Програма з дисципліни «Основи права»Скачати 233.09 Kb.
Дата конвертації04.10.2017
Розмір233.09 Kb.
#29431
ТипПрограма
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПРАВА»
Виконала: ст. викладач кафедри філософських

і правових дисциплін Ширкова І.В.

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи права» передбачає способи, порядок та критерії оцінювання навчальної діяльності. Модульний контроль проводиться під час практичних занять або в поза аудиторний час.

Студент може отримати в межах залікового кредиту 100 балів, з них 40 балів за модулі протягом семестру та 60 балів на екзамені . Кількість балів на кожний модуль розподіляє викладач.

Навчальна дисципліна «Основи права» передбачає три змістових модулі, максимальна кількість балів яких становить 10, 15 і 15 балів відповідно, з них:

максимальна кількість балів за вирішення ситуаційних завдань становить 5 балів;

максимальна кількість балів щодо виконання індивідуально-дослідницького завдання (реферату) становить 3 бали;

максимальна кількість балів щодо виконання самостійної роботи становить 2 бали (1 модуль містить одну самостійну роботу, 2 і 3 модулі містять дві самостійних роботи).Питання до теми для самостійної роботи студентів:

Тема 1: Забезпечення зайнятості працівників

 1. Правове регулювання зайнятості.

 2. Державна політика України зайнятості населення.

 3. Правовий статус безробітного.

 4. Особи, які на можуть бути визнаними безробітними.

 5. Підходяща робота. Підбір підходящої роботи.

 6. Гарантії для вивільнюваних працівників.

 7. Допомога по безробіттю: терміни, розміри, нарахування, припинення.

8. Випадки припинення виплата допомоги по безробіттю


Тема 2: Індивідуальні трудові спори

1. Поняття індивідуальних трудових спорів.


2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.

3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів КТС.

4. Порядок виконання рішення КТС

5. Спори, які розглядаються безпосередньо в районних (міських) судах.

6. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в суді.

7. Строки позовної давності щодо звернення до КТС.

8. Строки позовної давності щодо звернення до суду.

Тема 3: Колективні трудові спори

1. Поняття колективних трудових спорів.


2. Органи, що вирішують колективні трудові спори

3. Вирішення колективних трудових спорів примирною комісією.

4. Вирішення колективних трудових спорів трудовим арбітражем.

5. Вирішення колективних трудових спорів незалежним посередником.

6. Національна служба посередництва і примирення

6. Порядок організації страйку.

7. Процедура проведення страйку.


8. Випадки обмеження страйку.

Тема 4: Правове регулювання економічної конкуренції та монополістичної діяльності

 1. Поняття і призначення правового регулювання конкуренції та монополістичної діяльності.

 2. Система законодавства про захист економічної конкуренції.

 3. Поняття і види конкуренції (добросовісна і недобросовісна конкуренція) та монополії (природні монополії; монополії, що утворилися в результаті чинності економічного закону концентрації виробництва; монополії, до створення яких призвели прояви недобросовісної конкуренції підприємців).

 4. Позитивні і негативні риси конкуренції та монополізму.

 5. Антимонопольні органи та їх компетенція.

 6. Організаційно-правові методи боротьби з порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

 7. Майнова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (відшкодування збитків, безоплатне вилучення товарів, господарсько-адміністративні штрафи).

 8. Порядок притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 5: Особливості правового регулювання комерційної концесії

 1. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії.

 2. Поняття договору комерційної концесії.

 3. Сфера використання договору комерційної концесії.

 4. Предмет договору комерційної концесії.

 5. Форма договору комерційної концесії.

 6. Права та обов’язки володільця договору комерційної концесії користувача.

 7. Права та обов’язки користувача договору комерційної концесії.

 8. Підстави припинення договору комерційної концесії.

Методичні вказівки щодо написання реферату


Реферат дає можливість розібратись та підвести підсумок з вивчення студентами окремої теми.

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів, їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок.

Структура реферату:

- титульний аркуш;

- зміст (план);

- вступ;


- розділи;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо);

- перелік умовних позначень.

 У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на розвиток науки та практики. Бажано у вступі також подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому авторів, які займались вивченням даного питання, визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх слабкої аргументації.

 Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень.

 Кожен розділ реферату повинен мати короткі висновки з оцінками та практичними рекомендаціями автора. Бажано відзначити перспективи подальшого дослідження даної проблеми.Увага! Реферат – це самостійна робота студента.

Теми рефератів до 1 модулю

 1. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства.

 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

 3. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства.

 4. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців.

 5. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади.

 6. Органи прокуратури України: загальна характеристика та правовий статус.

 7. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави.

 8. Органи внутрішніх справ України: загальна характеристика та правовий статус.

 9. Поняття і види форми правління, форми державного устрою і форми державно-правового режиму (форми держави).

 10. Народовладдя в Україні і форми його здійснення.

 11. Європейські стандарти трудових норм і трудове законодавство України: порівняне законодавства.

 12. Юридичні гарантії при укладанні, зміні, припиненні трудового договору.

 13. Реалізація основоположних принципів міжнародній організації праці у трудовому законодавстві України.

 14. Правове регулювання праці у країнах з розвинутими ринковими відносинами.

 15. Правове регулювання праці у постсоціалістичних країнах Центральної і Східної Європи: загальні тенденції і особливості.

 16. Акти соціального партнерства як джерела трудового права України.

 17. Правове регулювання відсторонення від роботи.

 18. Правовий статус організацій роботодавців в соціально-трудовій сфері.

 19. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

 20. Правове регулювання праці в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз.

 21. Юридичний механізм захисту трудових прав працівників.

 22. Історія виникнення правового регулювання трудових правовідносин.

Теми рефератів до 2 модулю

 1. Проблеми вивільнення працівників з роботи.

 2. Гарантії для працівників при розірванні трудового договору.

 3. Звільнення працівників за порушення трудової дисципліни.

 4. Порядок проведення атестації державних службовців.

 5. Порядок формування кадрового резерву, перебування у кадровому резерві, правові умови та наслідки.

 6. Компенсаційні виплати.

 7. Організація охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях.

 8. Переведення працівника на іншу постійну роботу.

 9. Переведення працівників на іншу роботу.

 10. Право на соціальний захист.

 11. Трудовий договір з молодим фахівцем.

 12. Порядок укладання трудової угоди (цивільно-правовий договір).

 13. Припинення трудового договору на вимогу осіб, які не є його стороною.

 14. Правове регулювання сумісництва.

 15. Правове регулювання сумісництва, заступництва і суміщення (професій) посад.

 16. Особливості правового регулювання трудових відносин з неповнолітніми.

 17. Порядок переведення працівника на іншу роботу.

 18. Особливості правового регулювання трудових відносин з жінками.

 19. Трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою.

 20. Порядок розірвання трудового договору з вивільнюваними працівниками.

 21. Процедура розірвання трудового договору у разі скорочення чисельності або штату працівників.

 22. Порядок виплати вихідної допомоги при звільненні працівників.

Теми рефератів до 3 модулю


 1. Об'єднання корпорацій: зарубіжний досвід і вітчизняні тенденції.

 2. Холдинг: еволюція, суть, поняття.

 3. Монополізація і глобалізація.

 4. Управління персоналом на підприємстві.

 5. Матеріальна відповідальність працівників.

 6. Держава як суб'єкт підприємницької діяльності.

 7. Лобізм: зарубіжний досвід і правове регулювання.

 8. Підприємницький договір.

 9. Законодавство про захист прав споживачів.

 10. Лізингова діяльність.

 11. Капітальне будівництво.

 12. Договір комерційної концесії.

 13. Страхове забезпечення підприємницької діяльності.

 14. Комерційне (торгове) представництво.

 15. Підприємство і комерційне найменування.

 16. Немайнові права і нематеріальні блага суб'єктів підприємництва.

 17. Право на захист ділової репутації.

 18. Комерційна інформація.

 19. Ноу-хау і комерційна таємниця - об'єкти інтелектуальної власності.

 20. Правовий режим внесення майна і майнових прав у статутний капітал господарських товариств.

 21. Використання майна як основа економічної сутності підприємницької діяльності.

 22. Умови найму персоналу індивідуальними підприємцями.

 23. Правові форми об'єднання у сфері підприємництва.

 24. Особливості управління унітарним підприємством.

 25. Реорганізація і ліквідація підприємств: правове регулювання.

Задачі

До змістового модулю 1.

Задача 1

Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України, розташованим у м. Києві, було зареєстровано у головному управлінні юстиції м. Києва.1. Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України?

2. Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю?

Задача 2

Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, який був зареєстрований ним три роки тому з підстав, що нібито ЦК України встановлює трирічний строк позовної давності.1. Чи правомірна зазначена відмова?

2. Який строк (якщо він є) встановлений для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади?

Задача 3

У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної політики України, було зазначено, що він набуває чинності через вісім днів після його видання.1. Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок набуття чинності нормативно-правовими актами міністерств та інших органів виконавчої влади?

2. Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству України? Дайте аргументовану відповідь

Задача № 4

Випускниця ВНЗ Шаврова поступила на посаду референта уТОВ. Головний директор ТОВ допустив її до роботи, але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 5 років не буде одружуватися. Наказ про зарахування її до роботи не був виданий.Дайте відповіді на питання:

Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?

Чи можуть встановлюватися в трудовому договорі додаткові порівняно з КЗпП умови праці?

Задача № 5

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Донецьк-Стамбул”, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення про персонал товариства, в якому було передбачено таке: • учасники товариства зобов’язані працювати в товаристві на підставі трудового договору;

 • займання відповідної посади учасником товариства обумовлюється контрактом з генеральним директором товариства;

 • для всіх учасників товариства встановлюється використання робочого часу на власний розсуд;

 • учасники товариства, крім отримання дивідендів, одержують за свою працю заробітну плату;

 • праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.

Проаналізуйте наведені положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству, в тому числі трудовому.
До змістового модулю 2.

Задача № 1

Смирнов уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону “Спартак”, за якою його бригада зобов’язалася привести в належний порядок футбольне поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Смирнов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Смирнов і зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади в договорі не були вказані.Як вирішити спір між Смирновим і адміністрацією стадіону? Яка природа відносин, що виникли?

Задача № 2


Рішенням правління колективного підприємства (КП) «Трикотаж» за появу на роботі в нетверезому стані було звільнено з роботи бухгалтера Антонову, яка працювала за трудовим договором, а нормувальника Свиридова, співвласника, з цієї самої причини було переведено на нижчеоплачувану роботу терміном на три місяці. Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити їхні права. При цьому Антонова посилалася на те, що у Правилах внутрішнього розпорядку колективного підприємства не передбачено підстав звільнення з роботи, а Свиридов вважав, що хоч в останніх і містяться норми про “переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до 3-х місяців”, однак ця норма суперечить трудовому законодавству, яке не передбачає такого дисциплінарного стягнення.

Зробіть правовий аналіз наведених фактів. Сформулюйте правові питання, що вимагають вирішення в даному спорі. Відповідь обґрунтуйте посиланням на законодавчі акти.

Задача № 3


Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Одеса-Стамбул”, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення про персонал товариства, в якому було передбачено таке:

 • учасники товариства зобов’язані працювати в товаристві на підставі трудового договору;

 • займання відповідної посади учасником товариства обумовлюється контрактом з генеральним директором товариства;

 • для всіх учасників товариства встановлюється використання робочого часу на власний розсуд;

 • учасники товариства, крім отримання дивідендів, одержують за свою працю заробітну плату;

 • праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.

Проаналізуйте наведені положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству, в тому числі трудовому.

Задача № 4


З ініціативи директора підприємства були проведені загальні збори працівників підприємства з порядком денним про укладення колективного договору. Даними зборами було прийняте рішення відхилити запропонований директором проект колективного договору і взагалі не укладати колективний договір через його низьку ефективність і недоцільність.

Директор звернувся до обласного управління Міністерства юстиції України з наступним запитом:Чи може директор ініціювати процедуру колективного трудового спору через зазначені вище обставини?

Чи може директор підприємства бути притягнутий до відповідальності?

Задача № 5


Власник малого приватного підприємства “Ятрань” видав розпорядження, в якому передбачалося таке:

 • для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма трудового договору;

 • начальнику відділу кадрів попередити у 2-тижневий термін працівників і укласти з ними контракти;

 • при відмові укласти контракт звільнення провадити за п.1 ст.40 КЗпП України;

 • передбачити в контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству;

 • строк контракту встановити на один рік.

Дайте правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.

Задача № 6


При прийнятті на роботу від Фоменка і Верченка відповідно на посади конструктора і технолога адміністрація ТОВ “Ілан” вимагала такі документи:

 • паспорт;

 • трудову книжку;

 • диплом про закінчення вузу;

 • характеристику з попереднього місця роботи;

 • довідку про стан здоров’я.

Чи правомірна вимога адміністрації про пред’явлення вказаними особами всіх перерахованих документів?

Як оформляється прийняття на роботу працівника?

Задача № 7


При розгляді трудового спору в суді про стягнення заробітної плати за 4-місячний період роботи електрика Петрова з МП “Вест”, було встановлено, що його прийняття на роботу не було належним чином оформлене, зокрема, не було наказу. Заробітна плата документально не нараховувалася. Необхідно встановити, коли саме Петров вступив у трудові відносини з МП “Вест”.

Вирішіть спір. Які правові наслідки неправильного оформлення прийняття на роботу?

Задача № 8


При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління № 9 в акціонерне товариство, адміністрація запропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку.

Чи правомірні дії адміністрації підприємства?

Поясніть сферу застосування контрактної форми трудового договору з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Задача № 9


Студент 4-го курсу денної форми навчання юридичної академії Лазарєв у вільний від навчання час вирішив влаштуватися на роботу в будівельну організацію. Оскільки трудової книжки у Лазарєва не було, у відділі кадрів його оформили на роботу і заповнили трудову книжку. Лазарєв звернувся до провідного юрисконсульта академії з питанням: чи є робота студента денної форми навчання у вільний від навчання час роботою за сумісництвом, якщо студенту оформлено трудову книжку?

Задача № 10


Столяр Стряпко подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином оформлену трудову книжку. Адміністрація відмовилася у задоволенні вимоги Стряпка, посилаючись на те, що влаштовуючись на роботу, він пред’явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.

Чи правомірні дії адміністрації?

Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться?

Чи може бути працівнику при звільненні видано довідку замість трудової книжки?

Задача № 11


Кисельов – викладач кафедри правової педагогіки та юридичної психології юридичної академії звернувся до провідного юрисконсульта з наступними питаннями:

Що розуміється під роботою за сумісництвом?

Якими нормативно-правововими актами вона регулюється?

Як оформляється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують будь-які обмеження?

Які правила організації оплати праці сумісників в установах, організаціях?

Чи може він працевлаштуватися на роботу за сумісництвом у інший навчальний заклад?

Чи мають сумісники право на щорічну відпустку?

І, нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад) чи ці поняття є тотожними.

Складіть відповідь Кисельову, посилаючись на відповідні нормативно-правові акти.

Задача № 12


Трегуб був прийнятий на автотранспортне підприємство шофером легкової автомашини. Наказом по АТП він був переміщений для роботи на автобусі. За відмову від виконання наказу директор АТП перевів Трегуба строком на три місяці на роботу вантажником.

Дайте висновок щодо правомірності дій директора.

Задача № 13


Ларіонова уклала трудовий договір з адміністрацією поліклініки заводу “Холодмаш” про роботу медсестрою з п’ятиденним робочим тижнем.

Через три місяці від дня укладення трудового договору поліклініка почала працювати за шестиденним робочим тижнем, але Ларіонова відмовилася працювати за таким режимом і вимагала зберегти за нею п’ятиденку. За нез’явлення на роботу по суботах вона була звільнена за прогули без поважних причин за п.4 ст.40 КЗпП України.

Ларіонова звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі з попередніми умовами режиму праці та оплату вимушеного прогулу.

Що вважається прогулом?

Яке рішення повинен винести місцевий районний суд?

Які правові наслідки незаконного звільнення?

Задача № 14


Осінчук звернулася до юрисконсульта з проханням дати відповіді на такі питання: чи повинна вона як жінка, яка має дитину-інваліда, при звільненні за власним бажанням за ст.38 КЗпП України обов’язково відпрацьовувати два тижні перед звільненням?

Чи необхідно пред’явити довідку від лікаря про те, що за дитиною за медичними показниками треба доглядати, або довідку органу опіки і піклування? Чи задовольняється її прохання щодо видачі наказу про звільнення?

Дайте відповіді Осінчук на поставлені питання.

До змістового модулю 3

Задача 1

Підприємець для здійснення господарської діяльності застосовує найману працю працівників.Чи є відносини щодо організації застосування найманої праці господарськими? Обґрунтуйте свою відповідь.

Задача 2

Статутом ТОВ «Допомога», засновниками якого є пенсіонер Криштальов В. Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н. Г., передбачено такі види діяльності, як торговельна діяльність, посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, передача і постачання електроенергії.Чи всі із вказаних видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Відповідаючи на це питання, пошліться на відповідні положення чинного законодавства України.

Задача 3

ПАТ «НДІГазбуд» у зв'язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструю чого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив вищевказаному ПАТ в перереєстрації, мотивуючи свою відмову тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.1. Чи правомірна відмова реєструючого органу? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. У яких випадках здійснюється перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності?

Задача 4

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося: • можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників) з метою створення значного за розмірами капіталу;

 • незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів у його діяльності;

 • обмеженим рухом учасників;

 • незначним рівнем публічності діяльності товариства;

 • можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників.

1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки?

2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?

Задача 5

Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники мали вирішити питання:

1. Який вид цього товариства — публічне чи приватне — дає можливість на стадії заснування (до державної реєстрації) сплатити меншу частину статутного фонду?

2. Чи може бути звільнений котрийсь із засновників від сплати обов'язкової частини своєї частки до державної реєстрації товариства?

3. Яким чином має відбуватися повна сплата частки засновника?

Допоможіть засновникам знайти відповіді на поставлені запитання.

Задача 6

Акціонер приватного акціонерного товариства «Омега» продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.1. Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. У чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов'язках) акціонерів публічного АТ і приватного АТ?

Задача 7

Загальними зборами ПАТ «Завод ЗБК», що були скликані за ініціативою спостережної ради, останній делегувалося право призначати склад правління, а правлінню — приймати рішення про створення філій, представництв і дочірніх підприємств товариства.1. Чи є правомірним таке рішення?

2. Які питання входять до виключної компетенції загальних зборів?

3. У якому порядку приймаються рішення цими зборами?

Задача 8

За рішенням спостережної ради акціонерного товариства був звільнений з роботи головний інженер — член правління, який працював у ньому за трудовим договором. Призначений на цю посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного інженера начальник одного з цехів через брак досвіду не зміг забезпечити належне виконання покладених на нього обов'язків, в результаті чого було зірвано виконання договірних зобов'язань перед контрагентами АТ щодо розробки складного устаткування і відповідно сплачено штрафні санкції.1. Чи вправі спостережна рада звільняти з роботи члена правління?

2. Яким чином і за рахунок яких осіб можна відшкодувати збитки, заподіяні АТ в результаті сплати штрафних санкцій?

Задача 9

Командитне товариство, що складається з одного повного учасника і трьох вкладників, які мають рівні частки, визнане банкрутом. Ліквідаційна комісія виявила, що борги товариства на 450 тис. грн. перевищують його майнову базу навіть після вжиття заходів до стягнення кредиторської заборгованості. При цьому виявилося, що вкладники лише на 25% сплатили свої вклади до статутного фонду, розмір якого відповідно до установчого договору становить 36 тис. грн.1. Який розмір вкладів (і часток у статутному фонді) повного учасника і вкладників?

2. У якому розмірі кожний з них нестиме майнову відповідальність за борги товариства?

3. Якою буде відповідальність вкладників — солідарною чи частковою?

Задача 10

Майно державного підприємства «Спецбуд» належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників належний ДП «Спецбуд» автомобіль.1. Чи правомірне таке рішення керівника ДП «Спецбуд»?

2. Який правовий титул майна, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством?

Задача 11

За рішенням керівництва казенного підприємства «Ресурси України», яке знаходиться у м. Донецьку, останнє вступило до асоціації «Український капітал» за погодженням з Донецькою обласною радою. Прокурором області було принесено протест на прийняте казенним підприємством рішення.1. Чи правомірний протест прокурора?

2. Чи має право казенне підприємство вступати до господарських об'єднань?

3. Чи встановлені законодавством умови вступу казенного підприємства до господарських об'єднань?

Задача 12

Державна установа внаслідок господарської діяльності отримала дохід. З грошових коштів, що становили дохід зазначеної установи, остання придбала легковий автомобіль для своїх потреб.1. Чи правомірне придбання зазначеного автомобіля?

2. Чи є державна установа власником переданого їй майна ?

3. Який правовий режим майна встановлений законодавством України для державних установ?

4. Які правомочності державної установи щодо закріпленого за нею майна ?

Задача 13

За рішенням Кабінету Міністрів України Державне підприємство по виготовленню військової зброї «Вимпел» було передане у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і виніс протест.1. Чи підлягає задоволенню протест Генерального прокурора?

2. Чи містить чинне законодавство обмеження щодо передачі певних об'єктів з державної у комунальну власність?

3. Якщо так, то які саме? Обґрунтуйте свою відповідь.
Каталог: download
download -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
download -> Уроках «Художньої культури»
download -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
download -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
download -> Реферат виконується на форматі А4
download -> Образотворче мистецтво
download -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави

Скачати 233.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка