Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностейСторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Кафедра інформаційно-документних систем


ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС ІНТЕРНЕТ

Програма та навчально-методичні матеріали до курсу

для студентів 2 курсу спеціальностей

«Документознавство та інформаційна діяльність»,

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

Харків – 2007


УДК 681.3.06

ББК 32.973

І 74

Друкується за рішенням ради

факультету документознавства та інформаційної діяльності

(протокол № 10 від 29.05.2007 р.)

Рекомендовано кафедрою інформаційно-документних систем

(протокол № 14 від 17.05.2007 р.)Рецензенти:

Г.Г. Асєєв, д.т.н., професор, зав. кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури;

В.П. Щетинін, начальник Центра нових інформаційних технологій Національного технічного університету «ХПІ».

Укладачі:

Л.Я. Філіпова, д.п.н., професор;

С.В. Тітов, к.т.н., ст. викладач;

О.В. Тітова, к.т.н., викладач.І 74

Інформаційний сервіс Інтернет: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 2 курсу спец. «Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Л.Я. Філіпова, С.В. Тітов, О.В. Тітова. – Х.: ХДАК, 2007. – 47 c.

Навчальний курс «Інформаційний сервіс Інтернет» є базовим для підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Зміст курсу включає методичні основи користування основними сервісами, пошуковими системами та інформаційними ресурсами глобальної мережі Інтернет; пріоритетом курсу є опанування варіативними інструментами інформаційного пошуку в Інтернеті. Для студентів, викладачів, аспірантів документно-інформаційних спеціальностей.

УДК 681.3.06

ББК 32.973
© Харківська державна академія культури, 2007

© Філіпова Л.Я., Тітов С.В., Тітова О.В., 20071. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС ІНТЕРНЕТ»

Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: сервісні програми, інформаційні ресурси та послуги глобальній мережі Інтернет


Курс:

Підготовка

бакалаврів


Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень


Характеристика

навчальної

дисципліни


Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3,5

Залікових модулів: 4

(тестування, реферат)

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 54

Тижневих годин: 2Шифр та назва напряму

0201. Культура


Шифр та назва спеціальності:

6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Бакалавр 6.020100


Обов’язкова

Рік підготовки: 2

Семестр: 3-4

Лекції (теоретична підготовка): 12 год.

Практичні: 42 год.

Самостійна робота: 90 год.

Вид контролю: іспит (4 семестр)Мета і завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Інформаційний сервіс Інтернет» –курс навчального комплексу фундаментальних дисциплін, спрямований на вивчення міжнародної інформаційної мережі Інтернет та її сервісних програм. Пріоритетами курсу є оволодіння практичними пошуковими навичками та вміннями роботи в мережевому Інтернет-середовищі з метою посилення фахової підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».Мета навчальної дисциплінививчення теоретичних, методичних та практичних можливостей міжнародної інформаційної мережі Інтернет: пошуку, обробки, копіювання та збереження інформації, електронного спілкування, тощо; та її сервісних програм.

Завдання навчальної дисципліни:

 • розглянути головні етапи та тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • ознайомити з інформаційним сервісом Інтернет, оволодіти основами навігації засобами браузерів (програм-переглядачів);

 • надати практичні навички роботи в середовищі популярних інформаційних сервісних програм Інтернет: WWW (World Wide Web) та E-Mail (електронної пошти);

 • оволодіти навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет;

 • опанувати знаннями та професійними навичками роботи з бібліотечними Інтернет-ресурсами та послугами;

 • підготувати студентів до професійного використання процесів мережевого інформаційного пошуку та моніторингу в сфері інформаційно-аналітичної діяльності.

Вимоги до знань та навичок

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • основи користування послугами Інтернет;

 • основи інформаційного пошуку в Інтернеті: технологію та методику;

 • інформаційно-пошукові системи Інтернет та їх можливості;

 • бібліотечно-бібліографічні ресурси та сервіс Інтернет;

 • перспективи розвитку інформаційних сервісів світової мережі Інтернет.

Уміти:

 • використовувати Інтернет як засіб інформаційної комунікації;

 • використовувати будь-які браузери (програми-переглядачі) для здійснення навігації в мережі Інтернет;

 • здійснювати процеси пошуку різноманітної інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • ефективно працювати з інформаційно-пошуковими системами та засобами Інтернет;

 • здійснювати інформаційно-аналітичну роботу засобами популярних сервісних програм Інтернет;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в основних інформаційних сервісних програмах Інтернет.

Мати навички:

 • практичної роботи в середовищі інформаційних сервісних програм Інтернет: WWW та E-Mail (електронної пошти);

 • ефективного використання пошукових можливостей світових бібліотечних Web-сайтів в будь-якому напрямі інформаційної роботи;

 • професійного аналізу та оцінки якості інформаційно-бібліотечних Інтернет-ресурсів та послуг;

 • застосування отриманих знань у практичній організаційно-управлінської, наукової та інформаційної діяльності організацій та установ.

Зміст і структура дисципліни

Навчальна дисципліна складається з 4-х залікових модулів і 3 змістових модулів, які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

1 МОДУЛЬ – Основи навігації в Інтернет – містить 2 теми: Світова мережа Інтернет: загальні поняття; Основи навігації в Інтернет. Пакети прикладних програм перегляду інформації (браузери).

2 МОДУЛЬ – Інформаційні сервіси Інтернет – містить 3 теми: Сервісні програми Інтернет: World Wide Web (WWW), E-Mail; Основи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернет. Інформаційно-пошукові системи Інтернет; Простий та розширений пошуку в інформаційних ресурсах Інтернет. Спеціалізовані та метапошукові системи Інтернет.

3 МОДУЛЬ – Бібліотечні Інтернет-ресурси та послуги –містить 3 теми: Бібліотечні Інтернет-ресурси та послуги: аналіз, характеристика, інтерфейси; Пошукові можливості бібліотечних Web-сайтів зарубіжжя та України; Використання інформаційних ресурсів Інтернет в інформаційно-бібліотечній роботі.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у формі усного опитування, перевірки конспектів, рефератів, якості підготовки та виконання практичних занять, завдань для самостійної роботи студентів, тестування.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

(денне відділення)Найменування розділів і тем

Кількість годин

Всього

лекц.

сем.

практ.

сам.р.

форма контр.

Заліковий модуль 1.

Змістовий модуль 1. Основи навігації в Інтернет

1.

Світова мережа Інтернет: загальні поняття

5

14
2.

Основи навігації в Інтернет. Пакети прикладних програм перегляду інформації (браузери)

11

1
4

6

тестування

Каталог: page
page -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
page -> Випускний вечір 2013 року лунає музика про школу
page -> С. В. Іванов, ректор Національного університету харчових технологій (нухт), доктор хімічних наук, професор
page -> Шуберт (Schubert) Франц (1797-1828), австрійський композитор. Творець романтичні пісні І балади, вокального циклу, фортепіанної мініатюри, симфонії, інструментального ансамблю. Пісенність пронизує твору всіх жанрів
page -> Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
page -> Порядок та умови прикріплення
page -> Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
page -> Робоча програма навчальної дисципліни політична економія галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
page -> Робочапрограм а
page -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка