Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуваннямСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
ПРОГРАМА

вступного випробування

з іноземної мови

(англійська, німецька, французька)

за професійним спрямуванням

для вступників до магістратури

НПУ імені М.П. Драгоманова

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, «Спеціаліст»

Київ 2015

ЗМІСТ

ВСТУП………………….……………………………………………
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА………………………………....

1.1. Вимоги до проведення вступного випробування до магістратури з іноземної мови (англійська, німецька, французька)………….…...

1.2. Порядок проведення вступного і випробування…….………..

1.3. Структура вступного випробування…………………………..

1.4. Критерії оцінювання відповідей вступників……………….…

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»…...

2.1. Зміст навчання за видами мовленнєвої діяльності…………...

2.1.1. Граматика (англійська, німецька, французька)……….

2.1.2. Письмо...............................................................................

2.1.3. Фонетика...........................................................................

2.1.4 Лексика…...........................................................................

2.1.5. Говоріння………..............................................................

2.1.6. Аудіювання.......................................................................

2.1.7.Читання та переклад…………………………………….

3. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА)………………………...
3.1. Написання лексико-граматичного тесту з іноземної мови за професійним спрямуванням…………….………………..…………

3.1.1. Зразки лексико-граматичних тестів з іноземної мови (англійська, німецька, французька) для вступного випробування…...

3.2. Написання та захист реферату з іноземної мови за професійним спрямуванням……………………..……………….…

3.2.1. Методичні рекомендації до написання рефератів за

професійним спрямуванням іноземною мовою……………..3.2.2. Захист реферату…………………………………….…….....

3.3. Читання, вибірковий переклад і переказ тексту за професійним спрямуванням………………………………………...

3.3.1. Зразки текстів для читання іноземною мовою………..

3.4. Зразки оформлення екзаменаційних білетів………………….

ДОДАТКИ…………………………………………………………...

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………4

6
6


7

8

915

15

1519

19

2020

20

21


22
23
24
33
34

37
38

41

50

5269


ВСТУП
У зв’язку з приєднанням України до європейського та світового простору, гостро постало питання модернізації вищої освіти.

Болонська угода європейських країн в галузі освіти передбачає підготовку конкурентноспроможних кадрів, що зумовило підвищення рівня професійної підготовки випускників вищої школи.

Підготовка методичних вказівок є зумовлена вимогами Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») [20], Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті [24], Законом України «Про вищу освіту» [50], і є результатом опрацювання виданих останнім часом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказів № 961 від 19 жовтня 2010 р. «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України» та № 99 від 10 лютого 2010 р. «Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні» [51], які передбачають підвищення якості освіти, шляхом структурної перебудови національної освітньої системи, розширення міжнародного співробітництва, що, в свою чергу вимагає знання іноземних мов.

Сучасні світові глобалізаційні процесі та тенденції економічного розвитку країн потребують навчання людини впродовж усього життя та спрямовують на самоосвіту. Тому як вивчення, так і використовування іноземних мов виходить далеко за межі обов'язкової освіти, і потребують вивчення їх упродовж усього життя.

У Наказі МОНМС України № 99 від 10.02.2010 р. (Додатки Д, Д 1) чітко визначено, що «обов’язковою умовою вступу до магістратури має стати вступне випробування з іноземної мови)» [51].

Тому в рамках виконання «Концепції організації підготовки магістрів в Україні» [51], перед професорсько-викладацьким складом університетів постало питання підготовки Програми вступного випробування до магістратури з іноземної мови за професійним спрямуванням.

Дані методичні вказівки призначені не тільки для бакалаврів а й для студентів, аспірантів та викладачів ВНЗ, втілюючи в життя становлення і розвиток вітчизняної неперервної освіти.

Мета Програми – спрямувати напрямок підготовки вступників до магістратури з огляду на актуальність інтеграції освітньої системи України в європейський та світовий освітній простір згідно з принципом неперервної освіти, формувати компетентного фахівця, стимулювати становлення практичної компетенції в галузі іноземних мов шляхом самоосвіти, розвивати у вступників навички комунікативного мовлення, залучення до читання літератури за професійним спрямуванням, що сприятиме розвитку мовленнєвої діяльності у професійному спілкуванні.

Методичною базою написання даних Методичних вказівок стала Типова програма викладання англійської мови для професійного спілкування [54], загальною метою якої є викладання іноземної мови за професійним спілкуванням, формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

НПУ імені М.П.Драгоманова, підтримуючи зростаючу роль неперервної освіти у реформаційних процесах, що відбуваються, презентує представлену Програму вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням як допомогу в його організації та проведенні .

Авторами також підготовлено окремо посібники зі вступного випробування до магістратури з іноземної мови за 33 напрямками підготовки магістрів в НПУ ім. М. П. Драгоманова.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) до магістратури за професійною спрямованістю має на меті визначення рівня підготовки вступників до магістратури в галузі іноземних мов. Складання вступного іспиту з іноземної мови є обов’язковим для вступу до магістратури.

Для успішного складання іспиту вступнику треба продемонструвати практичні навички володіння іноземною мовою.

Запропонована Програма складання вступного іспиту з іноземної мови до магістратури складається з трьох складових: написання лексико-граматичних тестів; читання, вибіркового перекладу, переказу тексту; написання реферату за професійним спрямуванням іноземною мовою.


    1. Вимоги до проведення вступного випробування

до магістратури з іноземної мови

(англійська, німецька, французька)
Вступне випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) до магістратури передбачає перевірити:

• рівень сформованості у вступників загальної іншомовної комунікативної компетенції за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо, аудіювання, читання);

• рівень сформованості професійно орієнтованої комунікативної компетенції;

• рівень сформованості дослідницької компетентності (написання та захист реферату іноземною мовою).

Для проведення вступного іспиту і захисту реферату створюється державна комісія у складі голови та членів комісії (екзаменаторів з викладання іноземних мов).

Комісія створюється щороку за наказом ректора і діє протягом календарного року.

До складання вступного іспиту допускаються вступники, які виконали у повному обсязі навчальну програму і отримали диплом бакалавра.

Вступний іспит проводиться українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, французькою).

Допуск до вступного іспиту до магістратури з іноземної мови здійснюється за наказом ректора або проректора університету.

Якщо вступник отримав незадовільну оцінку, повторне складання іспиту забороняється. Рішення екзаменаційної комісії може бути оскаржено вступником у терміни, встановлені приймальною комісією.

Іноземні громадяни складають вступний іспит з іноземної мови на загальних підставах.

На вступному іспиті вступники повинні показати глибокі знання іноземної мови. Відповіді вступників повинні підтвердити повноту їх знань, продемонструвати діапазон володіння іноземною мовою, уміння аналізувати та систематизувати фахову літературу, виявити дослідницькі уміння.


1.2. Порядок проведення вступного і випробування
Вступне випробування з іноземної мови для вступників до магістратури проводиться за Програмою з кожної відповідної спеціальності, затвердженою Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вступне випробування до магістратури з іноземної мови проводиться за екзаменаційними білетами.

Вступне випробування складається з трьох частин:перша – написання лексико-граматичних тестів (45 хв);

друга – читання, вибірковий переклад та переказ тексту (підготовка 30 хв);

третя – захист реферату, написаного іноземною мовою (5 хв). Реферат вступник готує заздалегідь.

Вступник бере екзаменаційний білет у присутності голови екзаменаційної комісії та екзаменаторів з іноземних мов. Номер білета заноситься до протоколу.

Для підготовки відповіді вступник використовує екзаменаційні бланки.

Разом із білетом вступник отримує варіант лексико-граматичного тесту. Через 45 хв екзаменатори збирають написані вступниками тести.

Після цього вступникам згідно з екзаменаційними білетами роздають тексти для читання, перекладу, переказу. Цей вид роботи розраховано на 30 хв.

Оцінювання відповідей і реферату здійснюється згідно з критеріями, визначеними у програмі вступного іспиту.

Оцінка за вступний іспит виставляється після його закінчення на підставі оцінок, отриманих вступником за відповіді на питання білета і захисту реферату.

Оцінки оголошуються вступникам головою екзаменаційної комісії у присутності екзаменаторів і вступників групи, які складали випробування.

Рівень знань вступника оцінюється за 200-бальною шкалою, яка переводиться у чотирибальну систему: «відмінно», «добре». «задовільно», «незадовільно»,
1.3. Структура вступного випробування
Вступне випробування складається із трьох частин.

Перша частина іспиту: перевірка і оцінка рівня граматичної компетенції вступників. Написання лексико-граматичних тестів, які охоплюють набуті знання з граматики, письма, сформованими у вступників у результаті вивчення обов’язкової програми з дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька).

Об’єкт контролю: рівень засвоєння теоретичних і практичних навичок з іноземної мови.

Форма контролю: виконання лексико-граматичного тесту. Вимоги знань з граматики іноземної мови (англійської, німецької, французької) докладно викладено у підрозділах 2.1.1 «Граматика», 2.1.2 «Письмо», 2.1.4 «Лексика».

Друга частина іспиту читання, вибірковий переклад, переказ тексту за професійним спрямуванням. Вимоги докладно викладено у підрозділах 2.1.3 «Лексика», 2.1.4 «Фонетика», 2.1.5 «Говоріння», 2.1.6 «Аудіювання», 2.1.7 «Читання», 3.3 «Читання, вибірковий переклад тексту. Орієнтовний план переказу тексту».

Екзаменатори можуть ставити питання щодо цього виду роботи вступнику.Об’єкт контролю: рівень засвоєння теоретичних і практичних знань, розуміння прочитаного, вміння аналізувати текст, аудіювання (розуміння питань екзаменаторів, відповіді на них), монологічне та діалогічне мовлення вступника.

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає відповідь вступника на друге питання екзаменаційного білета і виконання практичного завдання.

Третя частина іспиту – усний захист реферату за професійним спрямуванням. Тему реферату вступник вибирає самостійно, заздалегідь, за його інтересами (теми рефератів розроблені на кафедрі іноземних мов). У підрозділі 3.2.1 запропоновано теми рефератів за професійним спрямуванням.
1.4. Критерії оцінювання відповідей вступників
Оцінювання читання та аудіювання. Оцінюється здатність вступників:

розуміти ідею, сутність, деталі тексту;

• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну

інформацію;

• уміти вести діалог за змістом прочитаного тексту [54, с. 12].

Оцінювання переказу тексту. Оцінюється::

• зміст переказу;

• форма переказу;

• відповідність тексту;

• точність переказу;

• володіння граматичними структурами;

• використання лексики;

• зв’язний текст із належними сполучними фразами.Оцінювання написання лексико-граматичного тесту. Оцінюється:

• виконання завдання;

• зміст написаного;

• точність (правопис та граматичні помилки);

використання лексики.

У написанні реферату за професійної спрямованості оцінюється:

зміст

тлумачення теми;

відповідність темі;

точність (правопис та граматичні помилки, що не заважають розумінню);

відповідність мовних засобів темі;

• володіння граматичними структурами, характерними для даного рівня; точне використання лексики та пунктуації;

лексичний і граматичний діапазон;

використання лексики за професійним спрямуванням;

стиль написання реферату;

використання різноманітних граматичних структур, якщо це є доречним;

організація зв'язності тексту з належними сполучними фразами;

чітка структура: вступ, головна частина і висновок;

належна розбивка на абзаци;

зв'язний текст з належними з'єднуючими фразами, що допомагають читачеві орієнтуватися в тексті;

формат, що відповідає вимогам до написання рефератів.Загальна оцінка за реферат оцінюються на «відмінно» (50–60 балів), якщо було повністю розкрито тему і адекватно проаналізовано мовний (ілюстративний) матеріал при належному оформленні реферату відповідно до державного стандарту оформлення наукових робіт.

Загальна оцінка за реферат виставляється «добре» (30–49 балів), якщо є певні прогалини у висвітленні теоретичного матеріалу або в аналізі мовного (ілюстративного) матеріалу, частину та/або роботу було оформлено з незначними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт.

Загальна оцінка за реферат оцінюється на «задовільно» (2029 балів), якщо тема була розкрита недостатньо або поверхово, є значні прогалини в аналізі мовного (ілюстративного) матеріалу та роботу було оформлено зі значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт.

Загальна оцінка за реферат оцінюється на «незадовільно» (019 балів), якщо тему не було розкрито, мовний (ілюстративний) матеріал не проаналізований належним чином, роботу було оформлено із значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт або якщо робота має ознаки плагіату.

Результати захисту реферату оцінюються за рейтинговою системою (табл. 1).

Оцінювання говоріння. Оцінюється мовленнєва поведінка вступників:

виконання завдання: організація того, що і як сказано, з огляду на кількість, якість, відповідність та чіткість інформації;

використання: точність та доречність використання мовних засобів; лексичний і граматичний діапазон;

логічна послідовність, обсяг та відповідність мовленнєвій діяльності вступника;

вимова: здатність студента продукувати розбірливі висловлювання. Дотримання наголосу, ритму, інтонації англійської мови;

спілкування: здатність вступника брати активну участь у бесіді, обмін репліками та підтримання інтеракції (ініціювання розмови та реагування належним чином) [54].Систему підсумкового оцінювання знань на вступному випробуванні викладено у табл. 1.

Таблиця 1

Система підсумкового оцінювання знань на магістерському іспиті

Розрахунок рейтингових балів за видами контролюп/п


Вид мовленнєвої

діяльностіКількість

рейтингових балів1.

Написання і захист реферату за професійним спрямуванням

60

2.

Лексико-граматичний тест

80

3.

Читання тексту, вибірковий переклад та переказ тексту

60

4.

Загальна кількість балів

200


КРИТЕРІЇ
Оцінювання відповідей вступників до інституту__________________
На вступному випробування з іноземної мови

Екзамен проводиться за білетами: в усній (п.п.2, 3) та в письмовій (п.1) формах.


Екзаменаційний білет складається з трьох питань.
Перше питання: Написання лексико-граматичного тесту.

(кожне завдання оцінюється в 2 бали)Таблиця 2

Критерії оцінювання відповідей вступників на друге питання

Рівень

Кількісна характеристика

рівня

Характеристика відповідей вступників

Низький


0–9 балів

Вступник, читаючи оригінальний текст, має нечітку вимову, значний акцент та грубі помилки у вимові навіть простих слів, не демонструє літературний переклад тексту, позаяк не відчуває і не розуміє стилістичні тонкощі оригінального тексту, може переказати текст, демонструючи слабкий рівень володіння мовою.

Задовільний

10–29 балів

Вступник, читаючи оригінальний текст, має помітний іноземний акцент та помилки у вимові складних слів, демонструє не зовсім літературний переклад оригінального тексту, хоча й відчуває стилістику та лексично-граматичний матеріал тексту, не може адекватно перекласти текстовий матеріал, переказує текст з помилками. Демонструє слабкий рівень володіння мовою.

Достатній


30–49 балів

Вступник читає оригінальний текст, демонструє чітку вимову. Іноді присутній акцент, трапляються помилки у вимові. Демонструє літературний переклад, вільно переказує текст, викладає свої враження, демонструє достатній рівень володіння мовою.

Високий


50–60 балів

Вступник читає оригінальний текст, володіє чіткою вимовою та інтонацією, демонструє літературний переклад тексту, враховує лексико-граматичні особливості тексту, уміє чітко, повно, вільно переказати текст, висловити свої думки і ставлення до прочитаного. Вступник виокремлює загальну та детальну інформацію з тексту. Демонструє високий рівень володіння мовою.Третє питання: Захист реферату за професійною спрямованістю.
Питання оцінюються за такими критеріями:


  1. Вміння реферувати тексти за професійною спрямованістю.

  2. Використання професійної лексики під час захисту реферату.

  3. Володіння мовленнєвими компетенціями.


Таблиця 3

Критерії оцінювання відповідей вступників на третє питання


Рівень

Кількісна характеристика

рівня

Характеристика відповідей вступниківНизький
0–9 балів

Тему реферату не було розкрито, мовний (ілюстративний) матеріал не був проаналізований належним чином, вступник не володіє мовленнєвими компетенціями. Реферат було оформлено зі значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт. Вступник демонструє низький рівень володіння іноземною мовою, має складності у вживанні типових лексико-граматичних конструкцій.Задовільний
10–29 балів

Тему реферату було розкрито недостатньо або поверхово, є значні прогалини в аналізі мовного матеріалу, реферат оформлено зі значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових праць.

Вступник демонструє обмежений рівень володіння іноземною мовою, не вживає складних лексико-граматичних конструкцій, має складності у формулюванні висловлювань.
Достатній30–49 балів

Тему реферату було розкрито на достатньому рівні, є певні прогалини у висвітленні теоретичного матеріалу або в аналізі літературних джерел. В оформленні є незначні порушення державного стандарту щодо оформлення наукових робіт.

Вступник демонструє достатній рівень володіння іноземною мовою, вживає широкий спектр лексико-граматичних конструкцій, може швидко, точно формулювати свої думки.Високий50–60 балів

Тему було розкрито повністю, чітко проаналізовано мовний матеріал, реферат оформлено за вимогами державного стандарту щодо оформлення наукових робіт.

Під час захисту реферату вступник демонструє високий рівень володіння мовою, широкий діапазон лексико-граматичних конструкцій, чітко формулює свої думки.

Підсумкова кількість балів, отримана за шкалою від 0 до 200 балів за додатком №1 повинна бути переведена у кількість балів за шкалою від 100 до 200 балів.

Таблиця 4

Підсумкове оцінювання відповідей вступників

Рівень знань

Кількісна характеристика рівня

Низький

100–123

Задовільний

124–149

Достатній

150–174

Високий

175–200


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»

2.1. Зміст навчання за видами мовленнєвої діяльності
2.1.1. Граматика (англійська, німецька, французька)
Англійська мова

Каталог: images -> 2015
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
2015 -> К. Д. Ушинського 115 років від дня народження Олександра Блока Список статей 83. 3(4Рос) Л64 Символизм (А. А. Блок). // Литература
2015 -> 115 років від дня народження Антуана Сент-Екзюпері (1900—1981), французького письменника Список статей
2015 -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка