Програма вступних випробуваньСкачати 401.2 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір401.2 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
ТЕРМІНОЛОГІЯ

Питання з дисципліни “Термінологія” охоплюють опорні знання в сучасних терміносистемах, знання як функціонують і розвиваються в суспільстві терміносистеми та усвідомлювати чинники, що впливають на ці процеси; відмінності терміносистем країн, мови яких вивчаються, та України для адекватного перекладу.

Студент повинен продемонструвати знання з категоріально-понятійний апарат, термінологічної системи як предмету дослідження теоретичних та прикладних наук, суспільно-політичні умов становлення термінолексики; джерела формування, провідні напрями розвитку, взаємин позамовного і внутрішньомовного факторів організації термінотворення, теоретико-методологічних основ термінологічної діяльності в умовах розвинутої полікультурної взаємодії, шляхів розробки принципів укладання термінологічних систем, внутрішніх і зовнішніх засобів термінологічної номінації, критеріїв термінологічності мовної одиниці, формальну та змістовну структуру термінів, систему функцій терміна, особливостей термінів як лексичних одиниць наукових підмов.

Питання:

1. Предмет, завдання і значення курсу «Термінологія» в системі фахової підготовки перекладача. Актуальні проблеми термінознавста. Джерела дослідження термінознавства. Історія створення української термінології.

2. Провідні національні термінознавчі школи. Шляхи формування європейських національних термінологій у ХІХ ст. Українська термінологія в Галичині (40 – 60-і роки ХІХ ст.). Розвиток науково-технічної термінології у Східній Україні (1905-1921 рр.).

3. Методологічні основи термінологічної діяльності в умовах розвинутого міжнаціонального спілкування. Методологічні основи термінологічної діяльності в умовах розвинутого міжнаціонального спілкування. Термінознавство в аспекті діахронічної соціолінгвістики. Термінознавча робота на міжнародному рівні.

4. Термінотворення та джерела поповнення термінології. Термінотворення на різних етапах розвитку конкретних наук та літературної мови. Внутрішні та зовнішні засоби термінологічної номінації, їхні особливості на сучасному етапі розвитку мови науки і техніки.

5. Семантичне термінотворення. Термінологія як невід’ємна частина лексичної системи мови. Термінізація загальновживаних слів у термінотворенні. Суспільно-політичний, фаховий та мовний характер розвитку термінології.

6. Загальні та специфічні семантичні процеси в термінології. Семантична генералізація та семантизація у термінотворенні. Семантика термінів.

7. Інтернаціоналізація термінологічних систем. Національно-культурний компонент семантики інтернаціональних термінів у кожній мові. Основні ареали та вихідний матеріал формування інтернаціональної термінології. Інтернаціоналізація наукової термінології на сучасному етапі. Значення інтернаціональної термінології в справі стандартизації мови науки та зміцнення наукових зв’язків між народами.

8. Проблема іншомовних запозичень в термінології. Проблема іншомовних запозичень в термінознавстві. Особливості процесу запозичення в термінологіях. Співвідношення національного та інтернаціонального в термінологіях. Розвиток теорій інтернаціоналізмів у вітчизняній лінгвістичній школі.

9. Інтернаціональний термінологічний фонд, його місце в термінологічних системах. Інтернаціональний термінологічний фонд, його місце в термінологічних системах. Генетична характеристика термінів-інтернаціоналізмів.

10. Функціонування наукових та технічних термінів у загальнонародній мові. Шляхи проникнення термінів науки і техніки в загальнонародну мову. Детермінологізація терміна. Термін на тлі художнього твору як засіб індивідуалізації та типізації образів і реалістичної передачі зображення. Наукові терміни у поетичному та публіцистичному контексті, їхня експресивно-стилістична функція.

11. Термінологічна лексикографія. Завдання термінологічної лексикографії на сучасному етапі. Досвід побудови класифікації термінологічних словників. Тематика і типологія сучасних термінологічних словників.

12. Принципи теорії термінографії. Принципи теорії термінографії: традиційне і специфічне. Принципи відбору термінів до словників. Терміни в загальномовних словниках.

13. Роль словників в утвердженні та уніфікації наукової та технічної термінології. Роль словників в утвердженні та уніфікації наукової і технічної термінології. Принципи відбору термінів до словників. Терміни в загальномовних словниках. Термінологічні словники і нормативність.Список рекомендованої літератури:

 1. Д’яков А. С. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Академія, 2000. – 123 с.

 2. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: підручник / М. С. Зарицький. – К.: Політехніка; ТОВ «Фірма «Періодика», 2004. – 124 с.

 3. Кияк Т. Р. Словник грецьких та латинських терміноелементів / Т. Р. Кияк. – К., 1996. – 380 с.

 4. Кияк Т. Р. Мовна політика і термінознавство / Т. Р. Кияк. – Львів, 2004. – 186 с.

 5. Кияк Т. Р. Українсько-російсько-англійсько-німецький словник термінів ринкової економіки / Т. Р. Кияк. – К., 2003. – 350 с.

 6. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Л.: Вид-во «Світ», 1994. – 256 с.

 7. Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка / Н. С. Автономова. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 708 с.

 8. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: учеб. пособие / В. В. Алимов. – 3-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 160 с.

 9. Даниленко В. П. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології / В. П. Даниленко, Л. І. Скворцов / / Мовознавство. – К., 1980. – № 6. – С. 16–21.

 10. Довідник з культури мови: посібник / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища шк., 2005. – 399 с.

 11. Кияк Т. Р. До питання про «своє» і «чуже» в українській термінології / Т. Р. Кияк / / Мовознавство. – К., 1994. – № 1. – С. 22–25.

 12. Коломієць В. І. Поповнення лексики української літературної мови після Великої Вітчизняної війни / В. І. Коломієць / / Українська мова і література в школі. – К., 1975. – № 7. – С. 26–37.

 13. Наконечна Г. В. До історії упорядкування української науково-технічної термінології / Г. В. Наконечна / / Мовознавство. – К., 1992. – № 6. – С. 41–47.

 14. Панько Т. І. Концептосфера термінологічної розбудови української мови / Т.І. Панько / / Мовознавство. – К., 1994. – № 1. – С. 14–22.

 15. Панько Т. І. Вироблення українських термінологічних стандартів / Т. І. Панько, І. М. Кочан / / Вісник АН України. – К., 1991. – № 12. – С. 15–22.

 16. Перебийніс В. С. Деякі закономірності в розвитку термінологічної лексики: на матеріалі «Енциклопедії кібернетики» / В. С. Перебийніс / / Мовознавство. – К., 1974. – № 4. – С. 3–12.

 17. Тхорик В. И. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация: учеб. пособие / В. И. Тхорик, Н. Ю. Фанян. – М.: ГИС, 2006. – 260 с.


Техніка усного висловлювання перекладача

Питання з дисципліни “ Техніка усного висловлювання перекладача” охоплюють знання з основних положень культури мовлення і загальної культури як найважливішими складовими адекватного перекладу та його формування для максимально повного сприйняття, літературною нормою іноземної та української мов, експресивних і стилістичних засобів англійської мови та їхнім відображенням в українській мові, основних фонетичними, лексичними та синтаксичними розбіжностями і проблемами сполучуваності в мовах перекладу, основними жанрами усного мовлення і перекладу.

Студент повинен продемонструвати знання з предмету техніки усного висловлювання перекладача і термінологію, якою вона оперує; жанрів усного мовлення та особливості їхнього функціонування, засоби мовного вираження, які притаманні кожному з них та своєрідність їхньої взаємодії в межах кожного стилю, лінгвістичну природу мовних засобів.

питання:

1. Interpretation and cross-cultural communication. Types of interpretation: main features. Consecutive interpretation: lexico-semantic problems. Consecutive interpretation: possible lacunas causing gaps in interpretation. Consecutive interpretation: macro-, micro- and communicative context of the utterance.

2. Contexual connections: linking the units of the utterance. Contexual connections: linking the units of the utterance. Text and context, text and discourse.

3. Consecutive interpretation: semantic exessiveness of the utterance. Lexical cohesion of the utterance: substitution and paraphrase.

4. Universal interpreter’s notes: principles of action in consecutive interpretation. Consecutive interpretation: grammatical difficulties. Difficulties of Interpretation. Give your ideas on translation and interpretation.

5. Enlarge on grammatical difficulties via interpretation. Enlarge on lexical difficulties via interpretation. Enlarge on the term consecutive interpretation. Enlarge on the term simultaneous interpretation.

6. Give the definition of the substitution via interpretation. Give your ideas on the omission via interpretation.

Список рекомендованої літератури:


 1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика / И. С. Алексеева. – Спб : Союз, 2001. – 288 с.

 2. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы. Навыки : пособие / Линн Виссон. – М. : “Р.Валент”, 2001. – 272 с.

 3. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин : под ред. Вл. Россельса. – М. : Межд. отн. – 1980. – 352 с.

 4. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової та технічної літератури на українську мову. Граматичні труднощі / В. Ы. Карабан. – К. : Політична думка. – Частина I. – 1997. – 300 с.

 5. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980. – 326 с.

 6. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 448 с.

 7. Левин И. Записки воєнного переводчика / И. Левин. – М. : Международные отношения, 1981. – 246 с.

 8. Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Висшая школа, 1985. – 248 с.

 9. Сдобников, В. В. Теория перевода : [учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков] / В. В. Сдобников, О. В. Петрова. — М. : ACT : Восток – Запад, 2007. – 448 с.

 10. Флорин С. Муки переводческие / С. Флорин. — М. : Высшая школа, 1987. – 326 с.

 11. Чернов Г. В. Основы синхронного перевода / Г. В. Чернов. – М. : Высш. школа, 1987. – 256 с.

 12. Чужакин А. Мир перевода-2000. Introduction to interpreting / А. Чужакин, П. Палажченко. – М. : Р. Валент, 2002. – 232 с.

 13. Чужакин А. П. Устный перевод XXI: теория и практика. Синхрон / А. П. Чужакин. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2001. – 256 с.

 14. Чужакин А. П. Устный перевод XXI: Sequel: теория и практика. Синхрон / А. П. Чужакин. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2002. – 232 с.

 15. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод / А. Ф. Ширяев. – М. : Воениздат, 1979. – 347 с.


Лінгвокраїнознавство

Питання з дисципліни “Лінгвокраїнознавство” відображають лінгвокультурні реалії, пов'язані з сучасним станом розвитку Великобританії і США.

Студент повинен продемонструвати базові лінгвістичні знання про особливості англомовних реалій, певний рівень лінгвокультурологічної компетенції через актуалізацію, відбір, пояснення та систематизацію мовних одиниць – реалій британського та американського життя. Студент повинен вміти спілкуватись на лінгвокультурологічну тематику, визначену курсом, у плані актуалізації мовних одиниць-реалій; аналізувати лінгвокраїнознавчі тексти у лінгвокультурологічному та мовному аспектах.

Питання:

1. English as a world language “Linguistic and cultural studies” as a subject. Facts about the English language. The history and the spread of the English language. English speaking countries.

2. Linguistic situation in Great Britain. Standard English. Dialects. Slang. Other national languages in Great Britain.

3. Great Britain and the United Kingdom. Country, state, people: what some names mean. Flags and national symbols. System of government.The House of Commons. The House of Lords. Political parties.

4. Sketches on British history.Early Britain. The Germanic invasions. The Norman conquest. The Middle Ages. Britain in the 16th-20th centuries.

5. Parts of the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.Physical geography.Human geography and demographics.Social aspects.

6. London –the capital city of Englandand of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Four main parts of London: the City, Westminster, the West End, the East End.

7. The way of British life. Traditions and customs. Royal customs and ceremonies. Public holidays.

8. System of education. Mass media. Sport. Religion. Arts and culture.

9. The Republic of Ireland

10. The United States of America. Flag and national symbols. Physical geography. Human geography and demographics.Washington DC. History. System of government. Traditions, customs and public holidays. System of education. Mass media. Sport. Religion. Arts and culture.

11. Australia. Flag and national symbols. Physical geography. Human geography and demographics.Canberra and Sydney. System of government. Traditions, customs and public holidays.

12. Canada. Flag and national symbols. Physical geography. Human geography and demographics.Ottawa and Toronto. System of government. Traditions, customs and public holidays.

13. New Zealand. Flag and national symbols. Physical geography. Human geography and demographics. Wellington and Auckland. System of government. Traditions, customs and public holidays.

14. Isle of Man. Flag and national symbols. Physical geography. Human geography and demographics. System of government. Traditions, customs and public holidays.

15. India. South Africa.Список рекомендованої літератури:

 1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни: підр. для студ .

 2. та викл. Вищ. навч. закл. / А.Б. Гапонів, М.О. Возна – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с

 3. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир (история, география, социальные аспекты, языковая ситуация) / О.А. Письменная. – К. : ООО «ИП Логос», 2005. – 544 с.

 4. Полупан А.П. English – speaking countries : A cultural reader / А.П. Полупан, В.Л. Полупан, В.В. Махова. – Х.: Изд. г. руппа «Академия», 2000. – 208 с.

 5. Антонюк Н. Англомовні країни та Україна / Н. Антонюк, К. Краснолуцький. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 255 с.

 6. Арделян О.В. Lingual Country Studies : навч. посіб. для студ. старш. курсів, які вивч. англ. мову як спец. / О.В . Арделян . – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 148 с.

 7. Борисенко Н.Д. Лінгвокраїнознавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за спец."Переклад" / Н.Д. Борисенко. – Житомир : Вид - во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 71 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 401.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка