Програма вивчення дисципліни " фінансовий ринок" Київ 2004Скачати 193.82 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір193.82 Kb.
#13146
ТипПрограма
РОБОЧА ПРОГРАМА

вивчення дисципліни

ФІНАНСОВИЙ РИНОК”Київ 2004

Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “ Фінансовий ринок”, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання, а також список рекомендованої літератури.


Підготовлена кандидатом економічних наук,доцентом М. В. Грідчіною.

Пояснювальна записка

Фінансовий ринок є складною системою економічних і правових відносин, пов"язаних з випуском, обігом, купівлею-продажем різноманітних фінансових активів з метою акумулювання фінансових ресурсів та спрямування їх у сфери найбільш ефективного використання.Переміщення і перерозподіл коштів на фінансовому ринку найчастіше відбувається за допомогою інституціональних фінансових посередників, тобто банків і небанківських фінансових установ ( інвестиційних фондів та компаній, страхових компаній, пенсійних фондів, кредитних спілок).Фінансові посередники, використовуючи різні способи залучення і розміщення коштів, забезпечують виконання головної функції фінансового ринку – трансформування грошових заощаджень у працюючий капітал.

Основними сегментами фінансового ринку є ринок банківських кредитів, валютний ринок, ринок цінних паперів.

Вивчення особливостей фінансового ринку, його інструментів,механізмів функціонування та регулювання, впливу фінансового ринку на ефективність економіки є завданням дисципліни "Фінансовий ринок". Вивчення дисципліни проводиться відповідно до навчального плану, програми, списку рекомендованої літератури шляхом заслуховування лекцій, участі в семінарських і практичних заняттях (для студентів денної форми навчання),самостійного опрацювання навчальної літератури та законодавчо-нормативних актів (для студентів заочної форми навчання). Особливу увагу при вивченні дисципліни необхідно приділити правовій основі функціонування та регулювання фінансового ринку України.

Дисципліна "Фінансовий ринок"тісно пов`язана з такими фінансовими дисциплінами як «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Гроші та кредит», «Ринок цінних паперів», «Ринок фінансових послуг», «Міжнародні фінанси» та ін.


Навчально-тематичний план

вивчення дисципліни

Фінансовий ринок”№ п/п

Назва теми

1

Сутність, функції, структура та суб"єкти фінансового ринку

2

Фінансові інструменти, їх види,характеристика, особливості застосування

3

Фінансові посередники, особливості їх діяльності на фінансовому ринку

4

Регулювання фінансового ринку

5

Процентні ставки, ризик і дохід

6

Функціонування фондового ринку (ринку капіталів)

7

Ринок похідних фінансових інструментів

8

Кредитний ринок

9

Валютний ринок
Програмний матеріал до вивчення дисципліни

Фінансовий ринок”Тема 1.

Сутність, функції, структура та суб"єкти фінансового ринку
Поняття фінансового ринку.Функції фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Поділ фінансового ринку на грошовий ринок (валютний, обліковий, міжбанківський) і фондовий (ринок капіталів). Основні сегменти фінансового ринку – кредитний ринок, валютний ринок, ринок цінних паперів, їх характеристика. Суб"єкти фінансового ринку та їх роль у його функціонуванні. Держава як суб"єкт фінансового ринку. Громадяни та підприємства як суб"єкти фінансового ринку. Розподіл суб"єктів на інвесторів, емітентів, кредиторів, позичальників, фінансових посередників. Національний і міжнародний фінансові ринки. Інтернаціоналізація фінансових ринків. Світовий ринок капіталів та його вплив на національні економіки. Глобалізація фінансового ринку як об"єктивний процес розвитку світової економіки. Розвиток фінансового ринку України з урахуванням тенденцій глобалізації. Світові фінансові кризи: причини і наслідки.
Література: 2,7, 25,27, 28, 34, 36.
Тема 2.Фінансові інструменти, їх види,характеристика, особливості застосування
Види фінансових активів та їх інвестиційні властивості. Класифікація фінансових інструментів. Характеристика інструментів грошового ринку: іноземна валюта, короткострокові облігації, банківські депозитні сертифікати, комерційні цінні папери, казначейські векселі, банківські акцепти. Характеристика інструментів ринку капіталів: акцій, державних зобов"язань, довгострокових облігацій, заставних, іпотечних сертифікатів, Функції фондових цінних паперів. Визначення інвестиційної привабливості цінних паперів. Рейтинги фондових цінних паперів. Переваги і вади окремих видів фондових цінних паперів з точки зору емітентів та інвесторів. Похідні цінні папери (деривативи): опціони, варанти, ф’ючерсні та форвардні контракти, їх функції, порядок випуску та обігу.
Література: 3,6, 10, !5, 16, 17, 22, 26Тема 3.

Фінансові посередники, особливості їх діяльності на фінансовому ринку

Основні види посередницької діяльності, що забезпечують функціонування фінансового ринку. Особливості брокерської, дилерської, консультаційної, депозитарної, клірингової, реєстраторської діяльності, що пов’язані з операціями на фінансовому ринку.

Інституціональні посередники на фінансовому ринку: банківські установи і небанківські фінансові інститути (інвестиційні фонди і компанії, трасти, страхові компанії, пенсійні фонди,кредитні спілки ). Діяльність комерційних банків як універсальних посередників. Інвестиційні банки, їх функції, відмінність від звичайних комерційних банків. Особливості діяльності довірчих товариств (трастів).Інститути спільного інвестування ( інвестиційні фонди і компанії), Їх види. Особливості організації корпоративних і пайових інвестиційних фондів. Пенсійні фонди як акумулятори інвестиційного капіталу; особливості розміщення та управління капіталом пенсійних фондів. Корпоративні, професійні та відкриті пенсійні фонди. Роль страхових компаній в нагромадженні і русі інвестиційного капіталу. Види фінансових послуг, що надають фінансові посередники на грошовому та фондовому ринках.


Література: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 16, 27, 34, 36
Тема 4.

Регулювання фінансового ринку

Необхідність регулювання фінансового ринку. Основні завдання державного регулювання фінансового ринку: створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; одержання учасниками ринку достатнього обсягу інформації про емітентів цінних паперів; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок; захист прав учасників фінансового ринку; дотримання учасниками вимог законодавчо-нормативних актів; інтеграція в європейський та світовий фінансові ринки; запобігання монополізації фінансового ринку; контроль за прозорістю та відкритістю ринку; протидія фінансовим кризам. Форми регулювання фінансового ринку. Органи, що здійснюють державне регулювання фінансового ринку в Україні. Завдання і повноваження Національного банку, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) та Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг (Держкомфін) щодо регулювання діяльності на фінансовому ринку.. Саморегулівні організації, їх функції і завдання.


Література: 2, 7, 22, 27, 34, 37

Тема 5.

Процентні ставки, ризик і дохід

Визначення і види процентних ставок.. Відмінність між реальними та номінальними процентними ставками. Чинники, що впливають на розмір процентних ставок. Криві попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Аналіз попиту і пропозиції. Зміни рівноважних процентних ставок. Теорія переваги ліквідності: пропозиція і попит на ринку грошей. Переміщення кривої попиту на гроші. Переміщення кривої пропозиції грошей. . Прогнозування процентних ставок.

. Поняття теперішньої вартості. Оцінювання грошових потоків, пов"язаних з фінансовими активами. Оцінювання облігацій. Зміни поточної ринкової ціни (курсу) облігації при зміні процентних ставок. Оцінювання акцій. Теперішня вартість простої акції з постійним темпом зростання дивідендів (формула М.Гордона) і з нерівномірним зростанням дивідендів.Оцінювання дохідності кредитних і депозитних операцій.

Сучасні теорії визначення ціни фінансових активів, що засновані на врахуванні взаємозв"язку "ризик – дохід". Теорія "портфеля". Визначення ризику і доходу інвестиційного портфеля. Методи зниження ризику портфеля. Коефіцієнт "бета" як показник систематичного ризику активу. Модель оцінки капітальних активів (САРМ). Лінія ринку капіталів. Арбітражна модель ціноутворення (АРМ), розроблена С.Россом. Концепція ефективного ринку.

Література: 16, 17, 19,21,22, 23, 29, 31, 36
Тема 6.


Функціонування фондового ринку (ринку капіталів)

Структура фондового ринку: ринок акцій, ринок довгострокових боргових цінних паперів. Функціонування фондового ринку.Основні учасники фондового ринку в Україні. Первинний та вторинний фондовий ринок.Шляхи первинного розміщення цінних паперів. Біржовий та позабіржовий фондові ринки, особливості торгівлі на них. Касові та строкові операції на фондовому ринку . Умови випуску та обігу фондових деривативів. Біржова статистика та біржові індекси, їх використання для аналізу і прогнозування стану фондового ринку. Правила торгівлі на Українській фондовій біржі, умови допуску цінних паперів до котирування і продажу на біржі. Проблеми формування і розвитку фондового ринку України.
Література: 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 26, 28
Тема 7.

7

Ринок похідних фінансових інструментів

Ф`ючерсні ринки. Ф`ючерсні контракти на цінні папери. Хеджери і спекулянти. Розрахункова (клірингова палата). Система захисту проти потенціальних втрат при здійсненні ф`ючерсних угод: початкова маржа, кліринг, підтримуюча маржа. Фінансові ф`ючерси: процентні ф`ючерси, ф`ючерсні контракти на ринкові індекси. Оцінка ф`ючерсних контрактів. Використання ф`ючерсів в управління інвестиціями. Індексний арбітраж.

Біржеві і позабіржеві опціони. Різниця між опціонами і ф`ючерсами. Основні параметри фондових опціонів. Ціна опціону. Характеристика прибутку і збитку опціонів. Опціонні стратегії.

Ф`ючерсні опціони. Форварди: поняття, застосування.
Література: 15, 16, 17, 24, 25, 32, 33, 35
Тема 8.


Кредитний ринок

Необхідність та сутність кредиту. Загальні передумови, економічні та інші чинники необхідності кредиту. Цілі кредиту. Кредитні відношення. Принципи кредитування. Форми, види та функції кредиту. Характеристики основних форм кредитів.

Фінансові посередники на кредитному ринку. Банки. Функції банків. Банківське кредитування: політика і техніка надання кредитів. Види позик,що надають банки. . Основні правила кредитування. Кредитна політика банку. Основні етапи кредитування. Кредитний аналіз позичальника. Визначення кредитоспроможності. Зміст кредитного договору. Перевірка кредитів. Робота з проблемними кредитами..

Кредитування підприємницьких фірм. Короткострокові кредити. Довгострокові кредити. Кредитні лінії.. Револьверне кредитування. Проектне кредитування. Споживче кредитування. Іпотечне кредитування.Література:1, 4, 9, 10, 12, 18, 23, 36
Тема 9.

Валютний ринок

Валютні ринки: механізм торгівлі іноземною валютою. Поточні валютні операції, їх регулювання. Валютний курс, чинники, що на нього впливають. Визначення валютного курсу у короткостроковому і довгостроковому періодах. Паритет процентних ставок. Теорія паритету купівельної сили. Курс "спот". Форвардний курс. Специфіка міжнародних розрахункових операцій і умови розрахунків за зовнішньоторговельними контрактами. Визначення валюти ціни і валюти платежів. Страхування валютних ризиків. Здійснення ф’ючерсних операцій та операцій з опціонами на валютному ринку. Валютні свопи.Валютні операції центральних банків.Валютний дилінг. Механізм функціонування валютного ринку в Україні.

Література: 14, 18, 20, 27, 29, 30, 36, 37


ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи студентів
Дайте вичерпну відповідь на запитання та розв”яжіть задачу

Варіанти завдань

Варіант 1


 1. Стисло охарактеризуйте особливості окремих ринків, що входять до складу фінансового ринку.

 2. Поясніть, які цінні папери і за яких умов можуть котируватись на фондових біржах, зокрема на Українській фондовій біржі.

 3. Дайте характеристику операціям, що проводяться на міжбанківському ринку.

 4. Державні короткострокові облігації номінальною вартістю 100 грн. І терміном обігу 91 день продаються за курсовою вартістю 87,5 грн. Чому дорівнює дохідність (в %) купівлі такої облігації після її погашення через зазначений термін обігу ?


Варіант 2


 1. Що таке національний і міжнародний фінансові ринки; як відбувається інтернаціоналізація фінансових ринків?

 2. Розкрийте суть валютного ринку та дайте характеристику його інфраструктури.

 3. Як визначається інвестиційна якість фондових цінних паперів?

 4. Що таке інвестиційний банк, які функції він виконує на фінансовому ринку?

 5. Депозитний сертифікат дисконтного типу номінальною вартістю 500 грн. Куплено за 50 днів до терміну погашення та продано через 20 днів. Облікові ставки в моменти купівлі і продажу складали відповідно 40% і 30% річних. Чому дорівнює дохід від операції купівлі-продажу сертифікату і дохідність цієї операції (в%) ?

Варіант 3

 1. Що таке первинний і вторинний ринок; як організована їх діяльність?

 2. Дайте характеристику похідних цінних паперів (деривативів) і операцій з ними.

 3. Зробіть стислий аналіз функціонування ринку банківських кредитів в Україні.

 4. Що таке відкриті і закриті інвестиційні фонди, які операції вони здійснюють на фінансовому ринку ?

 5. Дивіденд на акцію АТ „Млин” за рік склав 30 грн. Банківська депозитна ставка 18% річних. Премія за ризик з погляду покупця акцій повинна складати 20% депозитної ставки. Чому дорівнює теперішня ( РV ) ціна акції ?

Варіант 4

1.Назвіть державні органи, що регулюють функціонування фінансового ринку в Україні, та їх основні функції.

2.Назвіть функції, які виконують фондові цінні папери.

3.Опишіть особливості діяльності страхових компаній як фінансових посередників.

4. Як визначають валюту ціни і валюту платежів у зовнішньоекономічних контрактах ?

5. Курс акції АТ „Шторм” на 11.07 поточного року склав: купівля – 5 грн., продаж – 5,7 грн.; на 28.09 цього ж року, відповідно, 7,2 грн. і 8,6 грн. Чому дорівнює дохід від операції з купівлі 100 акцій 11.07 і продажу цих акцій 28.09. ? Яка дохідність ( річна процентна ставка ) цієї операції ?Варіант 5

 1. Як забезпечується захист інтересів інвесторів законодавством України, що регулює відносини на фінансовому ринку?

 2. Назвіть різновиди векселів, дайте їх характеристику. Які операції можуть з ними виконуватись на фінансовому ринку?

 3. Що таке біржові індекси; для чого вони розраховуються?

 4. Поясніть різницю між касовими та строковими операціями на ринку цінних паперів.

 5. Курс долара США до гривні дорівнює 5,3 грн. за дол. Процентні ставки на грошовому ринку складають 20% по операціях в гривнях і 10% по операціях в доларах. Термін форвардної угоди 120 днів. Чому буде дорівнювати форвардна маржа ?


Варіант 6


 1. Дайте стислу характеристику сучасного стану розвитку фондового ринку України

 2. Що таке недержавні пенсійні фонди; які операції вони здійснюють на фінансовому ринку

 3. Назвіть основні заходи валютного регулювання, що здійснюються в Україні

 4. Дайте характеристику особливостей іпотечного кредитування. Що таке іпотечні цінні папери ?

 5. Кредит у сумі 25тис. грн. надано на один рік з виплатою процентів по ньому при погашенні. Початкова кредитна ставка – 10%. Визначити кредитну ставку з урахуванням інфляції та ризику неповернення, якщо очікується рівень інфляції – 6%, а ризик неповернення оцінюється в 5%.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.. Фінансові ринки: поняття, класифікація, функції

2. Грошовий ринок: поняття, структура,, механізм функціонування.

3. Ринок капіталів: поняття, структура, механізм функціонування.

4. Внутрішній і зовнішній фінансові ринки; глобалізація фінансових ринків

5. Ринок опціонів і ф`ючерсів.

6. Інституціональні фінансові посередники, їх функції.

7. Фінансові інструменти: поняття, види, класифікація

8. Фінансові інструменти ринку капіталів.

9. Фінансові інструменти грошового ринку.

10. Фінансові інститути: поняття, функції, їх роль в розвитку фінансового ринку

11. Процентні ставки: поняття, вимірювання; чинники, що впливають на їх зміну

12. Валютний ринок України: механізм функціонування, інструменти.

13. Операції на валютному ринку.

14. Корпоративні пенсійні фонди як учасники фінансового ринку.

15. Валютні ризики і методи їх хеджування.

16. Валютні опціони.

17. Валютні ф`ючерси.

18. Кредитний ринок.

19. Фінансові посередники на кредитному ринку.

20. Іпотечне кредитування.

21. Споживче кредитування.

22. Ринок акцій.

23. Ринок облігацій.

24. Вексельний ринок.

25. Ринок похідних інструментів.

26. Інститути спільного інвестування, їх види, характеристика діяльності

27. Інвестиційні банки, їх функції

28. Валютний дилінг.

29. Фондова біржа, механізм її функціонування; біржові операції30.Позабіржовий фондовий ринок, особливості торгівлі на ньому

ПИТАННЯ

для підсумкового контролю знань


 1. Економічна сутність фінансового ринку і його роль в кругообігу фінансових ресурсів в економіці

 1. Структура фінансового ринку, характеристика його складових.

 2. Учасники фінансового ринку і особливості їх діяльності на ньому.

 3. Роль держави у функціонуванні фінансового ринку.

 4. Національні та міжнародні фінансові ринки.

 5. Глобалізація фінансового ринку, її позитивні і негативні наслідки

 6. Види процентних ставок, їх визначення

 7. Грошовий ринок, сутність та найважливіші особливості.

 8. Інструменти (товари) грошового ринку, їх характеристика.

 9. Характеристика валютних ринків, їх призначення.

 10. Основні напрями валютного регулювання.

 11. Валютний курс, чинники, які на нього впливають.

 12. Валютний дилінг

 13. Застосування курсів „спот” і „форвард”

 14. Характеристика цінних паперів, які обертаються на обліковому ринку.

 15. Визначення валюти ціни і валюти платежів зовнішньоторговельних контрактів.

 16. Операції банків і господарських суб’єктів із векселями.

 17. Різновиди векселів.

 18. Основні умови і форми розрахунків за зовнішньоторговельними контрактами.

 19. Основні види кредитів

 20. Державні облігації, їх значення для розвитку національного фінансового ринку.

 21. Міжбанківський ринок позикового капіталу.

 22. Форвардні, ф’ючерсні операції та операції з опціонами.

 23. Своп: поняття, застосування

 24. Ринок капіталів, сутність та відмінності від грошового ринку.

 25. Види фондових цінних паперів, їх характеристика.

 26. Функції, які виконують фондові цінні папери.

 27. Інвестиційні якості фондових цінних паперів.

 28. Рейтинги фондових цінних паперів.

 29. Первинні та вторинні фондові ринки.

 30. Фондова біржа, механізм її функціонування.

 31. Позабіржовий фондовий ринок, особливості торгівлі на ньому.

 32. Процедура допуску цінних паперів до продажу на фондовій біржі.

 33. Формування біржового курсу цінних паперів.

 34. Основні відмінності боргових і пайових цінних паперів.

 35. Функції і роль інституціональних фінансових посередників на фондовому ринку.

 36. Інвестиційні фонди і компанії, особливості їх діяльності на фондовому ринку.

 37. Довірчі товариства (трасти), їх діяльність на фондовому ринку.

 38. Участь страхових компаній в операціях на фінансовому ринку.

 39. Фондовий ринок України: характеристика, проблеми формування і розвитку.

 40. Українська фондова біржа, правила торгівлі на ній.

 41. Банківська система України, її структура, законодавча основа. Роль і функції Національного банку України

 42. Комерційні банки, формування їх ресурсів і діяльність на фінансовому ринку

 43. Діяльність комерційних банків з випуску і обігу цінних паперів.

 44. Інвестиційні банки, їх функції; відмінність від звичайних комерційних банків.

 45. Недержавні пенсійні фонди як учасники фінансового ринку

 46. Основні види посередницької діяльності, які забезпечують функціонування фінансового ринку.

 47. Депозитарна діяльність на фінансовому ринку.

 48. Біржова статистика та біржові індекси.

 49. Ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів: сутність і особливості.

 50. Іпотечне кредитування та іпотечні цінні папери

 51. Державне регулювання фондового ринку в Україні.

 52. Функції Державної комісії України з цінних паперів і фондового ринку.

 53. Функції Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг

 54. Ціна банківського кредиту; чинники, що впливають на її рівень.

 55. Визначення ставки дивіденду.

 56. Визначення дохідності облігації.

 57. Касові та строкові операції на ринку цінних паперів.

 58. Валютні операції, що означають переміщення (рух) капіталу.

 59. Шляхи первинного розміщення цінних паперів.


Список рекомендованої літератури

Законодавча і нормативна:


 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”, від 21.12.2000

 2. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, від 30.10. 1996.

 3. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”, від 18.06.91 // ВВР України.

 4. Закон України “Про Національний банк України”, від 20.05.99 .

 5. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, від 15.03.2001 .

 6. Закон України “Про обіг векселів в Україні”, від 05.04.2001 .

 7. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, від 12.07.2001

 8. Закон України “Про страхування”, від 07.03.96 // ВВР України. - 1996 - № 18

 9. Закон України "Про іпотеку", від 5.06.2003. Уряд. кур”єр, №37, 1.10.2003.

 10. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003. Уряд. кур”єр, №31, 20.08.2003.

 11. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення ", від 9.07.2003. Уряд. кур”єр,№169, 11.09.2003.

12. Закон України " Про кредитні спілки", від 20.12.2001.

13. Закон України «Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97 №71097-ВВ.

14. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

15 Правила випуску та обігу фондових деривативів. Затв. Рішенням ДКЦПФР від 24.06.1997 р., №13

Навчальна

. 16. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов/ Пер. с англ.- М.: «Олимп-бизнес», 1997.-1087 с.

17. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту/Пер. з англ. під наук. ред. Василик О.Д., Заруби О.Д. - К.: Молодь, 1997. - 998 с.

18. Валютный рынок и валютное регулирование - М.: БЕК, 1996.

19.Вступ до банківської справи / Відп. за ред. М.Ф. Савлук. - К.: Лібра, 1998. - 342 с.
20.. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система - К.: LIBRA, 1993. - 96 с.
21.Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 1996 - 413 с.
22. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси. Навч. посібник. К.: МАУП.- 2002.- 232с.

23.. Гроші та кредит. Підр. За ред.М.І. Савлука. - К.: Либідь, 2001. - 662 с.

24.. Ли Ченг Ф., Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000.

25.. Максимо В. Энг и др. Мировые финансы /Пер. с англ. Университет Сент Джон - М.: «ДеКа», 1998. - 734 с.

26. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.-152с.

27. Мишкін Фредерик С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків /Пер. з англ. під наук. ред. перекладу Ст. Панчишина. - К.: Основи, 1998.-965с.

28. Мозговий О.М. Фондовий ринок. Навч. пос. - К.: КНЕУ, 1999 .

29. Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции. - М.: ЮНИТИ, 1996.- 175 с.

30.. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. - М.: ИНФРА-М, 1996.- 224 с.

31. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело Лтд, 1995. - 768 с.

32. Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції /Пер. з англ. із змінами та доповненнями. - К.: Основи, 1998.

33. Рєдхєм К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: ИНФРА-М, 1996.

34. Ходаківська В.П.., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. Навч.посібник. К.: ЦУЛ, 2002.- 616с.

35. Шарп Уильям Ф. и др. Инвестиции /Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М - 1997.

36. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002.- 535с.

37. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. Навч. пос. - К.: Знання, 1999. - 360.
ЗМІСТ
Пояснювальна записка
Навчально-тематичний план вивчення дисципліни "Фінансовий ринок”
Програмний матеріал до вивчення дисципліни “Фінансовий ринок”
Завдання для самостійної роботи студентів
Питання для підсумкового контролю знань
Список рекомендованої літератури

Скачати 193.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка