки.

Програмне забезпечення SMART Notebook, його можливості.

Застосування можливостей SMART Notebook у навчальному процесі ДНЗ: змістовий аспект; методичні принципи застосування SMART Board, основні етапи підготовки педагога до застосування технології SMART Board на занятті, педагогічні уміння в роботі з технологіїю SMART Board, відтворення наочних матеріалів засобами SMART Board: статичних, динамічних.

Основні поняття: інтерактивна технологія навчання, інтерактивна дошка, педагогічні уміння в роботі з технологіїю SMART Board: конструктивно-проектувальні, організаторські, гностичні; наочні матеріали: статичні, динамічні, текстові, графічні, відео сюжети, вікна програми, інформаційні моделі.

Література

Основна

 1. Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі: навчальний посібник / [Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 108 с.

 2. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі : Навч.-метод. посіб./ Віктор Васильович Шакотько – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – С. 64 – 65.

Додаткова

 1. Интерактивные технологии [Электронный ресурс] – Режим доступа: //www.smartboard.ru

 2. Использование интерактивной доски как средства повышения качества образования [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://www.naukapro.ru/new_2008/opopova.html

 3. Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски на портале «Сеть творческих учителей» [Электронный ресурс] – Режим доступа:

//http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com

 1. Электронные доски Panaboard для образования [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://edu.panaboard.ru/soft/elitesoft.htm


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Використання комп’ютера в управлінні освітнім процесом
Лекція

Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ

(2 год.)

Сфери використання СІТ в роботі керівника (Н. Дубешко).

Можливості Microsoft Office у роботі вихователя-методиста.

Поняття:

Література:

Основна


 1. Дубешко Н.Г. Внедрение информационных технологий при организации мониторинга как механизма управленческой деятельности в дошкольном учреждении / Н. Г. Дубешко/ [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://ito.edu.ru/2006/Moscow/IV/IV-0-6138.html

 1. Крутій К.Л. Створення інформаційного поля методичного кабінету як структурного компонента освітнього простору /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/2009/1_a6_2009.html

 2. Олійник Л.М. Інформаційно-комунікаційні технології у підвищенні кваліфікації сучасного педагога / Л.М. Олійник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/itvo/2010_8/8/183-186.pdf

 3. Садова Н. Можливості Microsoft Office у роботі вихователя-методиста / Н. Садова // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2012. - № 1 – С. 19 – 27.


Семінар - 8

Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ

Ділова презентація. Вимоги до оформлення та ефективного використання.

Аналіз ділових презентацій.

Сайт дошкільного навчального закладу: функції, адресати, змістове наповнення, вимоги. Аналіз сайтів українських ДНЗ.

Роль сайту ДНЗ у роботі з батьками.
Література

Основна


 1. Ведение официального сайта дошкольного учреждения. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.resobr.ru/materials/167/28881/

 2. Інформація, яка повинна бути на сайті дошкільного закладу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ogp.ck.ua/menu-zakladi/zakladi/dnz/info-saite

 3. Сайт детского сада: для чего он нужен? [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://www.siteedit.ru/shownews/568/

Додаткова

 1. Школьный сайт своими силами. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ural.edusite.ru/p7aa1.html

ІV. Навчально-методична карта дисципліни « Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті»

Разом: 90 год.: лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 42 год., МКР – 6 год.Семестр

ІІІ

Модулі

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Назва

модуля


Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти

Особливості використання інформаційних технологій в освітній роботі з дітьми дошкільного віку

Використання комп’ютера в управлінні освітнім процесом

Лекції

1,2

34
5,6

7,8

9

Теми


лекцій

Ознаки інформаційного суспільства

(2 бали)


Інформаційна компетентність педагога (1 бал)
Наукові основи використання сучасних інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками (1 бал)
Методика використання сучасних інформаційних технологій в ДНЗ (2 бали)

Використання інтерактивної дошки у роботі з дошкільниками

(2 бали)


Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ

(1 бал)


Теми

семінарських

занять


Історія виникнення і розвитку інформаційних технологій (10+ 1 бал)

Історичний аспект розвитку інформаційних технологій в освітньому процесі у світі та Україні (10+ 1 бал)

Інформатизація освіти

(10+ 1 бал)Комп’ютерна складова інформаційної компетентності педагога (10+ 1 бал)

Змістовий аспект використання сучасних інформаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками (10+ 1 бал)

Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій

(10+ 1 бал)Комп’ютерні ігри в дошкільній освіті (10+ 1 бал)
Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ

(10+ 1 бал)Самостійна робота

5

5

5

5

5

5

5
5

Види поточн. контролю

МКР - 1 (25 балів)

МКР - 2 (25 балів)

МКР - 3 (25 балів)

ІНДЗ

30 балів

Підсумковий контроль

Залік

Максимальна кількість балів в семестрі – 213 (коефіцієнт – 2,13 )

До розрахунку взято 5 семінарських занять

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Каталог: download -> version -> 1402555725 -> module
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
module -> Леонід Губерський Віктор Андрущенко Філософія як теорія та методологія розвитку освіти Київ 2008 р. Ббк
module -> Методика викладання дошкільної педагогіки плани семінарських занять змістовий модуль І


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка