Програма з дисципліни: " електрорадіоматеріали" Київ 2014Скачати 195.5 Kb.
Дата конвертації06.09.2018
Розмір195.5 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З дисципліни:


електроРАДІОматеріали"

Київ - 2014

I. Предмет, мета та завдання дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є:
Хімічні процеси та системи ( пн.010), Електрорадіоматеріали ( пн. 011).
Метою вивчення навчальної дисципліни є:

формування базових знань фахівців із радіотехніки у галузі фундаментальних фізико-хімічних законів, які лежать в основі технологічних процесів отримання та експлуатації матеріалів електронної техніки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

володіти основами хімії та властивостями речовин, використовуваних в галузі радіотехніки;

знати властивості електрорадіоматеріалів, які застосовуються в галузі радіотехніки і використання їх для утворення радіоелементів електронних схем;

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:
виховувати в собі потребу постійно розширювати обізнаність із досягненнями в різних галузях науки, особливо в тих, що відповідає в професійному напрямку. Засвоювати нові знання, прогресивні технології, різноманітні інновації;
вміти вибрати прогресивні матеріали і оцінити ефективність та доцільність застосування в сучасній радіотехніці;
використання теоретичних основ матеріалознавства електроматеріалів для розв’язання навчально-практичних задач;
користування нормативно-технічними документами у сфері електрорадіоматеріалів;
ідентифікувати тип електроматеріалів радіодеталей на основі їх маркування і давати оцінку хіміко-фізичних властивостей цих матеріалів;
робити технічні висновки за результатами лабораторного експерименту з дослідження властивостей електрорадіоматеріалів.

II. Розподіл навчального часу

II.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занятьСеместр

Всього


годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестратест.

Лекц.


Лабор.

Практ.

Семін.

МК

СРС

1

108

18
18
3

72

Іспит

Усього

108

18
18
3

72
II.2. Розподіл навчального часу за темами і видами занять
Номери та найменування тем

Всього годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Лекц.

Лабор.

Практ.

Семін.

МК

СРС

Модуль 1
1Тема 1. Вступ. Хімія та електроматеріали


10

2
26

Тема 2. Провідникові матеріали.

24

4
416

Модуль 2
1Тема 3. Діелектричні матеріали.


24

4
416

Тема 4. Магнітні матеріали.

24

4
416

Модуль 3
1Тема 5. Напівпровідникові матеріали.


26

4
4
2

18

Усього


108

18
18
3

72


III. Зміст.
Модуль 1.
Тема 1. Вступ. Хімічні процеси та системи.
Предмет і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі. Атомно-молекулярна будова речовин. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Побудова атому, енергетичний стан електронів в атомі. Хімічний зв’язок і будова молекул, ковалентний, іонний та металічний види зв’язок. Побудова та властивості твердого тіла. Зонні діаграми речовин: діелектриків, напівпровідників, провідників.

Тема 2. Провідникові матеріали.
Класифікація провідникових матеріалів. Електричні властивості металевих провідників: питомий опір, його залежність від температури і складу домішок, питома теплопровідність, термо-ЕРС.

Матеріали високої провідності. Матеріали з високим опором. Припої і флюси. Типи, конструкція і параметри постійних та змінних резисторів. Маркування резисторів. Типи монтажних і обмотувальних проводів.Модуль 2Тема 3. Діелектричні матеріали.
Класифікація діелектриків та їх властивості: поляризація, електропровідність, втрати енергії, електричний пробій. Тверді органічні діелектрики. Тверді неорганічні діелектрики. Активні діелектрики. Матеріали оптоелектроніки. Рідкі та газоподібні діелектрики. Конденсатори, їх основні параметри, конструкція, маркування. Області застосування конденсаторів.
Тема 4. Магнітні матеріали.
Загальні відомості про магнетизм. Класифікація речовин за магнітними властивостями. Феромагнетики, основні властивості. Особливості намагнічування феромагнетиків. Петля гистерезіса. Основна крива намагнічування. Види магнітної проникливості. Магнітом’які та магнітотверді матеріали. Спеціальні магнітні матеріали. Котушки індуктивності, їх будова, властивості, маркування. Трансформатори.
Модуль 3
Тема 5. Напівпровідникові матеріали.
Класифікація напівпровідникових матеріалів. Елементарні напівпровідники: германій та кремній, технологія отримання і основні властивості. Фізичні властивості напівпровідників. Власні і домішкові напівпровідники. Основні та неосновні носії зарядів, їх концентрація, механізм рекомбінації. Оптичні, фотоелектричні, термоелектричні явища у напівпровідниках. Напівпровідникові резистори. Технологія створення інтегральних схем і елементної бази сучасної мікроелектроніки. Гібридні мікросхеми.

IV. Тематичний план
з/п


Вид заняття

Всього годин

Із них

Семестри, модулі, найменування розділів та тем, найменування навчальних занять та навчальні питання, завдання на самостійну роботу

Дидактичне забезпечення занять

Інформаційно-методичне забезпечення

Ауд. Заняття

СРСМодуль 1

Тема 1. Вступ. Хімія електроматеріалів

1.

Лекція1

5

2

3

Заняття1. Вступ. Побудова атомів та молекул. Періодичний закон Д.І.Менделєєва.

1. Предмет і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі.

2. Основні поняття хімії. Будова атома, енергетичні рівні, періодичний закон Менделєєва.

3. Будова молекул, хімічні зв’язки.Завдання на СРС.

1. Поглиблене вивчення положень лекції.Плакат, таблиця Д.І.Мендєлєєва

Основна література

1, с. 9-14

1, с. 28-34


2.

Практичне заняття 1

5

2

3

Заняття 2. Побудова та властивості речовини.

1. Будова атома. Періодична система Д.І. Менделєєва.

2. Залежність властивостей елементів від побудови атомів.

3. Зонна теорія твердого тіла.Завдання на СРС.

1. Властивості електронів та вплив їх на електропровідність.Плакат,

таблиця Д.І.МендєлєєваОсновна література

1, с. 9-14

1, с. 19-26

Тема 2. Провідникові матеріали.
3.

Лекція 2

6

2

4

Заняття 2. Провідникові матеріали.

1. Класифікація провідникових матеріалів.

2 .Властивості металевих провідників.

3. Матеріали високої провідності.

4. Матеріали високого опору.

5. Спеціальні провідники.Завдання на СРС.

1. Поглиблене вивчення положень лекції.

2. Властивості газоподібних та рідких провідників, їх застосування в електронній техніці.

3. Підготуватися до практичного заняття за темою: „Застосування провідникових матеріалів для виготовлення електричних дротів”.Теми для рефератів:

1. Обмотувальні проводи, властивості, застосування.

2. Монтажні проводи, властивості, застосування.

3. НЧ кабелі, властивості, застосування.

4. ВЧ кабелі, конструкція.


Плакат параметрів чистих металів.

Основна література

1, с. 27-28

1, с. 56-62

1, с. 70-82

1, с. 85-86

Додаткова література

2, с. 12-21


4.

Практичне заняття 2

4

2

2

Заняття 4. Властивості та параметри провідників.

1. Властивості та застосування провідників.

2.Застосування провідників в обмотувальних, монтажних проводах, кабелях.

3. Конструкція, параметри, маркування проводів, кабелів.Завдання на СРС.

1. Привести приклади типів обмотувальних, монтажних проводів, кабелів та застосування їх в електронній техніці.Набір електричних дротів

Основна література
1, с. 35-48

1, с. 52-54

Додаткова література

2, с. 12-215.

Лекція 3

5

2

3

Заняття 5. Резистори.

1. Загальні відомості про резистори.

2. Параметри резисторів постійного та змінного опору.

3. Маркування та позначення резисторів.Завдання на СРС.

1. Поглиблене вивчення положення лекції.

2. Основні групи змінних резисторів.

3. Застосування резисторів в електронних пристроях.Набір резисторів, плакат маркування резисторів

Основна література 1, с. 128-139

6.

Практичне заняття 3

4

2

2

Заняття 6. Резистори, конструкція, маркування.

1. Резистори, параметри, конструкція, маркування.

2. Розшифровка маркірування зразків резисторів.

Завдання на СРС.

1. Розшифрувати маркування зразків резисторів.Планшет з набором резисторів

Основна література

1. с. 128-139

4, с. 4-16
Модуль 2

Тема 3. Діелектричні матеріали.

7.

Лекція 4

5

2

3

Заняття 8 Діелектричні матеріали.

1. Загальні відомості про діелектричні матеріали.

2. Органічні та неорганічні діелектрики.

3. Активні, рідкі, газоподібні діелектрики.Завдання на СРС.

1. Поглиблене вивчення положень лекції.

2. Радіоелементи, в яких знаходять використання діелектричні матеріали.


Плакат параметрів діелектриків, зразки діелектричних матеріалів

Основна література

1, с. 182-192

1, с. 225-259

1, с. 261-2668.

Практичне заняття 4.

МК 1


5

2

3

Заняття 9. Комутаційні пристрої.

1. Класифікація комутаційних пристроїв.

2. Фізичні явища в контактних пристроях.

3. Роз’єми, конструкція, застосування, маркування.

4. Електромагнітні комутаційні пристрої.

5. Ковзні контакти, застосування.Завдання на СРС.

1. Застосування комутаційних пристроїв в техніці та зв’язку.Набір комутаційних пристроїв.

Основна література

3, с. 72-80

3, с. 92-100


9.

Лекція 5

4

2

2

Заняття 7. Конденсатори.

1.Загальні відомості про конденсатори.

2.Параметри конденсаторів.

3.Конструкція постійних та змінних конденсаторів.

4.Маркування конденсаторів.

Завдання на СРС.

1.Поглиблене вивчення матеріалу лекції.2. Оксидні конденсатори, властивості, конструкції та застосування.

Плакат маркування конденсаторів, зразки конденсаторів.

Основна література

3, с.104-118

4, с.17-26


10.

Практич.

Завдання 54

2

2

Заняття 11. Конденсатори конструкція, маркування.

1. Позначення параметрів конденсаторів та їх маркуванні.

2. Розшифрування маркування зразків конденсаторів.

Завдання на СРС.

1. Розшифрування маркування конденсаторів.Плакат маркування конденсаторів, планшет з набором конденсаторів.

Основна література

3,с.104-118

4, с.17-26

Тема 4. Магнітні матеріали.
11.

Лекція 6

5

2

3

Заняття 13. Магнітні матеріали.

1.Загальні відомості про магнетизм.

2.Класифікація речовин за магнітними властивостями.

3.Феромагнетики. Основні властивості та характеристики.

4. Магнітом’які та магнітотверді матеріали, спеціальні магнітні матеріали.

Завдання на СРС.

1.Поглиблене вивчення матеріалу лекції.

2. Втрати енергії в магнітних матеріалах.


Зразки магнітних матеріалів.

Основна література

1, с.296-319

1, с.325-354


12.

Практичне заняття 6

4

2

2

Заняття 14. Магнітні матеріали.

1.Загальні відомості про магнетизм.

2.Класифікація речовин за магнітними властивостями.

3.Феромагнетики. Основні властивості та характеристики.

4. Магнітом’які та магнітотверді матеріали, спеціальні магнітні матеріали.

Завдання на СРС.

1.Поглиблене вивчення матеріалу лекції.Зразки магнітних матеріалів.

Основна література

1, с.296-319

1, с.325-354


13.

Лекція 7

4

2

2

Заняття 15. Котушки індуктивності.

1. Загальні відомості про котушки індуктивності.

2. Параметри котушок індуктивності.

3. Каркаси, обмотки, сердечники, екрани.

4. Трансформатори.

Завдання на СРС.

1.Поглиблене вивчення матеріалу лекції.

2. Властивості застосування трансформаторів.


Зразки котушок індуктивності, каркасів, обмоток, сердечників, екранів.

Основна література

3, с. 119-128

3, с. 314-347

4, с. 26-33
14.

Практичне заняття 7

4

2

3

Заняття 16. Котушки індуктивності. Трансформатори.

1. Розрахунок параметрів котушок індуктивності.

2. Розрахунок параметрів трансформаторів.

3. Автотрансформатори. Особливості конструкції застосування.Завдання на СРС.

1. Пристрої з електромагнітними контактами.Зразки котушок індуктивності, трансформаторів.

Основна література

3, с. 119-128

4, с. 26-33

3, с. 56-100


Модуль 3
Тема 5. Напівпровідникові матеріали.

15.

Лекція 8

4

2

2

Заняття 11. Напівпровідникові матеріали.

1. Класифікація напівпровідникових матеріалів та їх властивості.

2. Власні і домішкові напівпровідники. Елементарні напівпровідники: кремній, германій.

3. Основні та неосновні носії зарядів, їх концентрація, механізм розсіяння та рухливості. Не рівноважні носії заряду та механізм рекомбінації.

4. Оптичні, фотоелектричні, термоелектричні явища у напівпровідниках.

5. Напівпровідникові резистори.Завдання на СРС.

1. Поглиблене вивчення матеріалу лекції.

2.Застосування напівпровідникових матеріалів в елементах електронної техніки.


Плакат зонна структура напівпровідника

Основна література

1, с. 133-156

1, с. 90-98

4, с. 34-4716

Практичне заняття 8

4

2

2

Заняття 19. Напівпровідникові матеріали в пристроях зв’язку.

1. Властивості напівпровідників.

2. Напівпровідникові резистори, властивості, застосування, позначення.

3. Гібридні ІМС, конструкція, параметри, технологія виготовлення.Завдання на СРС.

1. Підготуватися до виконання кваліфікаційного завдання за Модулем.Зразки напівпровідникових резисторів, діодів, транзисторів.

Основна література

1, с. 133-156

1, с. 90-98

5, с. 55-172

5, с. 78-88


17

Лекція 9

4

2

2

Заняття 20. Мікромініатюризація радіоелектронної апаратури.

1. Гібридні та напівпровідникові ІМС.

2. Пасивні елементи гібридних ІМС.

3. Технологія створення інтегральних схем і елементної бази сучасної мікроелектроніки.Завдання на СРС.

1. Поглиблене вивчення матеріалу лекції.

Теми для рефератів:

1. Фізичні властивості напівпровідників.

2. Властивості домішкових напівпровідників.

3. Основні та не основні носії зарядів, їх концентрація.

4. Напівпровідникові нелінійні резистори.

5. Гібридні ІМС, елементи конструкції.

6. Властивості пасивних елементів гібридних ІМС.

7. Технологія виготовлення гібридних ІМС.Зразки мікросхем, плакат технології виготовлення гібридних ІМС

Основна література

1, с. 133-156

1, с. 94-98

5, с. 55-172
18.

Практичне заняття 9
МК 3

4

2

2

Заняття 22. Мікромініатюризація радіоелектронної апаратури.

1. Технологія створення інтегральних схем і елементної бази гібридних та напівпровідникових ІМС.

2. Виконання кваліфікаційного завдання за Модулем 3.

Завдання на СРС.

1. Підготуватися до виконання кваліфікаційного завдання за Модулем. «Хімія та електроматеріали».Зразки мікросхем, плакат «Технологія виготовлення гібридних ІМС»

Основна література

1, с. 133-156

1, с. 94-98

5, с. 55-172
19.

Залікове заняття
КМК

5

2

3

Заняття 24. Виконання кваліфікаційного завдання по дисципліні. КМК.

1. Виконання кваліфікаційного завдання згідно фонду кваліфікаційних завдань по дисципліні.Кваліфікаційні завдання з дисципліни.

Література наведена до дисципліни.


V. Індивідуальні завдання та контрольні заходи
V.1. Індивідуальні завдання.


Вид індивідуальних завдань

Тематика індивідуальних завдань


Всього годин

Із них

Ауд.

занять


СРС

Комплексне семестрове індивідуальне завдання

1. Властивості, методи отримання, області застосування заданого провідникового матеріалу.

2. Властивості, методи отримання, області застосування заданого діелектричного матеріалу.

3. Властивості, методи отримання, області застосування заданого магнітного матеріалу.

4. Властивості, методи отримання, області застосування заданого напівпровідникового матеріалу.

5. Задача по визначенню опору дротового резистора, виконаного з заданого провідникового матеріалу.

6.Задача про розрахунок ємності конденсатора і його припустимої пробивної напруги, де як діелектрик використаний заданий діелектричний матеріал.

7. Задача про розрахунок індуктивності котушки з осередцем з описуємого магнітного матеріалу.

8. Задача по визначенню концентрації носіїв зарядів у вільній зоні заданого напівпровідника.3

3

3


3

1

1


1

1


2

3

3


3

1

1


1

1Усього
16
15

V.2. Контрольні заходи
Назва контрольного

заходу


Всього годин

Із них

Ауд.

занять


СРС

Модульний контроль 1

2

1

1

Модульний контроль 2

2

1

1

Модульний контроль 3

2

1

1

Комплексний модульний контроль

3

1

2

Усього

9

4

5


VI. Організаційно-методичні вказівки
Метою вивчення навчальної дисципліни “Хімія та електрорадіоматеріали” є основні поняття хімії (будова атома, енергетичні рівні, хімічні зв’язки), хімічно-фізичні властивості електрорадіоматеріалів і простіших радіодеталей (резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності).

Науковою основою дисципліни “Хімія та електрорадіоматеріали” є основа теорії хімічних і фізичних процесів, які мають місце в електрорадіоматеріалах електронних приладів.

Методичною основою її вивчення є системний підхід до викладання послідовності тем.

Кожна тема дисципліни представляє собою закінчену, окрему структурну дидактичну одиницю. Викладач може в довільній послідовності викладати матеріал в об’ємі окремих модулів.

Вивчення дисципліни “Хімія та електрорадіоматеріали” забезпечує фундаментальну підготовку студентів, незалежно від вибору спеціальності або спеціалізації. Разом з тим, вони набирають практичні навички аналізу ідентифікації і оптимального використання матеріалів у радіотехніці зв’язку в процесі виконання ними практичних занять та лабораторних робіт.

Вивчення дисципліни базується на вивченні фізики та математики на першому курсі університету та загальної хімії в середній школі.

Знання, придбані студентами під час вивчення дисципліни застосовуються при подальшому вивченні загально-технічних та спеціальних дисциплін.

Основними формами навчання дисципліни є лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, виконання індивідуального комплексного семестрового завдання та самостійна робота студента.

Лекція являє собою одне з найважливіших видів заняття. На матеріалах лекції будуються всі інші види занять. Викладення матеріалу лекції повинно бути зрозумілим, емоційним, науково-строгим і мати проблематичні питання. Частину матеріалу лекції необхідно виносити на самостійне вивчення його студентами.

При вивченні дисципліни “Хімія та електрорадіоматеріали” використовуються три типа лекцій:

- вступна;

- лекція по поточному матеріалу;

- заключна лекція.

Вступна лекція повинна дати уяву про зміст навчальної дисципліни, відповідати на наступні питання:

- предмет і задачі навчальної дисципліни;

- взаємозв’язок з іншими дисциплінами;

- структура дисципліни;

- значення вивчаємої дисципліни для вивчення радіотехніки;

- підручники та навчальні посібники по дисципліні;

- форми звіту.

Методичне рішення вступної лекції повинно бути спрямоване на розвиток у студентів інтересу до вивчаємої дисципліни. Побудови в них цілісної уяви про дисципліну, яка сприяє її творчому вивченню.

Лекції по поточному матеріалу будуються по такій схемі:

- коротке нагадування змісту попередньої лекції, яке дозволяє встановити її зв’язок з читаємою лекцією;

- план лекції та література по темі лекції (основна та додаткова);

- актуальність питань, що вивчають;

- викладання матеріалу лекції з чітким розподілом його по питанням з підкреслюванням або навіть під запис основних положень та висновків по них;

- загальні висновки лекції.

В заключній лекції необхідно підвести підсумки вивчаємого матеріалу по навчальній дисципліні в цілому. Вона повинна містити:

- короткий підсумок по вивченню навчальної дисципліни;

- акцентувати увагу студентів на питаннях, що мають практичний інтерес;

- перспективи розвитку виробництва новітніх матеріалів.

На лекціях необхідна продумана система взаємодії викладача і студента, що забезпечує інтенсифікацію пізнавальної діяльності та самостійної роботи студентів.

Конспект лекції повинен представляти скорочений запис, за яким за допомогою активної думки на пам’ять виділяється головне. Нові поняття, визначення та висновки слід записувати повністю. Слід також застосувати певні загальноприйняті скорочення записів, що застосовуються в літературі.

Практичні заняття сприяють подальшому засвоєнню і закріпленню матеріалу по темах. Ці заняття забезпечують практичне використання знань, здобутих на лекціях.

На практичному занятті проводиться контроль за якістю засвоєння матеріалу, викладеного на лекціях, в навчальних посібниках, рекомендованій літературі.

Для підготовки до практичного заняття студентам рекомендується:

- прочитати конспект лекцій з даної теми;

- ознайомитися з відповідними розділами навчального посібника;

- ознайомитися та законспектувати рекомендовану літературу.

В кінці заняття викладач виставляє в журналі оцінки і проводить аналіз заняття, на якому повинні бути відмічені:

- ступінь підготовленості групи до занять;

- ступінь засвоєння матеріалу;

- характерні помилки та аналіз.

Лабораторні заняття. На заняттях студентам прищеплюються навички експериментальних досліджень основних характеристик та параметрів електрорадіоматеріалів, ставляться задачі засвоєння методики вимірювання параметрів і придбання навичок в роботі з вимірювальною апаратурою. До початку роботи практикується проведення усного або письмового колоквіуму, оцінка по якому виставляється в журнал.

Колоквіум є практичним контролем перевірки підготовленості до виконання лабораторної роботи.

Лабораторний практикум дисципліни складено на основі компромісу між цілісністю, складністю, терміном виконання лабораторної роботи, наведено необхідні ключові положення, описання умов проведення експерименту і форми звітності.

Комплексне семестрове завдання по дисципліні “Хімія та електрорадіоматеріали” призначене для самостійної роботи студентів і являє собою індивідуальне завдання по основних видах матеріалів електронної техніки. Номер варіанту визначається за двома останніми цифрами індивідуального шифру студента або вказується викладачем.

Комплексне завдання складається з чотирьох теоретичних питань про відповідні електротехнічні матеріали та чотирьох задач, що пов’язані з властивостями цих матеріалів.

Кожне з теоретичних питань завдання передбачає відповідь про:


При рішенні задач використовуються характеристики матеріалів, що задаються у теоретичних питаннях. Початкові дані для рішення задач у всіх варіантах однакові.

Комплексне завдання повинно показати вміння студента логічно, послідовно, стисло і точно відповідати на поставлені питання, підбирати та використовувати для розгляду питань необхідний матеріал.

Комплексне завдання оформляють на стандартних аркушах, зброшурованих в папку, або в учнівському зошиті. Об’єм роботи не повинен перевищувати 12 сторінок.

В кінці роботи надається перелік використаних джерел.

При вивченні дисципліни значна увага приділяється самостійній роботі студентів, яка сприяє засвоєнню знань, розширенню умінь і навичок. Це особливо стосується першого розділу дисципліни, де студенти вивчають періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва, а саме залежність властивостей елементів від побудови їх атомів.

Контроль знань студентів проводиться за допомогою засобів модульного контролю. Головна мета контролю – перевірка рівня засвоєних студентами властивостей електрорадіоматеріалів та застосування їх в елементах радіоелектронної апаратури і техніки радіозв"язку, радіомовлення і телебачення.

Модульний контроль складається з двох частин: практичне відпрацювання останньої теми лекції у складі групи та індивідуальне виконання кваліфікаційного завдання згідно фонду кваліфікаційних завдань за модулем.

VII. Інформаційно-методичне забезпечення.


Список літератури.
1. Основна.

  1. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материали электронной техники. – М.: Высш. школа, 1986. 367 с.

  2. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

  3. Рычина Т.А. Зеленский А.В. устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы. М.: Радио и связь, 1989. – 352 с.

  4. Панфилов И.П., Флейта Ю.В. Техническая электроника. Учебное пособие – ОЭИС им. О.С.Попова. Одесса, 1990.- 75 с.

  5. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – Киев, Высш. школа, 1989. 423 с.

2. Додаткова.  1. Справочник по электротехническим материалам. Под редакцией Корицкого В.В. и др. М.: Энергоатомиздат в 3-х томах, 1986-88 г.

  2. Терещук Р.М. и др. Справочник радиолюбителя. Киев, Наукова думка, 1989. – 800 с.

VIII. Структурно-логічна схема вивчення

навчальної дисципліниРозробник робочої навчальної програми


доцент кафедри РРМ І.М.Латипов.

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 195.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка