Програма усного фахового вступного іспитуСкачати 141.83 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір141.83 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПР

___________ Матюх С.А.

“___”___________ 2015 р.

ПРОГРАМА

усного фахового вступного іспиту

з навчальних дисциплін «Практика перекладу з англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Теорія перекладу»
освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»/«Магістр»

галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

спеціальність 7.02030304 «Переклад»/8.02030304 «Переклад»
Робоча програма складена на основі робочого плану, ОКП, ОПП підготовки бакалаврів.

Програму складено: д.філол.н., проф. Бойко Ю.П.

к.філол.н., доц. Ємець О.В.
Схвалено на засіданні кафедри перекладу

Протокол №_10_ від «_23_» _березня_ 2015 р.


Зав. кафедри перекладу д.філол.н., проф. Бойко Ю.П.

Робоча програма розглянута та схвалена

Вченою радою факультету міжнародних відносин

Протокол №7 від 28 лютого 2014р.

Голова Вченої ради проф. Третько В.В.

Хмельницький – 2015Вступ
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів (спеціалістів), які повинні:

• володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови й уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за шкалою Ради Європи: розуміти при читанні й сприйнятті на слух інтегрований зміст і деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (крім вузькоспеціальних), уміти вилучати із текстів як експліцитну, так і імпліцитну інформацію, що міститься в них; вільно і адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та науково-методичні матеріали на різну тематику;

• володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції у семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та їх змістом, володіти основами контрастивного методу дослідження мов, мати належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної систем англійської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, підбирати синоніми, антоніми, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля;

• володіти широкою теоретичною базою з перекладознавства; вільно оперувати основними поняттями, концепціями і фактами сучасної науки про переклад; застосовувати головні методи перекладознавчого аналізу; знати ключові концепції перекладання в історичному зрізі, лінгвістичний та літературознавчий підходи до перекладу; розуміти динаміку розвитку перекладацьких принципів; вміти відтворювати одиниці тексту з проблемною еквівалентністю, обирати стратегію для досягнення необхідного рівня еквівалентності, перекладати тексти з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту, аналізувати перекладні тексти в історичному зрізі, розпізнавати функцію, що її переклад виконує у полісистемі.

Програма фахових вступних випробувань укладена згідно із зазначеними вище вимогами на основі навчальних програм наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:
1. Стилістика

Розглядаються різні підходи до стилю, стилістики та стилістичного аналізу; теорія стилістики декодування; теорія образів; теорія рівневої стилістики; різниця між тропами і фігурами мовлення; фоностилістичні засоби; лексикостилістичні засоби; засоби стилістичної морфології; засоби стилістичного синтаксису; теорія стилістики тексту і контексту. З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення англійської мови з українською. У результаті вивчення курсу студент повинен уміти здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту; проводити зіставний лінгвостилістичний аналіз; наводити власні приклади стилістичних засобів; проводити структурно-семантичний аналіз образу.


Теми:

 1. Основні поняття стилістики – стиль, контекст, образ.

 2. Стилістичний контекст. Засоби створення стилістичного контексту.

 3. Фонетичні стилістичні засоби – типи і функції.

 4. Стилістична морфологія. Аломорфні види транспозиції в англійській мові.

 5. Класифікація синтаксичних виразових засобів.

 6. Стилістична семасіологія. Види вторинної номінації.

 7. Семантичні та структурні типи тропів якості в англійській мові.

 8. Лексичні засоби стилістики. Літературні слова.

 9. Лексичні засоби стилістики. Розмовна лексика, її функції.

 10. Функціональні стилі, їх мовні ознаки.

 11. Тропи кількості.

 12. Фігури стилістичного синтаксису.

 13. Стилістична класифікація лексики в англійській мові.

 14. Класифікація тропів.

 15. Класифікація епітетів.


Рекомендована література:

 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка : (стилистика декодирования) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. “Иностранные языки” / И. В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 432 с.

 2. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : посіб. для студ. та виклад. вищих навч. заходів / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 375 с.

 3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : учб.-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 364 с.

 4. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004.–442 с.

 5. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 1992. –324 с.

 6. Скребнев Ю. М. Основы стилістики английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз / Ю.М. Скребнев. – Москва : АСТ, Астркль, 2000. – 385 с.

 7. Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin. – Moscow : Higher School Publ. House, 1971. – 410 р.

 8. Kukharenko V. A. A Book of Practice in Stylistics / V. A. Kukharenko. – Vinnytsia : Nova Knyga, 2000. – 160 p.


2. Порівняльна (контрастивна) граматика

Вивчаються граматичні структури англійської та української мов; граматичні значення в різних мовах; збіг та розходження граматичних моделей української та англійської мови; граматичні трансформації при перекладі: перестановка, заміни членів речення та частин мови, додавання та вилучення слів; структурна зумовленість граматичних трансформацій; взаємозалежність синтаксичних і лексико-семантичних перетворень при перекладі висловлювання. Відпрацьовуються навички застосування контрастивного аналізу граматичних систем англійської та української мов.


Теми:

 1. Частини мови в англійській та українській мовах. Проблема класифікації частин мови.

 2. Іменник в англійській та українській мовах. Морфологічні категорії іменника.

 3. Зіставна характеристика прикметника та його категорій в українській та англійській мовах.

 4. Зіставна характеристика числівника та займенника в українській та англійській мовах.

 5. Зіставна характеристика дієслова в англійській та українській мовах.

 6. Категорії дієсловав англійській та українській мовах.

 7. Типологія прислівника в англійській та українській мовах.

 8. Службові частини мови в англійській та українській мовах.

 9. Зіставний аналіз словосполучень в англійській та українській мовах. Типи словосполучень.

 10. Просте речення в англійській та українській мовах.

 11. Складнопідрядне речення в англійській та українській мовах.

 12. Складносурядне речення в англійській та українській мовах.

 13. Комунікативні типи речень в англійській та українській мовах.

 14. Структурна модель простого речення в англійській та українській мовах.

 15. Типологія словопорядку та синтаксичного зв’язку в англійській та українській мовах.

 16. Типологія головних членів речення в англійській та українській мовах.

 17. Типологія другорядних членів речення в англійській та українській мовах.


Рекомендована література:

 1. Жлуктенко Ю. О. Контрастивна лінгвістика : проблеми і перспективи /
  Ю. О. Жлуктенко, В. Н. Бублик // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 3-15.

 2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Радянська шк. – 1960. – 160 с.

 3. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : підручник / А. Е. Левицький. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 264 с.

 4. Korunets I.V. ContrastivetypologyoftheEnglishandUkrainianlanguages / I.V. Korunets. – Kyiv : Lybidpubl, 1995. – 238 p.

 5. Sukhorolska S.M. MethodsofLinguisticAnalysis / S. M. Sukhorolska, O. I. Fedorenko. – Lviv : Intelekt-Zakhid, 2009. – 347 p.


3. Лексикологія

Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної англійської мови. Курс формує у студентів наукове уявлення про системний характер лексики англійської мови, висвітлює головні способи номінації в мові, знайомить з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення, особливостями формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливостями збагачення лексичного складу (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць), її соціальним та територіальним поділом. Курс розвиває вміння оперувати основними поняттями лексикології, кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова. З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення англійської мови з українською. Процес зіставлення полягає у вивченні певного явища в обох мовах і подальшого аналізу отриманого матеріалу.


Теми:

 1. Структура слова. Типи морфем та їх характеристики.

 2. Основні види словотвору в англійській та українській мовах.

 3. Морфологічний словотвір або деривація.

 4. Конверсія як продуктивний тип словотвору.

 5. Скорочення як особливий вид словотвору.

 6. Слово та його значення. Типи значень слова.

 7. Полісемія в англійській та українській мовах.

 8. Неологізми та оказіоналізми в англійській та українській мовах.

 9. Функціональна диференціація лексики.

 10. Синоніми та антоніми в англійській та українській мовах.

 11. Омоніми та пароніми в англійській та українській мовах.

 12. Фразеологізми в англійській та українській мовах: їх класифікація.

 13. Запозичення в англійській та українській мовах: їх типи та види.

 14. Класифікація словникового запасу: літературний та колоквіальний вокабуляри.

 15. Типи словників в англійській та українській мовах.


Рекомендована література:

 1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд – Москва : Высшая шк., 1986. – 285 с.

 2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 246 с.

 3. Гальперин И. Р. Лексикология английского языка / И. Р. Гальперин, Е. В. Черкасская. – Москва, 1955.

 4. Жлуктенко Ю. О. Аспекти контрастивної лексикології / Ю. О. Жлуктенко // Мовознавство. – 1989. – №6. – С. 3-8.

 5. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : навч. посібник / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 127 с.

 6. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / В. Н. Манакин. – Київ : Знання, 2004. – 326 с.

 7. Nikolenko A. G. English Lexicology. Theory and Practice / A. G. Nikolenko. – Vinnytsya : NovaKnyha, 2007. – 527 p.

 8. Soloshenko O. D. Lecture notes on English lexicology / O. D. Soloshenko, Yu. A. Zavhorodniev. – Lviv : Yevrosvit, 1998. – 225 p.


4. Теорія і практика перекладу

Основна мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами перекладу і прищепити їм практичні навички самостійної роботи над перекладом різножанрових текстів. Курс формує знання студентів про роль перекладу у сучасному світі, загальну та спеціальні теорії перекладу, історію, критику та дидактику перекладу, поняття перекладацької еквівалентності та адекватності перекладу, основні типи перекладу залежно від типу та функцій тексту, лексико-граматичні та стилістичні труднощі перекладу, основні випадки розходжень між структурою англійської та української мови.Курс покликаний навчити вмінню бачити текст з усіма його перекладацькими проблемами та аналізувати його з погляду перекладацьких стратегій, виокремлювати одиниці перекладу в тексті і адекватно відображати їх у мові перекладу, загострити увагу студентів на лексико-семантичних, граматичних і стилістичних особливостях англійських та українських текстів, розвинути відповідальне ставлення до перекладацької роботи з огляду на автора тексту оригіналу і читача тексту перекладу.
Теми:

 1. Види та способи перекладу.

 2. Ключові поняття перекладознавства: еквівалентність, одиниця перекладу, інваріант, перекладацька норма.

 3. Прагматичні аспекти перекладу.

 4. Лексичні проблеми перекладу: основні види семантичної відповідності, лексичні трансформації.

 5. Шляхи відтворення безеквівалентної лексики, переклад неологізмів.

 6. Способи перекладу термінів та інтернаціональної лексики.

 7. Реалія як проблема перекладу. Основні методи відтворення функцій реалії засобами цільової мови.

 8. Фразеологічна одиниця як проблема перекладу. Основні методи відтворення фразеологічних одиниць цільовою мовою.

 9. Граматичні трансформації при перекладі.

 10. Синтаксичні проблеми перекладу.

 11. Стилістичні проблеми перекладу.

 12. Сучасні інформаційні технології у професії перекладача. САТ технології.

 13. Машинний переклад як різновид перекладу. Програми машинного перекладу та їхні можливості.

 14. Пошукові системи в мережі Інтернет. Особливості ефективного пошуку.

 15. Електронні словники. Принцип організації електронного словника та додаткові можливості. Популярні перекладацькі електронні словники.

 16. Системи перекладацької пам’яті. Принцип роботи програми пам’яті перекладів.


Рекомендована література:

 1. Бабенко В. М. Художній переклад: історія, теорія, практика. Українська перекладацька школа / В. М. Бабенко. – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського держ. педуніверситету ім. Володимира Винниченка, 2007. – 326 с.

 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – Москва : Междунар. отношения, 1975. – 240 с.

 3. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу : літ.-критич. нарис. / О. І. Гайнічеру. – Київ : Дніпро, 1990. – 212 с. – (Бесіди про худ. л-ру).

 4. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад : (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р.П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.

 5. Комиссаров В.Н. Теория перевода : (лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и факульт. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая шк., 1990. – 253 с.

 6. Коптілов В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1972. – 215 с.

 7. Коптілов В. Актуальні питання українського художнього перекладу / В. В. Коптілов ; [ред. : Л. Л. Щербатенко, В. Д. Лелеко, Т. І. Хохановська]. – Київ : вид-во Київського університету, 1971. – 130 с.

 8. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / В.В. Коптілов. – Київ : Юніверс, 2002. – 280 с.

 9. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

 10. Пістунов І.М. Технології комп’ютерного перекладу / І.М. Пістунов // Навч. Посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. – 107 с.

 11. Baker M. Inotherwords : A Course book on Translation / М. Baker. – London and New York : Routledge, 1992. – V. XII. – 304 p.

 12. Bassnet-McGuire S. Translation Studies / New Accents / S. Bassnet-McGuire. – London and NewYork : Methuen, 1980. – V. XII. –159 p.

 13. Catford J. A Linguistic Theory of Translation : An Essay in Applied Linguistics / J. A. Catford. – London : Oxford Univ. Press, 1965. – 103 p.

 14. Eco U. Experiences in Translation / U. Eco. – Toronto : Univ. Of Toronto Press, 2001. – 135 p.

 15. Neubert A. Translation as Text / A. Neubert, G. Shreve. – Kent ; Ohio ; London, England : The Kent State Univ. Press, 1992. – 169 p.

 16. Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – NewYork ; London : Prentice Hall, 1988. – XII. – 292 p.

 17. Nida E.A., Taber Ch.R.. The Theory and Practice of Translations / E.A. Nida, Ch.R. Taber. –1982. – VIII. – 218 p.

 18. Snell-Hornby M. Translation Studies: An integrated Approach / М. Snell-Hornby. – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamin Рubl. Co, 1988. – VIII. – 163 p.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь та навичок вступників програмним вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовленості вступників для отримання ОКР магістр.

Зміст екзаменаційних завдань побудовано на програмному матеріалі нормативних дисциплін напряму «Філологія» (спеціальність «Переклад») і не виходить за його межі.

Екзаменаційне завдання складається з трьох питань, які спрямовані на визначення рівня професійної компетенції вступника, системи теоретичних знань з метою їх подальшої реалізації на практиці.

Кожне із трьох питань у екзаменаційному білеті перевіряє здатність реалізовувати теоретичні знання з основних понять і концепцій сучасної мовознавчої і перекладознавчої науки, вільно оперувати мовознавчим та перекладознавчим матеріалом.

Відповідь на кожне запитання максимально оцінюється в три бали.

Завдання оцінюється в три бали, якщо вступник без помилок та в повному обсязі відповідає на питання та дає грамотне обґрунтування даної відповіді.

Завдання оцінюється в два бали, якщо відповідь обґрунтована, але мають місце неістотні погрішності та неточності.

Завдання оцінюється в один бал, якщо завдання виконано, але є помилки чи погрішності, які вплинули на зміст відповіді.

Невиконання завдання – відповідь невірна або завдання зовсім не має відповіді – оцінюється в нуль балів.

Максимальна кількість балів – дев’ять.

Оцінка за відповіді з питань вступного фахового випробування за достатній рівень володіння знань – «достатньо» ставиться при отриманні студентом від шести-п’яти до дев’яти балів у сукупності; недостатній рівень – «недостатньо» отримують студенти, які набрали від чотирьох і менше балів.
ЗРАЗОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Хмельницький національний університет

Білет №5 1. Стилістичний контекст. Засоби створення стилістичного контексту.

 2. Зіставна характеристика числівника та займенника в українській та англійській мовах.

 3. Слово та його значення. Типи значень слова.

 4. Граматичні трансформації при перекладі.

Затверджено на засіданні кафедри перекладуПротокол № ___ від «___» __________ 2014 р.
Зав. кафедрою ____________ проф. Бойко Ю.П.
Каталог: ROOt -> dept -> prk -> res
res -> Програма усного фахового вступного іспиту
res -> Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
res -> Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання
res -> Програма фахових вступних випробувань для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста (магістра)
res -> Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
res -> Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання
res -> Програма фахового іспиту з галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія" І
res -> Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
res -> Програма фахового іспиту з галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Скачати 141.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка