Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуваннямСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.99 Mb.
#168
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

2.1.5. Говоріння


Усне мовлення (діалогічне та монологічне) являє собою виконання системи мовленнєвих дій від елементарних висловлювань до вирішення комунікативних ситуацій, наближених до реального спілкування.

Вступник повинен розуміти англійську мову в обсязі тематики, засвоєної у вищому навчальному закладі, правильно відповідати на запитання до прочитаного тексту й вести бесіду в межах тем, визначених навчальною програмою, використовуючи при цьому репліки, що становлять запитання-відповіді, репліки-запрошення та репліки-відповіді, які виражають згоду або незгоду чи вимагають уточнення. Лаконічно і послідовно викласти свої думки відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою тематики в межах засвоєного лексико-граматичного матеріалу. Обсяг висловлювання складає 16–20 речень граматично правильно оформлених.2.1.6. Аудіювання

Аудіювання передбачає сприймання мови іншої особи при безпосередньому спілкуванні (до 7% незнайомих слів), адекватну реакцію на почуте під час розмови.

Вступник повинен розуміти англійську мову на слух при довжині фраз 7–8 слів. Розуміння матеріалу перевіряється за допомогою запитань до тексту, переказу англійською або українською мовою (залежно від рівня володіння англійською мовою) [48; 49].

2.1.7. Читання і переклад
Вступники повинні правильно читати, знати основи граматики і сполучності слів англійськoї мови, мати запас слів, необхідних для розуміння іноземних текстів середньої складності. Професійна орієнтація в читанні виражається головним чином в тематичній орієнтації текстів за спеціальністю, в поетапному розширенні сфери використання вступниками отриманої інформації за фахом. Складання резюме.

Вступники повинні вміти читати без словника з метою одержання інформації тексти за професійним спрямуванням, художньої і науково-популярної літератури, які базуються на засвоєнні типових фраз і граматичному матеріалі, що містять 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на підставі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та англійській мовах, контексту, при швидкості читання приблизно 400 знаків на хвилину. Розуміння прочитаного перевіряється за допомогою запитань до основних фактів тексту і вибіркового перекладу.

Вступники повинні вміти читати про себе за допомогою словника з метою одержання інформації професійного спрямування газети, статті, що висвітлюють поточні події політичного, суспільного і культурного життя країни і за кордоном, а також неадаптовану літературу за фахом, що містить 6–8% незнайомої лексики. Розуміння прочитаного перевіряється відповідями на запитання.

3. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА)
Іспит складається з:

• написання лексико граматичного тесту. Час виконання – 45 хв.

Максимальна кількість балів – 80 балів;

• читання, вибірковий переклад, переказ тексту.

Максимальна кількість балів – 60 балів;

• написання та захист реферату за професійним спрямуванням.

Максимальна кількість балів – 60 балів.
Загальна максимальна кількість отриманих балів становить 200 балів.
Підсумкова оцінка за три складники вступного іспиту до магістратури з іноземної мови.

Складниками підсумкового оцінювання є: • оцінка з написання лексико-граматичних тестів;

 • оцінка за читання, вибірковий переклад та переказ тексту;

 • оцінка за реферат.

Оцінка «відмінно» ставиться за умови одержання вступником двох оцінок «5» за відповіді на завдання першого та другого пунктів екзаменаційних білетів та оцінки «5» або «4» за реферат.

Оцінка «добре» виставляється за умови одержання вступником оцінок «4» і «5», або двох оцінок «4» за відповіді на завдання першого та другого пунктів екзаменаційних білетів та оцінки «4» за реферат.

Оцінка «задовільно» виставляється за умови одержання вступником оцінки «3» за дві складові вступного іспиту до магістратури.

Оцінка «незадовільно» виставляється за умови одержання вступником оцінки «2» хоча б за один із трьох компонентів іспиту [25, с. 38].

Рішення фахової атестаційної комісії щодо оцінювання знань кожного вступника, виявлених під час складання іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням за більшістю голосів членів фахової атестаційної комісії, які брали участь у проведенні іспиту.

За однакової кількості голос голови комісії є вирішальним.3.1. Написання лексико-граматичного тесту з іноземної мови за професійним спрямуванням
Для перевірки і оцінки рівня граматичної компетенції вступників пропонується виконати лексико-граматичні тести.

Тестування як метод діагностики граматичної компетентності надає можливість не тільки урізноманітнити процес діагностики навченості вступників, а й виступає об’єктивним фактором оцінювання знань. При складанні тестових завдань основною метою було отримання надійного результату з високим ступенем достовірності, який би відображав рівень підготовленості вступників з іноземної мови. Кожне завдання в лексико-граматичному тесті має перевірити володіння граматичними компетенціями і є складовою одиницею всього тесту. Окремі частини запропонованих тестових завдань відповідають вивченим граматичним темам і є логічно завершеними.

Під час написання лексико-граматичних тестів автори намагалися охопити повний обсяг змісту, що визначено державним стандартом освіти з іноземних мов, і є валідними за змістом, що досягається повнотою відображення в лексико-граматичних тестах змісту навчальної програми з німецької мови, її структурних пропорцій.

У запропонованих лексико-граматичних тестах присутні завдання з оптимальними психометричними характеристиками, а саме – складність і розподільна здатність.

Лексико-граматичний тест включає 40 завдань, де кожне завдання оцінюється у два бали. Максимальна кількість оцінюється у 80 балів. Час виконання тестів 45 хв.

Кожне тестове завдання ставить за мету оцінити знання вступника до магістратури, визначити відповідний рівень набутих знань, зокрема вищі когнітивні рівні.

Тести містять завдання різних форм (є поліформні за змістом):


 • завдання закритої форми (зробити вибір однієї правильної відповіді);

 • завдання на встановлення відповідності;

 • завдання на встановлення послідовності;

 • завдання відкритої форми з короткою відповіддю [32, с. 9].

Усі тести укладаються іноземною мовою.

3.1.1. Зразки лексико-граматичних тестів
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Спеціальність 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»
LEXICAL-GRAMMAR TEST 4

I. Complete the text with a word from the box. Use each word once only.


deaf heart cancer disabled arthritis memory sight

Elderly people usually become more (1) ________ as time goes by. My grandmother, for example, suffers from (2) ________, and she can't walk very easily. Last year she started to go a bit (3) _______, but fortunately she hasn't lost her (4)_______, so she can still enjoy the TV. Sadly, she suffers from (5) _______ loss, but that's very common with people of her age. No one in our family has suffered from either (6) ______ or (7) ________disease, however.


II. Put the words in the right order to form a statement.

8. a lot of / cards / play / the /children

____________________________________________________________

9. didn't / enough / sell / they / tickets

____________________________________________________________
10. belong / calculator / does / this / to / who ?

___________________________________________________________

11. have / here / how / long / worked/ you ?

______________________________________________________________


III. Rewrite the sentences in the passive.

12 They are judging the competition now.

____________________________________________________________

13. They informed Kevin this morning.

____________________________________________________________
IV. Write questions to which the words in bold are the answers.

14. Ann worked at this factory last year.

____________________________________________________________

15. They play the guitar every Sunday.

____________________________________________________________
V. Choose the correct answer.

16. I’ve lived here _____ last year.

a) after; b) by; c) for; d) since.
17. What's the matter _______ your car?

a) by; d) for; c) on; d) with.


18. We could see the balloon high ______ the town.

a) above; b) on; c) onto; d) up.


19. 'I __________ clean the house today It's dirty.' – I’ll help you.'

a) needn't; b) must; c) mustn't.


20. 'I ____________ feed the dog at lunchtime. My brother did it in the morning. ‘You can do it this evening, then.'

a) didn't need to; b) needn't have; c) need.


21. Do you need any help?' – ‘Yes. I.............open the window. Its stuck.'

a) could; b) am able to; c) can't.


22 Are you going shopping tonight?' No. I...'... yesterday.'

a) went; b) had gone; c) had been going.


23. The two girls often wear …………………. clothes.

a) each other; b) each other's; c) themselves; d) themselves'.


24. Have you had enough to eat, or would you like something _______.

a) another; b) else; c) new; d) other.

25. If you want......... sensible advice, go to Jack.

a) а; b) the; c) a little of; d) some.


26. I don't need all this money – take........ back.

a) it; b) those; c) that; d) them.

27. I've got my key. I found it when _______ for something else.

a) I looked; b) I've looked; c) I was looking.


28. Sorry, I can't stop now ________ to an important meeting.

a) I go; b) I'm going; c) I've gone.


29. I can't get Tessa on the phone. ________ all afternoon.

a) I'm trying; b) I try; c) I've been trying.


30. She's a very clever woman__________?

a) is she; b) isn't she; c) didn't she.


31. She was very excited ________ her birthday party.

a) about; b) with; c) on.


32. We were disappointed.............the hotel. It wasn't very nice.

a) for; b) about; c) with.


VI. Put in the most suitable tense.

33. He ____________ (never/study) any foreign languages.

34. Is this your first trip to Wales? No. I___________ (be) there before.

35. Where _______ (be) you last night?


VII. Put 5 questions to the sentence.

Some people will use echoed speech in a delayed way.

36. General questions. _________________________________________

37. Special question. __________________________________________

38. Disjunctive question.________________________________________

39. Alternative question.________________________________________

40. Subject question with who or what ____________________________

____________________________________________________________
(80 points)
НІМЕЦЬКА МОВА
Спеціальність 8.02030301 «Українська мова і література»
LEXIKAL-GRAMMATISCHER TEST 1
Aufgabe I. Ergänzen Sie den Text durch die in Klammern stehenden Wörter. Zwei Wörter sind zuviel.
Das Phänomen Sprache
Sprache bezeichnet im Allgemeinen die verbale Kommunikation des Menschen. Tatsächlich (1)_______________ dieser Fähigkeit ein grammatikalisch strukturiertes System zu Grunde, das jeder Mensch erst erlernen muss. Die Sprache, die ein Kind in seinen (2)______________Lebensjahren lernt und die es bald fließend beherrscht, nennt man (3)_______________.

Neben der gesprochenen Sprache existieren unzählige weitere Verständigungsmöglichkeiten. So können beispielsweise Gehörlose (4)_______________ Hilfe der Gebärdensprache kommunizieren, einem komplexen visuellen Zeichensystem, das durch (5)_______________, Mimik und Körperhaltung Informationen übermittelt.

Die Schriftsprache ermöglicht es, mit Menschen (6)_______________ sprechen, die sich an weit entfernten Orten aufhalten. Ein weiteres Sprachsystem, das nicht auf menschlichen Ausdrucksformen basiert, (7)_______________ auf mathematischen Berechnungen, ist die Gruppe der so genannten Formalen Sprachen. Sie werden insbesondere im Bereich der Informatik eingesetzt und sind ein (8)______________ Teilgebiet der Mathematik.

Mit Programmiersprachen wie BASIC, Java oder Perl, können Computerprogramme (9)______________, bzw. ausgeführt werden. Erst das komplexe System der Sprache hat es den Menschen ermöglicht, die Welt so zu gestalten, wie sie (10)_______________ ist.(sondern, Muttersprache, wichtiges, mit, heute, Fremdsprache, Hände, dargestellt, und, liegt, ersten, zu)

Aufgabe II. Stellen Sie alle möglichen Fragen zum folgenden Satz.

Krankheitsbedingt besuchte Lesja Ukrainka keine öffentliche Schule, sondern wurde von ihrer Mutter und ihrem Onkel M.P. Drahomanow privat unterrichtet.

11._________________________________________________________

12. _________________________________________________________

13. _________________________________________________________

14. _________________________________________________________

15. _________________________________________________________
Aufgabe ІІІ. Bilden Sie die Sätze laut der in Klammer stehenden Zeitform.

16. Ein Klassiker (sein) ein Buch, das die Leute (loben), aber nicht (lesen). (Mark Twain). (Präteritum) _________________________________________________________________________________________________
17 Ein Leser hat es gut: er (sich aussuchen) seine Schriftsteller. (Kurt Tucholsky). (Präsens)___________________________________________

____________________________________________________________
18. Die Sprachwissenschaft (sich befassen) immer wieder mit der Beschreibung und Erklärung sprachlicher Phänomene. (Futurum) _______

____________________________________________________________

____________________________________________________________
19. Ich (sitzen) bei Tag und Nacht über den Büchern, (durchlesen) ganze Bibliotheken, (treiben) auch Philosophie und fremde Sprachen, und die Bücher (sein) leider mein Gott. (Ludwig Harms). (Perfekt)_____________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
20. Die Etymologie (gelten) als ein wesentlicher Forschungsansatz zur historischen Semantik. (Plusquamperfekt)__________________________

____________________________________________________________


Aufgabe IV. Setzen Sie die richtigen Adjektivendungen ein.

21. Die früh____ Nacht und die allgemein____ Stille ist das Element, worin das Schreiben recht gut geht. (J. W. von Goethe)

22. Ein gut_____ Roman erzählt die Wahrheit über den Helden, aber ein

schlecht______ Roman erzählt die Wahrheit über den Autor. (Gilbert Keith Chesterton)

23. Das Erlernen einer neu_____ Sprache, ist das Erlernen einer neu_____ Denkweise.

24. Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Best____. Das Best____ wird nicht deutlich durch Worte. (J. W. von Goethe)

25. Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbar_____ Worten. (Marie von Ebner-Eschenbach)
Aufgabe V. Bilden Sie die Sätze aus folgenden Einzelwörtern.

26. Kleidung/ Sprache/ die/ ist/ Gedanken/ die/ der. (Samuel Johnson)

____________________________________________________________

____________________________________________________________


27. Wort/ Sprache/ das/ hätten /nicht/ wir/ hätten/ wir/ bräuchten/ die/ wir/ Waffen/ die. (Ingeborg Bachmann)

____________________________________________________________

____________________________________________________________
28. Sprache/ die/ meiner/ bedeuten/ die/ Welt/ Grenzen/ meiner/ Grenzen (Ludwig Wittgenstein)_________________________________________

____________________________________________________________


Aufgabe VI. Ergänzen Sie die Sätze durch die fehlenden Personalpronomen.

29. Sag nicht alles, was _______ weißt, aber wisse immer, was ______ sagst. (Matthias Claudius)

30. Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt _______ vieles entgegen. (J. W. von Goethe)

31. Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne: ______ sind genauer. (Hans Magnus Enzensberger)

32. Taras Schewtschenko gilt als seltsames Genie seiner Epoche. Ohne ______ wäre die ukrainische Literatur kaum möglich.
Aufgabe VII. Kreuzen Sie das Richtige an.

33. Der Unterschied ___________ richtigen Wort und dem beinahe

richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen. (Mark Twain)

 a) zwischen dem; b) mit der; c) durch den.


34. Ein Buch ist Spiegel, ______ dem kein Apostel herausgucken kann,

wenn ein Affe hineinguckt. (Georg Christoph Lichtenberg)

 a) zu; b) von; c) aus.
35. Ein Text ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dann, wenn man nichts mehr _________ kann.

(Antoine de Saint-Exupery)

 a) wegzulassen; b) zu weglassen; c) weglassen.


36. Beim Textinterpretieren sollen alle Fachbegriffe durch umgangssprachliche Wörter ______________.

 a) ersetzt werden; b) ersetzen worden; c) ersetzen werden.


37. Du bist zeitlebens ______ das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. (Antoine de Saint-Exupery)

 a) von; b) für; c) um.


38. Indem ich schreibe, was ich getan habe, ärgere ich mich ______ den Verlust der Zeit, in der ich etwas tun könnte.

 a) um; b) für; c) über.


39. Es ist ein großer Unterschied, ______ ich lese zu Genuss und Belebung, oder zu Erkenntnis und Belehrung. (J.W. von Goethe)

 a) damit; b) ob; c) wie.


40. Wäre sein Wort eine Brücke, ich ginge nicht ____________.

 a) darauf; b) darüber; c) dadurch.


(80 Punkte)
ФРАНЦУЗЬКА МОВА
Спеціальність 8.02030201 «Історія»
TEST LEXICO-GRAMMATICAL № 1

1. Certains mots sont manqués dans le texte. Choisissez le mot le plus approprié dans la liste. Il y a un mot supplémentaire que vous n'avez pas besoin d'utiliser.

Après la chute (1) _______ de romain en 475, la Gaule fut envahie par une (2) __________ germanique, les Francs. Ceux-ci formèrent en peu de

temps la classe dirigeante et guerrière de la population gauloise latinisée depuis longtemps. Leur langue, le francique, fit (3) __________ au latin pendant près de trois siècles et finit par disparaître après une longue période de bilinguisme. Cette fois, ce sont les (4) __________ qui se sont assimilés. L'influence francique orienta considérablement le latin alors en évolution sur tout le territoire de la Gaule. Mais comme les Francs n'occupèrent que le nord de la Gaule, le latin du Nord devint le français, alors que le latin du Sud, sans influence du francique, devint l'occitan. Ceci amena, vers l'an 900, (5) ____________ de la France en deux territoires linguistiques : au Nord, le français (langue d'oïl) et au sud, l'occitan (langue d'oc).

(concurrence, l'Empire, tribu, la création, la séparation, envahisseurs)

II. Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin.

6. C’est un homme sportif, c’est une femme ______________.

7. C'est un fait habituel, c'est une solution ________________.

8. C'est un spectacle merveilleux, une histoire _____________

9. C'est un chant breton, c'est une danse __________________.

10. Il a un regard doux, elle a une voix ____________________.III. Remplacez le groupe prépositionnel par l'adverbe qui convient:

11. Je soigne mon chien ________ (avec tendresse).

12. (Avec joie) les enfants préparent leurs anniversaires _____.

13. Il secoua la branche _______ (avec vigueur).

14. Il traverse la route _________ (avec prudence).

15. Parlez _____________ (avec franchise).IV.Ecrivez les phrases au singulier.

16. Ces jeux ne sont pas permis.

17. Les souris ont grignoté les fromages qui étaient dans la cave.

18. Pourquoi ces chiens aboient-ils?

19. Mange ces légumes, ils sont tout frais du jardin.

20. Mais qu'ont-ils fait de leurs affaires ?V. Complétez en employant les prépositions: «dans, devant, au milieu de, sur, entre, sous, avec, en».

21. Le soir, je m´installe _______mon fauteuil, _______ télé. Je suis bien! 1. Pose ton cahier ___________ le bureau

22. Le chat est ___________ le divan

23. Je vais faire des courses ___________ ma mère

24. Je vais y aller ___________ voiture

VI. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent:

25. Un instant, je (se laver) les mains.26. Il (pleuvoir) hier.

27. Quand (danser) - vous la dernière fois?

28. Nous (dire) adieu à nos amis.

29. Au dix-neuvième siècle les hommes ne (faire) pas le ménage.VII. Ecrivez l'adjectif possessif approprié.

30. C'est le livre de Robert. C'est ________ livre.

31. C'est la soeur de Paul. C'est __________ soeur.

32. C'est la petite amie de Michel. C'est _________ amie.

33. Ce sont les parents de Mireille et de Marie-Laure. Ce sont _______ parents.

34. C'est la classe des étudiants. C'est ________ classe.VIII. Pour chaque phrase, choisissez la forme verbale correcte.

1. Je ___________ le train dimanche.

a) prenez; b) prends; c) prenons; d) prennent.
2. L'année dernière, je _________ au football tous les jours.

a) joué; b) jouer; c) jouais; d) jouai.


3.Tu _________ des copains à ton anniversaire.

a) invite; b) invitez; c) invites; d) invitent.


4. Pourquoi ________ − vous à vos parents ?

a) mentons; b) ment; c) mentez; d) mentent.


5. Il ne _____________ pas.

a) continuons; b) continue; c) continuez; d) continuent.3.2. Написання та захист реферату іноземною мовою за професійним спрямуванням
Зважаючи на тенденції розвитку сучасного навчального процесу у вищих навчальних закладах (диференціація, індивідуалізація, професійна спрямованість, безперервність освіти тощо), актуальним питанням сьогодення постає особистісно-розвивальний підхід в організації навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів, які в майбутньому вступатимуть до магістратури.

Основною метою письмових робіт є оволодіння ними аналітичними та узагальнюючими компетенціями із фахових питань.

Навчання в магістратурі передбачає науково-дослідницьку діяльність, яка вимагає опрацьовувати достатню кількість джерел за фахом, написання магістерської дисертації, магістерської курсової роботи, наукових статей, тез.

Така робота вимагає робити реферування текстів. Складання резюме українською, російською та іноземною мовами і є обов’язковим пунктом наукової діяльності за вимогами Вищої Атестаційної Комісії.

Готуючи реферат іноземною мовою, вступники повинні продемонструвати вміння опрацьовувати рекомендовану літературу за фахом мовою оригіналу, складати план і розкривати його з використанням фактичного та практичного матеріалу тощо. Контроль за якістю виконання студентами індивідуальних завдань завжди був ефективною складовою мотивації індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань вступників до магістратури.

При написанні реферату вступники до магістратури повинні враховувати, що ця форма письмової роботи базується на вивченні та реферуванні літературних джерел з обраної тематики мовою оригіналу та призначена для поточного або підсумкового закріплення навчального матеріалу і контролю знань і навичок, набутих вступниками в процесі вивчення іноземної мови.При написанні реферату треба не лише систематизувати матеріал з обраної теми, але й зробити спробу узагальнити практичний досвід, визначити шляхи вирішення обраної проблеми, проявити творчий підхід до розкриття обраної теми. У додатку Б подано докладні рекомендації з написання реферату іноземною мовою за професійним

спрямуванням, а також вимоги до його оформлення.

Титуальний аркуш реферату оформлюється відповідно до зразків (додаток Б) українською та іноземною мовами. У додатку В наведено зразки оформлення бібліографії.

Теми рефератів для вступного іспиту до магістратури розробляються кафедрою іноземних мов для кожної спеціальності окремо, затверджуються на засіданні кафедри, роздруковуються за кожною спеціальністю і знаходяться на кафедрі.


Каталог: images -> 2015
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
2015 -> К. Д. Ушинського 115 років від дня народження Олександра Блока Список статей 83. 3(4Рос) Л64 Символизм (А. А. Блок). // Литература
2015 -> 115 років від дня народження Антуана Сент-Екзюпері (1900—1981), французького письменника Список статей
2015 -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка