Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Історія психології" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра психологіїСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3 1. Зміст лекцій, практичних занятьТеми по програмі навчальної дисципліни

План лекції

Кількість годин

(очна,


заочна* ф.н. )

Теми практичних занять

Кількість годин

1

2

3

4

5

Тема 1.

Предмет і завдання історії психології- Історія психології, як наука. - Загальне поняття теоретичного та емпіричного знання.

- Походження та зміст предмету історії психології. -

- Когнитивний, соціальний, особистісний зміст наукової діяльності.

- Завдання та функції історії психології як науки1/2*

Питання для обговорення:

 1. Що є об’єктом та предметом історії психології

 2. Які проблеми вивчає історія психології , розкрийте їх значення для психологічної науки?

 3. Завдання історії психології: призначення та шляхи їх вирішення.

 4. Розкрийте зміст функцій історії психології та дайте їх характеристику?

 5. Назвіть причини методологічних кризових періодів в історії психології?

 6. Охарактерізуйте чинники, які впливають на розвиток психологічної науки?

 7. Які головні підходи до вивчення психологічних знань в історії психології?

 8. Сучасне визначення поняття «наукова діяльність», розкриття її когнітивного, соціального та особистісного аспектів.

9. Поясніть зв’язок історії психології з іншими галузями психологічної науками.

2

Тема 2.

Принципи історії психології- Теоретико-методологічні основи змісту та значення принципів історико-психологічного дослідження.

- Принцип історизму (презентизм, антикваризм).

-Принцип детермінізму.

-Принцип конструктивно-позитивного аналізу.

-Принцип періодизації й наслідування.

-Принцип обєктивності.

-Принцип єдності колективної й індивідуальної творчості в развитку психологічного знання.

-Принцип борьби матеріалізму й ідеалізму.

-Принцип відображення.

-Принцип диалектики.

-Принцип ролі практики в пізнанні реальності.


1

Питання для обговорення:

 1. Теоретико-методолічні основи змісту та значення принципів історико-психологічного дослідження

 2. Принцип історизму

 3. Пояснити ефект презентизму та антикваризму

 4. Принцип детермінізму;

 5. Принцип конструктивно-позитивного аналізу;

 6. Принцип періодизації й наслідування;

 7. Принцип об`єктивності;

 8. Принцип єдності колективної й індивідуальної творчості в развитку психологічного знання;

 9. Принцип борьби матеріалізму й ідеалізму;

 10. Принцип відображення;

 11. Принцип диалектики;

 12. Принцип ролі практики в познанні реальності.

2

Тема 3. Періодізація історії

психології-Зміст й ознаки періодізації психології. -Методи історико-методологічного дослідження.

-Основні етапи розвитку психології за класичною періодизацією (М.Г. Ярошевський, А.М. Ждан, Т.Д. Марцинковська)
2

Питання для обговорення:

1.Залежність змісту періодізації психології від трактування предмету та його змісту на різних етипих історичного розвитку.

2. Методи історико-методологічного дослідження на етапах розвитку психології.

3. Зміст основних етапів розвитку психології за класичною періодизацією (М.Г. Ярошевський, А.М. Ждан, Т.Д. Марцинковська)

2

Тема 4.

Загальна характеристика античного

періоду

розвитку психології.-Античні форми філософії.

-Первинні уяви про душу в натурфілософії Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена і Геракліта.

-Натурфілософи античності

-Психологічні системи античності.

-Поняття анімізму та гілозоїзму.


2/2*

Питання для обговорення:

 1. Які були перші уявлення про душу та започаткування психології?

 2. Назвіть основні положення матеріалістичного вчення про душу в античній психології

 3. Проблема почуттів, волі та характеру у вченнях античних мислителів.

 4. В чому сутність античного детермінізму?

 5. Що спільного та відмінного в понятті афекту у атомистів та стоїків?

6. Як розуміти поняття анімізму та гілозоїзму

2

Тема 5.

Вчення


Геракліта, Демокріта, Сократа, Анаксагора.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Геракліта.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Демокріта.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Сократа.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Анаксагора.
2

Питання для обговорення:

  1. Виявити знання основних положень вчення про душу в античній психології Геракліта, Демокріта, Сократа, Анаксагора

  2. Показати значення концептуальних положень філософської системи Геракліта щодо сьогодення.

  3. Обгрунтувати актуальність філософської системи Демокріта для сучасної психології

  4. Довести безсумнівне значення змісту творчого шляху та концептуальних особливостей філософської системи Сократа щодо поглядів сучасних психологів

6.Виявити знання змісту творчого шляху та концептуальних особливостей філософської системи Анаксагора.

2

Тема 6.

Вчення


Платона, Аристотеля, Плотіна,

Гіпократа-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Платона.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Аристотеля.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Плотіна.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Гіпократа.
2

Питання для обговорення:

 1. Виявити знання основних положень вчення про душу в античній психології Платона, Аристотеля, Плотіна, Гіпократа.

2. Показати значення концептуальних положень філософської системи Платона щодо сьогодення.

3.Обгрунтувати значення погдядів Аристотеля для філософів середньовіччя, нового часу та довести актуальність філософської системи Аристотеля для сучасної психології.

4. Виявити знання змісту творчого шляху та концептуальних особливостей філософської системи Плотіна.

5. Довести безсумнівне значення змісту творчого шляху та концептуальних особливостей філософської системи Гіпократа щодо поглядів сучасних психологів

2

Тема 7. Психологічні теорії

античних


шкіл

психології.-Елінійський період в історії психології.

-Психологічні теорії античних психологічних шкіл стоїків, скептиків, кініків.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи кініків та стоїків Хризиппа, Зенона, Эпікура, Галлена, Лукреція.

- Засновник античного скептицизму Піррон та його школа.1

Питання для обговорення:

1. Дати характеристику елінійському періоду в історії психології.

2. Харакеристика логіки стоїків як дослідження внутрішньої і зовнішньої мови. Вчення стоїків: риторика, діалектика.

3. Розкрити зміст принципів правильного мислення стоїків: закони несуперечності, тотожності, достатнього обгрунтування і виключеного третього.

4. Розкрити питання, як стоїки розвивали арістотелівське вчення про силогістику і судження.

2

Тема 8.

Початок філософського періоду

історії психології.


-Відбіття поглядів науковців античного періоду історії психології в парадигмах вчених Середньовіччя,

-Зв`язок поглядів науковців античного періоду та психологів Нового часу

-Аналіз впливу думок античних філософів на методологію науки XVII - середини XIX ст. н.е.

-Загальна характеристика особливостей новоутворень філософського періоду.2/2*

Питання для обговорення:

 1. Назвіть основні положення античних форм філософії що мають ознаки зв’язків з концептуальними підходами філософів Середньовіччя.

 2. Назвіть основні положення античних форм філософії що мають ознаки зв’язків з концептуальними підходами філософів Нового часу

3. Зробіть аналіз впливу думок античних філософів на методологію науки XVII - середини XIX ст. н.е.

4. Доведіть вміння обґрунтовано характеризувати особливості новоутворень філософського періоду.

2

Тема 9.

Загальна характеристика психології раннього Середньовіччя. Вчення

Ібн-Сіни, Авероуза.


-Загальна характеристика психології раннього Середньовіччя.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи держав Халіфата та іслама.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософських системых вчених Ібн-Сіни (Авіцени) і Ібн-Роштда (Аверроуза).1

Питання для обговорення:

 1. Які психологічні проблеми досліджувалися в філософських системах держав Халіфата та іслама?

 2. Доведіть вміння обґрунтовано характеризувати особливості творчого шляху та концептуальних ідей філософської системи вчення Ібн-Сіни (Авіцени)

 3. Доведіть вміння обґрунтовано характеризувати особливості творчого шляху та концептуальних ідей філософської системи вчення Ібн-Роштда (Аверроуза)

В чому полягала сутність експериментів, проведених Ібн Сіною?

2

Тема 10.

Загальна характеристика психології пізнього Середньовіччя.-Загальна характеристика психологічних теорій пізнього Середньовіччя,

-нові напрями філософії в 13-14 століттях: номіналізм, реалізм, концептуалізм.

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософських систем Італії середньовіччя

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософських систем Іспанії

-Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Роджера Бекона. -Творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Ф.Аквінського. --Творчий шлях та концептуальні особливості філософських систем в 16 ст. Германії, Франції, України.


2/2*

Питання для обговорення:
1. Дати загальну характеристику психологічних теорій пізнього Середньовіччя

2. У чому полягає філософська позиція нових напрямів філософії 13-14 століття: номіналізму, реалізму, концептуалізму?

3. Що вам відомо про творчий шлях та концептуальні особливості філософських систем Італії середньовіччя( Пьєро Помпонацці, Бернандіно Телезіо, Леонардо да Вінчі).

4. Що вам відомо про творчий шлях та концептуальні особливості середньовічних філософських систем Іспанії ( Хуан Вівіс, Хуан Уарте, Гомес Перейра).

5. Що вам відомо про творчий шлях та концептуальні особливості філософської системи Роджера Бекона.

6. Доповісти про життєвий шлях Фоми Аквінського, витоки та еволюцію його філософських поглядів і вплив на філософію Середньовіччя.

7. Що вам відомо про особливості філософських систем в 16 ст. Германії

8. Доповісти про концептуальні особливості філософських систем Франції в 16 ст.

9. Що вам відомо про історію української філософії 16 століття ( Г. Сковорода,П. Лодій, С. Гогоцький)

2

Тема 11.

Загальна характеристика психології

Нового

Часу
-Виділення базової ідеї духу механіцизму в сфері філософїї та психології XVII ст.

-Розвиток психології як науки про внутрішній досвід свідомості

-Діалектика об’єктивна і суб’єктивна, нове обґрунтування функцій душі з позицій виникнення понять «детермінізм», «монізм», «сенсуалізм» і «раціоналізм».

-.Осмислення значення для європейської філософії середини XIX століття нової моди - редукціонизму.
2/2 *

Питання для обговорення:

  1. Предмет психології в епоху Нового часу та Просвітництва.

  2. Обгрунтуйте, що стало об’єднуючою ідеєю для психології Просвітництва?

  3. Проблема взаємодії душі та тіла: принцип психофізичної взаємодії.

  4. Сенсуалізм та раціоналізм епохи Нового часу.

  5. Психологічні теорії матеріалістів Нового часу.

  6. Обґрунтування функцій душі з позицій виникнення понять «детермінізм», «монізм»

  7. Що вам відомо про вклад в історію психології філософів-українофілів І. Копинського, П. Могили, І. Гізеля, М.  Смотрицького, Й. Борецького?

Визначити зміст значення для європейської філософії середини XIX століття нової моди - редукціонизму.

2

Тема 12. Психологія Ч. Бебіджа, О. Конта, Р. Декарта

- Короткий огляд життєвого щляху Чарльза Бебіджа та вимір значення його винаходів для історії психології

- Огюст Конт та його поняття позитивізму

-Аналіз формуванням антиметафізичної тенденції матеріалізма та емпіризма.

-Оволодіння змістом психологічної теорії Декарта та основами його життя й діяльності.

-Розуміння впливу ідей Декарта на уявлення сучасних біхевіористів


2

Питання для обговорення:


 1. Аналітична машина Чарльза Бебіджа та її значення.

 2. Охарактеризувати основні положення позитивізму Огюста Конта.

 3. Провести аналіз формуванням антиметафізичної тенденції матеріалізма та емпіризма.

 4. Розкрити зміст раціоналістичної методології і пошуку основ метафізики у філософії Декарта та назвати знакові події його життя й діяльності. (див. «Рассуждение о методе» )

 5. Обгрунтувати роль впливу ідей Декарта на уявлення сучасних біхевіористів

2

Тема 13.

Вченння зосновників

теорії

асоціацій .Філософія емпіризму

( Д. Гартлі, Д.Берклі

та ін.).


- Короткий огляд життєвого шляху зосновника асоціонізму Д. Гартлі

- Психологічна теорія та основні події життя й діяльності Д.Берклі

-Психологічна теорія та основні події життя й діяльності Д. Юма

-Психологічна теорія та основні події життя й діяльності Д. Мілля,

-Короткий огляд життєвого шляху та аналіз накової діяльності Д.Локка.


1

Питання для обговорення:
1.Розкрити зміст асоціативної теорії Девіда Гартлі , що викладено у книзі “Міркування про людину, її будову, її обов'язки і сподівання” (1749)

2.Що нового в розуміння асоціацій привніс Д. Гартлі?

3. Принцип асоціації Д.Берклі та Д.Юма на відміну від теорії Д.Гартлі.

4.Як Ви розумієте цитату з роботи Д. Мілля «Система логики» :

«Соединяясь в общество, люди не превращаются в нечто другое...- это закон индивидуальной человеческой природы»?

5.Значення ідеї спростування теорії вроджених ідей Джона Локка (див. «Опыта о человеческом разумении») для філософії емпірізму Д. Юма

2

Тема 14. Передумови відділення психології,

як


самостійної

науки.


-Природничонаукові передумови становлення психології (Ч. Дарвін,

Ф. Белл – Мажанді, Г.Гельмгольц),-Традиційна схема будови і роботи свідомості з точки зору асоціативної психології та нове уявлення про будову мозку (М. Вебер, І. Мюллер, Ф.Галль, П. Флуранс, Л. Гальвані, П. Брокка, Д. Раймон)

-Значення нового виду асоціацій (між внутрішніми психічними образами і м'язовими діями) для повороту психологічної думки з «поля свідомості» в «поле поведінки» (Д.Милль, Ф. Бен, Г. Спенсер, Гербарт, К. Бернар)

2/2*

Питання для обговорення:


 1. Виділення знакових фактів з наукового досвіду Ч. Дарвіна, вчених Белла та Мажанді, Г.Л. Гельмгольца, що є важливим щодо природничих передумов відділення психології, як самостійної науки

 2. Нове уявлення про будову й функції мозку та нервової системи науковців М.Вебера, І.Мюллера, Ф.Галля, П. Флуранса, Луіджі Гальвані, П. Брокка, Д. Раймона, як важливі передумови відділення психології, як самостійної науки

 3. Виділення знакових фактів з наукового досвіду Д.Милля, Ф. Бена, Г. Спенсера, І.Ф.Гербарта, К. Бернара, що є важливими щодо передумов відділення психології, як самостійної науки
2

Тема 15.

Життя і


творчість

Франца


Брентано,

І.М.Сеченова, В.Вундта.-Початок розвитку психології, як самостійної науки.

-Значення діяльності основоположника вітчизняної наукової фізіології І.М. Сеченова для розвитку психології- Розробка завдань психології І.М. Сеченовим, В. Вундтом і Ф. Брентано 

1

Питання для обговорення:
1. Схожість та відмінність психологічних поглядів В. Вундта і Ф. Брентано 

2. Обгрунтування відмінностей змістовних компонентів концепцій нової психології науковцями І.М. Сеченовим, В. Вундтом і Ф. Брентано 

3. Дискусія між І.М. Сеченовим і К.Д. Кавеліним про природу психічного 

1

Тема 16. Виникнення експери-

ментальної психології • Вивчення передумов відділення експериментальної психології, як галузі психології.

 • Вивчення змісту життя і творчості Френсиса Гальтона, Германа Ебінгауза, Эдварда Торндайка, та Миколи Ланге.

- Значення діяльності Френсиса Гальтона, Германа Ебінгауза, Едварда Торндайка, та Миколи Ланге для відділення галузі експериментальної психології.

2

Питання для обговорення:


 1. Визначення передумов відділення експериментальної психології, як галузі психології, в якій для вивчення психічних явищ ефективно застосовується метод лабораторного експерименту.

 2. Визначення змісту життя і творчості Френсиса Гальтона як засновника диференціальної психології та психометрики

 3. Герман Ебінгауз: закономірності запам'ятовування, методом безглуздих складів (див. «О памяти»)

 4. Закони навчання ( вправи, готовності, асоціативного зсуву) Едварда Торндайка(див. «Интеллект животных»)

 5. Визначення змісту життя і творчості Миколи Ланге. Значення для першої у Росії психологічної експериментальної лабораторії моторної теорії уваги. (див. «Психологічні дослідження. Закон перцепції. Теорія вольового уваги »).

6. М.М. Ланге: біологічний і генетичний (історичний) принцип в методології експериментальних психологічних досліджень.

2/2*

Тема 17. Психологічні теорії диференційної психології.

- Передумови виділення диференціальної психології, як галузі психології,

- Етапи розвитку диференційної психології.

- Зміст життя і творчості піонера диференціальної психології Френсіса Гальтона;

- Основоположник вітчизняної диференціальної психології -Олександр Лазурський

- Видатний український вчений Всеволод Кащенко

- Розробка перших тестів розумових здібностей: підходи Дж. Кеттела і А. Біне.


2

Питання для обговорення:
1. Надайте характеристику етапів розвитку диференційної психології.

2. Визначте основні передумови виникнення психології індивідуальних відмінностей власне як наукової дисципліни.

3. Німецький психолог В. Штерн- піонер поняття "диференціальна психологія" ( див. "Про психологію індивідуальних відмінностей") .

4. Дво факторна ( Ч. Спірмен) та мультифакторна теорії (Л. Терстон, Дж.Гілфорд та ін) в диференціальної психології


2/2*

Тема 18. Передумови гештальт-психології.

 • Передумови відділення гештальт-психології,

 • Віддзеркалення головного принципу цілісності гештальт-психології в роботах І.Канта,Ф.Брентано, Е.Маха,К.Еренфельса,У.Джемса,феноменологів.
2

Питання для обговорення:
1. Крістіан фон Еренфельс - піонер поняття «гештальт» ( див. стаття «Про якість форми»)

2. Зміст та значення для гештальт-психології експериментів Ернста Маха по сприйняттю мелодій, і геометричних форм.

3. Зміст та значення для гештальт-психології думок У.Джемса про якості свідомості ( див. «Поток сознания»

4. Едмун Гуссерль - Кант XX ст. та його феноменологія

5. Сучасна феноменалістична психологія та цілісне людське «Я» (Р. Берні, К. Роджерс, А. Комбас)

2/2*

Тема 19. Життєві шляхи

психологів М.Вертхеймера, К.Коффки, В.Келера та їх внесок у психологію • Вивчення життєвих шляхів головних представників гештальт-психології - М. Вертгеймера, В. Келера, К. Коффки

 • Зміст та значення для психології досліджень сприйняття щодо відкриття похідних основ розуміння інсайту, мислення, потреби, афекту, волі.

 • Принципи гештальт-психології та їх значення для вивчення Куртом Левіним мислення, особистості та групи
2

Питання для обговорення:
1.Розкрити зміст гешталь - досліджень в області сприйняття, принципи яких були перенесені на вивчення мислення

2.Розкрити зміст гешталь - досліджень в області вивчення особистості К. Левіним.

3. Дати пояснення щодо відкриття похідних основ гешталь - досліджень інсайту, як ключових до розуміння механізмів мислення, потреб, афектів, волі.

4.Використання гештальт ідей Фрицем Перлзом, Полом Гудменом та Ральфом Хефферлином в гештальт-терапії ( див. «Гештальт-терапия в дословном изложении» ;«Гештальт-терапия, возбуждение и рост человеческой личности» )

1

Тема 20. Класичний біхевіоризм.

 • Розробка загальних основ теорій біхевіоризму на основі позитивізму.

 • Життєвий шлях та психологічна теорія навчання Е.Торндайка

- Життєвий шлях та психологічна теорія Д.Уотсона

- Життєвий шлях та психологічна теорія Е.Толмена.2

Питання для обговорення:
1. Дати характеристику передумовам біхевіоризму.

2. Е. Торндайк – як зосновник поведінкової позиції навчання. Перші психологічні експерименти з дітьми ( див. Психологія бажань, інтересів і переваг). 

3.Принцип «обумовлювання» Д.Уотсона  ( див. «Психология с точки зрения бихевиориста»)

4. Розуміння психологічної системи сумісності біхевіоризму Толмена з гештальтпсіхалогією, глибинною психологією та іншими напрямками ( див. «Целевое поведение у животных и у человека»)

1

Тема 21.

Розвиток психологічних теорій біхевіоризму.- Обгрунтування сенсу подій, пов'язаних з виникненням і стрімким розвитком біхевіорістського руху.

- Девіз та завдання біхевіоризму. Закони навчання.

- Поведінкові кунцепції Б.Ф.Скинера, К.Халла та його послідовників Г.Н. Міллера та Л. Долларда.

- Теорія соціального навчання А. Бандури.
2

Питання для обговорення:
1. Інвайронменталізм Б.Ф.Скинера та проблема вікової періодизації розвитку дитини ( див. «По ту сторону свободы и достоинства» , «Размышления о бихевиоризме и обществе»)

2. Необіхевіористська модель поведінки: С - О – Р ( стимул - організм – реакція) за К.Халлом ( див. «Принципы  поведения» )

3. "Соціальне научіння"  Г.Н. Міллера, Дж. Долларда, А. Бандури.

4. «Фрустраційна теорія»  Г.НМіллера, Дж. Долларда, А. Бандури.

1

Тема 22.

Вчення


Жана

Піаже :


теорія когнітивного развитку

- Короткий огляд життєвого шляху зосновника Женевської школи генетичної психології та генетичної епістемології

-. Вивчення положень про функціювання різних форм пізнання та набуття досвіду в працях «Реч и мышление ребёнка» та «Суждение и рассуждение ребёнка»

- Аналіз виділення видів набуття досвіду за трьома шляхами: як поступовий чи короткочасний процес; несвідомий чи свідомо контролюємий процес; відображення явних і неявних зв`язків. - Розуміння системи видів придбання досвіду: навчання, індукція, інсайт, уява.

-Розкриття суті понять асиміляції та акомодації.2

Питання для обговорення:


 1. Розкрити положеня про егоцентризм мови дитини як одної з форм розвитку її вищих психічних функцій в праці Ж.Піаже «Речь и мышление ребёнка»

 2. Розкрити положеня про функціювання різних форм пізнання та набуття досвіду в праці Ж.Піаже «Суждение и рассуждение ребёнка»

 3. Стадії розвитку ітелекта за Ж. Піаже як результат інтеріоризації зовнішніх дій.

( див. Пиаже, Жан. Психология интеллекта. )

 1. Обгрунтувати розуміння виділенню Ж.Піаже системи видів придбання досвіду: навчання, індукція, інсайт, уява.

 2. Обгрунтувати розуміння суті понять асиміляції та акомодації, що є в працях Ж.Піаже (див. «Генезис элементарных логических

 структур» )

1

Тема 23.

Життя і


наукова

спадщина З.Фрейда. • Огляд життєвого шляху З.Фрейда.

 • Виділення факторів щодо детермінант науково- професійного становлення зосновника психоаналізу.

 • Психологічна теорія З.Фрейда.

3

Питання для обговорення:


 1. Розповісти про основні події з дитячого та юнацького періодів життя З.Фрейда.

 2. Розкрити провідні фактори щодо науково-професійного становлення вченого З.Фрейда.

 3. Розкрити причини відходу З.Фрейда від постулатів природничо-наукового матеріалізму в бік ідеалістсько-ірраціональної філософії психоаналізу.

 4. Психодинамічна теорія функціонування психіки в термінах її структурної організації. Три структури психіки та їх ролі у внутрішньому психічному конфлікті.  Захисні механізми, як цілісні властивості особистості ( див. Основные принципы психоанализа)

2

Тема 24. Послідовники

психо-аналітичної традиції. • Фактори поширення і розповсюдження психоаналізу і його прихильників.

 • Сутність неофрейдизму і його основні представники.

 • Аналітична психологія К. Г. Юнга

 • Теорія А.Адлера.

 • Теорія Е. Еріксона

 • Найвідоміші представники неофрейдизму та їх погліди ( К. Хорні, Е.Фромм , В. Райх, Г. Маркузе)

2

Питання для обговорення:

 1. Охарактеризуйте психологічні типи, що виокремлені К.Г.Юнгом. ( див. «Архетип и символ»)

 2. Розкрийте основні іідеї терії компенсаціїм А. Адлера. Як обґрунтовує А. Адлер, що основними рушійними силами розвитку людини є універсальне прагнення до вищості, переваги, успіху, досконалості (див. "Практика и теория индивидуальной психологии")
 3. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона ( див. «Дитинство і суспільство») 

 4. Соціокультурна психологія Карен Хорні ( див. «Наші внутрішні конфлікти.Конструктивна теорія неврозу»)

 5. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма( див. «Бути чи мати»)


2

Тема 25.

Життя і


наукова

спадщина Л.С. Виготського

Послідовники психологічної школи Л.С.

Виготського.
 • Життя і наукова спадщина Виготського Л.С.

Послідовники психологічної школи Л.С.Виготського.

(А. Н. Леонтьєв, А. В. Запорожець, П. І. Зінченко, П Я. Гальперін, Л. І. Божович та ін.) 

 • Аналіз основних типів провідної діяльності в онтогенезі за підходами В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна

 • Сучасна харківська школа послідовників Л.С. Виготського ( В. І. Аснін, Г. Д. Луков, К. Є. Хоменко, В. В. Містюк, Л . І. Котлярова та ін..)

2

Питання для обговорення:


 1. Аналіз та усвідомлення життєдіяльності Виготського Л.С. , як зосновника експериментально обгрунтованної теорії розумового розвитку дитини.

 2. Розуміння понять «рівень актуального психічного розвитку та зона найближчого розвитку» .

 3. Значення створення Л.Виготським Інституту дефектології та заснування трьох груп дослідників в Москві, Петербурзі, Харкові.

 4. Харківська школа послідовників Л.С. Виготського (А. Н. Леонтьєв, А. В. Запорожець, П. І. Зінченко, П Я. Гальперін, Л. І. Божович та ін.) 

( див. Лактіонов А. Н. «Історія харьківської психологічної школи»)

 1. Підходи В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна щодо аналізу основних типів провідної діяльності в онтогенезі.

2

Тема 26.

Історія та сучасність основних психологічних шкіл С.Л. 

Рубінштейна,

Б.Г. Ананьєва, Б.М. Теплова • Тенденції становлення та розвитку психологічної школи С.Л. Рубінштейна, його теоретичні уявлення.

 • Філософські проблеми буття і свободи людської особистості.

 • Послідовники наукової спадщини С. Л. Рубінштейна

 • Б.Г. Ананьєв і його ідея комплексного людинознавства

 • Школа диференціальної психології Б.М. Теплова.
2

Питання для обговорення:


 1. Психологічна школа С.Л. Рубінштейна ( див. Рубинштейн С.Л. «Бытие и сознание»)

 2. Послідовники наукової спадщини Сергія Леонідовича Рубінштейна К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, І.А. Джідарьян та інші.

 3. Б.Г. Ананьєв і його ідея комплексного людинознавства

( див. Ананьев Б.Г. Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков)

 1. Вчення Б М. Теплова про здібності, а також його експериментальні розробки в галузі відчуттів і сприймань ( див. Теплов Б.М. «О некоторых общих вопросах разработки истории психологии»)

2

Тема 27.

Історія становлення психологічної наукової

думки в

України вXX ст. та психологічних наукових шкіл південного регіону

України • Становлення і розвиток психологічної думки в Україні в XX ст..

 • Життя та діяльність Г.С. Костюка. Організація Українського інституту психології.

 • Формування культурно-історичної психології в Україні. Історія психології в працях В.А.Роменця

 • Суасні авторські наукові шкіли психології південного регіону України (А.Я.Чебікіна, О.П. Саннікової, Б.Й. Цуканова, С.Н.Сімоненко та ін.)
2

Питання для обговорення:


 1. Становлення і розвиток психологічної думки в Україні в XX ст..

 2. Життя та діяльність Г.С. Костюка. Організація Українського інституту психології.

 3. Формування культурно-історичної психології в Україні. Історія психології в працях В.А.Роменця

 4. Довести методом реконструкції концептуальних підходів рівень розвитку авторських шкіл психології південного регіону України, а саме: А.Я.Чебікіна, О.П. Саннікова, Б.Й. Цуканова, С.Н.Сімоненко, Т.П. Висковатова, І.Г.Белявского, Г.З. Бідного, В. В. Котова-Хоменко
2

Тема 28.

Сучасні


наукові

напрямки і системи всвітовій психології

 • Основні тенденції в розвитку сучасної світової психології.

 • Поява інтегральних концепцій в руслі новітніх науковедчеських і соціальних ідей

 • ( інформатизації, комп'ютеризації, ідеї глобальної екологічної кризи).

 • Когнітивна психологія. Екологічна психологія. Психологія життєвого шляху. Історична психологія.

1

Питання для обговорення:


 1. Розкрити основні тенденції розвитку психології на сучасному етапі :

 • рост досліджень нових психологічних феноменів: нові міжнаціональні та економічні відносини; міжнаціональні конфлікти; масова міграція з регіонів; психологічний тероризм.

 1. Довести факт зростання престижу практичної психології, показати динаміку її розвитку як самостійного наукового напряму (робота з персоналом в організації, політика, реклама, маркетинг, соціально-психологічний тренінг)1

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка