Програма вступного екзамену з іноземних мов (англійської, німецької) до аспірантури апсв укладачі: доц. Бондар С.ІСкачати 148.75 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір148.75 Kb.
#165
ТипПрограма
АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи


ГОЛОВКО Я. Д.
„ ___ „ ______________ 2012 р.

ПРОГРАМА

вступного екзамену з

іноземних мов (англійської, німецької) до аспірантури АПСВ
Укладачі: доц. Бондар С.І.,

ст. викладач Гончарова Т.В.

ст. викладач Магден О.Г.

Затверджено

на засіданні кафедри іноземних мов протокол № 6 від 10.01.2012 р.

Зав. кафедри іноземних мов Бондар С.І.

Київ – 2012Вступ
Запропонована програма призначена для спеціалістів, які бажають складати вступні екзамени до аспірантури.

За основу програми взято навчальну програму Академії праці і соціальних відносин, затверджену на засідання кафедри іноземних мов, протокол № 4 від 5.10.2009р., що узгоджується з положеннями Державної національної програми “Освіта”, вимогами та рекомендаціями Міністерства освіти України.

Мета програми – виділити мовний матеріал для підготовки до екзамену, який дає змогу визначити рівень знань, навичок, умінь, комунікативну спроможність вступника при професійному та ситуативному спілкуванні в усній і письмовій формах.

Програма екзамену з іноземної мови для вступу до аспірантури складається з таких розділів: 1. Мовний матеріал, нормативи навичок і вмінь.

 2. Структура екзамену.

 3. Зразки завдань.


МОВНИЙ МАТЕРІАЛ, НОРМАТИВИ НАВИЧОК І ВМІНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
Навички спілкування

 • мовлення при темпі висловлювань 150-200 слів на хвилину;

 • рівень навичок монологічного мовлення має забезпечувати можливість самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження;

 • навички діалогічного мовлення в межах побутової тематики;

Читання

Навички оглядового, інформативного і глибинного читання на матеріалах оригінальної наукової інформації з фаху.Переклад

Усний і письмовий переклад з іноземної мови рідною може використовуватися як засіб опанування іноземної мови, прийом розвитку навичок і вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти і точності розуміння.

Показником сформованості навичок і вмінь перекладу слугують такі нормативи: за одну академічну годину (45 хвилин) письмовий переклад (із словником) 1500 др. знаків, для усного перекладу – 3000 – 3500 др. знаків оригінального тексту з фаху.

Анотування і реферування

Анотування і реферування іноземною мовою використовується як прийом контролю щодо розуміння тексту.

Анотуванню й реферуванню має передувати засвоєння деяких теоретичних засад, таких як призначення, структура та особливості мови анотації і реферату, види анотацій (описова, реферативна) і рефератів (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат). Основні проблеми контрастивної стилістики української та іноземної мов, зокрема стосовно наукового мовлення.

Кінцеві навички і вміння мають давати можливість складати іноземною мовою анотації та реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів досліджень тощо.Письмо

Для розвитку різних мовленнєвих навичок і вмінь важливе значення має також письмо іноземною мовою. Ставиться за мету періодичне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді (в т.ч. у формі анотацій і рефератів), написання доповідей і повідомлень, приватних та ділових листів, оформлення інших основних видів документації (заявок на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).


МОВНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Фонетика:

букви, звуки і правила читання;

приголосні;

голосні;


правила читання найголовніших буквосполучень;

наголос;


ритм;

інтонаційні особливості англійського речення;

вимова смислових груп.

Морфологія:

Артикль:

неозначений артикль;

означений артикль;

відсутність артикля;

Прийменник;

Іменник:

число;


відмінок;

функції іменника в реченні;

Прикметник;

Числівник:

кількісні числівники;

порядкові числівники;

Займенник;Дієслово:

особові та неособові форми дієслова;

утворення дієприкметника теперішнього часу;

герундій;

герундій і віддієслівний іменник;

перехідні та неперехідні дієслова;значення і вживання дієслова to be;

значення і вживання дієслова to do;

вживання дієслів shall (should), will (would);

модальні дієслова.Утворення і вживання часів дієслова:

неозначені (або прості) часи;

тривалі часи;

перфектні часи;

наказовий спосіб;

пасивний стан.Прислівник:

ступені порівняння прислівників;

розряди прислівників;

місце прислівника в реченні.

Сполучник:

словотворенняСинтаксис:

Речення:

головні члени речення;

другорядні члени речення;

типи підрядних речень.

порядок слів в англійському реченні;

питальні речення:

загальні запитання;

спеціальні запитання;

запитання до різних членів речення;

альтернативні запитання;

роз’єднувальні запитання.


МОВНИЙ матеріал з НІМЕЦЬКОЇ мови


 • Часові форми дієслова.
  Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами.
  Дієслівне керування.

 • Пасив.
  Модальні дієслова з інфінітив пасив.
  Відмінювання іменників.
  Прийменники з давальним відмінком.
  Прийменники із знахідним відмінком.

 • Залежний інфінітив.
  Інфінітивні групи як члени речення.
  Множина іменників.
  Прийменники з давальним та знахідним відмінками.

 • Дієприкметник.
  Означення, виражене дієприкметником І і ІІ.
  поширене означення.
  Дієприкметник І чи zu як означення.

 • Відокремлені дієприкметникові звороти.
  Прийменник з родовим відмінком.
  Результативний пасив.

 • Підрядні речення.
  Речення з підрядними означальними.
  Введення логічних зв’язків.

 • Інфінітивні групи.
  Речення з підрядними причини.
  Введення логічних зв’язків.

 • Інфінітивні групи.
  Речення з підрядними мети та способу дії.

 • Речення з підрядними умовними.

 • Розділовий родовий відмінок.

 • Займенникові прислівники.

 • Звороти можливості та повинності.
  Конструкції haben + zu + інфінітив та sein + zu + інфінітив.

 • Парні сполучники.

 • Конструкція sich lassen + інфінітив.
  Сполучення знахідного відмінку з інфінітивом.

 • Вказівні займенники у функції заміни іменників.

 • Речення з підрядними часу та мети.
  Подвійні прийменники та прийменники з підсиленням.

 • Спосіб вираження відношення до висловлювання.
  Модальні дієслова, складні форми модальних дієслів.

 • Спосіб вираження зв’язку з попереднім та наступним висловлюванням.
  Кон’юктив в умовних реченнях.
  Модальні дієслова у значенні речення.

 • Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНУ *


 1. Читання і письмовий переклад зі словником рідною мовою оригінального тексту загальної тематики. Обсяг – 1500 др. знаків. Час виконання – 45 хвилин.

 2. Допускається використання словників.

 3. Тест з граматики. Час виконання – 20 хвилин.

 4. Співбесіда іноземною мовою з викладачем про себе та професійне спрямування з метою перевірки розмовних навичок.


ЗРАЗКИ ГРАМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1. Choose the right form of the following questions иберіть правильне питальне речення):

 1. What does sees there?

 2. What he sees there?

 3. What does he see there?

 4. What do he sees there?

2. Correct the mistakes иправте помилки):

 1. I have just did it myself believe me.

 2. The weather was nice the sun was shine brightly.

 3. What can I to do for you my dear friend?

 4. They says he will make a good teacher in future.

 5. He is doing his he is doing his morning exercises every day.

3. Use the correct tense form апишіть правльну форму дієслова):

 1. Yesterday (to be) hotter that today.

 2. She (to be) taller than her brother.

 3. Where you (to go) last night?

 4. My brother (to study) at the Academy.

 5. I (to watch) football on TV last evening.


4. Use prepositions where necessary жийте прийменники, де необхідно):

 1. Peter is always … time … his lessons.

 2. We often go … the blackboard … class.

 3. We write a lot … sentences … the blackboard.

 4. Where does he usually go … work.

 5. He usually goes … home.

5. Choose the right answer (Виберіть правильну відповідь):

 1. You must have broken this radio-clock …

… yourself … oneself

… himself … myself 1. When did you meet her?

- Yesterday - Just now

- Tomorrow - Next year 1. (Now / How well) do you do these exercises?

 2. Look! The police … the workers.

… attack … are attacking
Назви текстів до екзаменаційних білетів для вступу в аспірантуру


 1. Familiar future.

 2. Women on a mission.

 3. A master returns.

 4. Back to class war?

 5. A shield space.

 6. After the verdict.

 7. The tragedy of Elian.

 8. Who owns the knowledge economy?

 9. Built for comfort, not for speed.

 10. Can Russia win in Chechnya?

 11. Ten years since the wall fell.

 12. Money to burn.

 13. Barbara Cartland.

 14. Managing change in a global economy.

 15. Special report: immigration & asylum in the EU.

 16. Stopping star wars.

 17. The timing of the shrub.

 18. Only connect.

 19. A Russian album.

 20. Hollywood greatest stars.


ЗРАЗКИ ГРАМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
1. Stellen Sie die Fragen zu den gedruckten Wörtern (Поставте запитання до виділених слів ):

1.Das Buch liegt hier. Das Buch liegt hier.

2. Das Bild hängt dort. Das Bild hängt dort.

3. Peter geht in die Akademie. Peter geht in die Akademie.

4. Anna nimmt ein Buch. Anna nimmt ein Buch.

5. Die Studenten gehen auf die Krim. Die Studenten gehen auf die Krim.6. Herr Schmidt arbeitet in einem Geschäft. Herr Schmidt arbeitet in einem Geschäft.

2. Stellen Sie “nicht” oder “kein” ein (Вставте заперечення “nicht” або “kein”):

 1. Heute ist Sonntag und ich arbeite … .

 2. Mein Chef hat morgen … Zeit.

 3. Er ist … Buchhalter von Beruf.

 4. Warum rufen Sie nach London … an?

 5. Sie fliegt … heute, sie fliegt morgen.

 6. Mein Freund ist … Deutscher, er ist Österreicher.

3. Stellen Sie die Verben im Imperfekt (Поставте дієслова, що в дужках, в Imperfect):

 1. Wir … auf die Strassenbahn (warten).

 2. Das Flugzeug … sehr hoch (fliegen).

 3. Die Versammlung … spät (enden).

 4. Wir … in der Versammlung wichtige Fragen (besprechen).

 5. Er … mit dem Finanzleiter (telefonieren).

 6. Sie … um 2 Uhr … (ankommen).

4. Stellen Sie die richtige Präposition ein (Вставте правильний прийменник):

 1. Wir wohnen … einem Hotel.

 2. … Zimmer gibt es alles, was man braucht.

 3. … dem Fernseher steht ein Clubtisch.

 4. … dem Schreibtisch liegt ein Kugelschreiber.

 5. … der Wand hängt ein Bild.

 6. … dem Fussboden liegt ein Teppich.

5. Wählen Sie die richtige Antwort (Виберіть правильний варіант із запропонованих):

 1. Im Winter ist es im Norden … als im Süden.

 1. kalt; b) kälter; c) am kältesten.

 1. In den Alpen gibt es … Niederschläge als in Mitteldeutsch.

 1. mehr; b) mehre; c) viel.

 1. Der Rhein ist … Strom Deutschlands.

 1. der grösste; b) gross; c) grösser.

 1. Die Donau Ir genauso … wie die Elbe.

 1. die schönste; b) am schönsten; c) schön.

 1. Bayern ist … Land in Deutschland.

 1. grosses; b) grösser; c) am grössten.

 1. Im Februar ist das Wetter … .

 1. kalt; b) kälter; c) am kältesten.

6. Stellen Sie die Possessivpronomen mit richtigen Endungen ein (Вставте присвійні займенники з првильними закінченнями):

 1. Der Minister ist zurückgetreten. Es war … Entscheidung (f).

 2. Wir sind in ein anderes Hotel gezogen. In … alten Hotel (n) war zu laut.

 3. Du telefonierst zuviel! … Telefonrechnung (f) wird zu hoch.

 4. Jetzt studiert er schon zehn Semester. Im Januar wird er endlich … Prüfungen (Pl.) ablegen.

 5. Der alte Professor ist gestorben. Seine Frau verkauft jetzt … Bücher (Pl.).

 6. Lieber Hans, … Antwort (f) auf meinen Brief habe ich bekommen.


Назви текстів до екзаменаційних білетів для вступу в аспірантуру.
1. Was ware, wenn...

2. Freistaat unter weiß-blauem Himmel.

3. Notarztwagen: Lebensretter im Dienst.

4. Wer soll denn die Kühe melken.

5. Wenn Maria kommt.

6. Große Meister – kleine Schwächen.


Структура екзаменаційного білета з іноземної мови


 1. Граматичний тест

 2. Прочитати та перекласти текст іноземної мови. Передати зміст тексту іноземною мовою.

 3. Співбесіда іноземною мовою про себе і професійне спрямування.


Зразок екзаменаційного білета з англійської мови


АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН


ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
Спеціальність ____правознавство____ ______Аспірантура___

Навчальний предмет ____іноземна мова_______ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

І. Do the grammar test № 1.

II. Read, retell and translate the text № 1. The gist of the text.

III. Talk about yourself and your future scientific research.


Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов,

протокол № 2 від 07.09.2011 р.


Зав. кафедрою _________________ Бондар С.І. Екзаменатор ___________________

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ В АСПІРАНТУРУ АПСВ З ДИСЦИПЛІНИІНОЗЕМНА МОВА

Розроблені завдання вступного іспиту з іноземної мови передбачають перевірку

сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до аспірантури АПСВ. Максимальна кількість балів на іспиті – 100, відповідно оцінювання завдань здійснюється таким шляхом.
КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ОЦІНКА

90 – 100 балів„відмінно”;

75– 89 балів„ добре”;

74-60 балів „задовільно”;

менше 60 балів - іспит не складено.

Завдання 1 (граматичний тест) - 30 балів. Кількість тестових завдань – 30, кількість балів – 30, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 1 бал.

Завдання 2 (читання і переклад тексту) - 30 балів. Оцінка за переклад тексту визначається за такими критеріями:

- адекватний переклад тексту з англійської мови українською, точність передачі змісту та стилю оригіналу;

- врахування функціонального жанру і стилю та їх особливостей;

- зв’язність (логічність) викладу думок, адекватний ступінь нормативності мови (відсутність граматичних і синтаксичних помилок в перекладі);

- відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам фахової, суспільно-політичної літератури, точність термінології та коректність термінів;

- точна передача не тільки загальної думки, а й окремих деталей;

- правильний поділ на окремі смислові відрізки та їх інтерпретація;

- повне виконання завдання протягом наданого часу.


Шкала оцінювання читання і перекладу тексту

Максимальна кількість – 30 балів.30 – 25 балів - повна відповідність перекладу визначеним вище критеріям, допускаються 1-3 помилки лексично-граматичного характеру.

24 – 20 балів - достатньо точний переклад з дотриманням більшості визначених вище критеріїв, допускається 3-5 перекладацьких помилок, які ускладнюють розуміння тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

19 – 15 балів - недостатньо точний переклад тексту, невміння самостійно застосовувати лексико-граматичні трансформації в перекладі. Допущення багатьох перекладацьких помилок (не більше 10), які викликають труднощі у сприйнятті тексту-перекладу.

14 – 10 балів. Допущення багатьох перекладацьких помилок (не більше 15), які викликають труднощі у сприйнятті тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

9 - 0 балів - невідповідність перекладу визначеним вище критеріям, неадекватний переклад, який містить більше 15 перекладацьких помилок, які спотворюють зміст тексту-перекладу.
Завдання 2 (переказ тексту іноземною мовою) - 20 балів

Оцінка за усне мовлення визначається за такими критеріями:

1) відповідність усного висловлювання завданню в межах тематики або ситуації спілкування;

2) достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка вивчається;

3) лексична і граматична правильність мовлення;

4) темп мовлення;

5) допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються , та лексична варіативність мовлення.
Шкала оцінювання переказу тексту

20 – 15 Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускається 1-3 помилки лексично-граматичного характеру.

14 – 10 балів - відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допускається 3-5 помилок лексико-граматичного характеру.

- незначні порушення визначених вище критеріїв.9 – 5 балів – недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення, допускаються 6 – 7 помилок лексико-граматичного характеру.

4 – 1 балів –значні порушення визначених вище критеріїв, відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення, допускаються 8 – 10 помилок лексико-граматичного характеру.

0 балів – невідповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допущення більше 10 помилок лексико-граматичного характеру.


Завдання 3 (співбесіда) - 20 балів

1) чітка та логічна побудова висловлювання

2) лексична і граматична правильність мовлення.

Шкала оцінювання співбесіди (Завдання 3) - максимальна кількість – 20 балів:

20 – 15 – балів чітке та логічне висловлювання, лексична і граматична правильність мовлення.

14 - 10 – незначне відхилення від логіки побудови висловлювання, лексична і граматична правильність мовлення, допускається 2-3помилки.

9 - 1 – повне відхилення від логіки висловлювання, наявність грубих граматичних та лексичних помилок у висловлюванні.

0 – невиконання завдання.

Примітка. У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Англійська мова

 1. Lis & John Soars. Headway Elementary. - Student’s-book. - Oxford University Press, 1996.

 2. Lis & John Soars. Headway Elementary. – Work- book. - Oxford University Press, 1996.

 3. Lis & John Soars. Headway Pre-Intermediate. - Student’s-book. - Oxford University Press, 1996.

 4. Lis & John Soars. Headway Pre-Intermediate. – Work - book. - Oxford University Press, 1996.

 5. Lis & John Soars. Headway Intermediate. - Student’s Book. - Oxford University Press, 1996.

 6. Lis & John Soars. Headway Intermediate. – Work - book. - Oxford University Press, 1996.

 7. Bernard Hartley & Peter Viney. – Streamline English. Departures. – Oxford University Press, 1993.

 8. Bernard Hartley & Peter Viney. – Streamline English. Connections. – Oxford University Press, 1993.

 9. Bernard Hartley & Peter Viney. – Streamline English. Destinations. – Oxford University Press, 1993.

 10. Bernard Hartley & Peter Viney. – Streamline English. Directions. – Oxford University Press, 1993.

 11. Murphy R. English Grammar in Use (for elementary students). – Cambridge University Press, 1994.

12. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы Ч 1, 2 – Киев: Тандем, 1972. Учебник английского языка. / И.А. Бонк и др. Ч 1, 2 – М: Высшая школа, 1989.

13.Thomson A.J., Marinet A.V., A Practical English Grammar, Exercises 1,2 – Oxford University Press, 1999.14. Remacha Esteras. Infotech. English for computer users. Student’s Book. Third edition. – Cambridge University Press, 2002.

Німецька мова.

 1. Бориско Н.Ф. Збірник текстів про Україну: Навчальний
  посібник з німецької мови. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997.

 2. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. Deutsch ohne Probleme. – К.: Логос; М.: Рольф, 2006.

 3. Гончарова Т.В., Ференц Н.Р. Навчальний посібник з німецької мови для студентів факультету соціального управління. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2001.

 4. Гончарова Т.В., Ференц Н.Р. Навчальний посібник з німецької мови для студентів юридичного факультету. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2000.

 5. Ференц Н.Р., Гончарова Т.В. Навчальний посібник з німецької мови для студентів І курсу неспеціальних факультетів. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2000.

 6. Rosi McNab. Auf Deutsch I. – Heineman, 1996.

 7. Rosi McNab. Auf Deutsch IV (rot). – Heineman, 1996.

 8. Ulrich, Häussermann, Georg Dietrich und andere. Sprachkurs
  Deutsch 3. – Март, 1997.
* Перед складанням іспиту вступники повинні з’явитися на кафедру іноземних мов для отримання консультації.

Звітними документами про складання екзамену є протокол з результатами екзамену та виконані письмові завдання.

Загальна оцінка виводиться на підставі результатів за виконання кожного завдання.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 148.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка