Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультетуСторінка1/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Затверджую”Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. Гжегоцький М.Р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ

« БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ»

для студентів стоматологічного факультету
спеціальність: 7.110106 «Стоматологія»
(розроблена на підставі навчальної програми 2009 р)

Затверджено Затверджено

на методичній раді кафедри на профільнометодичній комісії

_____________________2010 року ___________________2010 року

Протокол №__від____________ протокол №__від___________

завідувач кафедри голова

___________проф. Скляров О.Я. ________проф. Музиченко В.О.Львів 2010
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з біологічної та біоорганічної хімії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ- ІV рівнів акредитації складена для спеціальності "Стоматологія" 7.110106 напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239.

Вивчення біоорганічної хімії здійснюється впродовж І або ІІ семестрів 1-го року навчання, вивчення біологічної хімії здійснюється впродовж ІІІ – ІV семестрів 2-го року навчання.Біологічна та біоорганічна хімія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, біофізики, медичної хімії, морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики стоматологічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з біологічної та біоорганічної хімії, насамперед біохімічних процесів, які мають місце в організмі здорової та хворої людини, в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

в) закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів;

Біологічна та біоорганічна хімія як навчальна дисципліна:


 • базується на вивченні студентами медичної біології, біофізики, медичної хімії (біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії), морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами;

 • закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з біологічної та біоорганічної хімії, насамперед біохімічних процесів, які мають місце в організмі здорової та хворої людини, в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

 • закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів;

 • подальше вдосконалення умінь використовувати теоретичні та практичні навики з патобіохімії доцільно на більш високому науковому і методичному рівні здійснювати в окремому навчальному курсі – «Клінічна біохімія», який бажано викладати на 4 -5 курсах, тобто після завершення вивчення основних клінічних дисциплін терапевтичного та хірургічного циклів.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма з біологічної хімії структурована на 2 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту):Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція

Змістові модулі:

 1. Введення в біохімію. Біохімічні компоненти клітин.

 2. Ферменти та коферменти. Регуляція метаболізму.

 3. Основні закономірності обміну речовин. Цикл трикарбонових кислот.

 4. Молекулярні основи біоенергетики.

 5. Метаболізм вуглеводів та його регуляція.

 6. Метаболізм ліпідів та його регуляція.

 7. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії амінокислотного обміну.

Модуль 3. Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій

Змістові модулі:

 1. Основи молекулярної біології.

 2. Основи молекулярної генетики

 3. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені.

 4. Біохімія гормональної регуляції.

 5. Біохімія харчування людини. Вітаміни як компоненти харчування.

 6. Біохімія та патобіохімія крові.

 7. Функціональна та клінічна біохімія органів і тканин.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є: • лекції,

 • практичні заняття,

 • самостійна робота студентів (СРС), індивідуальна самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів біологічної та біоорганічної хімії.

Практичні заняття за методикою їх організацій є лабораторними, бо передбачають: • лабораторні дослідження по виявленню певних класів біоорганічних сполук за властивостями їх функціональних груп;

 • проведення якісних реакцій та оцінку показників при лабораторному дослідженні розчинів;

 • дослідження функцій органів і тканин, та організму в цілому в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах, а також на моделях або на підставі дослідів, записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях;

 • дослідженнях клініко-біохімічних показників проміжних інтермедіатів та кінцевих продуктів обміну в основних рідинах організму в нормі та за розвитку патологічних процесів;

 • вирішення ситуаційних задач (оцінка клініко-біохімічних показників, що характеризують функції та параметри гомеостазу, а також встановлення механізмів регуляції метаболічних процесів, тощо), що мають експериментальне або клініко-біохімічне спрямування.

Рекомендується студентам на лабораторних заняттях коротко записувати протоколи проведених досліджень, де зазначати мету дослідження, хід роботи або назву методу, результати дослідження та висновки.

Засвоєння теми контролюється на лабораторних заняттях у відповідності з конкретними цілями. Рекомендується застосувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів:

комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та за традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть покращити успішність з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком у навчальному закладі під час зимових канікул або в останні 2 тижні навчального року.
Опис навчального плану з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік

навчання


Вид

контролю


Всього,

годин/


кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ. занять
270

30

120

120Кредити ECTS

9,0Модуль 1


75/2,5

10

40

25

1

Поточний та підсумковий (стандартизований)


Модуль 2

101/3,5

6

42

53

2

Поточний та підсумковий (стандартизований)


Модуль 3

94/3,0

4

48

42

2

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Примітка:

Аудиторна робота – 55 %

СРС – 45 %
Структура дисципліни «Біологічна хімія»

(кількість модулів; кількість змістових модулів, практичних або семінарських занять у модулі, оцінювання при вивченні кожного модуля)


Номер модуля, кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх нумерація

Кількість практичних занять (без підсумкового)

Бали, які нараховуються студентам

Мінімальна кількість балів*

(поточна+ПМК/

загальна)


За оцінки на заняттях

При виконанні індивідуального завдання

“5”

“4”

“3”

“2”

Модуль 2

101/3,5

7

(№ 5-11)

13

9

7

5

0

3

65+50/

115

Модуль 3

94/3,0

7

(№ 12-18)

15

8

6

4

0

-

60+50/

110

Примітка: * - мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.


2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

Мета вивчення біологічної та біоорганічної хімії, кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку (природничо-наукова, медико-біологічна підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни На підставі кінцевих цілей сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» полягають у тому, що студент в своїй майбутній професійній діяльності повинен вміти:

 • Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини.

 • Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень.

 • Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі.

 • Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських засобів.

 • Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції.

 • Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів фармакологічних засобів.

 • Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини.

 • Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах.

 • Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини, зокрема стоматологічних.

 • Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування окремих органів і тканин, зокрема тканин зуба організму людини.3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

3.1. Модуль 2.

Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів,амінокислот і його регуляція.

Каталог: files -> kafedry -> biohim -> navorg
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій
navorg -> Програма з дисципліни біологічна та біоорганічна хімія для студентів медичного факультету
biohim -> Загальні закономірності метаболізму № з/п Тема к-сть год 1 Підготовка до практичних занять: 1
navorg -> Тематичний план практичних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка