Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуваннямСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
Тема: «Українська народна музика»

Виконала

Петренко Світлана Іванівна

Київ – 2011

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOURTH AND SPORT OF UKRAINE

DRAGOMANOV NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Foreign languages department

R E P O R T


Topic: «Ukrainian Folk Music»
Performed by

Petrenko Svitlalna Ivanivna

Кyiv – 2011

MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT, JUGEND UND SPORT DER UKRAINE

NATIONALE PÄDAGOGISCHE M.P. DRAGOMANOV− UNIVERSITÄT
Lehrstuhl für Fremdsprachen

R E F E R A T

Zum Thema:

«NEUE FORSCHUNGSGEBIETE DER SPRACHWISSENSCHAFT.

KORPUSLINGUISTIK».
Studiengang: 8.02030301 «Ukrainische Sprache und Literatur».

Vorbereitet von

Petrenko Svitlalna Ivanivna

Кyiv – 2011
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE DE L’UKRAINE

UNIVERSITÉ NATIONALE PÉDAGOGIQUE DRAGOMANOV


Département des langues étrangères
Rapport

Sujet: «Charlemagne»

Petrenko Svitlana

étudiante de

L’Institut de l’éducation historique
Kyiv – 2011

Додаток ВЗразок бібліографічного опису літературних джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

Однотомні видання

Один автор

Тимошик М. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 328 с. – (Серія "Бібліотека видавця, редактора, автора").

Два автори


Адаменко І. І. Фізика рідин та рідинних систем : підручник / І. І. Адаменко, Л. А. Булавін. – К. : [б. в.], 2006. – 660 с.

Три автори


Панько Т. І. Українське термінознавство : підруч. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

Чотири

автори


1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вітвіцький В. В. [та ін.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).П’ять і більше

авторів


1. Психология менеджмента / [Власов П. К. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар [та ін.]. К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. 115 с. (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13)

Без автора

Збірники

Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упорядкув., передм. Г. І. Дацюк. – К. : Спадщина, 2007. – 224 с. : іл.

Словники


Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд.

М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.Багатотомні видання

Багато- томний

документ

в цілому


Багаторівневий опис

1. Історія української культури : у 2 т. / НАН України. – К. : Наукова думка, 2001.

Т. 1 : Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – 848 с. : іл.

Т. 2 : Українська культура другої половини XVII-XVIII

століть. – 1246 с. : іл.

або

Історія української культури : у 2 т. / НАН України. – К.: Наукова думка, 2001. – Т. 1 : Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – 848 с. : іл. – Т. 2 : Українська культура другої половини XVII-XVIII століть. – 1246 с. : іл.Примітка: Відповідно до пункту 6.1.2. стандарту "Після відомостей першого рівня відомості подальших рівнів записують з нового рядка чи в підбір. При записі з нового рядка наприкінці відомостей кожного рівня ставлять крапку. При записі у підбір перед відомостями другого та наступних рівнів ставлять точку і тире".

Однорівневий опис

1. Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред Ю. С. Шемшученко. – К. : Юридична книга, 2002–2004. – 10 т.Примітка: Відповідно до пункту 6.2.6. стандарту на багатотомний документ може бути складено однорівневий бібліографічний опис із обов’язковим зазначенням кількості томів документа.


Окремий том

багатотом-

ного

документа


Під загальною назвою багатотомного документа

Багаторівневий опис

1. Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична книга, 2002. – Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.Однорівневий опис

Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична книга, 2002. – 568 с.Під власною назвою тома

Загальна теорія держави і права, філософія та енцикло-педія права / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична книга, 2002. – 568 с. – (Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; т. 1).Примітка: Відповідно до пункту 6.2.7. стандарту на окремий том багатотомного документа може бути складений як багаторівневий, так і однорівневий бібліографічний опис під загальною назвою багатотомного документа або під власною назвою тома. Варіант можна обирати самостійно.

.


НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ

Дисертації

Авторефе-

рати дисертацій


Копистинська І. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991–2003 рр.) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Копистинська Ірина Михайлівна. К., 2004. 223 с.

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.08 / Іван Якович Новосад. Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.ЧАСТИНА КНИГИ, ПЕРІОДИЧНОГО,

ПРОДОВЖУВАНОГО ВИДАННЯ

Один автор

Два автори

Чотири

і більше

авторів

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

3. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.


ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Електрон-ний

ресурс

локального

доступу

(на компакт-

диску CD, DVD)


1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики Украї-ни ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.Електронні

ресурси

віддалено-го

доступу


Опис сайту в цілому

1. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» [Электронный ресурс] / М-во культуры РФ, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. – М. : Центр «ЛИБНЕТ», 2004. – Режим доступа: http://www.nilc.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. – Назва з екрану.Опис електронного видання (журналу, книги,

розміщених в Інтернет)

1. Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/ journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). – Назва з екрану.


Опис частини електронного видання (сторінки, статті із журналу, книги, розміщених в Інтернет)
1. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел [Електронний ресурс] // Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 72. – Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). – Назва з екрану.

Опис частини сайту (інформації, розміщеної

на одній із сторінок сайту)

3. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общин требования и правила составления [Електронний ресурс] // Нормативная база ГСНТИ : [сайт] / НТЦ «Информрегистр». – М. : ГСНТИ, 1998. – Режим доступа: http://www.gsntinorms.ru/norms/common/ doc.asp?0& / norms/

stands/7_82.htm (16.05.2009). – Загл. с экрана. – Сайт обновлен 3 декабря 2004 г.

Додаток Д

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2010 № 99
Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні

З метою забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство Н А К А З У Ю:


1. Схвалити Концепцію організації підготовки магістрів в Україні, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів подати у місячний термін проект Програми організації підготовки магістрів в Україні.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т. В.

Міністр І. О. Вакарчук

Додаток


КОНЦЕПЦІЯ

організації підготовки магістрів в Україні

2. Освітні програми підготовки магістрів можуть бути поділені на:

дослідницькі, що передбачають поглиблення досліджень в одній із наукових галузей;

професійні, що передбачають розвиток професійних та формування управлінських компетенцій у певній галузі професійної діяльності;

кар'єрні, що передбачають вдосконалення (просування)здобутих теоретичних знань і практичного досвіду для кар'єрного зростання та підготовки до здійснення управлінської діяльності.


Відповідно до класифікації програм можуть існувати дипломи професійного, дослідницького та кар'єрного магістра.
6. Прийом на навчання до магістратури має здійснюватись за окремим конкурсом без прив'язки до місця попереднього навчання та року його завершення. Єдиною підставою для особливих умов конкурсу має бути диплом бакалавра/спеціаліста з відзнакою. При визнанні бакалавра повною вищою освітою соціальні підстави надання пільг при вступі до магістратури втрачають сенс.

Обов'язковою умовою вступу до магістратури має стати подання одного з міжнародних сертифікатів про знання іноземної мови з встановленою вищим навчальним закладом мінімальною оцінкою (на перехідний етап замість сертифікату припускається вступне випробування з іноземної мови, що вже передбачено Умовами прийому до вищих навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 18 вересня 2009 року № 873).

Перспективним інструментом забезпечення рівного доступу до магістерських програм може бути запровадження державного екзамену з галузі знань у формі зовнішнього незалежного оцінювання наприкінці бакалаврату. Отримана оцінка може бути обов'язковим елементом відбору на навчання в магістратурі.

Додаток Д 1


Н А К А З
19.10.2010 № 961
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2010 р.

за № 999/18294


Про затвердження Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту"


Н А К А З У Ю:


  1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються.  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за № 930/16946 (зі змінами).
  1. Адміністративно-господарському департаменту (Ворошиловський О. В.) у встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.
  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.
  1. Цей наказ на бирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Д. В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

19.10.2010 № 961


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2010 р.

за № 999/18294


УМОВИ

прийому до вищих навчальних закладів України

I. Загальні положення


1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:
вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступник – особа, яка подала заяву про зарахування до вищого навчального закладу;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет – загальноосвітній предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним законодавством;

. . .
3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
. . .
VI. Порядок прийому заяв та документів

для вступу до вищих навчальних закладів
6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
6.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим виборо оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.


. . .
6.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

6.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VII. Організація і проведення конкурсу
. . .
7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

. . .
9.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Англійська мова. 2–12-ті класи // Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. проф. П. О. Беха.– Київ, 2001. – 47 с.

2. Барановский Л. С., Козикс Д. Д. Добрый день, Британия!: Пособие для учащихся школ (классов) с углубл. изуч. англ.. яз. (9–11 кл.), колледжей, лицеев, гимназий, студентов вузов. – Мн. : А-во САДИ; М. : «Московский лицей», 1997. – 335 с.: ил.

3. Брутян К. Л., Трофимова А. Л. Английский язик для социологов: Учебн. пособие. – М. : КНОРУС, 2007. – 176 с.

4. В мире музыки: Книга для чтения на английском языке: Учеб. пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / сост. Прошкина Е. П. – М. : Высшая школа, 1991. – 141 с.

5. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : мова англ., укр. – К. : ТОВ «ВП Логос-МБ, 2009. – 352 с

6. Волкова О. Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 608 с.

7. Голіцинський Ю. Б. Граматика: зб. вправ: пер. з рос. – 4 вид., Київ : Арій, 2008. – 544 с.

8. Гребінник Л. В., Петько Л. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посібник для студентів, бакалаврів, аспірантів та викладачів ВНЗ / за ред. Синьова В. І., Гончарова В. І. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 138 с.

9. Гребінник Л. В., Петько Л. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 8.01010101 «Дошкільна освіта», 8.01010201 «Початкова освіта»: навч. навч. посібник для студентів, бакалаврів, аспірантів та викладачів ВНЗ / за ред. В. І. Бондаря, В. І. Гончарова. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 126 с.

10. Гребінник Л. В., Петько Л. В., Ніколаєнко В. В. Німецька мова для

вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030301 «Українська мова і література»: навч. посібник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид., випр. і доп. / за ред. Висоцького А.В., Гончарова В. І. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 162 с.11. Гребінник Л. В., Петько Л. В., Ніколаєнко В. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 8.040301 «Політологія», 8.060101 «Правознавство»: навч. посібник для викладачів та студентів ВНЗ / за редакцією В. І. Гончарова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 156 с

12. Гребінник Л. В., Петько Л. В., Ніколаєнко В. В. Німецька мова для

вступників до магістратури зі спеціальностей 8.040201 «Соціологія», 8.050201 «Менеджмент організацій»: навч. посібник для викладачів та студентів ВНЗ / за редакцією В. І. Гончарова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 138 с.13. Гребінник Л. В., Петько Л. В., Ніколаєнко В. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 8.010105 «Соціальна педагогіка», 8.040202 «Соціальна робота»: навч. посібник для викладачів та студентів ВНЗ / за ред. В. І. Гончарова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 120 с.

Каталог: images -> 2015
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
2015 -> К. Д. Ушинського 115 років від дня народження Олександра Блока Список статей 83. 3(4Рос) Л64 Символизм (А. А. Блок). // Литература
2015 -> 115 років від дня народження Антуана Сент-Екзюпері (1900—1981), французького письменника Список статей
2015 -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка