Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. Декоративно-прикладне мистецтво львів 2010


„Гільдія століття” та творчість Уільяма Моріса в царині відродження ручного ткацтва. Стильові особливості шпалерних тканин фірми „Морріс енд Со”Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.57 Mb.
#273
ТипПрограма
1   2

„Гільдія століття” та творчість Уільяма Моріса в царині відродження ручного ткацтва. Стильові особливості шпалерних тканин фірми „Морріс енд Со”.


Культ жінки та фактор моди у текстильному дизайні початку ХХ ст.. Стиль модерн в орнаментації художніх тканин. Творчість Поля Пуаре (Париж). Сценографія та текстильна мода. Ар-деко в орнаментації одягових тканин 20-х рр. Творчість Соні Делоне в царині текстильного дизайну.

Абстрактне мистецтво та художня тканина. Радянський конструктивізм в художніх тканинах. Творчість О. Екстер. Текстильні майстерні в німецькій ремісничій школі Баугауз: Діяльність Гюнти Штольц, Анні Альберс.РОСІЙСЬКІ ХУДОЖНІ ТКАНИНИ

Історичні відомості про налагодження промислового виробництва художніх тканин у Росії (Царська монополія на виготовлення та продаж коштовних тканин). Діяльність підневільних ткачів у “хамовних слободах”. Особливості національної вибійки (крашаніни). Російська вишивка “картуліне”. Налагодження шпалерного ткацтва при дворах російських царів. Початки промислового виробництва вибійчастих ситців. (Купавінська мануфактура). Іванівські ситці 18-19 ст. Стильові особливості орнаментування вибивних ситців: кумачеві ситці.


Експорт російських художніх тканин у Європу. Російські радянські агітаційні ситці 20-х років. Кубо-футуризм в орнаментації художніх тканин. Радянська символіка в декоруванні тканин.
ХУДОЖНІ ТКАНИНИ В УКРАЇНІ
ТКАЦТВО НА ТЕРЕНАХ РУСИ-УКРАЇНИ

Найдавніші відомості про початки ткацтва на території України. Художнє ткацтво в трипільській культурі 4-3 тис. до н. е: археологічні знахідки, гіпотези технологічного виготовлення та декорування тканин.

Ткацькі знаряддя як свідчення вдосконалення ткацького ремесла в археологічних пам’ятках слов'янської доби на теренах України. Пам”ятки Черняхівської, Зарубинецької культур. Вишивка в пам”ятках Мартинівського скарбу. Художні тканини Руси-України (ІХ-ХІІІ ст.) Ткацтво в системі ремесел Київській Русі. Князівські, вотчинні та сільські господарства. (Організація виробництва). Літописні джерела про давньоруські тканини. Асортимент тканин. Привозні візантійські шовкові та золототкані тканини. Найдавніші зразки вибійчаних тканин із Чернігівщини. Мозаїки та фрески давньоруських храмів як джерело вивчення орнаментації художніх тканин. Вишивка та золотошевництво при дворах давньоруських князів.
ХУДОЖНІ ТКАНИНИ В УКРАЇНІ 15-17 СТ.

Виникнення найдавніших ткацьких цехів на території України. Спеціалізації майстрів-ткачів, організація виробництва в містах та при маєтках феодалів. Іконопис як джерело вивчення орнаментації художніх тканин та вишивок. Одягові тканини в іконографії „страшних судів”. Літургійне шитво, гаптування. Найдавніші зразки золотошевництва в музейних збірках України (плащаниця з с. Жиравка, фелонь з м. Золочів). Промислове виготовлення тканин (сукно, полотно та ін.). Перші шовкоткацькі мануфактури в Україні (Броди). Золототкацтво на західноукраїнських землях. (Художньо-стильові особливості золототканих поясів та макат.


КИЛИМАРСТВО ТА ТКАЦТВО В УКРАЇНІ 18-19 СТ.

Вплив стилю бароко на характер художнього вирішення декоративних вишивок та гаптів. Вишивка української козацької старшини.

Джерела дослідження українського килимарства, історіографія. Типи килимів. (коци, килими, ліжники). Сировина, барвники та техніки виготовлення килимів (закладна, гребінцева, вузликова).

Теорії евоюції орнаментації українських килимів від простих геометричних первовзорів до реалістично трактованих рослинних орнаментів: автохтонна (А. Жук), запозичена (С. Шуман).Найдавніші зразки українських панських килимів із музейних збірок. (Стильові особливості, орнаментація).

Регіональні осередки та локальні особливості українських народних килимів.


Лівобережний килим. Килими Середнього Подніпров’я (Київський килим): композиційна будова, особливості орнаментації. Подільські рослинні килими вазонного типу. Зміна орнаментальних мотивів та колориту в килимах в міру просування зі сходу на захід. Волинське килимарство. Килими Прикарпаття: локальні відмінності. Проблеми розвитку сучасного народного килимарства в Україні.

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТКАЦТВА В УКРАЇНІ 20 СТ.

Регіональні осередки та локальні особливості традиційних художніх тканин. Промислове виготовлення тканин. Решетилівські узорні тканини (Полтавщина), Кролевецькі узорні тканини (Сумська обл.), Дігтярівські узорні тканини (Чернігівська обл.). Традиції і новації в народному ткацтві. Художній розпис тканин в Україні (20-90 рр. 20ст.)


Джерела, дослідження українського гобелену. Витоки та розвиток гобеленного ткацтва в Україні та його зв”язок з народним килимарством. (Творчість сестер Кульчицьких, О. Музики). Повоєнний український гобелен ( проблема станковізму у художньому текстилі). Сучасна Львівська школа художнього текстилю (особистості, індивідуальні творчі манери, виставки, симпозіуми, конференції львівських ткачів).
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Анрі де Моран. История декоративно-прикладного искусства.- М., 1982.

 2. Армянская набойка. – М., 1953.

 3. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопроси орнаментации тканей. – М., 1977.

 4. Бирюкова Н. Западноевропейские набивные ткани 16-18 вв. – М., 1973.

 5. Бирюкова Н. Французские шпалеры к. XV-XX вв. С собрания Эрмитажа. – Л., 1974.

 6. Большая иллюстрированная єнциклопедия древностей (Догмар Гейдова, Ян Дурдик, Л. Кибалова, М.Мудра, Д.Стара, Л.Урешона. Введение Карла Гейнца клингенбурга.)- Прага, 1980.

 7. Бонк А.В. Прикладное искусство Византии IX-XII веков. Очерки. – М., 1978.

 8. Бретаницкий Л.С. Художестввенное наследие Переднего Востока єпохи феодализма. – М., 1987.

 9. Вейрман Б.В. Искусство Арабских стран и Ирана VII-XVIII в. – М., 1974.

 10. Верховская А.С. Западноевропейская вишивка 12-19 вв. в Єрмитаже. – Л., 1961.

 11. Всеобщая история искусств в шести томах./ под общей ред. Б.В. Вейрмана, Ю.Д. колпинского. – М., 1965.

 12. Гассанова Н.С. Текстиль в дизайне интерьера. – К., 1987.

 13. Глухарева О.Н. Искусство народного Китая: Живопись, Графика, Скульптура, прикладное искусство. – М., 1958.

 14. Гордеев В.А., волков П.В. Ткачество.- М., 1984.

 15. Гусева Н.Р. Художественніе ремесла Индии.- М., 1982.

 16. Даркевич В.П. Светское искусство Византии.- М., 1975.

 17. Дорогова Л.Н. Декоративно-прикладное искусство.- М., 1970.

 18. Западноевропейское прикладное искусство XII-XVIII вв. – Л., 1974.

 19. Земпер Г. практическая єстетика. – М., 1970.

 20. Кинк Х.А. Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельних стран.- М., 1976.

 21. Иранские ткани XVI-XVII веков. Коллекции Эрмитажа.выпуск 26.-Л., 1975.

 22. Иранские ситцы XVIII- нач. ХХ в./ Автор вст. Ст. Арсеньева Е.В. – Л., 1983.

 23. Козлов В.Н. Основи художественного оформления текстильних изделий: Учебник для вузов.- М., 1981.

 24. Культура Византии: втор. пол VII-XII вв.- М., 1989.

 25. Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока: Сб. ст. – Л., 1975.

 26. Лубо-Лесниченко Е. Древние китайские шелковые ткани и вышивки V в до н. э. – III в. Н. Э. В собрании Государственного Эрмитажа. – Л., 1961.

 27. Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана. – М., 1977.

 28. Николаева Н.С. Декоративное искусство Японии.- М., 1972.

 29. Матье М., Ляпунова К. Художественные ткани коптского Египта. – М-Л., 1951.

 30. Маясова Н.А. Древнерусское шитье. – М., 1971.

 31. Памятники античного прикладного искусства: Сб. ст. – Л., 1973.

 32. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже: Ескизы декораций и костюмов 1908- 1929. – М., 1988.

 33. Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока.- М., 1978.

 34. Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.

 35. Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов горного Алтая.- М., 1968.

 36. Русское декоративное искусство в 3-х т. / под ред. А.И. Леонова. – М., 1962.

 37. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. – М-Л., 1934.

 38. Соколова Т. Орнамент – почерк епохи.- Л., 1972.

 39. Ястребицкая А. Западная Європа XI-XIII веков. Єпоха, бит, костюм. – М., 1978.

 40. Braddok Sarah E. O’Mahony M. Technotextiles. – London, 1998.

 41. Cox R. Les soiries d’art.- Paris, 1914.

 42. Die Alten Bildteppiche in Historischen Museum Bazel. – Bazel, 1985.

 43. Flemming E. Encyclopedia of Textiles. Decorative Fabrics from Antiquity to the beginning of the 19-th Century. – London, 1958.

 44. Gillow John. Bernard Nicholas. Traditionelle Indishe Textilien. Bern und Stuttgart, 1991.

 45. Lommel A. Prehistoricke a primitivne umenie.- Bratislava, 1972.

 46. Seiler- Baldinger.- Textiles: a classification of technique.- Bathhurst, 1994.

 47. Wandteppishche. – Prag, 1957.

 48. Weltge Sigrid Wortman. Bauhaus textiles: women artists and the weawing workshop.- London, 1988.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТКАНИНИ

 1. Антонович Є., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво.- Львів, 1992.

 2. Балушок В.Г. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. –К, 1993.

 3. Боряк О. Ткацтво в обрядах та віруваннях українців. (сер.XIX-поч.XX ст.)-К, 1997.-201.

 4. Василевська Є. Кролевецький рушник.- Харків, 1972.

 5. Вербицький Л. Дивани, килими, коверці. – Львів, 1881.

 6. Гнатюк В. Ткацтво у Східній Галичині //МУРЕ.- Львів, 1900.-Т.3.-С.12-26.

 7. Голод І.В. Осередки західноукраїнського художнього ткацтва барокової доби// Вісник ЛДІПДУ. Вип. 4.- Львів, 1993. С. 32-41.

 8. Гордеев В.А., Волков П.В. Ткачество.- М., 1984.

 9. Горобець В. Назви тканин та одягу в українських джерелах (за матеріалами XVIII ст.)//НТЕ.- 1972.-№4.-С.53-59.

 10. Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах (XV-XIX ст.). – К., 1991.-256 с.

 11. Гургула І. Народні тканини // Народне мистецтво західних областей України.- К, 1966.-С.34-42.

 12. Гургула І. Народні тканини // Народне мистецтво західних областей України.- К, 1966.-С.34-42.

 13. Жук А.К. Сучасні українські художні тканин. – К., 1985.

 14. Жук А.К. Українські народні килими (XVII- поч. XX ст.).- К., 1966.

 15. Запаско Я.П. Українське народне килимарство. – К., 1973.

 16. Кара-Васильєва Т.В. Гаптування кін. XVII-поч. XVIII ст.// НТЕ.-1994.-№1.-С.9-15.

 17. Кара-Васильєва Т.В. , Заволокіна А.О, Українська народна вишивка. – К., 1996.

 18. Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века и их терминология// Сборник Оружейной палаты.- М., 1925.

 19. Колос С.Г., Хургін М.Д. Декоративні тканини.- К., 1949.

 20. Кравець І.М. Розвиток українського художнього ткацтва у дожовтневий період // Українське мистецтвознавство: Республіканський міжвідомчий збірник. Вип. 3.- К., 1969.- С.60-75.

 21. Кривонос В. Торгівля Левантійським шовком у Львові в XVI-сер. XVII ст.// Україна в минулому.- Вип. VIII.- 1996.

 22. Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVIII вв.// Оружейная Палата Московского Кремля: Сб. науч. трудов/ под ред. С.К. Богоявленского, Г.А. Новицкого.- М., 1954.

 23. Манучарова Н.Д. Ткацтво та вишивка //Нариси з історії українського мистецтва.- К., 1966.

 24. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник.- К., 1996.

 25. Наулко В.І. Ткацтво // Енциклопедія українознавства.- Мюнхен, 1995.- Т.2.

 26. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат.- К., 1988.-223 с.

 27. Новицька М.О. Орнамент української вибійки: Альбом. – К., 1950.

 28. Падовська О.М. Килими Поділля// Автореф. Дис. Канд. Мистецтвознавства.- Львів, 1994.

 29. Печенюк Т.Г. Розпис тканин в Україні (20-і- поч. 90-х років ХХ ст. // Автореф. Дис. Канд. Мистецтвознавства.- Львів, 1996.

 30. Пещанський В. Давні килими України. – Львів, 1925.

 31. Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси.- М., 1948.

 32. Сидорович С.Й. Художня тканина Західних областей УРСР.- К., 1979.- 155 с.

 33. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. – К., 1993.

 34. Стельмащук Г.Г., Білан М.С. Український стрій. – Львів, 2000.

 35. Січинський В. Нариси з історії української промисловості.- Львів, 1936.

 36. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XII-XVIII ст.).-К., 1992.

 37. Хамула М. Глиняни – місто моїх килимів. – Нью-Йорк, 1969.

 38. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К., 1979.

 39. Шевченко Є. Українська народна тканина. – К., 1999.

 40. Щербаківський Д.М.. Український килим.- К., 1927..

 41. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М., 1969.

 42. Gutkowska-Rychllewska M. Historia ubiorow, Wroclaw, 1968.

 43. Mankovki T. Polskie tkaniny I hafty w XVI-XVIII wieku. – Wroclaw, 1954.

 44. Nahlik A. Zarys historii jedwabnej tkaniny dekoracyinej do konca XVIII wieku. – Torun, 1971. Poppe A. Materialy do dziejow tkaniny staroruskiej. – Wroclaw-Warszawa- Krakow, 1965.

 45. Szuman Stefan. Dawne kilimy w Polse I na Ukrainie.- Poznan, 1929.

 46. Swieykowski E. Zarys artystycznego rozwoju tkactwa I hafciarstwa objasnony zabytkami Muzeum Narodowego. – Krakow, 1906.

 47. Zarnowiecki Z. Historia tkanin jedwabnych.- Kijow, 1915.

Каталог: ITM -> students -> postgraduate


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка