Програма вступних випробувань з дисципліниСкачати 164.06 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір164.06 Kb.
#7021
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Приймальної комісії Луцького НТУ

___________ В. Божидарнік

_________________________ 201_ р.
ПРОГРАМА

вступних випробувань з дисципліни «Біологія»

для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти

Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № __від "_____ "_____201_ р.)

Луцьк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного випробування з дисципліни «Біологія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (далі-Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету.

Програма вступних випробувань з предмета «Біологія» для абітурієнтів підготовлена на основі програми з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, яку підготовлено на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології, яку розроблено на основі чинної програми з біології для 7 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з біології рівня стандарту, академічного рівня для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа). Обсяг біологічних знань термінів і понять визначається в межах діючої програми та чинних підручників.

Мета вступного іспиту з дисципліни «Біологія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у Луцькому національному національному університеті і не мають результатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Завдання вступного іспиту – перевірка знання та розуміння абітурієнтом матеріалу програми з біології на базі повної загальної середньої освіти.

Під час вступного випробування вступник має виявити:

1) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя та розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи;

2) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини, основних відділів рослин і класифікації тварин;

3) навички розв’язування задач з генетики, екології тощо, вміння розкривати закономірності будови, функціонування та розвитку представників різних таксономічних груп рослин, тварин, грибів.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Луцького НТУ.ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ
Розділ 1. Царство Рослини

Водорості. Загальна характеристика водоростей. Відділи водоростей (Зелені, Діатомові, Бурі, Червоні). Значення водоростей у природі та житті людини.Вищі спорові рослини. Відділи: Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні. Загальна характеристика. Особливості будови і розмноження їхніх представників. Різноманітність, значення у природі й житті людини.

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, особливості будови. Різноманітність Голонасінних. Значення їх у природі і житті людини.Відділ Покритонасінні. Загальна характеристика відділу. Корінь. Види коренів. Типи кореневих систем. Видозміни коренів. Пагін і його будова. Видозміни пагона. Вегетативне розмноження, його типи і значення. Будова і різноманітність квіток. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. Запилення. способи запилення. Запліднення. Плоди і насіння, їх будова і значення. Найбільш поширені родини покритонасінних, їх характеристика і значення.

Основні функції рослинного організму. Фотосинтез. Загальна схема фотосинтезу. Дихання і транспірація. Ріст і розвиток рослин. Статеве і нестатеве розмноження; значення розмноження в житті рослин. Особливості чергування поколінь у рослин як пристосування до життя на суходолі.

Царство Гриби. Нижчі гриби: мукор. Вищі гриби: пеніцил, дріжджі, трутовики, сажкові. Шапкові гриби: їстівні та отруйні.

Відділ Лишайники. Особливості будови, живлення і розмноження.Розділ 2. Царство Тварини

Будова та життєдіяльність тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх функції. План будови тіла тварин. Розмноження тварин. Індивідуальний розвиток тварин, його періоди. Прямий та непрямий типи розвитку, поняття про життєвий цикл. Регенерація.

Підцарство Одноклітинні тварини, або найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних. Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності. Прісноводні та морські одноклітинні. Одноклітинні ґрунту. Паразитичні одноклітинні. Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними. Симбіотичні одноклітинні.

Підцарство Багатоклітинні тварини. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності.

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності.

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності. Класи Багатощетинкові і Малощетинкові черви.

Тип Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності. Різноманітність молюсків. Класи: Черевоногі, Двостулкові, Головоногі.

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Зовнішня будова, внутрішня будова, процеси життєдіяльності. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика. Середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови павукоподібних. Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня та внутрішня будова. Особливості процесів життєдіяльності. Поведінка комах. Типи розвитку комах. Ряди комах з неповним та повним перетворенням.

Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Зовнішня та внутрішня будова, особливості процесів життєдіяльності.

Підтип Черепні, або Хребетні. Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика. Розмноження і розвиток.
Клас Кісткові риби. Загальна характеристика. Особливості поведінки та сезонні явища в житті риб.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Сезонні явища у житті земноводних. Різноманітність земноводних. Ряди: Хвостаті земноводні, Безхвості земноводні.

Клас Плазуни. Загальна характеристика.

Клас Птахи. Загальна характеристика. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізда. Будова яйця птахів та їх інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів. Надряди: Без кілеві птахи, Пінгвіни, Кілегруді птахи (ряди: Куроподібні, Гусеподібні, Дятли, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні).Клас Ссавці. Загальна характеристика. Різноманітність ссавців. Яйцекладні ссавці, або Першозвірі. Сумчасті ссавці. Плацентарні ссавці (ряди: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати).

Тварини та довкілля. Поняття про ареал, біоценоз, біогеоценоз, ланцюги живлення. Форми співіснування (симбіозу) організмів в угрупованнях: мутуалізм, паразитизм, коменсалізм (нахлібництво), конкуренція, хижацтво. Структура виду, поняття про популяцію та підвид. Червона книга.

Розділ 3. Людина

Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні системи. Клітина. Хімічний склад клітини. Структурна і функціональна організація клітин. Життєві властивості клітин. Тканини, їх типи. Будова і функції. Органи та фізіологічні системи. Обмін речовин та енергії, самовідтворення, ріст, розвиток, гомеостаз, адаптація, саморегуляція.

Регуляція функцій. Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція. Поняття про подразливість, подразники, нервові імпульси. Нейрон. Центральна та периферична нервові системи. Загальна характеристика будови і функцій спинного та відділів головного мозку.

Роль нервової регуляції в підтриманні гомеостазу та адаптації організму до змін умов зовнішнього середовища.

Гуморальна регуляція. Хімічні речовини - регулятори функцій. Гормони та їх біологічна дія. Залози внутрішньої секреції. Залози змішаної секреції. Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу й адаптації організму до дії стресових чинників. Порушення функцій ендокринної системи.

Сенсорні системи. Зв’язок організму із зовнішнім середовищем. Поняття про сенсорні канали та аналізатори. Подразники фізичної та хімічної природи. Структура сенсорної системи (рецептори, провідні шляхи, ділянки центральної нервової системи, кора великих півкуль).

Зорова сенсорна система. Фоторецептори. Будова очного яблука. Оптична система ока та проекція зображення. Акомодація ока. Порушення зору. Причини і профілактика порушень зору. Сприйняття кольору. Травми очей та перша допомога. Гігієна зору.

Слухова сенсорна система. Зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо. Перетворення звукових коливань повітря в нервовий імпульс. Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням.

Вестибулярний апарат та орієнтація в просторі. Хеморецепторні сенсорні канали. Рухова сенсорна система. Сприйняття болю, температури, тактильна чутливість.

Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність.Поняття про вищу нервову і психічну діяльність людини. Значення вивчення біологічних основ поведінки для виховання, фізичного та психічного здоров’я.

Природжені механізми регуляції поведінки: безумовні рефлекси та інстинкти. Набуті механізми, регуляції поведінки. Умовні рефлекси, прогнозуюча і розумова діяльність мозку, їх подібність і відмінність у людини і тварин. Біологічне значення, умови і методика утворення умовних рефлексів (праці І.П. Павлова). Гальмування умовних рефлексів. Зовнішнє і внутрішнє гальмування. Поняття про динамічний стереотип. Навички і звички, їх формування і згасання, роль у професійній діяльності й поведінці людини.

Поняття про сигнальні системи. Мова – друга сигнальна система людини. Розвиток мови та її значення для мислення. Пам’ять. Типи та види пам’яті. Розвиток пам’яті. Емоції, їх фізіологічні основи. Емоційні реакції і стани. Емоційні стреси, їхній вплив на організм. Способи управління емоціями: розумова діяльність, фізичні навантаження, аутотренінг.

Розділ 4. Універсальні властивості організмів

Єдність хімічного складу організмів. Хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, що лежать в основі їхньої життєдіяльності.

Неорганічні сполуки як компоненти живих організмів.Органічні сполуки живих систем. Будова, властивості, значення моносахаридів, амінокислот і нуклеотидів. Ліпіди. Макромолекули: полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти. Складні біополімери. Властивості та біологічне значення білків. Особливості біохімічних реакцій. Властивості та біологічне значення нуклеїнових кислот і нуклеопротеїнів.

Хімічна сталість організмів.

Структурова складність і впорядкованість організмів. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи Історія вивчення клітини (Р. Ґук, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вірхов, К. Бер). Методи цитологічних досліджень.

Будова клітин прокаріот та еукаріот.Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, їх роль у клітині.

Двомембранні органели: мітохондрії і пластиди. Схожість будови і функцій, фотосинтез, дихання. Синтез АТФ у мітохондріях як наслідок дихання. Біосинтез білка.

Ядро, його компоненти. Біологічна роль ядра.

Життєвий цикл клітини. Характеристика інтерфази. Поділ соматичних клітин шляхом мітозу. Будова мітотичних хромосом. Каріотип.

Тканини багатоклітинних організмів. Будова, функції і розвиток тканин. Значення утворення тканин. Особливості будови тканин рослин та тварин. Взаємодія тканин та утворення органів і систем органів багатоклітинних організмів.

Спадковість і мінливість організмів. Спадкова мінливість. Методи генетичних досліджень. Основні генетичні поняття: ген, генотип, домінантні та рецесивні стани ознак, алелі генів, гетерозигота, гомозиготи.

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Моно- та дигібридне схрещування. Одноманітність гібридів першого покоління, закони розщеплення та незалежного комбінування проявів ознак.

Генетичні карти хромосом. Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана. Генетика статі. Зчеплене із статтю успадкування.

Генотип як цілісна система. Взаємодія генів. Множинна дія генів. Позаядерна спадковість.

Мутації, мутаційна мінливість. Частота та причини мутацій, поняття про мутагени. Штучне отримання мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М. І. Вавілова.

Генетика популяцій. Поняття про генофонд популяції. Формула Харді-Вайнберга. Роль рецесивних мутацій у генетиці популяцій.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Онтогенез та його періоди у рослин і тварин. Ембріональний період розвитку (на прикладі хордових тварин), його етапи: дроблення, бластуляція, гаструляція та органогенез. Вплив зовнішніх умов на формування та розвиток зародка.

Життєвий цикл. Складні та прості життєві цикли. Явище чергування поколінь у життєвому циклі тварин та рослин.

Розділ 5. Надорганізмові рівні організації живої природи

Вид та його основні критерії. Поняття про екологічну нішу. Структура виду. Популяція та її характеристики. Ступінь відокремленості популяцій.

Структура популяції. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій.

Поняття про угруповання організмів (біоценози). Структура біоценозу. Взаємодія організмів у біоценозі. Поняття про біогеоценоз і екосистему. Структура і властивості біогеоценозу.

Основи вчення про біосферу. Розподіл життя в біосфері. Кругообіг речовин і потік енергії у біосфері. Роль живих організмів у перетворенні оболонки Землі. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

Розділ 6. Історичний розвиток органічного світу

Основи еволюційного вчення. Поняття про еволюцію в біології. Розвиток еволюційних поглядів. Короткі відомості про додарвінівський період розвитку біології. Ж.Б. Ламарк та його еволюційна теорія. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Синтетична теорія еволюції. Сучасний етап розвитку еволюційних поглядів.

Мікроеволюція. Популяція – елементарна одиниця еволюції. Елементарні фактори еволюції. Природний добір. Адаптації як результат еволюційного процесу.

Макроеволюція. Біогенетичний закон. Дивергенція, конвергенція, паралелізм. Палеонтологія та її роль у вивченні історичного розвитку біосфери. Розвиток біосфери.

Історичний розвиток та різноманітність органічного світу. Уявлення про виникнення життя на Землі. Ідеї творення, самозародження життя, перенесення життя в космічному просторі, біогенезу. Прокаріоти –найдавніші організми, особливості їх функціонування. Зміна газового складу атмосфери як наслідок діяльності ціанобактерій та її значення для розвитку живого.

Виникнення еукаріот. Поява зелених водоростей, грибів, тварин (одноклітинних). Гіпотези походження багатоклітинних організмів.Створення ноосфери як єдиної можливості збереження життя на Землі. Сучасна система рослинного і тваринного світу.

Узагальнення курсу біології. Структурна складність і впорядкованість організмів. Обмін речовин як основна умова існування організмів. Біологічний каталіз. Матричний синтез як основа відтворення живих систем. Самовідтворення, розмноження і спадкова специфічність. Регулювання біологічних процесів і підтримання гомеостазу. Збудливість, збудження, рух. Пристосування організмів до умов довкілля впродовж тривалих відрізків часу, що забезпечуються спадковою мінливістю організмів. Альтернативна оцінка явищ життя. Підпорядкованість і взаємозв’язок головних біологічних систем: клітина, організм, надорганізмові рівні живого.
Рекомендована література


 1. Адріанов В. Л. Біологія: Розв’язування задач з генетики. – К.: Либідь, 1995. – 80 с.

 2. Барна І. В., Барна М. М. Збірник задач і розв’язків з біології. Навчальний посібник у 3-х частинах. – Тернопіль: Мандрівець, 1996. – Ч.І. – 104 с.

 3. Барна І. В., Барна М. М. Збірник задач і розв’язків з біології. Навчальний посібник у 3-х частинах. – Тернопіль: Мандрівець, 1996. – Ч.ІІ. – 112 с.

 4. Біологія. Тести. 6-11 класи: Посібник для учнів, учителів ЗОШ, абітурієнтів / уклад. Я. А. Омельковець, О. А. Журавльов. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 400 с.

 5. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої шк. /Мусієнко М. М., Вервес Ю.Г., Славний П. С. та ін. – К.: Генеза, 2000. – 264 с.

 6. Біологія: Посіб. для вступників до вузів / Кучеренко М. Є., Балан П. Г., Вервес Ю. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 1995. –336 с.

 7. Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Серебряков В. В. Зоологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвітньої шк. – К.: Генеза, 1996.– 296 с.

 8. Дербеньова А. Г., Шаламов Р. В. Загальна біологія: Навч. посіб. для 10-11 класів. – Х.: Світ дитинства, 1998.– 264 с.

 9. Загальна біологія: Підручник для 10-11 класів загальноосвітньої школи / Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г. та ін. – К.: Генеза, 1998. – 464 с.

 10. Кустовська А. В. Збірник тренувальних завдань з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – Харків: ТОРГСІНГ ПЛЮС, 2008. – 96 с.

 11. Програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України на 2003 рік / Бєскова Н. В., Бобровник С. В., Ващенко Л. С., Давидюк Л. В. та ін. – К.: Абрис, 2002. – 114 с.

 12. Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В. М. та ін. Біологія: Навчальний посібник. За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. – 2-ге вид., випр. – К.: Вища шк., – 1995. – 607 с.

 13. Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. Біологія людини: Підручник для 8 класу загальноосвітньої школи. – 2-е вид. дороб., перероб. – К.: Генеза, 2000. – 248 с.

 14. Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. Біологія людини: Підручник для 9 класу загальноосвітньої школи. – 2-е вид. дороб., перероб. – К.: Генеза, 2000. – 256 с.


Критерії оцінки знань та вмінь
Тестові завдання, які охоплюють шкільний курс біології для вступу на напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Тестові завдання поділено на три рівні складності. Завдання першого рівня вимагають від абітурієнта елементарних знань з курсів. Відповідаючи на завдання другого рівня, абітурієнт повинен показати вміння застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Завдання третього рівня – це, як правило, завдання підвищеної складності.

Розв'язуючи тестові завдання, абітурієнт повинен показати не тільки глибокі знання, а й бути максимально зібраним, тому що всі відповіді подаються числами, які потрібно вибрати із запропонованих п'яти.Екзаменаційний листок містить 30 завдань:

 • 10 завдань першого рівня оцінюють по 2 бали (максимальна сума балів - 20),

 • 10 завдань другого рівня оцінюють по З бали (максимальна сума балів-30),

- 10 завдань третього рівня оцінюють по 5 балів (максимальна сума балів - 50).

Отже, максимальна сума балів тестування по варіанту завдань за умови правильних 2 відповідей становить 100 балів.

Завідувач кафедри екології В. В. ІванцівКаталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
docs -> 2 організація виконання кваліфікаційної роботи
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
docs -> «соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»

Скачати 164.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка